Das Phantom der Eintracht - unser38.de

Das Phantom der Eintracht - unser38.de

PEUGEOT „CORONA“ City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòÉáÖÉåW=P=VM=MT=SM=·=häÉáå~åòÉáÖÉåW=OP=UU=OM=·=qÉäÉÑ~ñW=P=VM=...

6MB Sizes 0 Downloads 9 Views

PEUGEOT „CORONA“ City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten

599,--

^åòÉáÖÉåW=P=VM=MT=SM=·=häÉáå~åòÉáÖÉåW=OP=UU=OM=·=qÉäÉÑ~ñW=P=VM=MT=RP=·=oÉÇ~âíáçåW=P=VM=MT=RM

alkkbopq^dI=OMK=lhql_bo=OMMR

^rci^dbW=NSV=UST

báåíê~ÅÜí=ãìëë å~ÅÜ=m~ÇÉêÄçêå

eÉáãëéáÉä=ÑΩê rp`Ja~ãÉå

cΩê= ÇáÉ= wïÉáíäáÖ~Jcì≈Ä~ääÉê îçå= báåíê~ÅÜí= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ ëíÉÜí= ~ã= cêÉáí~Ö= Ç~ë= ëÅÜïÉêÉ ^ìëï®êíëëéáÉä=ÄÉá=jáí~ìÑëíÉáÖÉê p`= m~ÇÉêÄçêå= ~ìÑ= ÇÉã= mä~åK jÉÜê=áã=péçêíK= cçíçW=qK^K

fÜê= ÉêëíÉë= eÉáãëéáÉä= ÇÉê= p~áJ ëçå= ÄÉëíêÉáíÉå= ÇáÉ= bêëíäáÖ~J sçääÉóÄ~ääÉêáååÉå= ÇÉë= rp` _ê~ìåëÅÜïÉáÖ=~ã=cêÉáí~Ö=ÖÉJ ÖÉå= sáòÉãÉáëíÉê= oçíÉ= o~ÄÉå sáäëÄáÄìêÖK=jÉÜê=áã=péçêíK

a~ë= mêçàÉâí= bìêçéÉ~å= eáéJeçéJ `çããìåáíó=ÖÉÜí=ÜÉìíÉ=òì=båÇÉK aáÉ=å_=ÄÉëìÅÜíÉ=ÑΩåÑ=ÇÉê=ëáÉÄÉå tçêâëÜçéëI=Ç~êìåíÉê=Ç~ë=_êÉ~âJ Ç~åÅÉJpÉãáå~ê=ãáí=mçÉ=lå~=~ìë içë=^åÖÉäÉëW=pÉáíÉ=NQK= cçíçW=qK^K

kbtp

a~ë=mÜ~åíçã ÇÉê=báåíê~ÅÜí=

få=ÇêÉá=tçÅÜÉå=mä®åÉ=ÑΩê=Éáå=åÉìÉë=pí~Çáçå=

jìëáâÉê ÖÉëìÅÜí=

sçå=fåÖÉÄçêÖ=lÄáJmêÉì≈ ìåÇ=gΩêÖÉå=eÉáåÉ

aáÉ=m~ìäJdÉêÜ~êÇíJdÉãÉáåÇÉ áå=eÉáÇÄÉêÖ=ëìÅÜí=jáíÖäáÉÇÉê ÑΩê=Ç~ë=ÖÉãÉáåë~ãÉ=jìëáòáÉJ êÉåK= aáÉ= mêçÄÉå= ÑáåÇÉå= ÇçåJ åÉêëí~Öë=~Ä=NTKPM=rÜê=áå=ÇÉê aêÉëÇÉåëíê~≈É=U=ëí~ííK

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=a~ë=mÜ~åJ íçã=ÇÉê=báåíê~ÅÜí=Ü~í=Éáå dÉëáÅÜí=Ó=çÇÉê=ÄÉëëÉê=ÖÉJ ë~Öí=ãÉÜêÉêÉK=dÉêÜ~êÇ=däçJ Öçïëâá=òìãáåÇÉëí=ïÉá≈I ïÉê=ÜáåíÉê=ÇÉå=mä®åÉå=ÑΩê ÉáåÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå=pí~ÇáçåJ åÉìÄ~ì=ëíÉÅâíK=^ääÉêÇáåÖë ÄäÉáÄí=ÇÉê=báåíê~ÅÜíéê®ëáJ ÇÉåí=ïÉáíÉêÜáå=ëâÉéíáëÅÜK

pçåÖJ`çåíÉëí ÑΩê=j®ÇÅÜÉå

łj~ÅÜ= ãáí= ìåÇ= åìíòÉ= aÉáåÉ `Ü~åÅÉ>K= pç= ä~ìíÉí= ÇÉê= ^ìÑJ êìÑ= ~å= ~ääÉ= j®ÇÅÜÉå= ëáÅÜ= ~å ÇÉã= ÄìåÇÉëïÉáíÉå= dáêäë} a~ó=pçåÖJtÉííÄÉïÉêÄ=òì=ÄÉJ íÉáäáÖÉåK= kçÅÜ= Äáë= òìã= OMK kçîÉãÄÉê= â∏ååÉå= ÇáÉ= hçãJ éçëáíáçåÉå= ÉáåÖÉêÉáÅÜí= ïÉêJ ÇÉåK=^ääÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òìã tÉííÄÉïÉêÄ= ìåÇ= qÉáäåÉÜJ ãÉêÑçêãìä~êÉ= ëáåÇ= ìåíÉê ïïïKÖáêäëJÇ~óKÇÉ=òì=ÑáåÇÉåK

råëÉêÉ= wìëíÉääJeçíäáåÉ= ÑΩê wìëíÉääÉêÄÉïÉêÄìåÖÉåI pçååí~ÖëJk~ÅÜäáÉÑÉêìåÖ= ìåÇ wìëíÉääêÉâä~ã~íáçåÉå= áëí ãçåí~Öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U= Äáë= NU= rÜê= ìåÇ= ëçååí~Öë îçå= NM= Äáë= NP=rÜê= ìåíÉê MN=UMLN=VV=TT=TT= ÉêJ êÉáÅÜÄ~ê= Ó= ~ìë= ÇÉã= cÉëíåÉíò ÇÉê= qJ`çã= OIR=`ÉåíLjáåK ENUJV=rÜêFX= QIS=`ÉåíLjáåK EVJNU=rÜêFK

= = = = = = = koK=QO=ˇ=QPK=g^eod^kd

aáÉ=tÉäí= ÇÉë=eáé=eçé

nB

å_Jelqifkb

e=QUQVP

däçÖçïëâá= Ü~í= ëáÅÜ= ãáí= ÉáåÉê dêìééÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= ÖÉíêçÑJ ÑÉåI= ÇáÉ= ÖÉêå= Éáå= åÉìÉë= pí~Çáçå Ä~ìÉå= ïΩêÇÉåK= få= ÇêÉá= tçÅÜÉå ïçääÉå= ÇáÉ= ÖÉÜÉáãåáëîçääÉå= j®åJ åÉê=âçåâêÉíÉ=mä®åÉ=îçêäÉÖÉåK=ł^äJ äÉêÇáåÖë= ÄêáåÖÉå= ëáÉ= âÉáå= dÉäÇ ãáíI=ëçåÇÉêå=Ç~ë=d~åòÉ=ëçää=ÇìêÅÜ

aÉê=jçåÇ=òáÉÜí=łÉÇÉä=ΩÄÉêäÉÖÉå=ëÉáåÉ=_~Üå łKKKaì=òáÉÜëí=ëç=ÉÇÉä=ΩÄÉêäÉÖÉå aÉáåÉ= _~ÜåKKKI= ëáåÖí= eÉêÄÉêí dê∏åÉãÉóÉê= áå= ëÉáåÉê= eóãåÉ ~å=ÇÉå=sçääãçåÇK=wï~ê=åáããí ÇÉê= jçåÇ= ä~åÖë~ã= ïáÉÇÉê= ~ÄI ~ÄÉê=åçÅÜ=áããÉê=òáÉÜí=Éê=Ö~åò ÉÇÉä=ìåÇ=ΩÄÉêäÉÖÉå=ëÉáåÉ=_~Üå ÇìêÅÜ= ÇÉå= k~ÅÜíÜáããÉäK= cΩê pÅÜä~ÑäçëáÖâÉáí=ìåÇ=ïΩëíÉ=qê®ìJ

gçÄë=áå bìêçé~

fåÑçãçÄáä=âçããí

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÇÅÄFK= ^ääÉ= éêÉÇáJ ÖÉå= ÉëW= cäÉñáÄáäáí®í= ÄÉá= ÇÉê= ^êJ ÄÉáíëëìÅÜÉK= tÉê= ÜÉìíÉ= ÉáåÉå= gçÄ Ü~ÄÉå= ïáääI= ãìëë= ~ìÅÜ= ãìíáÖÉ pÅÜêáííÉ= ï~ÖÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= Éìêçé~J ïÉáí=ÄÉïÉêÄÉåK aáÉ= _ìåÇÉë~ÖÉåíìê= ÑΩê= ^êÄÉáí âçããí= ~ã= å®ÅÜëíÉå= jçåí~Ö EPNK=lâíçÄÉêF= ãáí= áÜêÉã= fåÑçãçJ

ãÉ= ïáêÇ= ÇÉê= ÉáåòáÖÉ= p~íÉääáí ÇÉê= bêÇÉ= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= ÖÉJ ã~ÅÜíI= ï~ë= åáÅÜí= ÄÉïáÉëÉå= áëíK páÅÜÉê= ~ÄÉê= ÄÉïáêâÉå= ÇáÉ= ìåJ íÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= ^åòáÉÜìåÖëJ âê®ÑíÉ= òïáëÅÜÉå= bêÇÉ= ìåÇ jçåÇ=áåíÉêÉëë~åíÉ=bÑÑÉâíÉK=aáÉ çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜëíÉå= ëáåÇ= ÇáÉ= dÉJ òÉáíÉåK= aÉê= jçåÇ= áëí= å~ÅÜ= ÇÉê

Äáä= ~ìÑ= ÇÉå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= ^äíJ ëí~Çíã~êâíK= ^Ä= NM=rÜê= ïÉêÇÉå `Ü~åÅÉå= ÇÉë= Éìêçé®áëÅÜÉå= ^êJ ÄÉáíëã~êâíë= Ç~êÖÉëíÉääíK= tÉê= ëáÅÜ Ç~ÑΩê= áåíÉêÉëëáÉêíI= ÉêÜ®äí= ~ã pí~åÇ= ~âíìÉääÉ= píÉääÉå~åÖÉÄçíÉI c~âíÉå=òì=iÉÄÉåëJ=ìåÇ=^êÄÉáíëÄÉJ ÇáåÖìåÖÉå= áã= ^ìëä~åÇ= ëçïáÉ= ^êJ ÄÉáíëîÉêíê®ÖÉå= ìåÇ= éê~âíáëÅÜÉ qáééëK łtáê=ã∏ÅÜíÉå=ÇáÉ= `Ü~åÅÉå=ÇÉê _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=áã=^ìëä~åÇ=~ìÑòÉáJ ÖÉåI=ë~Öí=jçåáâ~=s~êåÜ~ÖÉåI=aáJ êÉâíçêáå= ÇÉê= wÉåíê~äëíÉääÉ= ÑΩê= ^êJ ÄÉáíëîÉêãáííäìåÖK= fåÑçêã~íáçåÉå ìåíÉê= ïïïKÉìêçé~ëÉêîáÅÉÄ~KÇÉ çÇÉê=ìåíÉê=MNUML=R=OO=OM=OPK

pçååÉ= Ç~ë= òïÉáíÜÉääëíÉ= lÄàÉâí ~ã= eáããÉäI= Éáåã~ä= áã= jçå~í âêÉáëí= Éê= ìã= ÇáÉ= bêÇÉK= aáÉ= wÉáí òïáëÅÜÉå=òïÉá=~ìÑÉáå~åÇÉê=ÑçäJ ÖÉåÇÉå= kÉìãçåÇéÜ~ëÉå= ÄÉJ íê®Öí=OVIR=q~ÖÉ=çÇÉê=TMV=píìåJ ÇÉåK=råÇ=åÉÄÉå=~ää=ÇÉå=c~âíÉå ÄäÉáÄí= Éê= ~ìÅÜ= ãóëíáëÅÜ= Ó= ÉÇÉä ìåÇ=ΩÄÉêäÉÖÉåK= çÄáLcçíçW=ÇÇéK

UND WAS WOLLEN SIE ERLEBEN?

Entfachen Sie Ihre Leidenschaft: Innovatives Design 6-Gang-Schaltautomatik (Option) Front- und Seiten-Airbags Elektrische Scheibenheber vorne Herausnehmbare Rücksitze, teilbar (60 : 40), umklappbar und verschiebbar

für Jetzt gratis der: ie gl it M AC AD

• •• • •

r* 4 Winterräde

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÇÅÄFK= aáÉ= ^êÄÉáí ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÑΩê= _áçíÉÅÜåçäçJ ÖáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖ= Ed_cF= âÉååÉåJ òìäÉêåÉåI=ã~ÅÜí=áå=wÉáíÉå=îçå=sáJ êÉåI= fåÑÉâíáçåÉå= çÇÉê= dêáééÉJ tÉääÉå= páååK= wì= ÉáåÉã= q~Ö= ÇÉê çÑÑÉåÉå= qΩê= ä®Çí= ÇáÉ= d_c= ~ã p~ãëí~Ö=ERK=kçîÉãÄÉêF=~Ä=V=rÜê ÉáåK= _ÉëìÅÜÉê= ÉêÜ~äíÉå= ÄÉáëéáÉäëJ ïÉáëÉ= ÇáÉ= `Ü~åÅÉI= ÉáÖÉåÜ®åÇáÖ ÇáÉ= bêÄëìÄëí~åò= ak^= îçå= cêΩÅÜJ íÉå=òì=áëçäáÉêÉåK

_áçåáÅ=_êáí

aáÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= _~åÇ ł_áçåáÅ= _êáí= Ü~í= áÜêÉ= åÉìÉ mä~ííÉ= łpÅÜäáÅÜí= ìåÇ= ÉêÖêÉáJ ÑÉåÇ= ÜÉê~ìëÖÉÄê~ÅÜíK= t~ë ëáÅÜ= ÇáÉ= jìëáâÉê= ïΩåëÅÜÉåI äÉëÉå= páÉ= ~ìÑ= ÇÉê= åÉï_É~íJ pÉáíÉ= ~ìÑ= pÉáíÉ= S= áå= ÇáÉëÉê ^ìëÖ~ÄÉK

m~íáÉåíÉå=ëí®êâÉê=ëíÉìÉêå hê~åâÉåâ~ëëÉå=ïçääÉå=ãáí=ÇÉã=e~ìë~êòíãçÇÉää=hçëíÉå=ëé~êÉå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= E~åÜFK= fêêáí~íáçå ÄÉá=m~íáÉåíÉåW=łmê~ñáëÖÉÄΩÜê=Ó=ÑΩê páÉ= åáÅÜí>I= ãáí= ÇáÉëÉå= tçêíÉå âΩåÇáÖíÉ= ÇáÉ= aÉìíëÅÜÉ= ^åÖÉëíÉääJ íÉå= h~ëëÉ= Ea^hF= áÜêÉå= êìåÇ QM=MMM= sÉêëáÅÜÉêíÉå= áå= ÇÉê= oÉÖáJ çå=éÉê=oìåÇÄêáÉÑ=^åÑ~åÖ=lâíçÄÉê ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= ëç= ÖÉå~ååíÉå e~ìë~êòíãçÇÉääë= ãáí= łe~ìë~êòíJ òÉåíêáÉêíÉê= sÉêëçêÖìåÖ= ~å= Ó= ìåÇ ëÅÜΩêíÉ= ÇáÉ= eçÑÑåìåÖÉå= ÇÉê= jáíJ

Sondermodell „Clou“ ab 13.190,- €

COLT

q~Ö=ÇÉê çÑÑÉåÉå=qΩê

jÉÜêÉáåå~ÜãÉå= ÇÉê= báåíê~ÅÜí= ÑáJ å~åòáÉêí= ïÉêÇÉåI= Éêâä®êí= däçJ Öçïëâá= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= å_K= ^ÄÉê ÇÉã= dÉÇ~åâÉåÖ~åÖ= Ó= pí~Çáçå= Ó ãÉÜê= báåå~ÜãÉå= Ó= oÉÑáå~åòáÉJ êìåÖ=ÇÉë=kÉìÄ~ìë=Ó=ëíÉÜí=Éê=ëâÉéJ íáëÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉêK= łbë= áëí= Öìí= ÖÉJ ãÉáåíI= ~ÄÉê= áÅÜ= ëÉÜÉ= åáÅÜíI= Ç~ëë ïáê= ÇìêÅÜ=Éáå= ~ííê~âíáîÉêÉë= pí~ÇáJ çå= ëç= îáÉä= ãÉÜê= dÉäÇ= ÉáååÉÜãÉå ïΩêÇÉåI= ë~Öí= ÇÉê= mê®ëáÇÉåíK= fãJ ãÉêÜáå= ÖÉÜí= Éë= ìã= êìåÇ= RR= jáäJ äáçåÉå=bìêçK=sÉêäçÅâÉåÇ=ï®êÉ=ÇáÉ sçêëíÉääìåÖ=ÉáåÉë=kÉìÄ~ìë=ëÅÜçåI ë~Öí=däçÖçïëâáK= łråëÉê= pÅÜïÉêéìåâí= äáÉÖí= ~ÄÉê ïÉáíÉêÜáå= ~ìÑ= ÇÉã= ^ìëÄ~ì= ÇÉë pí~Çáçåë=~å=ÇÉê=e~ãÄìêÖÉê=píê~J ≈ÉI= ë~Öí= ÇÉê= mê®ëáÇÉåíK= kçÅÜ= áã kçîÉãÄÉê=ïáää=Éê=ãáí=rïÉ=_áêâÉêI ÇÉã= `ÜÉÑ= ÇÉê= òìëí®åÇáÖÉå= pí~ÇíJ Ü~ääÉåJdÉëÉääëÅÜ~ÑíI= dÉëéê®ÅÜÉ ÑΩÜêÉåK=hçåâêÉíÉ=mä®åÉ=~ääÉêÇáåÖë ëÅÜÉáåÉå=åçÅÜ=áããÉê=åáÅÜí=îçêòìJ äáÉÖÉåK= tÉáíÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=O

BIS ZU 1.000,- €

GEBRAUCHTWAGENÜBERBEWERTUNG

Finanzierung ab 0,48 % effekt. Jahreszins

ÖäáÉÇÉêI= âΩåÑíáÖ= ÇáÉ= ìåÖÉäáÉÄíÉå òÉÜå=bìêç=éêç=nì~êí~ä=òì=ëé~êÉåK açÅÜ=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê e~ìë®êòíÉ= ÄáÉíÉå= áÜêÉå= m~íáÉåíÉå ÇáÉ=iÉáëíìåÖÉå=åçÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=~åI ÉáåáÖÉ= äÉÜåÉå= Ç~ë= hçåòÉéí= ëçÖ~ê ~ÄK a~ë= e~ìë~êòíãçÇÉää= áëí= Éáå _~ìëíÉáå= ÇÉê= dÉëìåÇÜÉáíëêÉÑçêã ìåÇ= éçäáíáëÅÜ= îçêÖÉÖÉÄÉåK= wáÉäÉ ëáåÇ=hçëíÉåÉêëé~êåáëëÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ

ëí®êâÉêÉ=píÉìÉêìåÖ=ÇÉê=m~íáÉåíÉåK aáÉ= hê~åâÉåâ~ëëÉå= ÑΩÜêÉå= Ç~ë jçÇÉää= áåÇáîáÇìÉää= ÉáåI= ÇáÉ= qÉáäJ å~ÜãÉ= ÇÉê= ûêòíÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÇÉê sÉêëáÅÜÉêíÉå=áëí=ÑêÉáïáääáÖK a~ë= jçÇÉää= ëÉá= ÑΩê= ûêòíÉ= ìåÇ m~íáÉåíÉå= ÉáåÉ= łwìãìíìåÖ= ë~Öí aêK=rïÉ=içêÉåòI=sçêëáíòÉåÇÉê=ÇÉë dÉëìåÇÜÉáíëîÉêÄìåÇÉë= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖI= ÉáåÉë= sÉêÄìåÇÉë= ÇÉê tÉáíÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=P e~ìë®êòíÉK=

COLT UND WAS WOLLEN SIE ERLEBEN? für Jetzt gratis der: ADAC Mitglie

r* 4 Winterräde

(Finanzierungsangebot der MKG-Bank)

*Bei Kauf, Zulassung, Leasing oder Finanzierung eines neuen Colt, Colt CZ3 und Colt CZT vom 15.10.05 bis 15.01.06. Einfach beim Kauf Ihre ADAC-Clubkarte vorlegen. Radzierblenden und Befestigungsmaterial optional gegen Aufpreis.

Auto Schrader GmbH Mitsubishi-Vertragshändler

Colt Instyle

Salzdahlumer Str. 74, 38126 BS • Tel. 05 31/12 19 10 Fax 05 31/1 21 91 29 • www.auto-schrader.de

Colt Instyle

O

ilh^ibp

neue

Braunschweiger ûowqbJ=rka=^mlqebhbkafbkpq

oÉííìåÖëäÉáíëíÉääÉ

N=VO=OO fã=kçíÑ~ää N=NO kçí~êòíI=oÉííìåÖëÇáÉåëíI hê~åâÉåíê~åëéçêí

ûêòíÉJkçíÇáÉåëí

Q=QM=PP ^å=ÇÉê=mÉíêáâáêÅÜÉ=NI q®ÖäáÅÜ=îçå=NV=Äáë=T=rÜêI=ãáííJ ïçÅÜë=~Ä=NP=rÜêI=ÑêÉáí~Öë=~Ä =NT=rÜê=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ=Äáë=ãçåJ í~Öë=T=rÜêK

ûêòíäáÅÜÉê=ìåÇ ò~Üå®êòíäáÅÜÉê=kçíÇáÉåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå

M=RP=TSLV=TP=OR=MQ

^ìÖÉå®êòíäáÅÜÉê kçíÑ~ääÇáÉåëí Q=QM=PP çÇÉê=qçåÄ~åÇ~åë~ÖÉå w~Üå®êòíÉ OOKLOPKNMKOMMR ENM=Äáë=NO=rÜêF w^K=cêÉó SN=NP=NN aêK=tÉêåÉê S=UM=OV=OV

`ÜáêìêÖÉå OOKLOPKNMKOMMR ENM=Äáë=NV=rÜêF aêK=jÉåÇêòóâ T=PQ=RQ d~äÉêá~=h~ìÑÜçÑI=_çÜäïÉÖ=TO eklJûêòíÉ OOKLOPKNMKOMMR ENM=Äáë=NV=rÜêF aêK=h∏ääáëÅÜ Q=PS=NU

dóå®âçäçÖÉå OOKLOPKNMKOMMR ENM=Äáë=NV=rÜêF c^KÑKdóåK=pòóëòóã~ê PQ=NP=NO Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF háåÇÉê®êòíÉ háåÇÉê®êòíäK=kçíÑ~ääëéêÉÅÜëíìåJ ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rÜê=Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF

p~ãëí~Ö h^K=hê~åò

OOKNMKOMMR UQ=NU=QT

pçååí~Ö h^K=aê®ÖÉê

OPKNMKOMMR PO=NR=TN

eÉáäéê~âíáâÉê OOKLOPKNMKOMMR NM=Äáë=OM=rÜê ^åÇêÉ~ë=_ìêÖÇçêÑ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáÉê®êòíÉ OOKLOPKNMKOMMR E~Ä=pçåå~ÄÉåÇãáíí~ÖF aêK=jÉêíÉåë PP=QP=VN EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF

^éçíÜÉâÉå

aÉê=^éçíÜÉâÉåÇáÉåëí=ÄÉÖáååí ìåÇ=ÉåÇÉí=àÉïÉáäë=ìã=V=rÜêK

p~ãëí~ÖI=OOKNMKOMMR sáâíçêá~J^éçíÜÉâÉ eìãÄçäÇíëíêK=NU qÉäÉÑçå PP=MO=RN píçêÅÜÉåJ^éçíÜÉâÉ báÅÜí~äëíêK=QM qÉäÉÑçå RM=QT=QS ^éçíÜÉâÉ=~ã=j~êâí pí∏ÅâÜÉáãÉê=j~êâí=NR qÉäÉÑçå SN=NS=RQ

pçååí~ÖI=OPKNMKOMMR m~ÅâÜçÑJ^éçíÜÉâÉ tÉäÑÉåJeçÑ qÉäÉÑçå N=UR=SM ^éçíÜÉâÉ=~ã=j~êáÉåëíáÑí eÉäãëíÉÇíÉê=píêK=NPM qÉäÉÑçå T=PN=MQ iÉÜåÇçêÑÉê=^éçíÜÉâÉ p~~êëíêK=RR qÉäÉÑçå R=PM=MT

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO=

aÉê=m~êíóJbîÉåí=ÑΩê=~ääÉ=ΩÄÉê=PM mêÉãáÉêÉåÑáÉÄÉê=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉW=ł§ÄÉêJPMJm~êíó=~ã=OVK=lâíçÄÉê=Ó=sfmJm~âÉí=ÑΩê=å_JiÉëÉê

áåëÖÉë~ãí= ÇÉå= tÉÖ= òì= OO= pí~åÇJ çêíÉåK= oìåíÉê= îçã= pçÑ~= ìåÇ= ~Ä ~ìÑ=ÇáÉ=ł§ÄÉêJPMJm~êíóI=ëç=ä~ìíÉí ÇáÉ=qÜÉëÉ=ÇÉë=sÉê~åëí~äíÉêëK=hÉáåÉ Çê∏ÜåÉåÇÉå= _®ëëÉ= ìåÇ= Éáå= mìÄäáJ âìãI=Ç~ë=Éë=îÉêëíÉÜíI=áå=ÉáåÉã=ÄÉJ ëçåÇÉêÉå=^ãÄáÉåíÉ=êáÅÜíáÖ=òì=ÑÉáJ ÉêåK=a~ë=áëí=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=Ç~ë=bêJ ÑçäÖëâçåòÉéí=ÇáÉëÉë=bîÉåíëK

sçå=h~íÜêáå=hçÜåâÉ

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=mêÉãáÉêÉåJ ÑáÉÄÉê=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖW=^ìÑ eçÅÜíçìêÉå=ä~ìÑÉå=ÄÉêÉáíë àÉíòí=ÇáÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖÉå ÑΩê=ÇáÉ=ÉêëíÉ=ł§ÄÉêJPMJm~êJ íó=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉ=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖK=^Ä=OM=rÜê=~ã p~ãëí~Ö=EOVK=lâíçÄÉêF=áëí báåä~ëë=áå=ÇáÉ=m~êíóïÉäí=Ó ìåÇ=îçê=R=rÜê=ãçêÖÉåë=áëí ÇÉê=pé~≈=åáÅÜí=îçêÄÉáK

jáí=ÉåçêãÉã=bêÑçäÖ=äáÉÑÉå=ÄÉêÉáíë çêáÖáå~ä= ł§ÄÉêJPMJm~êíóë= áå= ÇÉê açêíãìåÇÉê= tÉëíÑ~äÉåÜ~ääÉI= áå ÇÉê= dêìÖ~Je~ääÉ= bëëÉåI= áå= _çåå E_ÉÉíÜçîÉåÜ~ääÉFI= áã= cÉëíëéáÉäJ Ü~ìë=oÉÅâäáåÖÜ~ìëÉå=ìåÇ=ÇÉê=dΩJ íÉêëäçÜÉê= pí~ÇíÜ~ääÉ= Ó= ÇÉê= m~êíóJ bîÉåí=ëÅÜäÉÅÜíÜáåK råÇ= áå= ÇÉê= q~íI= ÇáÉ= sáÉäÑ®äíáÖJ âÉáí= ÇÉê= sÉê~åëí~äíìåÖ= áëí= ÄÉÉáåJ ÇêìÅâÉåÇW= däÉáÅÜ= ÑΩåÑ= q~åòÄÉêÉáJ ÅÜÉ= ãáí= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå= jìJ ëáâêáÅÜíìåÖÉå= ÄáÉíÉå= ÑΩê= àÉÇÉå jìëáâÖÉëÅÜã~Åâ= Éíï~ëK= sçå pÅÜä~ÖÉêI= ΩÄÉê= läÇáÉë= Äáë= oçÅâK a~òì=ÉÅÜíÉ=`äìÄ=jìëáÅ=Äáë=Üáå=òì êÜóíÜãáëÅÜÉå=p~äë~âä®åÖÉåI=Éë=áëí ~ääÉë= Ç~ÄÉáK= wïÉá= âêÉ~íáî= ÜÉêÖÉJ êáÅÜíÉíÉ= `çÅâí~áäJ_~êë= ëçïáÉ= ÉáåÉ má~åçÄ~ê= îÉêëéêÉÅÜÉå= ÄÉëíÉ= råJ íÉêÜ~äíìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ= ä~åÖÉå= m~êíóJ å~ÅÜíK ł_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ïáêÇ= ìåëÉê= ÉêëJ íÉê= pí~åÇçêí= áå= káÉÇÉêë~ÅÜëÉå ìåÇ=áÅÜ=Äáå=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉë=ÄáëÜÉêáJ ÖÉå= h~êíÉåîçêîÉêâ~ìÑÉë= òìîÉêJ

sfmJm~âÉí=ÑΩê=å_JiÉëÉê

m~êíóJpíáããìåÖ=ë~ííI=ÇÉãå®ÅÜëí=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉK= cçíçW=çÜ ëáÅÜíäáÅÜI=Ç~ëë=~ìÅÜ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ ìåÇ= ëÉáåÉ= oÉÖáçå= ëΩÅÜíáÖ= å~ÅÜ ÇáÉëÉã=m~êíóJbîÉåí=ïÉêÇÉåI=ë~Öí lêÖ~åáë~íçê= rïÉ= pìÄÉêÖK= k~ÅÜ

êìåÇ= NS=MMM= _ÉëìÅÜÉêå= ïáêÇ _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÇÉê= ëÉÅÜëíÉ= åÉìÉ pí~åÇçêí= áå= ÇáÉëÉã= g~ÜêK= §ÄÉê PMM=MMM= _ÉëìÅÜÉê= Ñ~åÇÉå= OMMR

_ÉèìÉãÉê= ìåÇ= ëÅÜáÅâÉê= ÖÉÜí}ë åáÅÜíW= råíÉê= ~ääÉå= báåëÉåÇÉêå= ÉáJ åÉê=mçëíâ~êíÉ=EåÉìÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáJ ÖÉêI= píáÅÜïçêíW= ł§JPMJm~êíóI e~ãÄìêÖÉê= píê~≈É= OTTI= PUNNQ _ê~ìåëÅÜïÉáÖF= îÉêäçëí= ÇáÉ= å_= Éáå m~êíóJsfmJm~âÉí= ÑΩê= òïÉá= mÉêëçJ åÉåK= båíÜ~äíÉå= ëáåÇW= ^ÄÜçäìåÖ òìê= m~êíó= ìã= NVKPM= rÜê= îçå= ÉáJ åÉã= `Ü~ìÑÑÉìêI= âçëíÉåäçëÉê= báåJ íêáííI= sÉêòÉÜêÖìíëÅÜÉáåÉ= áã= tÉêí îçå=RM=bìêç=ëçïáÉ=Éáå=qê~ìãJjÉJ åìÉ=å~ÅÜ=t~Üä=áã=pí~ÇíÜ~ääÉåêÉëJ í~ìê~åíK= ^ìÑ= tìåëÅÜ= ìåÇ= ^ÄêìÑ áëí= ÇÉê= `Ü~ìÑÑÉìê= Ç~åå= ÑΩê= ÇÉå eÉáãïÉÖ= òìê= píÉääÉK= jáíã~ÅÜÉå â∏ååÉå=~ääÉI=ÇáÉ=®äíÉê=~äë=PM=g~ÜêÉ ëáåÇ>= báåëÉåÇÉëÅÜäìëë= áëí= ÄÉêÉáíë ~ã= ORK=lâíçÄÉêK= aÉê= dÉïáååÉê ïáêÇ= áå= ÇÉê= å_= ~ã= açååÉêëí~Ö EOTK=lâíçÄÉêF=ÄÉâ~ååí=ÖÉÖÉÄÉåK aÉê= êÉÖìä®êÉ= h~êíÉåîçêîÉêâ~ìÑ ä®ìÑí= ÄÉêÉáíë= ~ìÑ= eçÅÜíçìêÉåW= qáJ ÅâÉíë= òìã= mêÉáë= îçå= òÉÜå= bìêç EòìòΩÖäK= dÉÄΩÜêÉåF= ÖáÄí}ë= áå= ÇÉê å_JdÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉ= kÉìÉ= píê~≈ÉL bÅâÉ=pÅÜΩíòÉåëíê~≈ÉI=áå=ÇÉê=d~äÉJ êá~= h~ìÑÜçÑI= áã= `áåÉã~ññI= áå= ÇÉê hçåòÉêíâ~ëëÉ= ëçïáÉ= ÇÉê= qçìêáëí fåÑç= ~ã= _ìêÖéä~íòK= jÉÜê= =fåJ ÑçëW=ïïïKóìâ~JÉîÉåíëKÇÉ

pí~Çáçå~ìëÄ~ìW=lÜåÉ=mä~åI=çÜåÉ=dÉäÇ få=~ÄëÉÜÄ~êÉê=wÉáí=â∏ååíÉå=åçÅÜ=âÉáåÉ=mä®åÉ=ÑΩê=ÉáåÉå=pí~Çáçå~ìëÄ~ì=îçêÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉå cçêíëÉíòìåÖ= îçå= pÉáíÉ= NK= łaáÉ pí~Çí= Ü~í= ÄÉêÉáíë= a~íÉå= òìã= pí~J Çáçå~ìëÄ~ì= ÉêãáííÉäíI= ë~Öí= däçJ ÖçïëâáI=ł~ÄÉê=áÅÜ=âÉååÉ=ÇáÉëÉ=mä®J åÉ=åáÅÜíK aáÉëÉ=a~íÉå=ëÉáÉå=ÇÉëÜ~äÄ=åáÅÜí âçããìåáòáÉêí= ïçêÇÉåI= ïÉáä= ëáÉ åçÅÜ= åáÅÜí= ~ìëë~ÖÉâê®ÑíáÖ= ëáåÇI Éêâä®êíÉ= _áêâÉêK= łtáê= Ü~ÄÉå= åçÅÜ âÉáåÉ= mä~åìåÖÉåI= ë~ÖíÉ= ÉêI= łïáê ë~ããÉäå= àÉíòí= Éêëíã~ä= báåÇêΩJ

ÅâÉK= lÄ= ìåÇ= áåïáÉïÉáí= ëáÅÜ= ÇáÉ pí~Çí=~ã=^ìëÄ~ì=Ñáå~åòáÉää=ÄÉíÉáJ äáÖíI= ÄäÉáÄí= ìåâä~êK= kçÅÜ= ëíÉÜí=ÇáÉ ^ìëë~ÖÉ= ÇÉë= lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉêë aêK=dÉêí=eçÑÑã~åå=áã=o~ìãI=Ç~ëë łâÉáå= `Éåí= ~ìë= ÇÉã= e~ìëÜ~äí ÑäáÉ≈Éå= â∏ååÉI= ëçåÇÉêå= péçåëçJ êÉå=ÖÉëìÅÜí=ïÉêÇÉå=ãΩëëíÉåK łtáê= â∏ååÉå= ~ÄÉê= âÉáåÉ= ëìJ ÅÜÉåI= ë~Öí= däçÖçïëâáI= łÇ~ë= Ü~J ÄÉå= ïáê= ÖäÉáÅÜ= ÖÉë~ÖíK= báåíê~ÅÜí

wÉáí=ÑΩê=wÉáíëÅÜêáÑí

gçìêå~ä=ÇÉë=pÉåáçêÉåê~íë=ëìÅÜí=sÉêëí®êâìåÖ _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EâFK= aáÉ= oÉÇ~âíáJ çå= ÇÉë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= gçìêå~äëI ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉå= îçã= pÉåáçêÉåê~í ÇÉê=pí~Çí=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=ëìÅÜí=áåJ íÉêÉëëáÉêíÉ= pÉåáçêÉå= ~Ä= òáêâ~ SM=g~ÜêÉåI= ÇáÉ= iìëí= ~å= êÉÇ~âíáçJ åÉääÉê=jáí~êÄÉáí=Ü~ÄÉåK= tÉáíÉêÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ÉêÜ~äJ íÉå=fåíÉêÉëëÉåíÉå=~ã=OUK=lâíçÄÉê îçå=NR=Äáë=NT=rÜê=áã=i~ìÑÉ=ÉáåÉë k~ÅÜãáíí~Öë= ÑΩê= hçåí~âíÖÉëéê®J ÅÜÉ= áã= içìáëÉJpÅÜêçÉÇÉêJe~ìëI eçÜÉíçêï~ää=NMK=báå=báåÑΩÜêìåÖëJ ëÉãáå~ê=áëí=~ã=NOK=kçîÉãÄÉê=îçå NM=Äáë=NT=rÜê=ÖÉéä~åíK= ^ääÉ= oÉÇ~âíáçåë~ìÑÖ~ÄÉåI= ÇáÉ

PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nB:

Porta Möbel

Clever Polster

Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung: Thomas Böhme 콯 BS 39 00-7 65 · Fax 39 00-7 53 E-Mail: [email protected] Hamburger Straße 277 · 38114 Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden.

aÉëáãç=ä®Çí òìã=i~ÅÜÉå

rãÄêìÅÜ~êÄÉáíÉå= ÉáåòÉäåÉê= oÉJ Ç~âíáçåëãáíÖäáÉÇÉê=ëçïáÉ=ÇáÉ=sÉêJ íÉáäìåÖ=ÇÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=ïÉêÇÉå=ÉÜJ êÉå~ãíäáÅÜ= ï~ÜêÖÉåçããÉåK= aáÉ ^ìÑä~ÖÉ=ÄÉíê®Öí=R=MMM=bñÉãéä~êÉK aáÉ=wÉáíëÅÜêáÑí=ÄÉëíÉÜí=ÄÉêÉáíë=ëÉáí OM=g~ÜêÉåI=ÇáÉ=oÉÇ~âíáçå=~êÄÉáíÉí áå=ÇáÉëÉê=cçêã=áã=ÉäÑíÉå=g~ÜêK=aáÉ wÉáíëÅÜêáÑí=ÉêëÅÜÉáåí=~ääÉ=òïÉá=jçJ å~íÉK= aáÉ= _Éáíê®ÖÉ= âçããÉå= Ñ~ëí ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= îçå= ÇÉå= oÉÇ~âíáJ çåëãáíÖäáÉÇÉêåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉå= îÉêJ ëÅÜáÉÇÉåëíÉå= _ÉêìÑÉå= ëí~ããÉåK j®ååÉê= ìåÇ= cê~ìÉå= áã=^äíÉê= îçå òáêâ~=SM=Äáë=UR=g~ÜêÉåI=~ääÉ=áã=oìJ ÜÉëí~åÇK=

å_JmêÉãáÉêÉâ~êíÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EââFK=wÉÜå=å_JiÉJ ëÉê=ëáåÇ= ÉáåÖÉä~ÇÉåI= ÉáåÉå= ^ÄÉåÇ îçääÉê= ÖìíÉê= i~ìåÉ= òì= ÖÉåáÉ≈Éå= Ó âçëíÉåäçëI= îÉêëíÉÜí= ëáÅÜK= aáÉ= å_ îÉêäçëí= ÉñâäìëáîÉ= mêÉãáÉêÉâ~êíÉå ÑΩê= łaÉëáãçë= péÉòá~ä= `äìÄI= ÉáåÉ `çãÉÇóJjáñJpÜçï= ãáí= §ÄÉêê~J ëÅÜìåÖëÖ®ëíÉå= ~ã= aáÉåëí~Ö EORK=lâíçÄÉêFI= OM= rÜêI= áå= ÇÉê _êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈ÉK d~ëíÖÉÄÉê= aÉíäÉÑ= páãçåI= âìêò aÉëáãçI=ãáëÅÜí=ÇáÉëÉ=pÜçïJoÉáÜÉ ÑΩê=àÉÇÉå=jçå~í=åÉìK=sçêÜÉê=îÉêJ ê®í= Éê= åáÅÜíI= ïÉäÅÜÉ= hΩåëíäÉê= Éê ÉáåÖÉä~ÇÉå= Ü~íI= Ç~ë= mìÄäáâìã= òì ÄÉÖÉáëíÉêåK=kÉïÅçãÉê=íêÉÑÑÉå=~ìÑ pòÉåÉëí~êëI=ÑêáëÅÜÉ=kìããÉêå=ëíÉJ ÜÉå= åÉÄÉå= ^Äê®ìãÉêåK= aÉëáãçI `çãÉÇá~åI= båíÉêí~áåÉêI= jçÇÉê~J íçêI= Ü~í= ëÉáåÉå= `äìÄ= áêÖÉåÇïç òïáëÅÜÉå=łnì~íëÅÜ=`çãÉÇó=`äìÄ ìåÇ=łkáÖÜíï~ëÜ=~åÖÉëáÉÇÉäíK tÉê= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= açååÉêëí~Ö EOMK= lâíçÄÉêF= îçå= NR= Äáë= NRKNR

Ü~ÄÉ= ÑÉëíÉ= péçåëçêÉå= ìåÇ= ÇáÉ â∏ååíÉå= ìåÇ= ïçääíÉå= åáÅÜí= éä∏íòJ äáÅÜ=Ç~ë=aêÉáÑ~ÅÜÉ=ÖÉÄÉåK ^äëç= péçåëçêÉå= îçå= ^ì≈ÉêJ Ü~äÄ\= ł_áëÜÉê= Ü~í= ëáÅÜ= âÉáåÉê= ÖÉJ ãÉäÇÉíI=ë~Öí=ÇÉê=mê®ëáÇÉåíI=łìåÇ Ç~ë= áëí= ~ìÅÜ= ëÉÜê= ìåï~ÜêëÅÜÉáåJ äáÅÜI= báåíê~ÅÜí= áëí= ÉáåÉ= êÉÖáçå~äÉ j~êâÉK= aáÉ= j~ååëÅÜ~Ñí= ãΩëëíÉ Éêëí=Éáåã~ä=òïÉá=Äáë=ÇêÉá=g~ÜêÉ=áå ÇÉê=OK=iáÖ~=ëéáÉäÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=òìê

å~íáçå~äÉå=j~êâÉ=ïÉêÇÉåK=_áë=Ç~J Üáå=~ÄÉê=ãΩëëÉ=ÇáÉ=pí~Çí=Éáå=äáÖ~J êÉáÑÉë= pí~Çáçå= Ñáå~åòáÉêÉåK= łtáê ëáåÇ= jáÉíÉêI= ÑΩÖíÉ= Éê= ~åI= łìåÇ ìåëÉêÉ=jáÉíÉ=áëí=~ìÅÜ=~å=ÇáÉ=w~Üä ÇÉê= wìëÅÜ~ìÉê= ÖÉâçééÉäíK= a~ë ÜÉá≈íI= àÉ= ~ííê~âíáîÉê= Ç~ë= pí~ÇáçåI ìãëç= ãÉÜê= _ÉëìÅÜÉê= ìåÇ= Ç~ãáí ~ìÅÜ= ãÉÜê= dÉäÇ= ÑΩê= ÇáÉ= pí~ÇíK a~ÑΩê= ïçääÉ= báåíê~ÅÜí= ł~ìÅÜ= ëÉáJ åÉå=_Éáíê~Ö=äÉáëíÉåK

ho^cq=J=tloqb

táÉ=ÄÉÜ~åÇÉäå\ táÉ= Ü~ÄÉå= páÉ= ÜÉìíÉ= fÜêÉ= jáíJ ãÉåëÅÜÉå= ÄÉÜ~åÇÉäí\= aÉáåÉ e®åÇÉ= ëáåÇ= Éáå= péáÉÖÉä= ÇÉáåÉê pÉÉäÉI= ä~ë= áÅÜ= ÖÉê~ÇÉK= a~ë ëíáããíK= táê= â∏ååÉå= ãáí= ìåëÉJ êÉê=e~åÇ=ÜÉäÑÉåI=ÜÉáäÉåI=Ä~ìÉåI ÄÉíÉåI=éÑäÉÖÉå=Ó=ïáê=â∏ååÉå=ëáÉ ~ÄÉê=~ìÅÜ=òìê=c~ìëí=Ä~ääÉåI=Ç~J ãáí= ëÅÜä~ÖÉå= ìåÇ= òÉêëí∏êÉåK jáëëÄê~ìÅÜ= áëí= Ü~åÇÖêÉáÑäáÅÜ ã∏ÖäáÅÜK páÉ= Ü~ÄÉå= ÜÉìíÉ= e®åÇÉ= ÖÉJ ëÅÜΩííÉäíI= ÖÉÇêΩÅâí= Ó= ÄÉá= ÄÉJ ëíáããíÉå= ^êÄÉáíÉå= ÉáÖÉåëí®åJ ÇáÖ= e~åÇ= ~åÖÉäÉÖíK= sáÉääÉáÅÜí Ü~ÄÉå= páÉ= Éáå= háåÇ= çÇÉê= ÉáåÉå ~äíÉå= jÉåëÅÜÉå= ~å= ÇáÉ= e~åÇ ÖÉåçããÉåK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= jÉåJ ëÅÜÉå= ÖÉíêçÑÑÉåI= ÇÉêÉå= e®åÇÉ îçääÉê=pÅÜïáÉäÉå=ï~êÉå=Ó=~åÇÉJ êÉ=ï~êÉå=ò~êíK=e®åÇÉ=ëáåÇ=åáÅÜí åìê= Éáå= péáÉÖÉäI= ëáÉ= ëéêÉÅÜÉå ~ìÅÜ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= îçå= áÜêÉê ^êÄÉáíK= pç= ã~åÅÜÉ= e~åÇ= Ü~í ëáÅÜ= ãáê= ÄáííÉåÇ= ÉåíÖÉÖÉåÖÉJ ëíêÉÅâíK= sÉêë∏ÜåÉåÇ= ~ìëÖÉJ ëíêÉÅâíÉ= e®åÇÉ= â∏ååÉå= åáÅÜí ëÅÜä~ÖÉåK= iÉÉêÉ= e®åÇÉ= ï~êíÉå

mêçéëí ^êãáå hê~Ñí

~ìÑ= bêÑΩääìåÖK= iáÉÄÉîçääÉ= e®åJ ÇÉI=ÑäÉá≈áÖÉI=ëÉÖåÉåÇÉ=K=K=K pÉÜÉå= páÉ= Éáåã~ä= fÜêÉ= e~åÇ ~åK=aÉê=a~ìãÉå=ëíÉÜí=ÑΩê=aÉåJ âÉåI= ÇÉê= wÉáÖÉÑáåÖÉê= ÑΩê= wáÉäÉI ÇÉê=jáííÉäÑáåÖÉê=ÑΩê=Ç~ë=jÉåí~J äÉI= ÇÉê= oáåÖÑáåÖÉê= ÑΩê= ÇÉå= o~íI ÇÉê=âäÉáåÉ=cáåÖÉê=ã~ÅÜí=ìåë=~ìÑ ìåëÉêÉ= âäÉáåÉå= _ÉÖêÉåòíÜÉáíÉå ~ìÑãÉêâë~ãK= e~åÇÖêÉáÑäáÅÜ â∏ååÉå= ïáê= ÉêäÉÄÉåI= ïÉáíÉêÖÉJ ÄÉåI=ïáÉ=ïáê=ÄÉÜ~åÇÉäí=ïÉêÇÉå ã∏ÅÜíÉåK §ÄêáÖÉåëW= fã= däÉáÅÜåáë= îçå ÇÉå= îÉêäçêÉåÉå= p∏ÜåÉå= Eiìâ~ë NRI= NNJOQF= áëí= îçå= îÉêëÅÜïÉåJ ÇÉêáëÅÜÉåI= äÉÉêÉåI= çÑÑÉåÉåI= ÖΩJ íáÖÉå= e®åÇÉå= ÇáÉ= oÉÇÉ= Ó= ~ã båÇÉ= ïÉêÇÉå= ëáÉ= òìê= sÉêë∏ÜJ åìåÖ= ÖÉêÉáÅÜí= Ó= Éáå= ëóãÄçäáJ ëÅÜÉë= _áäÇ= ÑΩê= ÇáÉ= e®åÇÉ= dçíJ íÉëK

K=K=K=rka=a^p=^r`e=kl`e aÉíäÉÑ=páãçåI=âìêòW=aÉëáãçK= çÜ rÜê=ÇáÉ=kìããÉê=ÇÉë=^âíáçåëíÉäÉJ Ñçåë=ï®Üäí=EoìÑ=OP=UM=QMF=ìåÇ=òì ÇÉå= ÉêëíÉå= ÑΩåÑ= ^åêìÑÉêå= ÖÉÜ∏êíI ÉêÜ®äí=àÉïÉáäë=òïÉá=h~êíÉåK tÉáíÉêÉ= pÜçïJqÉêãáåÉ= ëáåÇ ~ã=OVK=kçîÉãÄÉê=ìåÇ=OQK=g~åì~ê áå=ÇÉê=_êìåëîáÖ~I=OM=rÜêK=oÉÖìä®J êÉ=báåíêáííëâ~êíÉå=ÖáÄí…ë=áå=ÇÉê=å_J `áíóJdÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉI= kÉìÉ= píê~J ≈ÉLbÅâÉ=pÅÜΩíòÉåëíê~≈ÉK

cΩê= ÉáåÉå= dêç≈íÉáä= ÇÉê= aÉìíëÅÜÉå= ëíÉÜÉå= àÉíòí= ÇáÉ= ìå~åÖÉåÉÜãëíÉå tçÅÜÉå=ÇÉë=g~ÜêÉë=ÄÉîçêK=aÉåå=ÑΩê=QS=mêçòÉåí=ÇÉê=_ìåÇÉëÄΩêÖÉê=áëí ÇÉê=kçîÉãÄÉê=ÇÉê=ìåÄÉäáÉÄíÉëíÉ=jçå~íK=aáÉë=áëí=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=ÉáåÉê=êÉJ éê®ëÉåí~íáîÉå= rãÑê~ÖÉ= îçå= iÉåòI= h~ìÑòÉáíëÅÜêáÑí= ÑΩê= ÇáÉ= wáÉäÖêìééÉ RMéäìëK=gÉ=®äíÉê=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉåI=ÇÉëíç=Öê∏≈Éê=ÇáÉ=^ÄåÉáÖìåÖK=sçå=ÇÉå NQJ=Äáë=OVJg®ÜêáÖÉå=ã~Ö=Éíï~=àÉÇÉê=sáÉêíÉ=ÇÉå=kçîÉãÄÉê=~ã=ïÉåáÖëJ íÉåI= îçå= ÇÉå= ΩÄÉê= SMJ= g®ÜêáÖÉå= Ç~ÖÉÖÉå= ãÉÜê= ~äë= àÉÇÉê= wïÉáíÉK= ^ìÑ ÇÉå= mä®íòÉå= òïÉá= ìåÇ= ÇêÉá= ÇÉê= o~åÖäáëíÉ= ÇÉê= ìåÄÉäáÉÄíÉëíÉå= jçå~íÉ äáÉÖÉå=g~åì~ê=ìåÇ=cÉÄêì~ê=K=_ÉäáÉÄíÉëíÉê=jçå~í=áëí=ÇÉê=j~á=EPN=mêçJ òÉåíFI=ÖÉÑçäÖí=îçå=^ìÖìëí=ENT=mêçòÉåíF=ìåÇ=gìäá=ENP=mêçòÉåíFK=

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR

ilh^ibp

neue

Braunschweiger

^ääí~Ö=ãáí=ÉáåÉã=^ìÖÉåòïáåâÉêå

Karrierekick durch Sprachen!

qÜÉ~íÉê=áã=dä~ëÜ~ìë=òÉáÖí=åÉìÉëíÉ=mêçÇìâíáçå=áã=ilqJqÜÉ~íÉê=Ó=eìãçêîçääÉ=`çää~ÖÉ sçå=_áêÖáí=iÉìíÉ

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=tìããÉêåJ ÇÉê=_É~í=ÉêÑΩääí=ÇÉå=o~ìãK k~ÅÜ=łc~åí~ëáÉå=ìåÇ=báåÄáäJ ÇìåÖÉå=~ìÑ=_~ÜåÜ∏ÑÉå ìåÇ=ł_ÉÖÉÖåìåÖÉå=áã=ÑêÉáJ Éå=c~ää=ÑÉáÉêí=Ç~ë=qÜÉ~íÉê áã=dä~ëÜ~ìëI=pÅÜ~ìëéáÉäJ ÖêìééÉ=ÇÉê=iÉÄÉåëÜáäÑÉ _ê~ìåëÅÜïÉáÖI=ÉáåÉ=łm~êíó ~ìÑ=ÇÉê=_çìåíóK

báåÉ= hΩÅÜÉ= áëí= ~ìÑÖÉÄ~ìíI= Éáå tçÜåòáããÉêI= âìêòÉ= sáÇÉçëÉJ èìÉåòÉå= òÉáÖÉå= jÉåëÅÜÉå= áå= ÉáJ åÉã=tçÜåÜÉáãK=fã=dÉÖÉåë~íò=òì ÇÉå= ÉêëíÉå= ÄÉáÇÉå= píΩÅâÉå= ÄÉJ ëÅÜêÉáÄí= łm~êíó= ~ìÑ= ÇÉê= _çìåíó ÇáÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ= iÉÄÉåëëáíì~íáçå îçå= _ÉÜáåÇÉêíÉåK= k~íΩêäáÅÜ= ~ääÉë ãáí= ÉáåÉã= ^ìÖÉåòïáåâÉêåK= łfÅÜ ïáää= ÉáåÉå= eìåÇ= ìåÇ= âêáÉÖÉ= âÉáJ åÉåI= ëÅÜãçääí= bäÑêáÉÇÉ= råòìÑêáÉJ ÇÉåI=~äá~ë=g~èìÉäáåÉ=e~êÄçêíÜI=ÇáÉ ÜçÅÜ= ìåÇ= ÜÉáäáÖ= îÉêëéêçÅÜÉå= Ü~íJ íÉI= òìê= m~êíó= Éáåã~ä= ÖìíÉ= i~ìåÉ òì= Ü~ÄÉåK= łk~I= dçíí= ëÉáå= a~åâ Ç~êÑ= áÅÜ= îáÉê= tÉääÉåëáííáÅÜÉ= Ü~äJ íÉåK łm~êíó= ~ìÑ= ÇÉê= _çìåíó= îÉêJ ãáëÅÜí=ÇçâìãÉåí~êáëÅÜÉ=sáÇÉçÑáäJ ãÉ= ãáí= ÑáâíáîÉå= péáÉäëòÉåÉå= ìåÇ éÜ~åí~ëíáëÅÜÉå=^ÄÉåíÉìÉêåK=sáÉäÉ ÇÉê= pÅÜ~ìëéáÉäÉêI= ÇáÉ= Ç~ë= cÉëí= áå

Sicher zur Fremdsprache durch Kurse mit praxisnahen Inhalten und hohem Sprechanteil > > > >

neue

sÉêä~Ö=ìåÇ=oÉÇ~âíáçåW jìäíáãÉÇá~ tÉêÄÉJ=ìåÇ=sÉêä~ÖëJdãÄeI e~ãÄìêÖÉê=píê~≈É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qÉäÉÑçå=EMR=PNF=PV=MMJT=RMI c~ñ==============EMR=PNF=PV=MMJT=RPK åÄJêÉÇ~âíáçå]åÄJçåäáåÉKÇÉ ïïïKåÄJçåäáåÉKÇÉ

dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáÅÜ=ÑΩê=ÇÉå=dÉë~ãíáåÜ~äíW aáÉíÉê=_ΩÜêã~ååK oÉÇ~âíáçåëäÉáíìåÖW fåÖÉÄçêÖ=lÄáJmêÉì≈K

aêìÅâW=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=wÉáíìåÖëJ îÉêä~Ö=Ó=aêìÅâÜ~ìë=^äÄÉêí=iáãÄ~ÅÜ dãÄe=C=`çK=hdK oΩÅâëÉåÇìåÖ=ìåîÉêä~åÖíÉê=j~åìJ ëâêáéíÉ=åìê=ÖÉÖÉå=oΩÅâéçêíçK bë=Öáäí=ÇáÉ=^åòÉáÖÉåJmêÉáëäáëíÉ kêK=PR=îçã=NK=NMK=OMMRK

aáÉ=łåÉìÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= ÉêëÅÜÉáåí=ï∏ÅÜÉåíäáÅÜ=ÇçååÉêëí~Öë ìåÇ=ëçååí~ÖëK ^ìÑä~ÖÉåâçåíêçääÉ=ÇìêÅÜ=táêíJ ëÅÜ~ÑíëéêΩÑÉê=å~ÅÜ=ÇÉå=oáÅÜíäáåáÉå îçå=_aws=ìåÇ=_sa^K

www.berlitz.de

38100 Braunschweig · Waisenhausdamm 7 Tel. 0531/12 53 13

g~èìÉäáåÉ=e~êÄçêíÜ=EîKäKFI=dáëÉä~=pÅÜìäòÉI=tçäÑÖ~åÖ=dáÉëÉÅâÉI=cê~åâ=e~êÄçêíÜ=ìåÇ=cê~åâ=aÉííãÉê=ä~J ÇÉå=Éáå=òìê=łm~êíó=~ìÑ=ÇÉê=_çìåíóK= cçíçW=qÜçã~ë=^ããÉêéçÜä ÇÉê=tçÜåÖêìééÉ=ł_çìåíó=îçêÄÉJ êÉáíÉåI= ÖÉÜ∏êÉå= ëÉáí= g~ÜêÉå= òìã båëÉãÄäÉK= fÜê= q~äÉåíI= ÄÉëí®íáÖí oÉÖáëëÉìêáå=bäâÉ=ríÉêã∏ÜäÉåI=Ü~í ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=wÉáí=ëí~êâ=îÉêÖê∏≈ÉêíK łfã=òïÉáíÉå=píΩÅâ=Ü~ÄÉå=ïáê=ìåë åçÅÜ= ÖÉÑê~ÖíW= dÉÜí= Ç~ë= ΩÄÉêJ Ü~ìéíI= ïÉåå= ÖÉáëíáÖ= _ÉÜáåÇÉêíÉ ãáí=h~ãÉê~=ìåÇ=`çãéìíÉê=~êÄÉáJ

íÉå\= få= łm~êíó= ~ìÑ= ÇÉê= _çìåíó âçããÉå=ãçÇÉêåëíÉ=jÉÇáÉå=Ö~åò ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= òìã= báåë~íòI ìåÇ= ~ìÅÜ= Ç~ë= pÅÜ~ìëéáÉäÉêáëÅÜÉ åáããí=ÉáåÉå=Öê∏≈ÉêÉå=o~ìã=ÉáåK łbë=áëí=áããÉê=ïáÉÇÉê=ëÅÜ∏å=òì=ëÉJ ÜÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉÜáåÇÉêíÉå= ÇìêÅÜ áÜêÉ=^ìÑíêáííÉ=Ö~åò=åÉìÉ=c®ÜáÖâÉáJ íÉå= ~å= ëáÅÜ= ÉåíÇÉÅâÉåI= áëí= ríÉêJ

ã∏ÜäÉå=ÄÉÖÉáëíÉêíK=_ÉáëéáÉä=cê~åâ aÉííãÉêW= pçåëí= ÉÜÉê= ëÅÜΩÅÜíÉêå ÉåíéìééíÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= gìåÖJpÅÜ~ìJ ëéáÉäÉê=~äë=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉê=agI=ÇÉê Ç~ë= mìÄäáâìã= ëÉÅÜòáÖ= jáåìíÉå ä~åÖ= ãáíêÉá≈íK= łm~êíó= ~ìÑ= ÇÉê _çìåíó=ïáêÇ=~ã=ONK=ìåÇ=OOK=lâJ íçÄÉê=àÉïÉáäë=ìã=OM=rÜê=áã=ilqJ qÜÉ~íÉê=~ìÑÖÉÑΩÜêíK

^åâΩåÇáÖìåÖ=ÇÉê=hê~åâÉåâ~ëëÉ=ëçêÖí=ÑΩê=fêêáí~íáçå=Ó=káÅÜí=~ääÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=ûêòíÉ=ëáåÇ=Ç~ÄÉá

Braunschweiger

Total Immersion®: schnell und effektiv Einzelunterricht: individuell und flexibel Crashkurse: intensiv und kompakt Gruppenkurse: preiswert und lebendig

Schon ab 96 Euro im Monat. Jetzt informieren!

eçäéêáÖÉê=pí~êí=ÑΩê=e~ìë~êòíãçÇÉää

cçêíëÉíòìåÖ=îçå=pÉáíÉ=NK=bê=ìåÇ îáÉäÉ= ëÉáåÉê= hçääÉÖÉå= ÄÉÑΩêÅÜíÉå ÉáåÉ= báåëÅÜê®åâìåÖ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí ÇÉê= ûêòíÉK= łtáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ~êÄÉáJ íÉå= ïáê= àÉíòí= ëÅÜçåI= ëç= ëáÉÜí= Éë ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= h~ëëÉåãÉÇáòáå îçêI= ë~Öí= ÇÉê= e~ìë~êòíI= ÇÉê= ÉáåÉ mê~ñáë=áå=ÇÉê=tÉëíëí~Çí=ÄÉíêÉáÄíK a~ë= åÉìÉ= jçÇÉää= ëÅÜêÉáÄÉ= ÄÉáJ ëéáÉäëïÉáëÉ= îçêI= éêÉáëÖΩåëíáÖëíÉ jÉÇáâ~ãÉåíÉ= òì= îÉêëÅÜêÉáÄÉåK aáÉëÉ= ëÉáÉå= ~ÄÉê= åáÅÜí= áããÉê= ÇáÉ ÄÉëíÉå= ÑΩê= ÇáÉ= m~íáÉåíÉåI= ë~Öí= içJ êÉåòW= łkÉìÉêÉ= jÉÇáâ~ãÉåíÉ= ëáåÇ ëí®êâÉê= ìåÇ= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= ãáí= ïÉJ åáÖÉê= kÉÄÉåïáêâìåÖÉå= îÉêÄìåJ ÇÉåI= Ç~ÑΩê= ~ÄÉê= íÉìêÉê= ~äë= jÉÇáJ â~ãÉåíÉI=ÇáÉ=ëÉáí=g~ÜêòÉÜåíÉå=ÖÉJ äáëíÉí=ëáåÇK _Éá= ÇÉê= qÉáäå~ÜãÉ= ~ã= e~ìëJ ~êòíãçÇÉää= ãΩëëÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ûêòíÉ òìê= báåÜ~äíìåÖ= îÉêíê~ÖäáÅÜÉê= oÉJ ÖÉäìåÖÉå= îÉêéÑäáÅÜíÉåK= aáÉëÉ= ÉåíJ ÜáÉäíÉå=cçêÇÉêìåÖÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=ûêòJ íÉ=Ö~ê=åáÅÜí=ÉêÑΩääÉå=â∏ååíÉåI=ë~Öí içêÉåòI=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÑΩê=m~íáÉåJ íÉå=áååÉêÜ~äÄ=ïÉåáÖÉê=q~ÖÉ=ÉáåÉå qÉêãáå= ÄÉáã= ïÉáíÉêÄÉÜ~åÇÉäåJ ÇÉå=c~ÅÜ~êòí=òì=îÉêÉáåÄ~êÉåK wìÇÉã=ëÅÜ~ÑÑÉ=Ç~ë=åÉìÉ=jçÇÉää råÖäÉáÅÜÜÉáí= ìåíÉê= ÇÉå= e~ìë®êòJ íÉåI= Ç~= ä~ìí= ÇÉã= ^åâΩåÇáÖìåÖëJ ëÅÜêÉáÄÉå=ÇÉê=h~ëëÉå=åìê=łÄÉëçåJ ÇÉêë= èì~äáÑáòáÉêíÉ= ûêòíÉ= íÉáäåÉÜJ ãÉå= ÇΩêÑíÉåK= eáåíÉêÖêìåÇW= jáí

P=

_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=ûêòíÉ=ÄÉÑΩêÅÜíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=nì~äáí®í=ÇÉê=_ÉÜ~åÇJ äìåÖ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=e~ìë~êòíãçÇÉää=ëáåâíK cçíçW=fêáë=j~ìêÉêL=ÇÇé ÇÉê=qÉáäå~ÜãÉ=îÉêä~åÖÉå=ÇáÉ=h~ëJ ëÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=e~ìë®êòíÉ=å~ÅÜ oáÅÜíäáåáÉå= ïÉáíÉê= èì~äáÑáòáÉêÉåK

jìëáÅ~äJ pÉåë~íáçå

^ìÅÜ= ÇáÉëÉë= dÉÄçí= âêáíáëáÉêí= içJ êÉåòK=gÉÇÉê=^êòí=ÄáäÇÉ=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë àÉíòí= å~ÅÜ= ÇÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= bêJ

ÑçêÇÉêåáëëÉå= ÑçêíI= ÇáÉë= ÇÉå= e~ìëJ ®êòíÉå= åìå= îçêòìëÅÜêÉáÄÉåI= ëÉá ëÅÜäáÅÜí=åáÅÜí=åçíïÉåÇáÖK a~ë= jçÇÉää= ëÉá= Éáå= ^åÖÉÄçí= ~å ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêíÉåI= ÇáÉ= ^ÄäÉÜåìåÖ ÇìêÅÜ= ÇáÉ= e~ìë®êòíÉ= Éáå= łmçäáíáJ âìãI= ë~Öí= cê~åâ= däçÖÉêI= fååÉåJ ÇáÉåëíäÉáíÉê= ÇÉê= a^h= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖW=ł^ìë=ãÉáåÉê=páÅÜí=éêçÑáJ íáÉêÉå= ~ääÉ= _ÉíÉáäáÖíÉå= îçå= ÇÉã jçÇÉääK= aáÉ= a^h= Ü®ííÉ= Ç~ë= jçJ ÇÉää= ~ÄÉê= Éêëí= ~åëÅÜáÉÄÉå= ìåÇ Ç~åå= âçããìåáòáÉêÉå= ëçääÉåI ê®ìãí= Éê= ÇÉå= ÜçäéêáÖÉå= pí~êí= ÇÉë e~ìë~êòíãçÇÉääë=ÉáåK aáÉ= hê~åâÉåâ~ëëÉ= ëÉá= îçå= sçêJ ÄÉÜ~äíÉå= ëÉáíÉåë= ÇÉê= e~ìë®êòíÉ ~ìëÖÉÖ~åÖÉå= ìåÇ= Ü~ÄÉ= òìå®ÅÜëí ãáí= ÉáåÉê= qÉáäå~ÜãÉèìçíÉ= îçå OM=mêçòÉåí= â~äâìäáÉêíI= ë~Öí= däçJ ÖÉêK= få= ÇÉê= îÉêÖ~åÖÉåÉå= tçÅÜÉ Ü~ííÉå= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= hê~åJ âÉåâ~ëëÉ=QM=îçå=êìåÇ=PMM=ûêòíÉå áå= ÇÉê= oÉÖáçå= áÜêÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ÉêJ âä®êíK aáÉ= qÉÅÜåáâÉê= hê~åâÉåâ~ëëÉ ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ïáêÇ=Ç~ë=e~ìë~êòíJ ãçÇÉää= ÑêΩÜëíÉåë= áã= pçããÉê OMMT=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÉáåÑΩÜêÉåI ë~ÖíÉ= mêÉëëÉëéêÉÅÜÉêáå= räêáâÉ= jáJ ÅâÉä~íK=sçê=ÇÉê=Ñä®ÅÜÉåÇÉÅâÉåÇÉå báåÑΩÜêìåÖ= ïΩêÇÉ= Éêëí= ÖÉíÉëíÉíK aáÉ= _~êãÉê= bêë~íòâ~ëëÉ= Ü~í= Ç~ë jçÇÉää= ÄÉêÉáíë= áã= gìäá= ãáí= ÉáåÉã ~åÇÉêÉå=hçåòÉéí=ÖÉëí~êíÉíK ~åÜ

_Éåà~ãáå=_äΩãÅÜÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EàFK= _~äÇ= áëí= Ç~ë à®ÜêäáÅÜÉ= wççÑÉëí= áã= kÉìëí®ÇíÉê wççK=_Éåà~ãáå=_äΩãÅÜÉå=ìåÇ=ëÉáJ åÉ=cêÉìåÇÉI=lííç=ìåÇ=t®êíÉê=h~êä ëáåÇ= ãáí= ÇÉå= sçêÄÉêÉáíìåÖÉå= ÄÉJ ëÅÜ®ÑíáÖíI=~äë=wççÇáêÉâíçê=qáÉêäáÉÄ áÜåÉå= ÇáÉ= ëÅÜäÉÅÜíÉ= k~ÅÜêáÅÜí ÄêáåÖíW= a~ë= wççÑÉëí= ãìëë= ~ÄÖÉJ ë~Öí= ïÉêÇÉå>= aÉê= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê Ü~í= ÇÉã= wçç= ~ääÉ= jáííÉä= ÖÉëíêáJ ÅÜÉå>= aáÉ= ê~ëÉåÇÉ= oÉéçêíÉêáå h~êä~= hçäìãå~= ÉêÑ®Üêí= îçå= ÇáÉJ ëÉã= pâ~åÇ~äI= ìåÇ= ãáí= îÉêÉáåíÉå hê®ÑíÉå=ïçääÉå=_Éåà~ãáå=ìåÇ=ëÉáJ åÉ=jáíëíêÉáíÉê=ÇÉå=wçç=êÉííÉåW=páÉ ïÉêÇÉå= Ç~ë= å∏íáÖÉ= dÉäÇ= ÑΩê= ÇÉå bêÜ~äí= ÇÉë= wççë= ë~ããÉäåK= açÅÜ ïÉáíÉêÉ=h~í~ëíêçéÜÉå=Ä~ÜåÉå=ëáÅÜ ~åK a~ë= áëí= ÇÉê= fåÜ~äí= ÇÉë= jìëáÅ~äë _Éåà~ãáå= _äΩãÅÜÉåI= Ç~ë= îçå= ÇÉê å_=~ã=QK=kçîÉãÄÉê=EcêÉáí~ÖF=ìã NT= rÜê= áå= ÇÉê= pí~ÇíÜ~ääÉ= éê®ëÉåJ íáÉêí=ïáêÇK=aáÉ=ëáÅÜÉê=ÄÉâ~ååíÉëíÉ háåÇÉêÑáÖìê= aÉìíëÅÜä~åÇë= Ü~í= áå Ñ~ëí= ÇêÉá= g~ÜêòÉÜåíÉå= ÇáÉ= eÉêòÉå ~ääÉê= háåÇÉê= áã= píìêã= ÉêçÄÉêíK

_Éåà~ãáå=_äΩãÅÜÉå=~ìÑ=ÇÉê=_ΩÜåÉK= gÉíòí=ÉêçÄÉêí=_Éåà~ãáå=_äΩãÅÜÉå Ó= òìã= ÉêëíÉå= j~ä= ΩÄÉêÜ~ìéí= Ó ~ìÅÜ= ÇáÉ= _ΩÜåÉå= áã= ÇÉìíëÅÜJ ëéê~ÅÜáÖÉå= bìêçé~K= kçÅÜ= åáÉ= òìJ îçê= ï~ê= _Éåà~ãáå= _äΩãÅÜÉå= ~ìÑ ÇÉê=jìëáÅ~äJ_ΩÜåÉ=òì=ëÉÜÉåK pÉáí=ãÉÜê=~äë=OR=g~ÜêÉå=ÄÉÖÉáëJ íÉêí= ÇÉê= ëéêÉÅÜÉåÇÉ= bäÉÑ~åí= Ç~ë àìåÖÉ=mìÄäáâìãK=jáí=ãÉÜê=~äë=NMM e∏êëéáÉäÑçäÖÉå= áëí= _Éåà~ãáå _äΩãÅÜÉå= ÇáÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉ= háåJ ÇÉêÑáÖìê=aÉìíëÅÜä~åÇëK jÉÜê=~äë=RU=jáääáçåÉå=îÉêâ~ìÑJ íÉ=e∏êëéáÉäâ~ëëÉííÉå=ESQ=j~ä=mä~J

cçíçW=sÉê~åëí~äíÉê

íáå= ìåÇ= NNV=j~ä= dçäÇF= ëéêÉÅÜÉå ÑΩê= ëáÅÜK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= OR= cçäÖÉå= ~ìÑ sáÇÉç= ïìêÇÉå= ÄÉêÉáíë= ãÉÜê= ~äë ~ÅÜí= jáääáçåÉå= j~ä= îÉêâ~ìÑíK= aáÉ _Éåà~ãáåJ_äΩãÅÜÉåJfåíÉêåÉíëÉáíÉ ïáêÇ=ãçå~íäáÅÜ=ΩÄÉê=ORM=MMM=j~ä ÄÉëìÅÜíK tÉê= Ç~ë= jìëáÅ~ä= äáîÉ= áå= ÇÉê pí~ÇíÜ~ääÉ= ÉêäÉÄÉå= ã∏ÅÜíÉI= ëçääíÉ ëáÅÜ= ÄÉÉáäÉåI= ÇÉåå= ÇáÉ= h~êíÉåJ å~ÅÜÑê~ÖÉ= áëí= ëÉÜê= Öêç≈K= qáÅâÉíë ÖáÄí= Éë= ìåíÉê= ÇÉê= qÉäÉÑçåJeçíäáåÉ MNUMRLPP=NN=NN= çÇÉê= áå= ÇÉê= å_J dÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉI=kÉìÉ=píê~≈ÉK

6 mm, Ahorn Decor, 3-Stab

efbo=fpq=t^p=ilp

neue

Braunschweiger c^uJelqifkb

_ê~ìåëÅÜïÉáÖë=~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê=sÉê~åëí~äíìåÖëâ~äÉåÇÉêI àÉÇÉå=açååÉêëí~Ö=ìåÇ=pçååí~Ö=áå=fÜêÉê=å_K bJj~áäW oÉÇ~âíáçåKåÄ]åÄJçåäáåÉKÇÉ

= ==MR=PN

PV=MMJTRP

c~ñJeçíäáåÉ=ÑΩê=fÜêÉ sÉê~åëí~äíìåÖëÜáåïÉáëÉW

NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ

é~ëë~ÖÉW=^ÄáJm~êíó=ÇÉë=eîcJdóãJ å~ëáìãë=C=ÑêáÉåÇë

NVKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ

OMK=lhql_bo VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉ=pÅÜΩíòÉåéä~íòW cÉêáÉåä~ìÑ

ëÉìãI=mçÅâÉäëëíê~≈É=NMW=łaçååÉêJ âÉáäÉI=qÉìÑÉäëâê~ääÉå=ìåÇ=dÉJ ëéÉåëíÉêâÉêòÉåI=sÉê~åëí~äíìåÖ ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=~ÅÜí=g~ÜêÉåI=^åãÉäJ ÇìåÖ=ìåíÉê=qÉäÉÑçå=OU=UV=OM

NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉ=pÅÜΩíòÉåJ

éä~íòW=cÉêáÉåä~ìÑ

NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëJháêÅÜÉI=tçääJ

ã~êâíW=qìêã=Äáë=NT=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉí

éä~íòW=ł_~êíÉäëI=ìå=~ãá=ÇÉ=d~ì≈=Éí ëÉë=~Åíáîáí¨ë=¶=ä~=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=h~J ò~åI=sçêíê~Ö=aêK=c~êáí=^îÜ~ÇáÉîI råáîÉêëáí®í=h~ë~å

NVKMM=háåÇÉêJ=ìåÇ=gìÖÉåÇòÉåJ

íêìã=jΩÜäÉI=^å=ÇÉê=kÉìëí~ÇíJ ãΩÜäÉW=^ÄëÅÜäìëëîÉê~åëí~äíìåÖ ÇÉë=mêçàÉâíÉë=łbìêçéÉ~å=eáéÜçé `çããìåáíó

NVKMM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI

iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉêÉë=iÉêJ åÉåI=dÉêëí®ÅâÉêëíê~≈É=NSW=hÉåJ åÉåäÉêå~ÄÉåÇ=òìê=łdÉï~äíÑêÉáÉå hçããìåáâ~íáçå=å~ÅÜ=aêK=j~êJ ëÜ~ää=_K=oçëÉåÄÉêÖX=^åãÉäÇìåÖ ÉêÄÉíÉåI=qÉäK=O=TM=OT=OV

NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå

qçêÉ=Q~W=jìëáâäÉÄÉå=áå=iÉáéòáÖI hçåòÉêí=ãáí=ÇÉã=qêáç=^êííáÅâ

Ja, ich will !!! NRKMM=iÉÜåÇçêÑI=cÉëíéä~íò=~ã _äáíòÉáÅÜÉåïÉÖW=cê~åâë=p~Ñ~êáJ oÉáíÄ~Üå=EÄáë=NU=rÜêFI=îçå=NU=Äáë NV=rÜê=dÉä®åÇÉ~ìëêáííÉ=å~ÅÜ=sçêJ ~åãÉäÇìåÖ

NRKMM=i~åÇÜ~ìë=pÉÉä~I=jÉëëÉJ ïÉÖW=łaáÉ=oçääÉ=ÇÉê=cê~ì=áå=ÇÉê tÉêÄìåÖI=sçêíê~ÖëîÉê~åëí~äíìåÖ ÇÉë=aÉìíëÅÜÉå=cê~ìÉåêáåÖë

NRKPM=aáÉ=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW

łtÉê=âΩëëí=ëÅÜçå=ÉáåÉå=iÉÖì~å\I háåÇÉêâáåç

NRKPM=i^_I=táÉëÉåëíê~≈É=OW=cáäãJ âä~ëëáâÉê=ãáí=tìäÑJoΩÇáÖÉê=eΩÄJ åÉê NUKPM=wÉáíï®åÇÉI=_∏ÅâäÉêëíê~≈É

OPUW=łiÉÜã=Ó=Éáå=ãçÇÉêåÉê=_~ìJ ëíçÑÑI=pÅÜåìééÉêïçêâëÜçé iÉÜãéìíòI=å®ÜÉêÉ=fåÑç=ìåíÉê ïïïKòÉáíï~ÉåÇÉKÇÉ

NUKPM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW

łaÉê=açã=áã=^ÄÉåÇäáÅÜíI=∏ÑÑÉåíJ äáÅÜÉ=cΩÜêìåÖ

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

AB DONNERSTAG, 20. – 26. OKTOBER 2005

ab 0

FLIGHT PLAN 15.45, 18.00, 20.30, 23.00 (außer

DIE WEISSE MASSAI 17.30, 20.15

ab 0

ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

OMKMM=açãáåáâ~åÉêâäçëíÉêI

_êìÅâåÉêëíê~≈É=SW=háåç=áã=häçëíÉê Ó=łjó=ÄáÖ=Ñ~í=dêÉÉâ=tÉÇÇáåÖX sçêÑáäã=ła~åÖäÉ

OMKMM=báëéçêíÜ~ääÉ=pÅÜΩíòÉåJ

éä~íòW=pÅÜΩäÉêJ=ìåÇ=píìÇÉåíÉåä~ìÑ

OMKNR=qrI=dêç≈Éê=jìëáâë~~äI=mçJ ÅâÉäëëíê~≈É=NNW=_ê~ìåëÅÜïÉáÖë ûëíÜÉíáâJhçääçèìáìã=Ó=ł^ìÑê®ìJ ãÉå=EÄáë=OO=rÜêF

OMKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW ONKMM=aáÉ=pÅÜΩëëÉäI=hçåëí~åíáåJ

rÜÇÉJpíê~≈É=QW=aìÅâá=aìÅâëíÉáå C=_~åÇI=báåíêáíí=ÑêÉá

VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=cÉêáÉåä~ìÑ

NQKMM=^ÄÑ~Üêí=_Ωêç=ÇÉë=_rkaW

CinemaxX Braunschweig, Lange Straße 60 Kartenreservierung: (0 18 05) 24 63 62 99 für 0,12 € pro Min. (0,50 € Aufschlag/Ticket) · Oder Karten einfach buchen unter www.cinemaxx.de oder www.tickets.t-online.de Neue Str. 8 Telefon (05 31) 4 41 20

WIE IM HIMMEL 15.00, 17.45, 20.30 – 1. Wo. ab 6 MAD HOT BALLROOM So., 11.00 – Preview ab 0 DER DUFT VON LAVENDEL 15.15, 17.45, 20.15 ab 0 Das vollständige Kinoprogramm entnehmen Sie bitte den Veranstaltungshinweisen. Fr.-Wilh.-Str. 50 Telefon (05 31) 4 5251

DIE REISE DER PINGUINE ES LEBE DIE LIEBE Di., 15.00 – Seniorenkino

OMKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ

TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí

Das vollständige Kinoprogramm entnehmen Sie bitte den Veranstaltungshinweisen.

15.30 (außer Di.), 18.00, 20.30

łråëÉêÉ=bêÇÉ=Ó=aÉê=häáã~ï~åÇÉä ìåÇ=ëÉáåÉ=cçäÖÉåI=sçêíê~Ö=aêK eÉäãìí=hΩÜê=E_çååF

ab 6

DER KLEINE EISBÄR 2 15.30, Sa.+So. a. 13.30 ab 0

CITY

NVKPM=mä~åÉí~êáìã=áå=tçäÑëÄìêÖW

ONK=lhql_bo

DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN

UNIVERSUM

nette Leute treffen

ab 12

ab 12

KINDERFILME 15.30, 17.45; Sa.+So. a. 13.15 – 1. Wo.

Ja, ich will !!!ab 6

INTO THE BLUE 20.30, 23.00 (außer So.+Mo.) ab 12 BROTHERS GRIMM

17.30, 20.00

e~ìëI=j~Öåáíçêï~ää=NUW=łoç~ÇëáJ ÇÉ=^ííê~ÅíáçåëI=q~åòëíΩÅâ=îçå a~îáÇ=táääá~ãë

ab 6

ab 12

WALLACE UND GROMIT 15.15, 17.45, 20.15,

NVA 17.45, 20.15 JUNGFRAU (40), MÄNNLICH, SUCHT ...

e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łpÅÜ∏åÉ=_ÉJ ëÅÜÉêìåÖÉå=îçå=^ä~å=^óÅâÄçìêå

g~òòJg~ãJpÉëëáçå

NEUSTARTS & WEITERE HIGHLIGHTS STOLZ UND VORURTEIL 14.45, 17.30, 20.30,

17.30, 20.00, 22.45 (außer So.+Mo.)

NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç≈Éë

NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë

gepflegt ausgehen

22.45 (außer So.+Mo.); Sa.+So. a. 13.00

éä~íòW=łtáÉ=dÉÜáêåÉ=ä~ìÑÉå=äÉêåÉå çÇÉê=cêΩÜ=ΩÄí=ëáÅÜI=ïÉê=Éáå=jÉáëJ íÉê=ïÉêÇÉå=ïáääI=sçêíê~Ö=mêçÑK=aêK ^åå~Jh~íÜ~êáå~=_ê~ìåI=råá=j~ÖJ ÇÉÄìêÖ

p~

OOK=lhql_bo TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí

ab 0

_áçíçéJmÑäÉÖÉÉáåë~íò=~ìÑ=ÇÉê=lêJ ÅÜáÇÉÉåïáÉëÉ=tÉåÇÉåX=å®ÜÉêÉ fåÑç=qÉäK=N=RR=VV

NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=cÉêáÉåä~ìÑ

NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëJháêÅÜÉI=tçääJ

ã~êâíW=qìêã=Äáë=NT=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉí

NRKMM=iÉÜåÇçêÑI=cÉëíéä~íò=~ã

_äáíòÉáÅÜÉåïÉÖW=cê~åâë=p~Ñ~êáJ oÉáíÄ~Üå=EÄáë=NU=rÜêFI=îçå=NU=Äáë NV=rÜê=dÉä®åÇÉ~ìëêáííÉ=å~ÅÜ=sçêJ ~åãÉäÇìåÖ

* immer wieder mittwochs 7–15 h! * immer wieder freitags 7–15 h! * immer wieder samstags 6–15 h! * immer wieder 1. Sonntag im Monat, 8–15 h! Marktbuden! Sportzentrum Schützenplatz GmbH & Co. KG Telefon BS 32 24 44

eÉáÇÄÉêÖW=t~åÇÉêìåÖ=ìã=cêáÉÇJ êáÅÜëÄêìåå=ãáí=ÇÉã=^äéÉåîÉêÉáåX c~Üêí=ãáí=mâïëI=t~åÇÉêìåÖ=Å~K NT=âãI=oìÅâë~ÅâîÉêéÑäÉÖìåÖX=fåJ Ñç=qÉäK=PO=VV=PP

NUKPM=qêÉÑÑéìåâí=o~íÜ~ìëI=mä~íò

ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=báåÜÉáí=NW=łqìêãJ ÄäáÅâ=ìåÇ=hÉääÉêíêìåâX=fåÑç=ìåíÉê qÉäK=Q=TM=OM=QM

Donnerstag, 20. Oktober

„Abi-Party“ mit dem Gymnasium Hoffmann von Fallersleben

Einlass ab 19 Uhr

Freitag, 21. Oktober

„Euro game show“ Sofort Bargeldauszahlung. Spiel dich reich

Samstag, 22. Oktober

NVKPM=oçâçâçJm~îáääçå=pí∏ÅâJ ÜÉáãI=iÉáéòáÖÉê=píê~≈É=OPQW=łqçJ äìJíçJäç=çÇÉê=táÉ=bãáä=qΩêâÉ=ïìêJ ÇÉX=jìëáâ~äáëÅÜÉ=iÉëìåÖ=ãáí d∏íò=î~å=lçóÉå=ìåÇ=^ãÉäáÉ=dêìJ åÉê=E`ÉãÄ~äçFX=qÉäK=Q=TM=QU=SO

OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåÜ~êÇéä~íòW

Von Mi. bis So., „After work party“ mit 2 Happy hours von 19 bis 22 + 24 bis 1 Uhr und Getränken zu Hammer Preisen z. B.: Getränke zum Nostalgiepreis: Cola/MezzoMix oder Bier vom Fass 0,50 D Sekt/Cola/Rum 0,80 D Teufel-Cocktail 1,00 D

UKMM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÄ~ÜåÜçÑI

fåÑçÅÉåíÉêW=ł£âçäçÖáëÅÜÉë=_~ìÉå NVOM=ìåÇ=OMMM=áå=`ÉääÉ=Ó=òïÉá mêçàÉâíÉ=áã=sÉêÖäÉáÅÜI=c~Üêí=ãáí ÇÉã=k~ÄìI=^d=pí~Çí∏âçäçÖáÉX=^åJ ãÉäÇìåÖ=qÉäK=TV=US=QV Ü~êÇéä~íòW=q~ÖÉëï~åÇÉêìåÖ=^äíÉJ å~ì=Ó=tçäÑëï~êíÉ=ãáí=ÇÉã=e~êòJ âäìÄX=OO=âãI=ëÅÜïÉêX=^åãÉäÇìåÖ qÉäK=UT=PS=MS

däÉåå=jáääÉê=d~ä~=OMMR=Ó=lêáÖáå~ä pïáåÖíáãÉ=_áÖ=_~åÇ=EtáÉåF

OMKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉÉíïÉíÉ

Q~W=łm~êíó=~ìÑ=ÇÉê=_çìåíóX=^ìÑJ ÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=łqÜÉ~íÉê=áã=dä~ëJ Ü~ìë=ÇÉê=iÉÄÉåëÜáäÑÉ

OMKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí®ÇíáëÅÜÉë=jìJ ëÉìãI=^ã=i∏ïÉåï~ääW=łjáí=ÇÉã k~ÅÜíï®ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë j~ÖåáîáÉêíÉä OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW

łpÅÜäìëë=ãáí=äìëíáÖI=h~Ä~êÉíí=łaáÉ eÉêâìäÉëâÉìäÉ=EaêÉëÇÉåF

OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëI=r=OOI=j~Öåáíçêï~ää=NUW łcê®ìäÉáå=bäëÉ=îçå=^êíÜìê pÅÜåáíòäÉê

VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=c~ãáäáÉåä~ìÑ

NMKMM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉêÉë=iÉêJ åÉåI=dÉêëí®ÅâÉêëíê~≈É=NSW=_~ëáëJ ïçÅÜÉåÉåÇÉ=òìê=łdÉï~äíÑêÉáÉå hçããìåáâ~íáçå=å~ÅÜ=aêK=j~êJ ëÜ~ää=_K=oçëÉåÄÉêÖX=^åãÉäÇìåÖ ÉêÄÉíÉåI=qÉäK=O=TM=OT=OV

NMKMM=háåÇÉêÖ~êíÉå=pÅÜ~íòâáëíÉI ^ã=^äíÉå=_~ÜåÜçÑ=NRW=pÅÜåìéJ éÉêëíìåÇÉX=qÉäK=O=UM=VM=ST

NNKMM=tÉåÇÉåëíê~≈É=OUW=q~Ö=ÇÉê

OMKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łcäÉáëÅÜ=ìåÇ ~åÇÉêÉ=iÉÅâÉêÉáÉå=Ó=Éáå=q~åòJ ~ÄÉåÇ=îçå=^åà~=eÉãéÉäX=d~ëíJ ëéáÉä=ÇÉê=^êíÄä~ìJq~åòïÉêâëí~íí

çÑÑÉåÉå=qΩê=ÄÉá=tÉáÖÜí=t~íÅÜÉêë EÄáë=NS=rÜêF

ONKMM=_~ÇÉòÉåíêìã=däáÉëã~êçJ

NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëJháêÅÜÉI=tçääJ

OMKMM=jÉáÉê=jìëáÅ=e~ääI=pÅÜã~äJ Ä~ÅÜëíê~≈É=OW=qçÅçíêçåáÅ=Ee~ãJ ÄìêÖFI=äáîÉ

ÇÉW=łjççåäáÖÜíë~ìå~X=å®ÜÉêÉ=fåJ Ñç=qÉäK=OP=TP=QM

ONKMM=gçääó=gçâÉêI=_êçáíòÉãÉê

píê~≈É=OOMW=eáé=eçé=g~ã

ONKPM=qÜÉ=táäÇ=dÉÉëÉ=fêáëÜ=mìÄI d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=QVW=qÜÉ=vçïÉë EäáîÉF

NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=báëÇáëÅç

NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ ã~íáçå=_ìêÖéä~íòI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NW eáëíçêáëÅÜÉê=pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ ã~êâíW=qìêã=Äáë=NT=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉí

NRKMM=iÉÜåÇçêÑI=cÉëíéä~íò=~ã

_äáíòÉáÅÜÉåïÉÖW=cê~åâë=p~Ñ~êáJ oÉáíÄ~Üå=EÄáë=NU=rÜêFI=îçå=NU=Äáë NV=rÜê=dÉä®åÇÉ~ìëêáííÉ=å~ÅÜ=sçêJ ~åãÉäÇìåÖ

NRKMM=_ΩêÖÉêòÉåíêìã=sÉÅÜÉäÇÉI

NMKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ ã~íáçå=_ìêÖéä~íòI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NW eáëíçêáëÅÜÉê=pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ ÇÉìíëÅÜJÉåÖäáëÅÜ

NMKPM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉêÉë=iÉêJ åÉåI=dÉêëí®ÅâÉêëíê~≈É=NSW=łpìÅÜíJ éê®îÉåíáçå=Ó==àÉ=ÑêΩÜÉêI=ìãëç=ÄÉëJ ëÉêX=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÄÉíÉå=ìåíÉê qÉäK=O=TM=OT=OV

NNKMM=pÅÜäçëë=oáÅÜãçåÇI=tçäJ ÑÉåÄΩííÉäÉê=píê~≈É=RRW=cΩÜêìåÖ

NVKMM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÉáåÖ~åÖ

NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ

GroßFLOHMARKT

é~ëë~ÖÉW=bìêçéÉ~å=aêÉ~ãJ_çóë

NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç≈Éë

e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łjçå~=iáë~I léÉê=îçå=j~ñ=îçå=pÅÜáääáåÖëX hìêòÉáåÑΩÜêìåÖ=áã=cçóÉê=NV=rÜê

NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë

in BS-Wenden bei 22.10. ab 17 Uhr und 23.10. ab 6 Uhr und WOB-Hainenkamp bei Hornbach und H-Altwarmbüchen bei real,- am 23.10.

INFO: 0 53 32/94 65 78 oder www.khakh.de

NNKMM=håáÉëíÉÇíÉê=háêÅÜÉI=p~äòÖáíJ íÉêJ_~ÇW=g~òòÑêΩÜëÅÜçééÉå=łjáÇJ åáÖÜí=`~ååçåÄ~ää

e~ìëI=r=OOI=j~Öåáíçêï~ää=NUW łkçîÉÅÉåíç=îçå=^äÉëë~åÇêç=_~J êáÅÅç

NNKNR=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòW=sçêíê~Ö=ãáí=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łoÉòÉéí=ÑΩê=ÉáåÉ ^íçãìÜêX=aêK=aêK=gÉåë=páãçå Emq_F

ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

íÉê=^ÉÖáÇáÉåW=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ pçåÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=ł^êÅÜ®çäçÖáÉJ ä~åÇ=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå

Q~W=łm~êíó=~ìÑ=ÇÉê=_çìåíóX=^ìÑJ ÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=łqÜÉ~íÉê=áã=dä~ëJ Ü~ìë=ÇÉê=iÉÄÉåëÜáäÑÉ

OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW káÖÜíÅêÉ~íìêÉë=Ó=łpóãéÜçåáÅ i~é

OMKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê

ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łcäÉáëÅÜ=ìåÇ ~åÇÉêÉ=iÉÅâÉêÉáÉå=Ó=Éáå=q~åòJ ~ÄÉåÇ=îçå=^åà~=eÉãéÉäX=d~ëíJ ëéáÉä=ÇÉê=^êíÄä~ìJq~åòïÉêâëí~íí

OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=^ÄÉåÇä~ìÑ=ãáí=aáëÅç

OMKMM=pÅÜΩíòÉåÜ~ìëI=e~ãÄìêÖÉê píê~≈É=RPW=£ÑÑÉåíäáÅÜÉê=~äâçÜçäJ ÑêÉáÉê=_~ää=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=i~åJ ÇÉëîÉêÄ~åÇëí~ÖÉ=ÇÉê=dìííÉãéäÉê

OMKMM=hì_~JhìäíìêÜ~ääÉ=tçäÑÉåJ

ÄΩííÉäW=łoçÄÄáÉHtáääá~ãë=Ó=oçÄJ ÄáÉ=táääá~ãë=`çîÉêJpÜçïI=äáîÉ d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=QVW=pÅçíí=pí~J äÉóI=äáîÉ

BS - Eissporthalle Fr. und Sa. ab 22.00 Uhr

NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÄ~ÜåÜçÑI _~ÜåÜçÑëÜ~ääÉW=c~Üêí=å~ÅÜ=d∏íJ íáåÖÉå=ãáí=ÇÉã=sÉêÉáå=ÑΩê=^ääÉáåJ ëíÉÜÉåÇÉX=qÉäK=UT=OS=OO

NNKMM=pí®ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i∏ïÉåï~ääW=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ ^ìëëíÉääìåÖ=ł_ΩêÖÉêäáÅÜÉë=hìåëíJ ë~ããÉäå=Ó=Éáå=oìåÇÖ~åÖ=ÇìêÅÜ ÇáÉ=dÉã®äÇÉÖ~äÉêáÉ

NUKPM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW

ONKPM=qÜÉ=táäÇ=dÉÉëÉ=fêáëÜ=mìÄI

OMKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ

ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

éä~íòW=ł_~ííäÉ=çÑ=íÜÉ=vÉ~ê=OMMR

OMKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉÉíïÉíÉ

UKPM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåJ

worauf wartest Du

NUKPM=sçäâëï~ÖÉåÜ~ääÉI=bìêçé~J

OMKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ

iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉêÉë=iÉêJ åÉåI=dÉêëí®ÅâÉêëíê~≈É=NSW=łt~ë háåÇÉê=îçå=^åÑ~åÖ=~å=ïáêâäáÅÜ Äê~ìÅÜÉåX=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÄÉíÉåI qÉäK=O=TM=OT=OV

faire Preise

ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë

NVKPM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI

Ja, ich will !!!

NTKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ

e~ìëI=j~Öåáíçêï~ää=NUW=łpçãJ ãÉêÖ®ëíÉ=îçå=j~ñáã=dçêâáX=~åJ ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=mìÄäáâìãëÖÉëéê®ÅÜ

é~ëë~ÖÉW=bìêçJd~ãÉJpÜçï

píê~≈É=RPW=łtÉåå=^äâçÜçä=mêçÄäÉJ ãÉ=ã~ÅÜíI=áëí=^äâçÜçä=Éáå=mêçJ ÄäÉãX=sçêíê~Ö=oçäÑ=eΩääáåÖÜçêëíI dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå e~ìéíëíÉääÉ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=pìÅÜíÖÉJ Ñ~ÜêÉåI=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=bê∏ÑÑJ åìåÖëîÉê~åëí~äíìåÖ=ÇÉê=i~åÇÉëJ îÉêÄ~åÇëí~ÖÉ=ÇÉê=dìííÉãéäÉê

ÜÉáãI=iÉáéòáÖÉê=píê~≈É=OPQW=łqçJ äìJíçJäç=çÇÉê=táÉ=bãáä=qΩêâÉ=ïìêJ ÇÉX=jìëáâ~äáëÅÜÉ=iÉëìåÖ=ãáí d∏íò=î~å=lçóÉå=ìåÇ=^ãÉäáÉ=dêìJ åÉê=E`ÉãÄ~äçFX=qÉäK=Q=TM=QU=SO

píK=ûÖáÇáÉåW=łjáí=ÇÉã=k~ÅÜíJ ï®ÅÜíÉê=ìã=ÇáÉ=häçëíÉêÑêÉáÜÉáí=píK ûÖáÇáÉåI=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã

NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ

NVKPM=pÅÜΩíòÉåÜ~ìëI=e~ãÄìêÖÉê

NSKPM=oçâçâçJm~îáääçå=pí∏ÅâJ

łaÉê=açã=áã=^ÄÉåÇäáÅÜíI=∏ÑÑÉåíJ äáÅÜÉ=cΩÜêìåÖ

NUKMM=_a^Jd~äÉêáÉI=^ã=tÉåÇÉåJ íçê=PW=^ìëëíÉääìåÖëÉê∏ÑÑåìåÖ łê~ìãWÖÉWÄáäÇWÉX=òì=ëÉÜÉå=Äáë òìã=OUKNMK=í®ÖäáÅÜ=NRJNV=rÜê

NUKPM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW łaÉê=açã=áã=^ÄÉåÇäáÅÜíI=∏ÑÑÉåíJ äáÅÜÉ=cΩÜêìåÖ

eáäÇÉëÜÉáãÉê=píê~≈ÉW=łuÉåá~=îçã kçñáää~=Ó=Éáå=áåíÉêÖ~ä~âíáëÅÜÉë ^ÄÉåíÉìÉê=ÑΩê=háåÇÉê=ãáí=ÇÉã qÜÉ~íÉê=_ΩÜåÉåêÉáÑ=Ep~äòÖáííÉêF

2 Super Tage

NMKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ

So.+Mo.); Sa.+So. a. 13.30 – 1. Wo.

NUKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ

OOKMM=aáëÅç=cêáíòI=pÅÜΩíòÉåéä~íòW `çÅâí~áäå~ÅÜí

FLOHMARKT Schützenplatz! TKQR=qêÉÑÑéìåâí=qÜΩêáåÖÉåéä~íòI23.00 (außer So.+Mo.) – 1. Wo.

NSKMM=qêÉÑÑéìåâí=oÉáÅÜëëíê~≈ÉL léÑÉêíïÉíÉW=łbêÇÉJwïÉáJqçìê=Ó §ÄÉêê~ëÅÜìåÖëê~Çíçìê=áå=ÇáÉ å∏êÇäáÅÜÉ=rãÖÉÄìåÖ=îçå=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖX=fåÑç=qÉäK=Q=VN=VU

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO

2 Super Tage

Q

OOKMM=aáëÅç=cêáíòI=pÅÜΩíòÉåéä~íòW m~êíó=çÜåÉ=båÇÉ

OOKMM=gçääó=gçâÉêI=_êçáíòÉãÉê

píê~≈É=OOMW=ł_~ííäÉ=çÑ=íÜÉ=vÉ~êJ ^ÑíÉêëÜçïé~êíó

Freitags Cocktail-Nacht! z. B.

Caipi e 2,50 OPKMM=pÅÜä~ÑäçëI=t~ääëíê~≈É=NJPW łqçåâ~I=äáîÉOPK=lhql_bo SKMM=m~êâéä~íò=j∏ÄÉä=_çëëI=jΩåJ ÅÜÉåëíê~≈ÉW=cäçÜã~êâí

VKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåJ

Ü~êÇéä~íòW=q~ÖÉëï~åÇÉêìåÖ=p~äòJ ÖáííÉêJp~äÇÉê=ãáí=ÇÉã=e~êòâäìÄX NQ=âãI=äÉáÅÜíX=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê qÉäK=PR=NT=PQ

VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=c~ãáäáÉåä~ìÑ

NNKNR=^ìëëíÉääìåÖëòÉåíêìã=eáåJ

NNKNR=pÅÜäçëë=p~äÇÉêI=hìÜëí~ääI jìëÉìãëíê~≈É=PQI=p~äòÖáííÉêW cΩÜêìåÖ=łp~äçå=p~äÇÉê

NNKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëÉìãI=jìëÉìãëíê~≈É=NW=cΩÜêìåÖ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pçåÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=łfÅÜI iìÇÖÉê=íçã=oáåÖKKK NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=báëÇáëÅç

NQKPM=hìåëíîÉêÉáå=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖI=sáää~=p~äîÉ=eçëéÉë=ìåÇ píìÇáçÖ~äÉêáÉI=iÉëëáåÖéä~íò=NOW cΩÜêìåÖ=

NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêÖéä~íòW=łjáííÉä~äíÉêë~ããäìåÖ ìåÇ=oáííÉêë~~äI=cΩÜêìåÖ

NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëJháêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíW=qìêã=Äáë=NT=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉí

NRKMM=qêÉÑÑéìåâí=_ìêÖéä~íòI=i∏J ïÉW=łaáÉ=cΩåÑJpí®ÇíÉJqçìêI p~ÅâX=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã

NRKMM=iÉÜåÇçêÑI=cÉëíéä~íò=~ã _äáíòÉáÅÜÉåïÉÖW=cê~åâë=p~Ñ~êáJ oÉáíÄ~Üå=EÄáë=NU=rÜêFI=îçå=NU=Äáë NV=rÜê=dÉä®åÇÉ~ìëêáííÉ=å~ÅÜ=sçêJ ~åãÉäÇìåÖ

NSKMM=iáåÇÉåÜçÑI=h~ëÉêåÉåëíê~≈É OMW=łléÉêÉííÉ=ëáÅÜ=ïÉê=â~ååX léÉêÉííÉåå~ÅÜãáíí~Ö=áã=táÉåÉê `~ѨÜ~ìëëíáäX=qÜÉçÇçíá~=e~êíã~å Epçéê~åFI=i~íÅÜÉò~ê=mê~îíÅÜÉî EqÉåçêFI=j~êÅ=cáÉÇäÉê=E_~êáíçåF áåíÉêéêÉíáÉêÉå=tÉêâÉ=îçå=cê~åò iÉÜ•ê=ìåÇ=gçÜ~åå=píê~ì≈

NSKMM=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łe∏ÜåÉêÖäççÄÉå=EdΩåíÜÉê=páÉÖJ ãìåÇFI=ł_ÉííÖ~ÜåëíáÉÇ=ErÄÄç dÉêÇÉëFI=łtá=âêáÉÖí=_Éë∏∏â=EgÉåë bñäÉêFX=ÇêÉá=báå~âíÉêI=ÖÉëéáÉäí îçã=káÉÇÉêÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉ~íÉê

NTKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç≈Éë e~ìëW=łeçÑÑã~ååë=bêò®ÜäìåÖÉåX léÉê=îçå=g~ÅèìÉë=lÑÑÉåÄ~ÅÜ=Eáå Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=péê~ÅÜÉ=ãáí=ÇÉìíJ ëÅÜÉå=§ÄÉêíáíÉäåF

NUKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW aá~JoÉéçêí~ÖÉ=łkÉìÉåÖä~åÇ=ìåÇ ÇÉê=lëíÉå=h~å~Ç~ë=áã=fåÇá~å pìããÉê

NUKMM=píK=räêáÅáJ_êΩÇÉêåI=pÅÜΩíJ òÉåëíê~≈ÉW=háêÅÜÉåãìëáâ~äáëÅÜÉ sÉëéÉê=ãáí=ÇÉã=_~êçÅâÉåëÉãÄäÉ łaÉê=dìÉäÑÉå=cêÉΩÇÉåëéáÉä cçêíëÉíòìåÖ=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ

efbo=fpq=t^p=ilp

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMRNMKPM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI

iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉêÉë=iÉêJ åÉåI=dÉêëí®ÅâÉêëíê~≈É=NSW=łpìÅÜíJ éê®îÉåíáçå=Ó==àÉ=ÑêΩÜÉêI=ìãëç=ÄÉëJ ëÉêX=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê=OTM=OT=OV

OPK=lhql_bo

NNKMM=pÅÜäçëë=oáÅÜãçåÇI=tçäJ

ÑÉåÄΩííÉäÉê=píê~≈É=RRW=cΩÜêìåÖ

NNKMM=pí®ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã

SKMM=m~êâéä~íò=j∏ÄÉä=_çëëI=jΩåJ

Flohmarkt Möbel Boss

lfd. Meter 5,- 3

lfd. Meter 5,- 3

ÅÜÉåëíê~≈ÉW=cäçÜã~êâí

Münchenstr. BS Sonntag, 23. Okt., ab 6 Uhr Info: 01 75/1 73 53 37

VKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåJ

Ü~êÇéä~íòW=q~ÖÉëï~åÇÉêìåÖ=p~äòJ ÖáííÉêJp~äÇÉê=ãáí=ÇÉã=e~êòâäìÄX NQ=âãI=äÉáÅÜíX=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê qÉäK=PR=NT=PQ

VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=c~ãáäáÉåä~ìÑ

NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÄ~ÜåÜçÑI

i∏ïÉåï~ääW=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ ^ìëëíÉääìåÖ=ł_ΩêÖÉêäáÅÜÉë=hìåëíJ ë~ããÉäå=Ó=Éáå=oìåÇÖ~åÖ=ÇìêÅÜ ÇáÉ=dÉã®äÇÉÖ~äÉêáÉ

NNKMM=håáÉëíÉÇíÉê=háêÅÜÉI=p~äòÖáíJ íÉêJ_~ÇW=g~òòÑêΩÜëÅÜçééÉå=łjáÇJ åáÖÜí=`~ååçåÄ~ää

NNKNR=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ

éä~íòW=sçêíê~Ö=ãáí=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łoÉòÉéí=ÑΩê=ÉáåÉ ^íçãìÜêX=aêK=aêK=gÉåë=páãçå Emq_F

NNKNR=^ìëëíÉääìåÖëòÉåíêìã=eáåJ íÉê=^ÉÖáÇáÉåW=cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ pçåÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=ł^êÅÜ®çäçÖáÉJ ä~åÇ=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå

_~ÜåÜçÑëÜ~ääÉW=c~Üêí=å~ÅÜ=d∏íJ íáåÖÉå=ãáí=ÇÉã=sÉêÉáå=ÑΩê=^ääÉáåJ ëíÉÜÉåÇÉX=qÉäK=UT=OS=OO

NNKNR=pÅÜäçëë=p~äÇÉêI=hìÜëí~ääI

ã~íáçå=_ìêÖéä~íòI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NW eáëíçêáëÅÜÉê=pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ ÇÉìíëÅÜJÉåÖäáëÅÜ

ëÉìãI=jìëÉìãëíê~≈É=NW=cΩÜêìåÖ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pçåÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=łfÅÜI iìÇÖÉê=íçã=oáåÖKKK

NMKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ

jìëÉìãëíê~≈É=PQI=p~äòÖáííÉêW cΩÜêìåÖ=łp~äçå=p~äÇÉê

NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòW=báëÇáëÅç

NQKPM=hìåëíîÉêÉáå=_ê~ìåJ

ëÅÜïÉáÖI=sáää~=p~äîÉ=eçëéÉë=ìåÇ píìÇáçÖ~äÉêáÉI=iÉëëáåÖéä~íò=NOW cΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=~âíìÉääÉå=^ìëJ ëíÉääìåÖÉå

NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI

_ìêÖéä~íòW=łjáííÉä~äíÉêë~ããäìåÖ ìåÇ=oáííÉêë~~äI=cΩÜêìåÖ

NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëJháêÅÜÉI=tçääJ

ã~êâíW=qìêã=Äáë=NT=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉí

NRKMM=qêÉÑÑéìåâí=_ìêÖéä~íòI=i∏J ïÉW=łaáÉ=cΩåÑJpí®ÇíÉJqçìêI p~ÅâX=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã

*52‰(6 6&+/$&+7((66(1 ,1 %257)(/' )UHLWDJ GHQ LQ GHU *DVWVWlWWH Å=XP ZLOGHQ .HLOHU´ %HJLQQ 8KU IU QXU ½ 6LHJIULHG XQG 5HQDWH (VVPDQQ

$QPHOGXQJ ELWWH ELV ]XP XQWHU 7HOHIRQ 

NNKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ

NRKMM=iÉÜåÇçêÑI=cÉëíéä~íò=~ã

_äáíòÉáÅÜÉåïÉÖW=cê~åâë=p~Ñ~êáJ oÉáíÄ~Üå=EÄáë=NU=rÜêFI=îçå=NU=Äáë NV=rÜê=^ìëêáííÉ=å~ÅÜ=^åãÉäÇìåÖ

têÉëíäáåÖJp~áëçå=ÖÉÜí=ïÉáíÉê

NSKMM=iáåÇÉåÜçÑI=h~ëÉêåÉåëíê~≈É OMW=łléÉêÉííÉ=ëáÅÜ=ïÉê=â~ååX léÉêÉííÉåå~ÅÜãáíí~Ö=áã=táÉåÉê `~ѨÜ~ìëëíáäX=qÜÉçÇçíá~=e~êíã~å Epçéê~åFI=i~íÅÜÉò~ê=mê~îíÅÜÉî EqÉåçêFI=j~êÅ=cáÉÇäÉê=E_~êáíçåF áåíÉêéêÉíáÉêÉå=tÉêâÉ=îçå=cê~åò iÉÜ•ê=ìåÇ=gçÜ~åå=píê~ì≈

Neueröffnung

NSKMM=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW

łe∏ÜåÉêÖäççÄÉå=EdΩåíÜÉê=páÉÖJ ãìåÇFI=ł_ÉííÖ~ÜåëíáÉÇ=ErÄÄç dÉêÇÉëFI=łtá=âêáÉÖí=_Éë∏∏âX=ÇêÉá báå~âíÉêI=ÖÉëéáÉäí=îçã=káÉÇÉêJ ÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉ~íÉê

NTKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ

ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW łjÉåëÅÜ=®êÖÉêÉ=aáÅÜ=åáÅÜí=îçå cäçêá~å=_~ííÉêã~åå

NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç≈Éë

e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łeçÑÑã~ååë bêò®ÜäìåÖÉåX=léÉê=îçå=g~ÅèìÉë lÑÑÉåÄ~ÅÜ=Eáå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=péê~J ÅÜÉ=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉå=§ÄÉêíáíÉäåF

NUKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW

aá~JoÉéçêí~ÖÉ=ΩÄÉê=łkÉìÉåÖä~åÇ ìåÇ=ÇÉå=lëíÉå=h~å~Ç~ë=áã=fåÇá~å pìããÉê

NUKMM=píK=räêáÅáJ_êΩÇÉêåI=pÅÜΩíJ

òÉåëíê~≈ÉW=sÉëéÉê=ãáí=ÇÉã=_~J êçÅâÉåëÉãÄäÉ=łaÉê=dìÉäÑÉå=cêÉΩJ ÇÉåëéáÉä åáÅ

aáÉ=hìêë~åÖÉÄçíÉëíÉÜÉå=áã=fåJ íÉêåÉí=ìåíÉê=ïïïKåÄJçåäáåÉKÇÉ

ehem. Eiscafé Rialto · Neuer Inhaber: Cataldo Principale

Neueröffnungstage Fr., 21.10.2005, ab 17 Uhr, Sa., 22.10.2005, ab 11.30 bis 23 Uhr So., 23.10.2005, ab 11.30 bis 23 Uhr Eröffnungsaktionen-Eröffnungsmenü: • Ravioli mit Ricottakäse, Spinat und Nusssauce • Saltinbocca alle Romana mit Beilage Sorbet • Fischspezialität nach mediterraner Art mit Salat Dessert • Tris Fioretto: Tiramisu, Pannacotta und Mousseschokolade oder italienischen Käsespezialitäten

Neueröffnungspreis: 14,90 e (nur gültig für den 21., 22. und 23.10.2005) Für die kleinen Gäste werden Speisen für nur 3,- e angeboten „live Musik“ Jeder Gast erhält einen Verzehrgutschein im Wert von 5,- e (nicht gültig während der Neueröffnungstage)

Besuchen Sie uns: Ristorante Fioretto Wendenring 1 – 4 · 38114 Braunschweig · Tel. 05 31/34 11 04 · Fax: 2 34 07 65 Parkplätze: Einfahrt Reichenberstr. hinter dem Haus

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tage der

offenen Tür

vom 22. bis 24. Oktober 2005 Sparen Sie jetzt bis zu

cÉëíáî~ä=áå=e~ååçîÉê=ãáí=ÄÉâ~ååíÉå=pí~êë=Ó=å_=îÉêäçëí=h~êíÉå _ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EàFK=k~ÅÜ=ÇÉã=ÉêJ ÑçäÖêÉáÅÜÉå= hìêòíìêåáÉê= áã= ^éêáä ÖÉÜí=ÇáÉ=têÉëíäáåÖJp~áëçå=áå=e~åJ åçîÉê= áå= ÇáÉ= òïÉáíÉ= oìåÇÉK= wìã ÑΩåÑíÉå= j~ä= ä®Çí= ÇáÉ= bìêçéÉ~å têÉëíäáåÖ= mêçãçíáçå= ~ìÑ= ÇÉå pÅÜΩíòÉåéä~íò= áå= e~ååçîÉêI= ìã ÄÉáã= têÉëíäáåÖ= cÉëíáî~ä= îçã OMK=Äáë= OVK= lâíçÄÉê= E_ÉÖáåå= àÉJ ïÉáäë= ìã= OM= rÜêF= ìã= páÉÖÉ= ìåÇ káÉÇÉêä~ÖÉåI= `Ü~ãéáçåëÜáéë= ìåÇ ÇÉå=qìêåáÉêëáÉÖ=ãáí=òì=ÑáÉÄÉêåK _Éâ~ååíÉ= dÉëáÅÜíÉê= ïáÉ= łtáäÇJ Å~í= oçÄÄó= _êççâëáÇÉI= ÇÉê= tÉäíJ ãÉáëíÉê= qÜìåÇÉê= ìåÇ= łÇáÉ= ÇÉìíJ ëÅÜÉ= o~âÉíÉ= bÅâá= bÅâëíÉáå= ëáåÇ ÖÉå~ìëç= ~åòìíêÉÑÑÉå= ïáÉ= ÇáÉ= ł~äJ íÉå= e~ëÉå= a~îÉ= q~óäçê= ìåÇ aêÉï= jÅaçå~äÇK= jáí= Ç~ÄÉá= ~ÄÉê ~ìÅÜ=gìåÖJpí~êë=ïáÉ=ÇÉê=ÇìêÅÜÖÉJ âå~ääíÉ=cä~íäáåÉê=~ìë=båÖä~åÇ=ìåÇ `ê~òó= pÉñó= jáâÉ= ~ìë= _ÉêäáåJ hêÉìòÄÉêÖI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄÉáÇÉ= áã cêΩÜà~Üê= ÑΩê= Ç~ë= têÉëíäáåÖ= cÉëíáJ î~ä= èì~äáÑáòáÉêÉå= âçååíÉåK= ^ìÅÜ ~ìë= §ÄÉêëÉÉ= ïÉêÇÉå= ïáÉÇÉê= qçéJ têÉëíäÉê= ÉáåÖÉÑäçÖÉåW= ^ìë= ÇÉã cÉêåëÉÜÉå= ÄÉâ~ååí= ëáåÇ= ÇáÉ= ÄÉáJ ÇÉå= p~ãç~åÉê= ^äçÑ~= ìåÇ= p~ãìI ÇáÉ=òìë~ããÉå=~äë=q~ÖJqÉ~ã=łqÜÉ eÉ~ÇëÜêáåâÉêë= ëÅÜçå= òì= oìÜã ìåÇ= bÜêÉå= â~ãÉåK= ^ìë= g~é~å

aÉê=tÉäíãÉáëíÉê=qÜìåÇÉêK=

çÜ

ãÉäÇÉí=ëáÅÜ=ÇÉê=ã~ëâáÉêíÉ=cáÖÜíÉê hÉåÇç=h~ëÜáå=òìêΩÅâI=ÇÉê=áã=äÉíòJ íÉå= g~Üê= ÇáÉ= fåíÉêÅçåíáåÉåí~ä `Ü~ãéáçåëÜáé= ÖÉïáååÉå= âçååíÉK bê= ÄêáåÖí= òìê= sÉêëí®êâìåÖ= ëÉáåÉå qÉ~ãâ~ãéÑJm~êíåÉê= qçêì= v~åç ~ìë= qçâáç= ãáíK= sçå= ÇÉå= eáÖÜJ

äáÖÜíë= ÇÉë= qìêåáÉêÉë= ëáåÇ= òïÉá Ö~åò= ÄÉëçåÇÉêë= ÜÉêîçêòìÜÉÄÉåW ^ã= OQK= lâíçÄÉê= ïÉêÇÉå= ÄÉá= ÇÉê ł`ä~ëëáÅ= `~íÅÜ= káÖÜí= ÇáÉ= h®ãéÑÉ ïáÉÇÉê= å~ÅÜ= ÇÉã= ~äíÉå= oÉÖäÉJ ãÉåí= ~ìëÖÉíê~ÖÉå= ìåÇ= ëáåÇ= ~ìÑ ÑΩåÑ= oìåÇÉå= òì= àÉ= îáÉê= jáåìíÉå ~åÖÉëÉíòíK= kÉÄÉå= ÇÉå= ~âíìÉääÉå qìêåáÉêíÉáäåÉÜãÉêå= ïÉêÇÉå= îáÉäJ äÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ÉáåáÖÉ= áå= e~ååçîÉê ïçÜä= ÄÉâ~ååíÉ= `~íÅÜJsÉíÉê~åÉå Éáå=píÉääÇáÅÜÉáå=ÖÉÄÉåK=a~åå=ÖÉÜí Éë=~ã=OUK=lâíçÄÉê=ÄÉá=ÇÉê=`Ü~ãJ éáçåë= káÖÜí= ïáÉÇÉê= ìã= ãáåÇÉëJ íÉåë= òïÉá= qáíÉäI= ïÉåå= ÇáÉ= tÉäíJ ãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí= áã= pÅÜïÉêÖÉïáÅÜí ìåÇ= ÇáÉ= fåíÉêÅçåíáåÉåí~ä= `Ü~ãJ éáçåëÜáé=~ìëÖÉíê~ÖÉå=ïÉêÇÉåK báåíêáííëâ~êíÉå= EòïáëÅÜÉå= ~ÅÜí ìåÇ= ON= bìêçF= ÖáÄí= Éë= ìåíÉê= qÉäÉJ Ñçå= MNUMRLVV=OM=MM= çÇÉê= çåäáåÉ ìåíÉê=ïïïKïêÉëíäáåÖOQKÇÉK aáÉ= å_= îÉêäçëí= ÑΩåÑ= ã~ä= òïÉá h~êíÉå=ÑΩê=ÇÉå=jáííïçÅÜ=EOSK=lâJ íçÄÉêFK= tÉê= ÖÉïáååÉå= ã∏ÅÜíÉI êìÑí= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= açååÉêëí~Ö= ìåJ ëÉêÉ= eçíäáåÉ= MNVMLOR=OU=RO EMISO=bìêçLjáåKI= q~äâäáåÉF= ~å ìåÇ= ÄÉ~åíïçêíÉí= ÑçäÖÉåÇÉ= cê~ÖÉW táÉ= ÜÉá≈í= ÇÉê= tÉäíãÉáëíÉê\= ^åíJ ïçêíW= NK= bÅâá= bÅâëíÉáåI= OK= qÜìåJ ÇÉêI=PK=a~îÉ=q~óäçêK

Unverhofft kommt oft. Fernseher kaputt? Sofa ruiniert? Dann hilft der Citibank Sofortkredit. Gute Beratung, günstige Zinsen, schnelle Kreditentscheidung. Sofortkredit

4,49

ab

%* p.a.

0180-3 11 11 88 03**

Citibank Braunschweig Sack 24, 38100 Braunschweig Steinweg 1–3, 38100 Braunschweig www.citibank.de * Effekt. Jahreszins 6,67 %, bei 36 Monaten Laufzeit. Bonitätsabhängig. ** 9 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, 7 x 24 Stunden.

R

neue

Braunschweiger

153,–

*

b

* Nur für volljährige Neukunden. Bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft Ermäßigung der einmaligen Clubgebühr von a 99,– auf a 19,– und Ermäßigung des Monatsbeitrags von a56,– auf a49,90. An weiteren Kosten fallen an: a 39,– Verwaltungsgebühr (einmalig) und a49,– Servicepauschale (jährlich). Das Angebot ist gültig bis 24.10.05 und nur im Fitness Company Lifestyle Club Braunschweig. Das Angebot ist nicht auszahlbar oder kombinierbar mit anderen Angeboten der Fitness Company.

Nähe Bahnhof Böcklerstraße 30 Tel. 05 31/7 07 41 30 www.fitcom.de

6

Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

Foto: Verstärker

Lässige Pose in der freien Natur: Tocotronic mögen es jetzt etwas romantischer.

Intelligent gegen den Strich Tocotronic definieren ihre Sicht in Sachen Rock am 21. Oktober live in der Meier Music Hall

PRESENTED BY

der Musik zusammen: Mit der sehr schwelgerischen, durcharrangierten Musik des letzten Albums wäre das zu sehr 1:1 gewesen; im Zusammenhang mit dieser war das für uns insgesamt aber stimmig.“ Zwar erinnert der kämpferische Albumtitel „Pure Vernunft darf niemals siegen“ an frühere Slogans wie „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ oder „Digital ist besser“, doch wo es früher stärker um Abgrenzung ging, wirken die Songs nun ausgeglichener und versöhnlicher: „Kann man so sehen“, meint Arne, „wenngleich der Opener ,Aber hier leben, nein danke‘ eine Konfrontation und

Ergreifender Brit-Rock Die Braunschweiger Band Bionic Brit veröffentlicht ihre neue CD

OCTOBER 22nd | BRAUNSCHWEIG | GERMANY VOLKSWAGEN HALLE | EUROPAPLATZ 1 | ENTRANCE: 4:30 PM | START: 6:30 PM Veranstalter: BACKSPIN Falk & Petering OHG und Battle of the Year Headoffice

UNTERSTÜTZT VON DER Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (BMFSFJ)

Während andere meinen, sich kompliziert für dieses und gegen jenes entscheiden zu müssen, denken die drei Jungs der Braunschweiger Band Bionic Brit gar nicht daran, sich solchen teils überflüssigen Überlegungen wie „schreibe ich die Texte nur auf Deutsch oder nur auf Englisch?“ zu unterwerfen. Und tatsächlich ist es selten, dass man einen zweisprachig so geschmeidigen Übergang in einem Song zu hören bekommt: „God is in my kitchen and he‘s talking to a bitch. Gestern war ich einsam, heute bin ich’s nicht, und morgen werd’ ich kochen und zwar nur für mich.“ Die Texte handeln vor allem von Liebe und Liebesleid, und man versteht das irgendwie, diesen Schmerz, wenn Cord Bühring singt „ich muss jetzt gehn, aber leider nicht nur mal kurz Zigaretten hol‘n, sondern für immer gehn“. Es sind gitarrenlastige Lieder mit variablem Schlagzeug, das gekonnt von Matthias Pages bearbeitet wird und schönen Backgroundstimmen, passend eingesungen vom Bassisten Tom Hinze. Heraus kommen solche PopPerlen wie „A perfect day“ oder „Das letzte Lied für dich“, echte Würmer im Ohre des Hörers. Seit 2001 gibt es die Band nun, und karrieretech-

Sprachfusion: Bionic Brit machen‘s auf Deutsch und Englisch. nisch bewegt sich gerade manches, wozu Sänger und Gitarrist Bühring erklärt: „Unser Ziel ist es, mit dieser Musik Geld zu verdienen, sie also zu unserem Beruf zu machen. Natürlich setzen wir darauf, mit unserer neuen, dritten CD ,Schlicht und ergreifend‘ endlich einen Plattenvertrag zu bekommen. In den nächsten Monaten wird auch eine Menge dafür getan,

denn die CD wird öffentlich beworben. Außerdem ist eine vierzehntägige Tour für Januar geplant, die uns durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird. Am 22. Oktober haben wir aber erst mal unseren CD-Release. Bei Schaulandt werden wir ab 13 Uhr unplugged spielen, abends gibt’s dann ab 20 Uhr die Party in der Silberquelle.“

SHORT CUTS

Bolero-Party Das Bolero, beliebte mexikanische Bar und Restaurant, feiert am 22. Oktober fünfjährigen Geburtstag in der Langen Straße 60 – direkt neben dem Cinemaxx. Bolero-Geschäftsführer Lars freut sich auf viele Gäste und Kunden, bedankt sich mit günstigen Cocktail-Getränkepreisen für die gute Resonanz. Neben Show-Barkeepern wird an diesem Abend House-DJ X-Treme hinter den Plattentellern stehen, um die Gratulanten mit pulsierenden Sounds und pumpenden Beats in Feier-Stimmung zu versetzen.

SZENE MIXX

Ausgelassene Stimmung, authentische Heuballen-Deko und SquareDance in der ersten Reihe: The Twang, Braunschweigs Country-Outlaws, ritten kürzlich mit coolen, staubtrockenen Cover-Hits von Abba bis Bob Dylan durch die gut gefüllte Brunsviga. Als musikalische Gäste bewährten sich Jens Duckstein, Hartmut El Kurdi und Malaika.

Aggressivität transportiert, die man auch mag. Die Abgrenzung findet heute eher unterschwellig musikalisch statt oder in der Sprache. Aber Altersversöhnlichkeit klänge zu sehr nach Stillstand oder Angekommensein.“ Angekommen sind Tocotronic höchstens in einer musikalischen und künstlerischen Klasse, die hierzulande dünn besetzt ist. Andere Bands, die immer noch der so genannten Nationalismusdebatte Futter geben, können sich hier gleich in mehrfacher Hinsicht ein Beispiel nehmen, wie der Horizont geweitet werden kann. Live sind Tocotronic am 21. Oktober, 20 Uhr, im Meier zu erleben.

DVD I

Cool Britannia Dass die besten Pop-Songs noch immer aus England kommen, macht nicht nur die neue BritPop-Welle mit Bands wie Bloc Party, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs oder Keane deutlich, sondern auch die DVD „Later ... Cool Britannia 2“, auf der diese vertreten sind. 168 Minuten voll mit energetischen LiveAuftritten (jeweils ein Song), die von der BBC im Rahmen der beliebten „Later“-Show aufgezeichnet wurden. Neben vielen Glanzlichtern wie Blurs Stadion-Mitgröhl-AufputschHymne „Song 2“ erfreut sich der UK-Fan an Interviews mit Morrissey, Ian Brown, Jarvis Cocker und den Elektronik-Helden New Order.

Warner Music Group

Wendepunkt im musikalischen Schaffen ist sicherlich das Album „KOOK“ mit seinen elegischen Songs und nebulösen Texten. Doch ist es nach dem selbstbetitelten und somit quasi „Weißen Album“ das 2004 erschienene Werk „Pure Vernunft darf niemals siegen“, das mit

Fug und Recht als das Meisterstück von Dirk, Jan, Arne & Rick gesehen wird. Ein „Rock-Album“ sollte es werden, wobei Drummer Arne gleich einschränkt: „unsere Sicht in Sachen Rock“. Und die ist feiner Gitarren-Pop, der die Gitarren verhalten verzerren und krachen lässt, dessen Effekte jedoch nie die Melodik überrumpeln und dessen Gesang besser denn je klingt. Die Texte, wie zum Beispiel in „Gegen den Strich“ oder „Mein Prinz“, sind poetischer denn je: „Es gibt romantische Stellen, bei denen man früher vorsichtiger gewesen wäre, aber das hat uns diesmal gereizt. Und das hängt ja auch mit

DVD II

Peacemaker Mangas und Aimes boomen bei uns weiter. Maßgeblich daran beteiligt ist der deutsche Verlag Tokyopop. Neben Comics erscheinen dort auch DVDs, eine der neuesten ist „Peacemaker Kurogane“. Im Mittelpunkt steht der 15-jährige Tetsunosuke, der Mitglied bei einer Samurai-Schutztruppe werden möchte. Seine Statur ist klein, sein Wille umso größer. Der Samurai-Anime (es gibt 24 Folgen auf fünf DVDs) besticht durch viel Action und mischt ernste Elemente mit Comedy. Bildqualität und Sound sind hervorragend, als Extras gibt es japanische Werbespots.

Tokyopop/Universum

INTERNATIONAL BREAKDANCE CHAMPIONSHIP

Dreizehn Jahre nach Bandgründung sind Tocotronic zu viert und dem Klischeebild der Trainingsjacken tragenden Parolenpunk-Lieblinge längst entwachsen.

ilh^ibp

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR

iblp

fã=pí®ÇíáëÅÜÉå=häáåáâìã=ÑΩÜêíÉå ÇÉê= ^ìÑëáÅÜíëê~íëîçêëáíòÉåÇÉ= aêK rÇç= hìÜäã~åå= ìåÇ= dÉëÅÜ®ÑíëJ ÑΩÜêÉê= eÉäãìí= pÅÜΩííáÖ= àÉíòí= ÇÉå åÉìÉå=`ÜÉÑ~êòí=ÇÉê=cê~ìÉåâäáåáâ áå=ëÉáå=^ãí=ÉáåW=mêáî~íÇçòÉåí=aêK eÉáâç= _KdK= cê~åò= íêáíí= Ç~ãáí= ÇáÉ k~ÅÜÑçäÖÉ=îçå=mêçÑK=aêK=dÉêÜ~êÇ dêçëéáÉíëÅÜ=~åK=aáÉ=cê~ìÉåâäáåáâ ãáí= pÉåçäçÖáëÅÜÉê= ^ÄíÉáäìåÖ= Ü~í UO= _ÉííÉå= ìåÇ= îÉêëçêÖí= êìåÇ P=RMMM=m~íáÉåíáååÉå=à®ÜêäáÅÜ=ëí~J íáçå®êK= aêK= cê~åò= áëí= QU= g~ÜêÉI îÉêÜÉáê~íÉí= ìåÇ= s~íÉê= îçå= ÑΩåÑ háåÇÉêåK= pÉáí= gìäá= OMMM= ï~ê= Éê `ÜÉÑ~êòí= ÇÉê= häáåáâ= ÑΩê= dóå®âçJ

píáéÉåÇáÉå îÉêÖÉÄÉå

sáÉê= àìåÖÉ= k~ÅÜïìÅÜëãìëáâÉê ~ìë= ÇÉê= oÉÖáçå= â∏ååÉå= áÜêÉ= c®J ÜáÖâÉáíÉå= àÉíòí= áå= jÉáëíÉêâìêëÉå îÉêîçääëí®åÇáÖÉåK= aáÉ= píáÑíìåÖ _ê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉê= hìäíìêÄÉëáíò Ü~í= ÇáÉë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= sÉêÖ~ÄÉ= îçå píáéÉåÇáÉå= Éêã∏ÖäáÅÜíK= j~êáÉ oçë~= dΩåíÉê= Ehä~îáÉêFI= g~å~ hçäëÅÜ= EnìÉêÑä∏íÉFI= ^åëÖ~ê= oìéJ éÉêí= EmÉêÅìëëáçåF= ìåÇ= oáâÉ= îçå d~ÖÉêå= EsáçäáåÉF= Ü~ÄÉå= àÉíòí= ÉáJ åÉå= sçêëéáÉäïÉííÄÉïÉêÄ= áå= ÇÉê hêÉáëãìëáâëÅÜìäÉ=dçëä~ê=ÑΩê=ëáÅÜ ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=fÜêÉ=ïÉáíÉêÉ=^ìëÄáäJ ÇìåÖ=ïáêÇ=ãáí=àÉïÉáäë=OMMM=bìêç ÖÉÑ∏êÇÉêíK fåëÖÉë~ãí= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= ëáÉÄÉå k~ÅÜïìÅÜëãìëáâÉê= ìã= ÇáÉ= píáJ éÉåÇáÉå= ÄÉïçêÄÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~å jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= píìÇáÉåîçêÄÉêÉáJ íÉåÇÉå=^ìëÄáäÇìåÖ=áå=ÇÉê=pí®ÇíáJ ëÅÜÉå= jìëáâëÅÜìäÉ= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= ÇÉê= hêÉáëãìëáâJ ëÅÜìäÉ=dçëä~ê=êáÅÜíÉåK

c~ñW=PV=MMJTRP

qçêëÅÜΩíòÉ ï~ê=òì=d~ëí

aêK=eÉáâç=_KdK=cê~åò

aêK=eÉáâç=_KdK=cê~åòK=

qáãç= hçåÉíòâ~= áëí= ÇÉê= ÉêëíÉ= qçêJ ëÅÜΩíòÉ= ÇÉê= cì≈Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~I ÇÉåå=Éê=íê~Ñ=Ç~ã~äë=å~ÅÜ=QM=pÉJ âìåÇÉå=òìã=NWM=ÑΩê=ÇÉå=_s_=ÖÉJ ÖÉå= _êÉãÉåK= bê= ëéáÉäíÉ= ÖÉÖÉå báåíê~ÅÜíë= jÉáëíÉêã~ååëÅÜ~Ñí îçå= NVST= ãáí= NUSM= jΩåÅÜÉåI ìåÇ=~ìÅÜ=ÜÉìíÉ=îÉêÑçäÖí=Éê=åçÅÜ Ç~ë= dÉëÅÜÉÜÉå= ìã= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖI=Ü~í=~Ä=ìåÇ=òì=ÄÉêìÑäáÅÜ ÜáÉê= òì= íìåI= ìåÇ= ï~ê= ìåä®åÖëí ïáÉÇÉê= ÜáÉê= òì= d~ëíK= a~åå= íêáÑÑí Éê= ÉÜÉã~äáÖÉ= hçåâìêêÉåíÉå= ïáÉ t~äíÉê= pÅÜãáÇí= îçã= _qpsK= hçJ åÉíòâ~= ëí~åÇ= ~ìÅÜ= péáÉäÉêå= ïáÉ mÉäÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ìåÇ= ïçÜåí= ëÉáí PU=g~ÜêÉå=áå=iìòÉêåK

qK^K

äçÖáÉ= áã= sÉî~åíÉë= häáåáâìã= áå kÉìâ∏ääåK=bê=áëí=jáíÖäáÉÇ=ò~ÜäêÉáJ ÅÜÉê= c~ÅÜÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= Ü~í ΩÄÉê= TM= sçêíê®ÖÉ= ÖÉÜ~äíÉå= ìåÇ PN=mìÄäáâ~íáçåÉå=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíK

T=

ibrqb

qÉäW=PV=MMJTTS

kÉìÉê=`ÜÉÑ áã=häáåáâìã

neue

Braunschweiger

pé~ååÉåÇW d~íÉÄ~ää

_~ääÖÉÑΩÜäI= pÅÜä~Öâê~Ñí= ìåÇ qêÉÑÑëáÅÜÉêÜÉáí=ëáåÇ=ÖÉÑê~Öí=ÄÉáã à~é~åáëÅÜÉå= d~íÉÄ~ääJpéáÉäK= ^ìÑ báåä~ÇìåÖ= ÇÉê= aÉìíëÅÜJg~é~åáJ ëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= EagdF= ÑΩÜêJ íÉå= áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= tçäÑëJ ÄìêÖ= NP= jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= tçêäÇ d~íÉÄ~ää= råáçå= EtdrF= ~ìë= qçJ âóç=ÇáÉëÉ=péçêí~êí=àÉíòí=Éêëíã~äë áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= îçêK= _ΩêÖÉêãÉáëJ íÉêáå= cêáÉÇÉêáâÉ= e~êäÑáåÖÉê= ÄÉJ ÖêΩ≈íÉ= ÇáÉ= d®ëíÉ= ëé®íÉê= áã= ^äíJ ëí~Çíê~íÜ~ìëK= q~â~åçêá= pÉâáÖìJ ÅÜáI= dÉåÉê~ä= j~å~ÖÉê= ÇÉë= d~íÉJ Ä~ääJtÉäíîÉêÄ~åÇÉëI= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ ÄÉÉáåÇêìÅâí= îçå= ÇÉê= ~ì≈ÉêçêJ ÇÉåíäáÅÜÉå= sáÉäÑ~äí= ÇÉë= hìäíìêJI péçêíJ= táêíëÅÜ~ÑíëJ= ìåÇ= táëëÉåJ ëÅÜ~ÑíëÖÉëÅÜÉÜÉåë= áå= ÇÉê= oÉÖáJ çåK= bê= ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ= ÇÉê= pí~Çí òÉÜå= dÉê®íÉë®íòÉ= ÑΩê= àÉïÉáäë òïÉá= d~íÉÄ~ääJqÉ~ãëI= ìã= áå pÅÜìäÉå= çÇÉê= pÉåáçêÉåÉáåêáÅÜJ íìåÖÉå=ëÅÜçå=Éáåã~ä=òì=ΩÄÉåK

ON=MMM=hìäíìêJ_ÉëìÅÜÉê=áã=wÉäí êΩÅâ=~ìÑ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=ÇêÉá=tçJ ÅÜÉå=cÉëíáî~äK=ON=MMM=_ÉëìÅÜÉê ÇìêÑíÉ= ÇÉê= sÉêÉáå= áã= _ΩêÖÉêJ é~êâ= ÄÉÖêΩ≈ÉåK= aáÉ= w~Üä= ÇÉê c∏êÇÉêãáíÖäáÉÇÉê= Ü~í= ëáÅÜ ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= péáÉäòÉáí= ~ìÑ= ë~J ÖÉ=ìåÇ=ëÅÜêÉáÄÉ=SMM=mÉêëçåÉå îÉêÇçééÉäíK= çÜ

a~ë= cÉëíáî~ä= łhìäíìê= áã= wÉäí Ü~í= ëÉáåÉ= wÉäíÉ= ~ÄÖÉÄ~ìíK= ^å OR= péáÉäí~ÖÉå= òÉáÖíÉå= ΩÄÉê NMM= hΩåëíäÉê= áå= OT=sÉê~åëí~äJ íìåÖÉå=áÜêÉ=pÜçïë=~ìë=`çãÉJ ÇóI=jìëáâI=s~êáÉí¨=çÇÉê=wáêâìëK aÉê= sÉêÉáå= hìäíìêòÉäí= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= ÄäáÅâí= òìÑêáÉÇÉå= òìJ

péÉåÇÉ=ÑΩê h∏âáJháåÇÉê OMMM=bìêç=ΩÄÉêÖÉÄÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉê=h~äÉåÇÉê=OMMS ãÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=_Éáíê®ÖÉå ÇÉë=h~äÉåÇÉêë=OMMS=ïáÇÉêëéáÉJ ÖÉäåK= aáÉ= sÉê~åíïçêíäáÅÜÉåI jìëÉìãëÅÜÉÑ= aêK= dÉêÇ= _áÉÖÉä EîKäKFI= oÉÇ~âíÉìê= bêåëíJgçÜ~åå w~ìåÉê= ìåÇ= eçêëíJaáÉíÉê= _ÉÜJ êÉåÇíI= sÉêä~ÖëJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜJ êÉêI=ëíÉääíÉå=áÜå=àÉíòí=îçêK= qK^K

aÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉ=h~äÉåJ ÇÉêI= ëÉáí= NSRM= îçã= gçÜK= eÉáåêK jÉóÉê=sÉêä~Ö=ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåI áëí= péáÉÖÉä= ÇÉê= sáÉäÑ~äí= òïáJ ëÅÜÉå= qê~Çáíáçå= ìåÇ= fååçî~íáJ çåW= dÉëÅÜáÅÜíÉ= îçå= pí~Çí= ìåÇ i~åÇI= ÇÉê= mÉêëçåÉåI= táëëÉåJ ëÅÜ~Ñí= ìåÇ= táêíëÅÜ~ÑíK= qÜÉJ

1000x

Über chland in Deuts

^åä~ëë= òìê= cêÉìÇÉ= ÄÉáã= sÉêÉáå ÑΩê=â∏êéÉêÄÉÜáåÇÉêíÉ=háåÇÉêI=h∏J âáW= aáÉ= cáêã~= jçÇÉääJ= ìåÇ= cçêJ ãÉåÄ~ì= ëéÉåÇÉíÉ= ÇÉã= sÉêÉáå OMMM= bìêçK= fã= o~ÜãÉå= ÉáåÉë cÉëíÉë=~åä®ëëäáÅÜ=ÇÉë=RMJà®ÜêáÖÉå _ÉëíÉÜÉåë= Ä~í= cáêãÉåÅÜÉÑ= _ÉêåÇ m~éÉ= ëÉáåÉ= d®ëíÉ= ìåÇ= îçê= ~ääÉã ~ìÅÜ= dÉëÅÜ®Ñíëé~êíåÉê= îçå= dÉJ ëÅÜÉåâÉå= ~ÄòìëÉÜÉåI= Ç~ÑΩê= ~ÄÉê ìã= ÉáåÉ= péÉåÇÉ= ÑΩê= h∏âáK= a~ëI ï~ë= òìê= êìåÇÉå= pìããÉ= ÑÉÜäíÉI ëíçÅâíÉ= _ÉêåÇ= m~éÉ= Ç~åå= åçÅÜ ~ìÑK= eÉáÇá= _áííÉêÄÉêÖI= h∏âáJdÉJ ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáåI=Ü~í=Ç~ë=dÉäÇ=ÄÉJ êÉáíë=ÄÉâçããÉåK

cáêãÉåÅÜÉÑ=_ÉêåÇ=m~éÉ=ΩÄÉêÖáÄí=OMMM=bìêç=~å=h∏âáJdÉëÅÜ®ÑíëJ ÑΩÜêÉêáå=eÉáÇá=_áííÉêÄÉêÖ=EPK=îK=êKF=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=péáÉäâêÉáëÉëK= qK^K

Abate Fetel-Birnen

Fruchtinsel Limonaden

Italien, Kl. I

Orange, Zitrone oder Cola-Mix

1 kg

12 x 0,7 Liter Träger

49

1.

SchweineNacken mit Knochen

per kg

zzgl. Pfand 3.30

99

2.

(-.36 / l)

3.99

statt

Blumenkohl Deutschland, Kl. I

99

2.

Stück

statt

-.79

3.79

Geflügel herzhaft kräftig! ... und gut.

4 x 25 g

89*

1.

Premium Pils 24 x 0,33 Liter Träger zzgl. Pfand 3.42 (1.39 / l)

oder

Kaffeemaschine • Spezielles Brüh-Prinzip für ein exquisites Geschmackserlebnis. • Jede einzelne Tasse wird frisch gebrüht. • Sie erhalten Kaffee mit einem ausgewogenen, natürlichen Aroma, gekrönt von einer köstlichen Schaumhaube. • Praktische 1 Portionen-Kaffeepads ersparen ein mühevolles Dosieren. • Der leistungsfähige 1.450 Watt Wasser-Boiler ermöglicht die Zubereitung von 1 bis 2 Tassen Kaffee in weniger als 1 Minute.

Shampoo Pflegedusche

Rasierschaum 2 x 200 ml

versch. Sorten

2 x 250 ml (3.50 / l)

*

350 g (4.83 / kg)

*

95

1.

0 statt 3.5

statt

Crème balance flüssig zum Verfeinern von Suppen, Soßen und Salaten

99

10.

3.90

statt

11.79

Cremesuppe im Becher

Fix-Produkte

frisch, versch. Sorten

versch. Sorten

500 ml

Beutel

(1.98 / l)

69

1. statt

1.89

Sonnenblumenöl 750 ml (1.27 / l)

gal

im Kühlre

200 ml (-.35 / 100 ml)

*

98

54. 69.98

grob

(-.49 / 100 ml)

75

1.

Jagdwurst

*

rstellers: UVP des He

e 24 Monat sistung Gewährle tie an ar G

-.69

Sie suchen den nächsten Netto-Markt in Ihrer Nähe? Info unter 0800 / 2 00 00 15

*

-.99

-.49 statt

-.65

*Aktionsware • Solange der Vorrat reicht-Alle Angaben ohne Gewähr! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 42 / Ho

-.95 statt

1.29

U

ilh^ibp

neue

Braunschweiger

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO

^rp=e^kabi=rka=tfoqp`e^cq

^ãéÉäå=áå=éêáî~íÉå=e®åÇÉå

páÉãÉåë=ìåÇ=sÉêëçêÖìåÖëJ^d=ΩÄÉêåÉÜãÉå=sÉêâÉÜêëã~å~ÖÉãÉåí

i~åÇïáêíÉ=ëíê~ãéÉäå=ëáÅÜ=ÑΩê=wìÅâÉêêΩÄÉ=~Ä łtáê=ëíê~ãéÉäå=ìåë=~Ä=ÑΩê=ÇáÉ oΩÄÉ>= ä~ìíÉíÉ= Ç~ë= jçííç= ÉáJ åÉê= ^âíáçå= ÇÉê= i~åÇïáêíÉ= ~ìë ÇÉã=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=i~åÇ=~ã

aáÉåëí~ÖãçêÖÉå=îçê=ÇÉã=o~íJ Ü~ìëK= aáÉ= ^åÄ~ìÉê= îçå= wìJ ÅâÉêêΩÄÉå= ÄÉÑΩêÅÜíÉå= ~ìÑJ ÖêìåÇ= ÇÉê= ÇáÉëà®ÜêáÖÉå= aÉJ

âä~ëëáÉêìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=ÖÉéä~åíÉå kÉìçêÇåìåÖ= ÇÉë= wìÅâÉêã~êâJ íÉë= ÇÉê= br= ÜçÜÉI= bñáëíÉåò= ÖÉJ Ñ®ÜêÇÉåÇÉ=báåÄì≈ÉåK qK^K

jçÄáäÉë iÉêåÉå

aáÉ= pí~ÇíîÉêï~äíìåÖ= éêáî~íáëáÉêí ïÉáíÉêW=a~ë=j~å~ÖÉãÉåí=ë®ãíäáJ ÅÜÉê= sÉêâÉÜêë~åä~ÖÉå= áå= ÇÉê pí~ÇíI=ïáÉ=^ãéÉäåI=i~ãéÉåI=sÉêJ âÉÜêëòÉáÅÜÉå= ìåÇ= c~ÜêÄ~Üåã~êJ âáÉêìåÖÉå= ïÉêÇÉå= âΩåÑíáÖ= ÇáÉ råíÉêåÉÜãÉå= páÉãÉåë= ìåÇ _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= sÉêëçêÖìåÖëJ^d ΩÄÉêåÉÜãÉåK=hΩêòäáÅÜ=ïìêÇÉ=Éáå ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê= sÉêíê~Ö= ìåíÉêJ òÉáÅÜåÉíK aáÉ=m~êíåÉêëÅÜ~Ñí=ãáí=páÉãÉåë Éê∏ÑÑåÉ= ÇÉê= pí~Çí= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ mÉêëéÉâíáîÉå= ÑΩê= ÇáÉ= tÉáíÉêÉåíJ ïáÅâäìåÖ=áÜêÉë=sÉêâÉÜêëã~å~ÖÉJ ãÉåíëI=Éêâä®êíÉ=lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëJ íÉê= aêK= dÉêí= eçÑÑã~åå= ÄÉá= ÇÉê sÉêíê~ÖëìåíÉêòÉáÅÜåìåÖK= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= ëÉá= ~å= òìâìåÑíëïÉáëÉåJ ÇÉå=i∏ëìåÖÉå=ãáí=jçÇÉääÅÜ~ê~âJ íÉê=áåíÉêÉëëáÉêíK aÉê=ëí®ÇíáëÅÜÉ=e~ìëÜ~äí=ïÉêÇÉ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mêáî~íáëáÉêìåÖ=ÇÉë=sÉêJ âÉÜêëã~å~ÖÉãÉåíë= ÇìêÅÜ= êìåÇ ÉáåÉ= jáääáçå= bìêç= Éåíä~ëíÉíK= a~ë

råíÉêòÉáÅÜåÉíÉå=ÇÉå=sÉêíê~Ö=òìê=mêáî~íáëáÉêìåÖ=ëí®ÇíáëÅÜÉê=sÉêJ âÉÜêë~åä~ÖÉå= Eîçå= äáåâëFW= o~äÑ= hêÉåâÉä= EiÉáíÉê= sÉêâÉÜêëëóëíÉãÉ páÉãÉåëFI=lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê=aêK=dÉêí=eçÑÑã~ååI=aêK=räêáÅÜ=iÉÜJ ã~ååJdêìÄÉ=ìåÇ=hìêí=i~åÖÉ=EÄÉáÇÉ=sçêëí~åÇ=_pJbåÉêÖóFK qK^K dÉäÇ=íê~ÖÉ=òìê=ïÉáíÉêÉå=hçåëçäáJ ÇáÉêìåÖ= ÇÉë= e~ìëÜ~äíë= ÄÉáK= aáÉ _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=sÉêëçêÖìåÖëJ^d

pÅÜΩäÉê=~ã=i~éíçé

_~ää=`çêéçê~íáçå=äìÇ=c~ãáäáÉå=Éáå wì=ëÉáåÉã=NORK=dÉÄìêíëí~Ö=äìÇ ÇáÉ= cáêã~= _~ää= `çêéçê~íáçå jáí~êÄÉáíÉê= ìåÇ= ÇÉêÉå= c~ãáäáJ Éå= ÉáåK= TSM= _ÉëìÅÜÉê= áåÑçêJ ãáÉêíÉå= ëáÅÜ= ΩÄÉê= Ç~ë= _ê~ìåJ

ëÅÜïÉáÖÉê= tÉêâK= ^ìÅÜ= qÉáäÉ ÇÉê= mêçÇìâíáçå= ï~êÉå= òì= ÄÉJ ëáÅÜíáÖÉåK= få= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ ëíÉääÉå= OMM=jáí~êÄÉáíÉê= aÉÅâÉä ÑΩê=dÉíê®åâÉÇçëÉå=ÜÉêK çÜ

a~ë= pçÑíï~êÉÜ~ìë= kçîáí~ëI= ÇáÉ i_p= ìåÇ= ÇáÉ= pí~Çí= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ Ü~ÄÉå= ÇáÉ= báåêáÅÜíìåÖ= ÇÉê= ãáííJ äÉêïÉáäÉ= òïÉáíÉå= łkçíÉÄççâJ hä~ëëÉ= ~å= ÇÉê= káÄÉäìåÖÉåJoÉ~äJ ëÅÜìäÉ= Éêã∏ÖäáÅÜíK= ^ì≈Éê= òïÉá ãçÄáäÉå= oÉÅÜåÉêå= Ö~Ä= Éë= iáòÉåJ òÉå= ÑΩê= iÉêåëçÑíï~êÉ= ìåÇ= ÉáåÉå _É~ãÉêK jáí= ÇÉã= hçåòÉéí= ÇÉê= kçíÉJ ÄççâJhä~ëëÉ=ïáää=ÇáÉ=káÄÉäìåÖÉåJ oÉ~äëÅÜìäÉ= áåÇáîáÇìÉääÉë= iÉêåÉå ~å= ÇÉå= éçêí~ÄäÉå= oÉÅÜåÉêå= Ñ∏êJ ÇÉêå= ìåÇ= ãáí= ÇÉã= jçÇÉää= ÇáÉ jÉÇáÉåâçãéÉíÉåò= ìåÇ= ÇáÉ= c®J ÜáÖâÉáí=òìê=ëóëíÉã~íáëÅÜÉå=fåÑçêJ ã~íáçåëîÉê~êÄÉáíìåÖ=ëÅÜìäÉåK

a~ë=pçÑíï~êÉÜ~ìë=kçîáí~ë=ëéçåëÉêíÉ=Éáå=pÅÜìäéêçàÉâíK aìêÅÜ= Éáå= â~ÄÉääçëÉë= kÉíòJ ïÉêâëóëíÉã= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= kçíÉJ ÄççâJpÅÜΩäÉê= ëí®åÇáÖ= wìÖ~åÖ òìã= fåíÉêåÉíK= hÉêëíáå= e~ååÉJ ã~ååI= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå= îçå

kçîáí~ëI=ëáÉÜí=áå=ÇÉã=péçåëçêáåÖ ÇÉê= pçÑíï~êÉ= ÉáåÉå= _Éáíê~Ö= ÇÉê táêíëÅÜ~ÑíI= ÇÉå= pÅÜìäÉå= íêçíò âå~ééÉê= cáå~åòÉå= ÇÉå= tÉÖ= òì kÉìÉå=jÉÇáÉå=òì=ÉÄåÉåK

Servierwagen

Suppentopf

3-Schicht-Boden, mit Schüttrand, inkl. Deckel, rostfrei

7,5 Liter

9, Abholpreise

aus Aluminium

für

2,98

3 Tassen

130x160cm 5,98

3,

98

Kerzen

3er Set

Pflanzen

*

32Liter

5,-

1,

50

0 4 Stück 14

6cm hoch, ø = 5cm

-,66

Top-Preis! je

(1L = -,02)

Allzweckschrank

49,

50

Konfitüre

1,

39

(1kg = 4,09)

SchmutzwasserTauchpumpe

für Garten und Garage

•Fördermenge 7500l/h, •max. Förderhöhe 5m, •max. Druck 0,5bar, •10m Kabel •automatischer Schwimmschalter

340g

Sunil Tablets color für ca. 15 Wäschen

For Men GeschenkSet

oder

Bodylotion

400ml

Game Spirit

Deospray + Duschgel

1,

je

99 (1L = 4,98)

qr=Ü~í=åçÅÜ mä®íòÉ=ÑêÉá

1,-

z.B. für Gartenwerkzeug, mit 2 Türen, aus Kunststoff, 90x75x50cm

je

Bodymilk

-,50

Edel-, Beet- oder Kletterrosen in versch. Farben

3,-

Erdbeer oder Erdbeer-Orange

1,-

Stück

Original Steinfurther Rosen

400Watt

ck 30Stü 78g =9

2,98 (1kg = 3,05)

19,95 Der XXL! 180x75x50

98,50

* unser alter Preis

www.thomas-philipps.de

2SaLickte=r

Grablichter

reiniger, flüssig

4 supersaugfähige Tücher

3-teilig 9,98

5,-

Knospenblüher, winterhart, blühen bis weit in den Herbst hinein, im 9cm Topf

3,99

1 Swiffer Bodenreiniger 750ml Universal-Boden-

5,98 aus Vollkunststoff, 30x40x23cm

(1L = -,03)

Calluna Vulgaris

12

1,-

nehmbar,ø= 15,5cm, spülmaschinenfest Set bestehend aus:

Maxi Einkaufskorb

1,99

im Kürbisdesign

Katzen Doppel-Fressnapf Swiffer Spray & Clean aus hochwertigem Edelstahl, mit prak- Starter-Set tischer Halterung, Schalen heraus-

*

70 Liter Sack

aus reiner Baumwolle, in versch. Dessins

80x80cm

3,98

Rindenmulch

aáÉ=tçäÑëÄìêÖ=^d=Ü~í=Éáå=éêçãçJ íáçå= píáéÉåÇáìã= ~å= Ç~ë= ÖÉê~ÇÉ ÖÉÖêΩåÇÉíÉ= ÇáÖáí~äÉ= hìäíìêã~Ö~J òáå= pìãã~= `ìäíìê~= îÉêÖÉÄÉåK a~ë=píáéÉåÇáìã=ëáÅÜÉêí=ÇÉã=àìåJ ÖÉå= råíÉêåÉÜãÉå= Ñáå~åòáÉääÉ råíÉêëíΩíòìåÖ= îçå= Äáë= òì PMMM=bìêç= ãçå~íäáÅÜ= ëçïáÉ= ÇáÉ ãáÉíÑêÉáÉ= kìíòìåÖ= ÉáåÉë= _Ωêçë áã= dêΩåÇÉêòÉåíêìã= fååçî~íáJ çåëJ`~ãéìë= ~ìÑ= ÇÉã= tçäÑëÄìêJ ÖÉê=cçêìã=^ìíçîáëáçåK a~ë=j~Ö~òáå=áëí=å~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå ÇÉê= tçäÑëÄìêÖ= ^d= ëÉáí= âìêòÉã çåäáåÉI= ïÉêÄÉÑêÉá= ìåÇ= â~åå ~ÄçååáÉêí= ïÉêÇÉåK= bë= áåÑçêãáÉêí ï∏ÅÜÉåíäáÅÜ= ΩÄÉê= Ç~ë= ~âíìÉääÉ dÉëÅÜÉÜÉå=ìåÇ=êÉòÉåëáÉêí=iáíÉê~J íìêI=jìëáâ=ìåÇ=hìåëíK

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EàFK= aáÉ= c∏êÇÉJ êìåÖ= ÇÉë= dÉï~äíéê®îÉåíáçåëéêçJ Öê~ããë=ÑΩê=dêìåÇëÅÜìäÉå=ÑΩê=ÇáÉ łpáÅÜÉêJpí~êâJhìêëÉ= áëí= Äáë= òìã ORK= lâíçÄÉê= îÉêä®åÖÉêí= ïçêÇÉåK dêìåÇëÅÜìäÉå= â∏ååÉå= åçÅÜ= ^åJ íê®ÖÉ= ~ìÑ= c∏êÇÉêìåÖ= ΩÄÉê= Ç~ë= fåJ íÉêåÉí= ÉáåêÉáÅÜÉåK= aáÉëÉ= ëáåÇ= Äáë òìã= ORK= lâíçÄÉê= ΩÄÉê= ÇÉå= c∏êJ ÇÉêîÉêÉáå= ~å= ÇáÉ= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ hçããáëëáçå= òì= ëíÉääÉåK= ^ääÉ= ïÉáJ íÉêÉå=fåÑçêã~íáçåÉå=ΩÄÉê=c∏êÇÉêJ êáÅÜíäáåáÉå= ìåÇ= ^åíê~ÖëíÉääìåÖ ÖáÄí= Éë= ~ìÑ= ÇÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉ ÜííéWLLëáÅÜÉêJëí~êâKÇÉLÑçÉêÇÉêJ êáÅÜíäáåáÉåKÜíãäK= háåÇÉê= äÉêåÉå= áå ÇÉã= mê®îÉåíáçåëéêçÖê~ãã= hçåJ ÑäáâíJ=ìåÇ=dÉÑ~ÜêÉåëáíì~íáçåÉå=òì ÉêâÉååÉåI= ÉáåòìëÅÜ®íòÉå= ìåÇ= òì ÄÉï®äíáÖÉåK=páÉ=ÉêâÉååÉå=wìë~ãJ ãÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=áÜêÉê=h∏êéÉêJ ëéê~ÅÜÉI=áÜêÉã=^ìÑíêÉíÉå=ìåÇ=ÇÉê Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= táêâìåÖ= ~ìÑ ~åÇÉêÉ=EléÑÉêÜ~äíìåÖFK

3er Set

12,95

(ohne Deko)

Tischdecke

robustes und strapazierfähiges Material, je ca. 32x45,5x30cm

für Stühle bis ca. 105x40x40cm

Halloween

EspressoZubereiter

Müll-Sortiertaschen

• hoher Sitzkomfort durch gepolsterte Sitz- und Rückenfläche • Bezug aus reiner Baumwolle • Farbe natur oder terra

26,95

98

Solange der Vorrat reicht! Irrtümer vorbehalten!

Stuhlhusse

2 Glasablagen, Metallgestell, 3eckig, auf Rollen

hìäíìêÉääÉë ~ã=pí~êí

háåÇÉê=ëí~êâ ã~ÅÜÉå

Gültig ab Do. 20.10.05

Jetzt auch online-shopping ! “shop.thomas-philipps.de”

Jumbo Edelstahl-Kochtopf

çÜ

ïÉêÇÉ= ÖÉëí®êâíK= aáÉ= mêáî~íáëáÉJ êìåÖ= ï~ê= Éìêçé~ïÉáí= ~ìëÖÉJ ëÅÜêáÉÄÉå=ïçêÇÉåK

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÜFK= wì= _ÉÖáåå ÇÉë= táåíÉêëÉãÉëíÉêë= OMMRLOMMS ëáåÇ=~å=ÇÉê=qr=åçÅÜ=píìÇáÉåéä®íJ òÉ= áå= òìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜê®åâíÉå píìÇáÉåÖ®åÖÉå=òì=Ü~ÄÉåK=aáÉ=_ÉJ ïÉêÄìåÖëÑêáëí= ÉåÇÉí= ÜÉìíÉ EOMK=lâíçÄÉêFK=jáííÉäë=ÉáåÉê=ÑçêãJ äçëÉå=_ÉïÉêÄìåÖ=â∏ååÉå=fåíÉêÉëJ ëÉåíÉå= ~ã= içëîÉêÑ~ÜêÉå= íÉáäåÉÜJ ãÉåK=fã=içëîÉêÑ~ÜêÉå=ëÉáÉå=åçÅÜ mä®íòÉ=áå=ÇÉå=píìÇáÉåÖ®åÖÉå=_áçJ íÉÅÜåçäçÖáÉI= _áçäçÖáÉ= _~ÅÜÉäçê= çÑ pÅáÉåÅÉI= bêòáÉÜìåÖëïáëëÉåëÅÜ~ÑJ íÉåI= dÉç∏âçäçÖáÉI= cáå~åòJ= ìåÇ táêíëÅÜ~Ñíëã~íÜÉã~íáâI= fåÑçêã~J íáçåëJpóëíÉãíÉÅÜåáâ= ëçïáÉ= iÉJ ÄÉåëãáííÉäíÉÅÜåáâ=òì=Ü~ÄÉåK cΩê= òìä~ëëìåÖëÑêÉáÉ= píìÇáÉåJ Ö®åÖÉ=ëáåÇ=Äáë=jçåí~Ö=EOQK=jçåJ í~ÖF=_ÉïÉêÄìåÖÉå=ã∏ÖäáÅÜK=fåÑçë áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ïïïKíìJÄê~ìåJ ëÅÜïÉáÖKÇÉLëíìÇáìãLëíìÇáÉåáåíÉJ êÉëëáÉêíÉLÄÉïÉêÄìåÖK

^kwbfdbk

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR

neue

Braunschweiger

V

– Anzeige –

Lidl eröffnet nach Umbau Filiale in Braunschweig Die den Verbrauchern in und um Braunschweig herum bekannte Filiale des Lidl-Lebensmittelfilialunternehmens wurde umgebaut. Mit neuem „Gesicht“ öffnet die Filiale in 38114 Braunschweig, Celler Straße 81 am 20. 10. 2005 um 08:00 Uhr erneut ihre Türen. Auf einer großen Verkaufsfläche bietet der Lidl-Lebensmittelmarkt eine reichhaltige Sortimentsauswahl mit über 1.200 verschiedenen Artikeln. Als einer der führenden Lebensmittelfilialisten in Deutschland mit über 2.500 Filialen bietet Lidl neben Markenartikeln hervorra-

gende Qualitäts-Eigenmarken, ein breit gefächertes Angebot an Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Wurstwaren, täglich frisches Obst und Gemüse, ein vielseitiges Brotsortiment sowie Frischfleisch und Frischgeflügel. Dabei unterliegen alle Artikel ständig einer strengen Qualitätskontrolle. Nur Lieferanten, die diese hohe Qualitätsnorm erfüllen, dürfen Lidl beliefern. Kurze Lieferwege und der ständig hohe Warenumschlag in der Lidl-Filiale sind zudem wichtige Frische-Garanten. Um diese Leistung zu unterstreichen, bietet Lidl innerhalb eines Monats die

uneingeschränkte Qualitätsund Umtauschgarantie ohne Wenn und Aber! Den großen Erfolg führt Lidl auf die konsequent durchgeführte Strategie des Unternehmens zurück: „Beste Qualität zu niedrigen Preisen.“ Der immer größer werdende Kundenkreis ist der beste Beweis dafür, dass Lidl das Vertrauen der Verbraucher zu Recht verdient. Alle Preisvorteile durch Einkauf großer Mengen, das Ausnutzen günstiger Weltmarktpreise bei Rohstoffen und Waren sowie durch äußerst knappe Kalkulation werden von den kritischen

Lidl-Einkäufern ständig genutzt, um diese ungeschmälert an die Verbraucher weiterzugeben. Deshalb gilt der Slogan: „Lidl immer billig!“ Ergänzt wird das Lidl-Sortiment immer wieder durch aktuelle, sehr attraktive und preiswerte Aktionsartikel. Dieses ständig wechselnde Aktionsprogramm beinhaltet zum Beispiel Haushaltsartikel, Textilien, Elektroartikel, Spiel- und Freizeitartikel und vieles mehr, oft von Markenherstellern, zu Preisen, die keinen Vergleich scheuen müssen.

Um dem Kunden jeden Preisvorteil zu gewähren, verzichtet Lidl bewusst auch auf einen übertriebenen Aufwand in der Warenpräsentation und Filialausstattung. Die Lidl-Filiale zeichnet sich dagegen durch hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit in freundlichen und sauberen Räumen aus. Die klare, übersichtliche Gliederung der Gänge und Sortimentsdarbietung ermöglicht eine schnelle und einfache Orientierung. Jeder Kunde findet sich schnell zurecht! Große und gut sicht-

bare Preisschilder informieren schnell und deutlich über die Preise. Das moderne Kassensystem ermöglicht einen bargeldlosen Einkauf mittels EC-Cash. Großzügige und kostenlose Kundenparkplätze bieten dem Kunden mit Auto zudem einen angenehmen und problemlosen Einkauf, der gerade bei Lidl oft ein Großeinkauf ist. Lassen auch Sie sich überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Herzlich Willkommen! Ihr freundliches Lidl-Team!

am Donnerstag 20. Okt., 8.00 Uhr Wiedereröffnung • Wiedereröffnung • Wiedereröffnung • Wiedereröffnung

, g i e w h c s n u a r B

1 8 e ß a r t S r Celle

Interne Festplatte 250 GB ige Ries GB 250

Zubehör: IDE Kabel, Y-Stromanschlußkabel, Schrauben und Handbuch

•High-Performance EIDE Festplatten-Kit •Interne 3,5“ Maxtor® Markenfestplatte mit 250 GB (unformatiert) zum Anschluß an EIDE •7.200 Umdrehungen/Min •16 MB Cache-Speicher •Ø Lese-/Suchzeit: 9 ms •Parallel ATA/100 Schnittstelle, 133 MB/s Transferrate •Geräuscharm – dank Flüssigkeitslagerung (FDB – Fluid Dynamik Bearing) •Inklusive Anleitung und komplettem 3,5“ Einbaumaterial

129.-

-37-% 79.99*

Mikrowelle mit Grill

: welle MikroWatt 800 ll: Gri att W 1.000

. e: ca Maß 28 cm 37 x 49 x

•5 Mikrowellen-Leistungsstufen •3 Auftau-Programme und Expreß-Auftauen •11 vorprogrammierte Kochfunktionen

99 49.99

Standmixer •2 Geschwindigkeiten und zusätzliche Turbo-Funktion •Maße: ca. 17 x 42 x 18 cm

r 2 Lit e

300 Watt

-40% 29.99*

Batterie-Leuchten-Set •Frontleuchte mit integriertem 230-V-Ladegerät •Rückleuchte mit 3 LEDs

rSupeen g Halo X

10 LU

OS tVZ ssen a l zug e

Funk-Ferngesteuerte Autos •2-Kanal-Funkfernsteuerung •In 2 Frequenzen (27 oder 40 MHz) •Verschiedene Modelle

Steuerung

Maßstab 1:12 und Fahr-tion e l l o V kfunk Len

99 je je 29.99 je

nach Öko-Tex Standard 100 Prüf-Nr. 04.0.6619• FI Hohenstein

9.

99 99

.2

e: ca

Maß

6x 4x3

8 cm

99 12.99

-53% 5.99*

-33% 19.99* Sahnetopf Maße: Ø ca. 16 cm, Höhe ca. 18 cm el deck chutz s z it r p Mit S

Bestehend aus Fuchsschwanz, Laubsäge, Hammer, Schraubendreher u.v.m.

•Feinstes Mikrofasergewebe, gefüllt mit Hochbauschpolyester •Maße ca. 80 x 80 cm

-40% 5.99*

99 29.99

Holz-Werkzeugkasten für Kinder

MikrofaserKissen

1089

-50% 14.99*

99 3.99

-50% 1.99*

*Dieser Artikel kann kurzfristig ausverkauft sein. Alle Preise ohne Deko! Abbildungen ähnlich! Für Druckfehler keine Haftung!

99 Set Set 15.99

-50% 7.99*

DER GROSSE MÖBELDISKONTER JETZT 65 x IN EUROPA!

MÖBELIX BRAUNSCHWEIG BAUT UM UND ERRICHTET FÜR SIE EINEN TOPAKTUELLEN SUPERDISKONTER!

, G A T S R DONNE 5 0 R E B 20.OKTO

AUF ALLES!*

, G A T I E R F 5 0 R E B O 21.OKT AUF ALLES!*

, G A T S SAM 5 0 R E B O 22.OKT *RABATTE GÜLTIG AUF BISHERIGE VERKAUFSPREISE VON ABVERKAUFSSTÜCKEN. AUSGENOMMEN SIND WERBE- UND BEREITS REDUZIERTE WARE.

AUF ALLES!*

MÖBELIX BRAUNSCHWEIG, WENDEBRÜCK 12+16, 38110 BRAUNSCHWEIG

pmloq

3 1 1 7

1 4 2 3 2 1 3

1 3

2 5 2 4 1 1

1

1

1 2 3

1

q^_biib OK=_ìåÇÉëäáÖ~ ^åëÉíòìåÖÉå=ÇÉë NMK=péáÉäí~ÖÉëW

m~ÇÉêÄçêå=J=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ sÑi=_çÅÜìã=J=p`=cêÉáÄìêÖ ^äÉãK=^~ÅÜÉå=J=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ _ìêÖÜ~ìëÉå=J=aóåK=aêÉëÇÉå p~~êÄêΩÅâÉå=J=bK=`çííÄìë råíÉêÜ~ÅÜáåÖ=J=io=^ÜäÉå h~êäëêìÜÉê=p`=J=eK=oçëíçÅâ bêòÖK=^ìÉ=J=dêÉìíK=cΩêíÜ péK=páÉÖÉå=J=jΩåÅÜÉå=NUSM

6 3 3 4

= NK=bK=`çííÄìë= = OK=sÑi=_çÅÜìã= = PK=p`=cêÉáÄìêÖ= = QK=jΩåÅÜÉå=NUSM= = RK=dêÉìíK=cΩêíÜ= = SK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= = TK=^äÉãK=^~ÅÜÉå= = UK=m~ÇÉêÄçêå= = VK=h~êäëêìÜÉê=p`= NMK=péK=páÉÖÉå= NNK=aóåK=aêÉëÇÉå= NOK=eK=oçëíçÅâ= NPK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= NQK=bêòÖK=^ìÉ= NRK=_ìêÖÜ~ìëÉå= NSK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= NTK=io=^ÜäÉå= NUK=p~~êÄêΩÅâÉå=

1

1 1

2 3 4

3

4 2 1

6 5 5

1

3 2 2

4

1 1

3

sçääÉå=báåë~íòI=ïáÉ=ÜáÉê=aÉååáë=_êáåâã~åå=EêKF=ÖÉÖÉå=_çÅÜìãI=ãìëë=báåíê~ÅÜí=òÉáÖÉåK=

aìÉää=ÇÉê=éìåâíÖäÉáÅÜÉå=^ìÑëíÉáÖÉê 1

1

1

cçíçW=qK^K

sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=^ã=cêÉáí~Ö ìã=NV=rÜê=íêÉÑÑÉå=ÇáÉ wïÉáíäáÖ~Ñì≈Ä~ääÉê=îçå=báåJ íê~ÅÜí=~ìëï®êíë=~ìÑ=jáí~ìÑJ ëíÉáÖÉê=p`=m~ÇÉêÄçêåK

aáÉ= tÉëíÑ~äÉå= éê®ëÉåíáÉêíÉå= ëáÅÜI ïáÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= _ä~ìJdÉäÄÉåI= ÄáëÜÉê Öìí= áå= ÇÉê= åÉìÉå= péáÉäâä~ëëÉ= ìåÇ ê~åÖáÉêÉå= éìåâíÖäÉáÅÜI= ~ÄÉê= Éáå qçê= ëÅÜäÉÅÜíÉê= ÜáåíÉê= ÇÉå= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖÉêåK a~ë= îÉêÖ~åÖÉåÉ= eÉáãëéáÉä= ÖÉJ ÖÉå=ÇÉå=sÑi=_çÅÜìã=ëíÉääí=ÑΩê=jáJ

bêÑçäÖÉ=áã hìåÖJcì

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EÜFK=_Éáã=UK=áåíÉêJ å~íáçå~äÉå= hìçëÜì= `ìé= OMMR= áå kÉìJräã= Ü~ÄÉå= ~ã= îÉêÖ~åÖÉåÉå p~ãëí~Ö= hìåÖJcìJh®ãéÑÉê= ÇÉë ł`ÜáåÉëÉ= hìçëÜì= `ÉåíÉê= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= òïÉá= mçâ~äÉ= ÖÉïáååÉå â∏ååÉåK få= ÇÉê= aáëòáéäáå= łmìëÜáåÖJ e~åÇë= Éêê~åÖ= gìäá~å= oìÜÉ= ÇÉå sáòÉãÉáëíÉêíáíÉäI= ìåÇ= ÑΩê= áÜêÉ m~êíåÉêÑçêã=ÄÉäÉÖíÉå=gìäá~å=oìÜÉ ìåÇ= e~ìâÉ= qêìëíçêÑÑ= ÇÉå= ÇêáííÉå mä~íòK= ^ìëÖÉêáÅÜíÉí= ïìêÇÉ= Ç~ë qìêåáÉê= îçå= pÜáJcì= ^äÉñ~åÇÉê `òÉÅÜ= EdÉêã~å= `ÜáåÉëÉ= hìçëÜì cÉÇÉê~íáçåFI= ÇÉëëÉå= dêç≈ãÉáëíÉê eì~åÖ=`ÜáÉå=iá~åÖ=ÉáÖÉåë=ÑΩê=ÇáÉ sÉê~åëí~äíìåÖ=~ìë=ÇÉå=rp^=ÉáåÖÉJ êÉáëí=ï~êK

áëí= ÑΩê= ÇÉå= cì≈Ä~ääJiÉÜêÉê= ~ÄÉê ÇáÉ=ãçãÉåí~åÉ=qçêÑä~ìíÉ=îçå=^ÜJ ãÉí= hìêìI= ÇÉê= ÇáÉ= m~êíáÉ= ÖÉÖÉå _çÅÜìã= áã= ^ääÉáåÖ~åÖ= Ü®ííÉ= ÉåíJ ëÅÜÉáÇÉå= â∏ååÉåW= ła~ë= áëí= åáÅÜí Çê~ã~íáëÅÜI= Éêâä®êí= hêΩÖÉê= ìåÇ ÄêáåÖí= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= oçó= j~â~~óW łfÜã= Ü~í= ã~å= å~ÅÜ= ÇêÉá= péáÉäí~J ÖÉå=ëÅÜçå=îçê~ìëÖÉë~ÖíI=Éê=ïΩêÇÉ ÇÉå= qçêà®ÖÉêêÉâçêÇ= îçå= dÉêÇ jΩääÉê= âå~ÅâÉåK= gÉíòí= Ü~í= Éê ëÅÜçå= Éáå= é~~ê= péáÉäÉ= åáÅÜí= ÖÉJ íêçÑÑÉåI= Ç~ë= áëí= ÑΩê= ÉáåÉå= píΩêãÉê ã~åÅÜã~ä=ëçK= få= m~ÇÉêÄçêå= ëçää= hìêìI= ÇÉê ÄÉáã= PWNJpáÉÖ= îÉêÖ~åÖÉåÉ= p~áëçå ãáí=òïÉá=qçêÉå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=ÄÉíÉáJ äáÖí=ï~êI=Ç~åå=ïáÉÇÉê=òìëÅÜä~ÖÉåI

~ìÅÜ= ïÉåå= Ç~ë= péáÉä= ïçÜä= åáÅÜí Ö~åò=ëç=Äêáë~åí=ïáÉ=Ç~ë=^ìÑÉáå~åJ ÇÉêíêÉÑÑÉå= áå= ÇÉê= ^ìÑëíáÉÖëë~áëçå áëíK=aÉååçÅÜ=Ó=~ìÑ=ÇÉã=péáÉä=ëíÉÜí ä~ìí= hêΩÖÉê= ÉáåáÖÉëW= ła~ë= ëáåÇ ïáÅÜíáÖÉ= ÇêÉá= mìåâíÉI= ÇÉê= sÉêäáÉJ êÉê= ÇáÉëÉê= m~êíáÉ= ïáêÇ= ëáÅÜ= Éêëí ã~ä= ïÉáíÉê= å~ÅÜ= ìåíÉå= çêáÉåíáÉJ êÉå= ãΩëëÉåK= ^ìëÑ~ääÉå= ïáêÇ= åìê i~êë= cìÅÜë= å~ÅÜ= ëÉáåÉê= iÉáëíÉåJ lmI= aìëíáå= eÉìå= ìåÇ= cáåå= eçäJ ëáåÖ= ëáåÇ= ^åÑ~åÖ= ÇÉê= tçÅÜÉ= ïáÉJ ÇÉê=îçää=áåë=qê~áåáåÖ=ÉáåÖÉëíáÉÖÉåK oÉëéÉâí= òçääí= hêΩÖÉê= ÇÉã= åÉìJ Éå=m~ÇÉêÄçêåÉê=qê~áåÉê=gçë=iìÜìJ â~óK= łaáÉ= m~ÇÉêÄçêåÉê= sÉê~åíJ ïçêíäáÅÜÉå= Ü~ÄÉå= áå= ÇÉê= qê~áåÉêJ Ñê~ÖÉ= ìåÇ= ÄÉá= ÇÉå= kÉìîÉêéÑäáÅÜJ

dÉÇìäÇëéáÉä=ÑΩê=dçêÇ~å=cáêáÅ

_pJbåÉêÖóë=mçáåí=dì~êÇ=ÜçÑÑíI=~ã=NSK=kçîÉãÄÉê=~ìÑ=ÇÉã=cÉäÇ=òì=ëíÉÜÉå _ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EëÉÄFK=j~Éëíêç=~äJ äÉáå= òì= e~ìëW= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= _pJ båÉêÖóJ_~ëâÉíÄ~ääÉê=~ã=jáííïçÅÜ Em~êíáÉ= ÄÉá= oÉÇ~âíáçåëëÅÜäìëë åáÅÜí= ÄÉÉåÇÉíF= áå= dáÉ≈Éå= ~åíê~J íÉåI= ÄäáÉÄ= ÇÉê= îÉêäÉíòíÉ= péáÉäã~J ÅÜÉê= dçêÇ~å= cáêáÅI= péáíòå~ãÉ j~ÉëíêçI=áå=ÜÉáãáëÅÜÉå=dÉÑáäÇÉåK wì= ^ìëï®êíëëéáÉäÉå= Ñ®Üêí= ÇÉê PRJg®ÜêáÖÉ= åáÅÜí= ãáíI= ìã= ëÉáåÉ ^ÅÜáääÉëëÉÜåÉåJsÉêäÉíòìåÖ= åáÅÜí åçÅÜ= òì= îÉêëÅÜäáããÉêåK= kçíÖÉJ ÇêìåÖÉå= ãìëë= cáêáÅ= Ç~ÜÉê= áã= fåJ íÉêåÉí= ãáíÑáÉÄÉêåI= ïÉåå= ëÉáåÉ qÉ~ãâçääÉÖÉå= ëéáÉäÉåI= ëç= ~ìÅÜ ÄÉáã= p~áëçå~ìÑí~âí= áå= h~êäëêìÜÉK açÅÜ= íêçíò= ÇÉë= NSJmìåâíÉJoΩÅâJ ëí~åÇÉë= îÉêäçê= Éê= åáÅÜí= ÇÉå= dä~ìJ ÄÉå= ~å= ëÉáåÉ= j~ååëÅÜ~ÑíK= łfÅÜ

ïìëëíÉ= áããÉêI= Ç~ëë= ïáê= ÉáåÉ `Ü~åÅÉ= Ü~ÄÉåI= ãÉáåí= cáêáÅI= ÇÉê ëáÅÜ=ÇáÉ=m~êíáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=åçÅÜ Éáåã~ä=~ìÑ=sáÇÉç=~åë~ÜK=łaáÉ=ÉêëJ íÉ= e~äÄòÉáí= Ü~ÄÉå= ïáê= åáÅÜí= Öìí ÖÉëéáÉäíK= ^ÄÉê= Ç~ë= qÉ~ã= Ü~í= ÖÉJ â®ãéÑíI=Ç~ë=áëí=ïáÅÜíáÖK h®ãéÑÉå= ãìëë= ~ìÅÜ= ÇÉê= mçáåí dì~êÇI= ëÉáåÉ= Ü~êíå®ÅâáÖÉ= sÉêäÉíJ òìåÖ= ã~ÅÜí= áÜã= ïÉáíÉê= òì= ëÅÜ~ÑJ ÑÉåK=ł^ã=^åÑ~åÖ=ï~ê=Éë=ëÅÜäáããI áÅÜ= âçååíÉ= â~ìã= ÖÉÜÉåK= aáÉ= îÉêJ äÉíòíÉ= ^ÅÜáääÉëëÉÜåÉ= ï~ê= ÇçééÉäí ëç=ÇáÅâ=ïáÉ=ÇáÉ=~åÇÉêÉI=ÄÉêáÅÜíÉí cáêáÅK= jçãÉåí~å= ïáêÇ= Éë= ÇìêÅÜ ÇáÉ=í®ÖäáÅÜÉ=qÜÉê~éáÉ=ÄÉëëÉêI=~ÄÉê Ç~ë= dÉÇìäÇëéáÉä= ÖÉÜí= ïÉáíÉêK= łfÅÜ ïáää= å~íΩêäáÅÜ= ãÉáåÉå= gçÄ= ã~J ÅÜÉåK=_~ëâÉíÄ~ää=áëí=ãÉáåÉ=iÉáÇÉåJ

ëÅÜ~ÑíI= ãÉáå= iÉÄÉåI= ëç= cáêáÅK łaçÅÜ=Éë=ÖáÄí=Ü~äí=Ü~êíÉ=wÉáíÉå=áã iÉÄÉåI=Ç~ë=áëí=ÄÉá=~ääÉå=ÖäÉáÅÜK= aáÉ= ^ÄëíÉãéÉäìåÖ= ~äë= åçíçêáJ ëÅÜÉå=a~ìÉê~ìëÑ~ää=ïÉáëí=ÇÉê=_çëJ åáÉê=îçå=ëáÅÜK=ł^ääÉ= ë~ÖÉå= áããÉêI Ç~ëë= ÄÉá= ãáê= sÉêäÉíòìåÖ= ~ìÑ= sÉêJ äÉíòìåÖ= ÑçäÖíI= ~ÄÉê= Ç~ë= ëíáããí åáÅÜíK= sÉêÖ~åÖÉåÉ= p~áëçå= Ü~ÄÉ áÅÜ= åìê= Éáå= é~~ê= péáÉäÉ= îÉêé~ëëíK råÇ= í~íë®ÅÜäáÅÜW= sçå= OMMO= Äáë OMMR=Ñ~åÇÉå=ÖÉê~ÇÉ=åÉìå=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖÉê= _ìåÇÉëäáÖ~Jm~êíáÉå= Ó âçãéäÉíí= Ó= çÜåÉ= cáêáÅ= ëí~ííK= gÉíòí ÜçÑÑí= ÉêI= ~ã= NSK= kçîÉãÄÉê= ÄÉáã eÉáãëéáÉä= ÖÉÖÉå= _êÉãÉêÜ~îÉå ïáÉÇÉê= Ç~ÄÉá= òì= ëÉáåK= _áë= Ç~Üáå ÄäÉáÄí= áÜã= ÄÉá= ^ìëï®êíëëéáÉäÉå ïÉáíÉê=åìê=Ç~ë=fåíÉêåÉíK

bêëíÉê=eÉáã~ìÑíêáíí=ÖÉÖÉå=sáäëÄáÄìêÖ NK=sçääÉóÄ~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=rp`Jcê~ìÉå=Éêï~êíÉå=~ã=cêÉáí~Ö=ÇÉå=Ñ~îçêáëáÉêíÉå=sáòÉãÉáëíÉê _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= E∏ÄäFK= båÇäáÅÜ> a~ë= ÉêëíÉ= eÉáãëéáÉä= ÇÉê= åÉìÉå p~áëçå= áå= ÇÉê= NK= sçääÉóÄ~ääJ_ìåJ ÇÉëäáÖ~= ÇÉê= cê~ìÉå= ëíÉÜí= ÑΩê= ÇÉå rp`=~ã=cêÉáí~Ö=ìã= NVKPM=rÜê= áå ÇÉê=qìåáÅ~Ü~ääÉ=~åK bë=áëí=ÇáÉ=òïÉáíÉ=_ÉÖÉÖåìåÖ=ãáí ÉáåÉã= qáíÉä~ëéáê~åíÉåK= aáÉ= oçíÉå o~ÄÉå= sáäëÄáÄìêÖ= âçããÉåK= açÅÜ åáÅÜí= ÇáÉ= eçÑÑåìåÖÉå= ~ìÑ= ÉáåÉå páÉÖ= ÉäÉâíêáëáÉêÉå= ÇáÉ= sçääÉóÄ~ääJ c~åë= îçê= ÇáÉëÉê= m~êíáÉI= ëçåÇÉêå ÇáÉ= kÉìÖáÉê= ~ìÑ= Éáå= Ñ~ëí= î∏ääáÖ åÉìÉë= rp`JqÉ~ãK= bêëíã~äë= éê®J ëÉåíáÉêÉå=ëáÅÜ=qê~áåÉê=^äÄÉêíç=p~J äçãçåáI=k~ÇáåÉ=káÅâÉäI=h~êä~=_çêJ ÖÉêI= ^åâÉ= _çêçïáâçïI= j~êÉå _êáåâÉê= ìåÇ= gìåÖJk~íáçå~äëéáÉäÉJ êáå= açãáåáÅÉ= píÉÑÑÉå= ÇÉã= ÉáÖÉJ åÉå=mìÄäáâìãK péçêíäáÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ= oçääÉå= âä~ê îÉêíÉáäíK= aÉê= aÉìíëÅÜÉ= sáòÉãÉáëJ íÉê= âçããí= ãáí= ÇÉå= k~íáçå~äëéáÉJ äÉêáååÉå=_áêÖáí=qÜìãã=ìåÇ=oÉÖáJ

å~= _ìêÅÜ~êÇíI= ÇÉå= bñJh~ÇÉêëéáÉJ äÉêáååÉå= h~íà~= tΩÜäÉê= ìåÇ= sÉêÉJ å~= sÉÜI= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= `ÜáåÉëáååÉå oçåÖ=`Üá=ìåÇ=wá=uáçåÖ=ëçïáÉ=ÇÉã kÉìòìÖ~åÖI=ÇÉê=ÄìäÖ~êáëÅÜÉå=k~J íáçå~äëéáÉäÉêáå= qëîÉíÉäáå~= w~êâçJ î~K=cΩê=ÇÉå=rp`=ïáêÇ=Éë=åáÅÜí=îáÉä òì= ÜçäÉå= ÖÉÄÉåK= açÅÜ= Ç~ë= qÉ~ã òÉáÖíÉ=ëáÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉê=káÉÇÉêä~ÖÉ=áå aêÉëÇÉå=Öìí=ÉêÜçäíI=łï~ê=áã=qê~áJ åáåÖ=Öìí=Çê~ìÑI=ïáÉ=^äÄÉêíç=p~äçJ ãçåá=ÑÉëíëíÉääíÉK=açÅÜ=ëÉáåÉ=pçêÖÉ ÄäÉáÄíW= łtÉêÇÉå= ïáê= Éë= ëÅÜ~ÑÑÉåI Ç~ëI= ï~ë= ïáê= â∏ååÉåI= ~ìÅÜ= ìåíÉê aêìÅâ= òì=ÄêáåÖÉå\K=råÇ=ÇÉëÜ~äÄ ÜáÉ≈=ÇáÉ=aÉîáëÉ=áã=qê~áåáåÖ=~ìÅÜW ïáÉÇÉêÜçäÉåI= ïáÉÇÉêÜçäÉåI= ïáÉJ ÇÉêÜçäÉå=Á qêçíò= ~ääÉê= c®ÜáÖâÉáíÉå= ÇÉê péáÉäÉêáååÉå= Ó= Ç~ë= qÉ~ã= áëí= ÑΩê ÇáÉ=ÉêëíÉ=iáÖ~=åçÅÜ=òì=łÖêΩåK=`äÉJ îÉêåÉëë= ìåÇ= oìÜÉ= ëáåÇ= ÖÉÑê~ÖíK rã= ëç= ãÉÜê= ÑÉÜäí= ÇÉê= îÉêäÉíòíÉ h~éáí®å= j~à~= m~ÅÜ~äÉI= ÉáåÉ= ÇÉê

^åâÉ=_çêçïáâçïK= cçíçW=páÉêáÖâ ïÉåáÖÉå= bêÑ~ÜêÉåÉå= áã= rp`Jh~J ÇÉêK= páÉ= â~åå= òï~ê= ëÅÜçå= ä~ìÑÉåI ~ÄÉê= ~å= ÉáåÉå= báåë~íò= áëí= åçÅÜ åáÅÜí= òì= ÇÉåâÉåK= açÅÜ= j~ååJ ëÅÜ~Ñí=ìåÇ=qê~áåÉê=ëáåÇ=ÜçÅÜ=ãçJ íáîáÉêíI= îçê= ÉáÖÉåÉã= mìÄäáâìã= òì òÉáÖÉåI= ï~ë= áå= áÜåÉå= ëíÉÅâíK= aáÉ

c~åë= ~ìÑ= áÜêÉ= pÉáíÉ= òì= òáÉÜÉåI ~ìÅÜ=ÖÉÖÉå=ÉáåÉå=c~îçêáíÉåK ^ìÅÜ=ÇÉê=Ü~í=mêçÄäÉãÉK=wìëéáÉJ äÉêáå=káÅçäÉ=cÉííáåÖ=Ó=îçê=ÇÉê=p~áJ ëçå=ÄÉáã=rp`=áã=dÉëéê®ÅÜ=Ó=Ñ®ääí å~ÅÜ= ÉáåÉã= _®åÇÉêêáëë= ~ÅÜí= tçJ ÅÜÉå= ~ìëK= a~= ÇáÉ= oçíÉå= o~ÄÉå ëáÅÜ= åáÅÜí= åìê= ~ìÑ= k~ÅÜïìÅÜëJ âê~Ñí=få~=mêÉÅÜíä=îÉêä~ëëÉå=ïçääÉåI ÉåÖ~ÖáÉêíÉå= ëáÉ= âìêòÉêÜ~åÇ= ÇáÉ NRUJÑ~ÅÜÉ= k~íáçå~äëéáÉäÉêáå= _É~J íêáÅÉ= łjáÅâó= a∏ãÉä~åÇK= aáÉ POJg®ÜêáÖÉ= Ü~ííÉ= îÉêÖ~åÖÉåÉë g~Üê=áÜêÉ=~âíáîÉ=i~ìÑÄ~Üå=áå=aêÉëJ ÇÉå=ÄÉÉåÇÉí=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇÉê=dÉÄìêí áÜêÉë= pçÜåÉë= áã= cÉÄêì~ê= Ççêí= ~äë qê~áåÉêáå= ÖÉ~êÄÉáíÉíK= dÉÖÉå= ÇÉå rp`=ïáêÇ=ëáÉ=áÜê=o~ÄÉåJaÉÄΩí=ÖÉJ ÄÉåK= báåÖÉëéáÉäí= â~åå= łjáÅâó a∏ãÉä~åÇ=åçÅÜ=åáÅÜí=ëÉáåK a~ë= rp`JqÉ~ã= Ü~í= ëáÅÜ= îçêÖÉJ åçããÉåI=àÉÇÉ=`Ü~åÅÉ=òì=åìíòÉåI îçê= ~ääÉãI= ïÉåå= ÇáÉ= píáããìåÖ ~ìÑ=ÇÉê=qêáÄΩåÉ=ëíáããíK

cêK cêK cêK cêK pçK pçK pçK pçK jçK

V= OMWNN= NV V= NQWR= = NV V= NOWT= = NT V= NSWNM= NS V= NTWNQ= NS V= NPWT= = NR V= NVWNQ= NR V= NRWNM= NR V= NNWU= = NR V= NQWNN= NO V= NPWNQ= NN V= NMWNO= NN V= NNWNV= NN V= = SWT= = NM V= NMWNR= = U V= = TWNR= = R V= NMWNV= = Q V= = QWOQ= = Q

pq^qfpqfh

MWM=ÖÉÖÉå=ÇÉå sÑi=_çÅÜìã

OK=cì≈Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=p`=m~ÇÉêÄçêå=ÉãéÑ®åÖí=~ã=cêÉáí~Ö=báåíê~ÅÜí=Ó=qê~áåÉê=hêΩÖÉêW=łpéáÉä=ÑΩê=péáÉä=~Ä~êÄÉáíÉå ÅÜ~Éä= hêΩÖÉê= ÉáåÉ= òïáÉëé®äíáÖÉ ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí=Ç~êK=báåÉêëÉáíë=ï®J êÉ= ã~å= îçê= ÇÉã= péáÉä= ãáí= ÉáåÉã mìåâí= òìÑêáÉÇÉå= ÖÉïÉëÉåI= áã å~ÅÜÜáåÉáå= Ü®ííÉå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉë péáÉäîÉêä~ìÑë= ~ääÉêÇáåÖë= ÇêÉá= w®ÜJ äÉê=~ìÑ=ÇÉê=e~ÄÉåëÉáíÉ=ëíÉÜÉå=ëçäJ äÉåW= łtáê= ãìëëíÉå= Ç~ë= péáÉä= ÖÉJ ïáååÉåI= ïÉá≈= hêΩÖÉêI= ÇÉê= ëáÅÜ ΩÄÉê= ÇáÉ= ~ìë= ëÉáåÉê= páÅÜí= ~ääòì Öêç≈Éå= içÄÉëÜóãåÉå= å~ÅÜ= ÇÉê m~êíáÉ= åáÅÜí= ÄÉÖÉáëíÉêå= âçååíÉW ła~ÑΩê= â∏ååÉå= ïáê= ìåë= åáÅÜíë â~ìÑÉåI= ~äë= ^ìÑëíÉáÖÉê= ãìëë= ã~å péáÉä= ÑΩê= péáÉä= ~Ä~êÄÉáíÉå= ìåÇ ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= hä~ëëÉåÉêÜ~äí= âçåJ òÉåíêáÉêÉåK= báå= łÖ~åò= åçêã~äÉê= sçêÖ~åÖ

NN

neue

Braunschweiger

Bester Spieler nach Punkten

1

1 2 1

Vorlagen

Tore

gespielte Minuten

davon ausgewechselt

2

810 600 810 810 555 720 263 289 104 810 805 686 124 542 308 390 5 136 170

gelbe Karten

9 7 9 9 7 8 4 5 7 9 9 9 5 8 6 6 1 4 2

Scorer-Punkte

Nr. Name 12 Stuckmann, Thorsten 19 Tauer, Jan 15 Grimm, Marco 6 Amedick, Martin 7 Siegert, Benjamin 2 Brinkmann, Dennis 3 Caruso, Alessandro 10 Celikovic, Nermin 5 Jülich, Torsten 8 Graf, Daniel 21 Rische, Jürgen 11 Kuru, Ahmet 9 Heun. Dustin 26 Bick, Patrick 18 Fuchs, Lars 24 Rodrigues, Kosta 23 Lieberknecht, Torsten 16 Hauswald, Martin 14 Holsing, Finn

davon eingewechselt

Spiele

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR

íìåÖÉå= Éáå= ÖäΩÅâäáÅÜÉë= e®åÇÅÜÉå ÖÉÜ~ÄíK= qêçíò= ÇÉë= sÉêäìëíÉë= îçå qçéíçêà®ÖÉê= ^äÉñ~åÇÉê= i∏ÄÉ= ëçJ ïáÉ= jáÅÜ~Éä= içêÉåò= EÄÉáÇÉ= ot bëëÉåFI= ^äÉëë~åÇêç= Ç~= páäî~ Ej~ååÜÉáãFI=_ÉêåÇ=báÖåÉê=E_çåJ åÉê=p`F=ìåÇ=pÉÄ~ëíá~å=pÅÜ~ÅÜíÉå E_êÉãÉå= ^ã~íÉìêÉFI= ïìêÇÉ= ÉáåÉ ëÅÜä~Öâê®ÑíáÖÉ= j~ååëÅÜ~Ñí= áåë oÉååÉå= ÖÉëÅÜáÅâíK= ^äë= sçääíêÉÑÑÉê ÉåíéìééíÉ= ëáÅÜ= j~êÅÉä= kÇàÉåÖI ÇÉã= áå= åÉìå= wïÉáíäáÖ~é~êíáÉå îáÉê= qêÉÑÑÉê= ìåÇ= ÑΩåÑ= ^ëëáëíë= ÖÉJ ä~åÖÉåK= wìÇÉã= òçÖ= ÇÉê= káÉÇÉêJ ä®åÇÉê=iìÜìâ~ó=ãáí=dÉêêó=ÇÉ=dê~J ÉÑI= aÉååáë= pÅÜìäé= ìåÇ= oçÉä= _êçáJ ïÉêë= ÇêÉá= ïÉêíîçääÉ= sÉêëí®êâìåJ ÖÉå=~ìë=ëÉáåÉê=eÉáã~í=~å=i~åÇK

j~ååëÅÜ~ÑíW= píìÅâã~åå= Ó q~ìÉêI= dêáããI= ^ãÉÇáÅâI páÉÖÉêí= Ó= _êáåâã~åå= Ó= oçJ ÇêáÖìÉë=EURK=`ÉäáâçîáÅFI=_áÅâ ETTK= e~ìëï~äÇFI= dê~Ñ= Ó= oáJ ëÅÜÉI=hìêìK qçêÉW=cÉÜä~åòÉáÖÉ wìëÅÜ~ìÉêW=OO=NMM `Ü~åÅÉåîÉêÜ®äíåáëW= VWR= ÑΩê báåíê~ÅÜíK bÅâÉåîÉêÜ®äíåáëW= TWM= ÑΩê= báåJ íê~ÅÜíK dÉäÄÉ=h~êíÉW=_áÅâ _ÉëíÉ= péáÉäÉêW= j~êíáå= ^ãÉJ ÇáÅâI=g~å=q~ìÉêI=m~íêáÅâ=_áÅâ EàÉ=Éáå=mìåâí=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉëíÉåJ ïÉêíìåÖFK

tbo=pmfbiq=tl\

cì≈Ä~ää

wìã= aìÉää= ÇÉê= ^ìÑëíÉáÖÉê= áå ÇÉê= OK= _ìåÇÉëäáÖ~= ëíÉääí= ëáÅÜ báåíê~ÅÜí= ~ã= cêÉáí~Ö= ENV= rÜêF áå=m~ÇÉêÄçêå=îçêK=få=ÇÉê=lÄÉêäáJ Ö~= ïáää= ÇáÉ= OK= j~ååëÅÜ~Ñí= báåJ íê~ÅÜíë= áã= eÉáãëéáÉä= ÖÉÖÉå _ÉêÖÉÇçêÑ= UR= ÉêåÉìí= éìåâíÉå EpÄÇKI=NR=rÜêI=pí~ÇáçåFK=få=ÇÉê káÉÇÉêë~ÅÜëÉåäáÖ~= ïçääÉå= ÄÉáJ ÇÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= qÉ~ãë= ~ã pçååí~Ö= ENR=rÜêF= ÇáÉ= pÅÜä~éJ éÉå= ÇÉë= îÉêÖ~åÖÉåÉå= tçÅÜÉåJ ÉåÇÉë= ïÉííã~ÅÜÉåK= aáÉ= cêÉáÉå qìêåÉê= Éêï~êíÉå= áã= mêáåòÉåJ é~êâ= Ç~ë= qÉ~ã= ~ìë= oçíÉåÄìêÖI ÇÉê=_ps=£äéÉê=êÉáëí=å~ÅÜ=eÉÉëJ äáåÖÉåK= bÄÉåÑ~ääë= ~ã= pçååí~Ö ìã= NR=rÜê= ëéáÉäÉå= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= i~åÇÉëäáÖáëJ íÉåK= aÉê= _p`= ÇìÉääáÉêí= ëáÅÜ= ~ìÑ ÇÉã= cê~åòëÅÜÉå= cÉäÇ= ãáí= báåJ íê~ÅÜí= kçêíÜÉáãI= ÇÉê= sÑ_= oçíJ tÉá≈= ÉãéÑ®åÖí= ~ã= j~Ç~ãÉåJ ïÉÖ=ÇÉå=jqs=fëÉåÄΩííÉäK

e~åÇÄ~ää

få= ÇÉê= oÉÖáçå~ääáÖ~= íêÉíÉå ÇáÉ= eÉêêÉå= ÇÉë= jqs= ~ã= pçååJ ~ÄÉåÇ=ìã=NVKPM=rÜê=áå=ÇÉê=qìJ åáÅ~Ü~ääÉ= ÖÉÖÉå= g~Üå= aìÇÉêJ ëí~Çí= ~åI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= báåJ íê~ÅÜíJa~ãÉå= ÄÉáã= qp= tçäíJ ãÉêÜ~ìëÉå= ~ìÑâêÉìòÉå= EpÄÇKI NSKQR=rÜêFK

_~ëâÉíÄ~ää

wìã= ãáí= pé~ååìåÖ= Éêï~êíÉJ íÉå= ÉêëíÉå= eÉáãëéáÉä= ÇÉê NK=_ìåÇÉëäáÖ~= Éêï~êíÉí= Ç~ë qÉ~ã=îçå=_pJbåÉêÖó=~ã=pçååJ í~Ö= ìã= NUKPM= rÜê= áå= ÇÉê= stJ e~ääÉ= ÇáÉ= j~ååëÅÜ~Ñí= ~ìë= iìÇJ ïáÖëÄìêÖK= få= ÇÉê= OK= iáÖ~= ÇÉê eÉêêÉå=ëíêÉÄí=ÇáÉ=pd=cêÉáÉ=qìêJ åÉêLjqs=ÇÉå=ÉêëíÉå=p~áëçåëáÉÖ áã=eÉáãëéáÉä=ÖÉÖÉå=mÜ∏åáñ=e~J ÖÉå= ~å= EpÄÇKI= NVKPM= rÜêI= ^äíÉ t~~ÖÉFK= få= ÇÉê= NK= oÉÖáçå~ääáÖ~ ÇÉê=a~ãÉå=ÉêäÉÄí=Ç~ë=qÉ~ã=ÇÉê

__d= báåíê~ÅÜíLrp`= ~ã= pçååJ ~ÄÉåÇ= å~ÅÜ= ÇêÉá= ^ìëï®êíëåáÉJ ÇÉêä~ÖÉå=ÇáÉ=eÉáãéêÉãáÉêÉ=ÖÉJ ÖÉå= Ç~ë= ëí~êâÉ= _ÉêäáåÉê= qÉ~ã ÇÉê= j~êò~Üå= _®êÉå ENSKNR=rÜêI= fëçäÇÉëÅÜìäÉFK= ^ã òïÉáíÉå= açééÉäëéáÉäí~Ö= ÇÉê i~åÇÉëäáÖ~= ÄÉá= ÇÉå= oçääëíìÜäJ _~ëâÉíÄ~ääÉêå= ëéáÉäí= Ç~ë= qÉ~ã ÇÉê=pd=áå=_Éêäáå=ìåÇ=íêáÑÑí=Ççêí ~ã=pçåå~ÄÉåÇ=~ìÑ=^äÄ~=fs=ìåÇ dÉêã~åá~=e~äÄÉêëí~ÇíK

eçÅâÉó

wìã= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉë= ÉêëíÉå qÉáäë= ÇÉê= cÉäÇë~áëçå= ãìëë= Ç~ë ëí~êâ= ÖÉëí~êíÉíÉ= a~ãÉåíÉ~ã ÇÉê= báåíê~ÅÜí= êÉáëÉå= ìåÇ= ëÉíòí ëáÅÜ=áå=ÇÉê=e~ìéíëí~Çí=ãáí=ÇÉã Ñ~îçêáëáÉêíÉå= _ÉêäáåÉê= e` ~ìëÉáå~åÇÉê=EpÄÇKI=NRKPM=rÜêFK

iÉáÅÜ~íÜäÉíáâ

^ã= pçååí~Ö= ÑáåÇÉí= ïáÉÇÉê ÇÉê= _ê~ìåëÅÜïÉáÖJj~ê~íÜçå ëí~ííI=ÇÉê=ìã=NM=rÜê=áå=ÇÉê=fåJ åÉåëí~Çí= ÖÉëí~êíÉí= ïáêÇK= aáÉ píêÉÅâÉ=ÑΩÜêí=òìã=tÉåÇÉéìåâí å~ÅÜ=tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåÇ=òìêΩÅâK

sçääÉóÄ~ää

wìã=ÉêëíÉå=eÉáãëéáÉä=Éêï~êJ íÉå=ÇáÉ=bêëíäáÖ~Ç~ãÉå=ÇÉë=rp` ~ã= cêÉáí~Ö= ENVKPM= rÜêF= áå= ÇÉê qìåáÅ~Ü~ääÉ= sáäëÄáÄìêÖ= ìåÇ Ö~ëíáÉêÉå= ~ã= pçååí~Ö= áå pÅÜïÉêáåK= aáÉ= wïÉáíäáÖ~ã®åJ åÉê=íêÉíÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=PWN=ÖÉÖÉå pÅÜä~ÇÉêå= ~ã= pçååí~Ö= áå= eáäJ ÇÉëÜÉáã=~åK

báëÜçÅâÉó

k~ÅÜ= ÇÉã= NOWQ= ÖÉÖÉå= _êÉJ ãÉêÜ~îÉå=NÄ=ÄÉëíêÉáíÉå=ÇáÉ=báëJ ä∏ïÉå= áå= ÇÉê= sÉêÄ~åÇëäáÖ~ eÉáãëéáÉäÉ= ÖÉÖÉå= ÇÉå= e~ãJ ÄìêÖÉê=ps=EcêÉáí~ÖI=NVKPM=rÜêF ìåÇ= bp= tÉá≈ï~ëëÉê= Epçååí~ÖI NU=rÜêFK

NO

neue

Braunschweiger

pmloq

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO

mi^qwfboq

jÉÇ~áääÉå=ìåÇ=mçâ~ä oÉÖáçå~äÉ=q~ÉâïçåÇçJh®ãéÑÉê=áå=rÉäòÉå

sÑ_=oçíJtÉá≈=áëí=áå=ÇÉê=hêÉáëäáÖ~ aáÉ= cJgìåáçêÉå= ÇÉë= sÑ_= oçíJ tÉá≈=ëáåÇ=áå=ÇáÉ=hêÉáëäáÖ~=~ìÑJ ÖÉëíáÉÖÉåK= jáí= ÉáåÉã= TWNJpáÉÖ ÖÉÖÉå=ÇÉå=sÉêÑçäÖÉê=ps=_êçáíJ òÉã= ëáÅÜÉêíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= j~ååJ ëÅÜ~Ñí=ÇáÉ=pí~ÑÑÉäãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí

ÇÉê= hêÉáëâä~ëëÉ= P= ìåÇ= Ç~ãáí ÇÉå= ^ìÑëíáÉÖ= áå= ÇáÉ= hêÉáëäáÖ~K a~ë= qÉ~ã= îçå= ^åÇêÉ~ë= eçêå ìåÇ= h~êëíÉå= hΩëíÉê= ÄÉÉåÇÉíÉ ÇáÉ= pÉêáÉ= ãáí= ON= mìåâíÉå= ìåÇ VUWO=qçêÉåK cçíçW=çÜ

bêÑçäÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= oÉÖáçå= ÉêòáÉäíÉå ~ÅÜí= h®ãéÑÉê= ÇÉê= q~ÉâïçåÇçJ ^ÄíÉáäìåÖ= ÇÉë= eÉäãëíÉÇíÉê péçêíîÉêÉáåë= EepsF= ìåÇ= ÉáåÉ ÇêÉáâ∏éÑáÖÉ= q~ÉâïçåÇçJdêìééÉ ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EqrF= ÄÉá= ÇÉå kçêÇÇÉìíëÅÜÉå= cçêãÉåãÉáëíÉêJ ëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉë=sfqa=áå=rÉäòÉåK bêëíÉ=mä®íòÉ=Éêê~åÖÉå=ÇáÉ=~ÅÜíJ à®ÜêáÖÉ= jÉäáëë~= _çòâìêí= EepsF ìåÇ= jçêáíò= bÖÖÉäáåÖ= EqrFK= g~ëJ ãáå= açÄÉêëíÉáå= EqrF= â~ã= ~ìÑ mä~íò= òïÉáI= gìäá~= _Éêâã~åå= ÉêJ êÉáÅÜíÉ= ÉáåÉå= ÇêáííÉå= mä~íòI= ìåÇ ÇáÉ= åÉìåà®ÜêáÖÉ= _Éåáí~= e~ÑÉJ ã~åå=EepsF=â~ã=áå=ÇáÉ=båÇêìåJ ÇÉ= ìåÇ= ~ìÑ= mä~íò= îáÉêK= cΩê= ~ääÉ q~ÉâïçåÇçáå= ï~ê= Éë= ÇáÉ= ÉêëíÉ qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÉáåÉê= jÉáëíÉêJ ëÅÜ~ÑíK gçÜ~ååÉë=häÉáå=EqrF=ìåÇ=q~ÉJ âïçåÇç= qê~áåÉê= j~êÅÉä= hêìëÉ EepsF= ëí~êíÉíÉå= áå= ÇÉêëÉäÄÉå

bêÑçäÖêÉáÅÜÉ=q~ÉâïçåÇçáåK =çÜ iÉáëíìåÖëâä~ëëÉK= hêìëÉ= íêìÖ= ÇÉå páÉÖ= Ç~îçåI= häÉáå= Éêê~åÖ= mä~íò ÇêÉáK= aáÉ= epsJqê~áåÉê= j~êåá= c~J í~ÜI= `Üêáë= _ä~åâÉå~ìÑÑìää~= ìåÇ gÉåë= jÉóÉê= ëáÅÜÉêíÉå= ëáÅÜ= mä~íò Éáåë=ìåÇ=òïÉáã~ä=mä~íò=òïÉáK=fåëJ ÖÉë~ãí= ÉêêÉáÅÜíÉå= ÇáÉ= q~ÉâïçåJ Ççáå=ÇÉë=eps=ÇÉå=ÇêáííÉå=mä~íò=áå ÇÉê= j~ååëÅÜ~ÑíëÖÉë~ãíïÉêíìåÖ ìåÇ=ïìêÇÉå=ãáí=ÉáåÉã=mçâ~ä=ÜçJ åçêáÉêíK=

eçÅâÉóJcê~ìÉå=ëÉíòíÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ aáÉ= eçÅâÉóJpéáÉäÉêáååÉå= ÇÉê ïÉáÄäáÅÜÉå= gìÖÉåÇ= _= îçå= báåJ íê~ÅÜí= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ëáåÇ= áå ÇÉå= òÉÜå= péáÉäÉå= ÇÉê= cÉäÇë~áJ ëçå= OMMR= mçâ~äëáÉÖÉê= ÖÉïçêJ ÇÉåK= ^ã= bêÑçäÖ= ÄÉíÉáäáÖí= ï~J

sáÉêíÉê qáíÉä

êÉå=EcçíçI=îKäKI=çÄÉåFW=iáë~=k~ìJ ã~ååI=^Ö~íÜÉ=i~ãáâI=h~íÜ~êáJ å~= h~ååÉI= j~êÉáâÉ= pÅÜáããÉäJ éÑÉååáÖI= EìåíÉåWF= qçêÑê~ì= píáJ åÉ=eÉáåÇçêÑ=ìåÇ=táÉÄâÉ=cêÉóJ í~ÖK cçíçW=çÜ

_qp`Jm~~êÉ=áã=cáå~äÉ

gìÇçÑìÅÜë=ëáÉÖí

a~ë= åÉìÉ= j~ëâçííÅÜÉå= ÇÉê eçêÇçêÑÉê= gìÇçÑΩÅÜëÉ= Ü~í däΩÅâ= ÖÉÄê~ÅÜíW= jáÅÜ~Éä= e∏J ÅâÉê= EcçíçF= ~ìë= `êÉãäáåÖÉå ïìêÇÉ= aêáííÉê= ÄÉá= ÇÉå= gìÇçJ i~åÇÉëãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= áå= lëJ å~ÄêΩÅâ= áå= ÇÉê= hä~ëëÉ= ÇÉê rNQãK cçíçW=çÜ

kÉìÉ=stJj~ååëÅÜ~Ñí=ÉêêÉáÅÜí=jÉáëíÉêëÅÜ~Ñí pÉáí= ÇáÉëÉã= g~Üê= Ü~í= ÇáÉ hìåëíëíçÑÑJqÉÅÜåáâ= ÇÉë= stJ tÉêâÉë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ïáÉÇÉê ÉáåÉ= ^eJj~ååëÅÜ~Ñí= ÑΩê= ÇÉå

q®åòÉêáëÅÜÉ o~ÇÑ~ÜêÉå bêÑçäÖÉ ãáí=`Üáé _Éá= ÇÉå= i~åÇÉëãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå ÇÉê= edo= ff= i~íÉáå= áå= e~ååçîÉê ïìêÇÉå=qÜçã~ë=ìåÇ=_áêÖáí=wÉãJ Äçâ= îçã= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= q~åòJ péçêíJ`äìÄ= åáÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉê i~åÇÉëãÉáëíÉêK= få= edo= ff= pí~åJ Ç~êÇ=Éêí~åòíÉå=ëáÅÜ=j~êâìë=jÉáJ Éê= ìåÇ= i~êáëë~Jk~í~äáÉ= _áÉêáíò îçå=ÉäÑ=m~~êÉå=ÇÉå=òïÉáíÉå=mä~íò ìåÇ= ïìêÇÉå= sáòÉä~åÇÉëãÉáëíÉê ~ìë=káÉÇÉêë~ÅÜëÉåK a~ë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉåáçêÉåJ ffJ`Jm~~ê= oáí~= ìåÇ= o~äÑ= råÖÉê Eqp`= _êìåëïáÉÅâ= oçíJtÉá≈F ëáÉÖíÉ= áå= _Éêäáå= ÄÉáã= q`= _ä~ì dçäÇ= áã= sÑi= qÉÖÉä= NUVN= ãáí= OT îçå= OU= ã∏ÖäáÅÜÉå= báåëÉåK= ^åJ ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=í~åòíÉå=ëáÉ=áã=_Jhä~ëJ ëÉåíìêåáÉê=ïÉáíÉê=ìåÇ=ÉêêÉáÅÜíÉå Ççêí= ÉáåÉå= ëÉÜê= ÖìíÉå= ÑΩåÑíÉå mä~íòK= `ÜÉÑíê~áåÉê= j~êÅìë= tÉá≈ ìåÇ= fë~ÄÉä= bÇî~êÇëëçå= ï~êÉå ëíçäò=ΩÄÉê= Ç~ë= ÖìíÉ= ^ÄëÅÜåÉáÇÉå áÜêÉë=m~~êÉëK

aÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=jqs=êáÅÜíÉJ íÉ= ÑΩê= ÇáÉ= jçìåí~áåÄáâÉê= Ç~ë _ìåÇÉëê~åÖäáëíÉåÑáå~äÉ= ìåÇ= ÇÉå båîá~J^èì~J`ìé=áã=bäã=~ìëK jáíÜáäÑÉ= ÉáåÉê= péÉòá~äâ~êíÉ ãìëëíÉå= ÇáÉ= qÉáäåÉÜãÉê= ÇáÉ ëÅÜåÉääëíÉå=oçìíÉå=òì=ÇÉå=Äáë=òì OM=mçëíÉå=òïáëÅÜÉå=c~äâÉåÜÉáãI qÉíòÉäëíÉáåI= oÉáíäáåÖëí~ä= ìåÇ= h∏J åáÖëäìííÉê= ÑáåÇÉåK= aÉã= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖÉê= içâ~äã~í~Ççê= g~å sçáÖíI= ÇÉê= ÑΩê= ÇÉå= qs= ^ÜäëÄ~ÅÜ ëí~êíÉíÉI=ÖÉä~åÖ=Éáå=âå~ééÉê=páÉÖ áå=NOOWMQ=jáåìíÉå=ΩÄÉê=OO=háäçJ ãÉíÉê= iìÑíäáåáÉ= ìåÇ= SOR= jÉíÉê píÉáÖìåÖK= aÉê= páÉÖ= áå= ÇÉê= a~J ãÉåÜ~ìéíâä~ëëÉ= ÖáåÖ= ~å= ÇáÉ pí~ÑÑÉäïÉäíãÉáëíÉêáå= ^åâÉ= a~åJ åçïëâá=îçã=bps=aêÉëÇÉåK=aìêÅÜ ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= wïáëÅÜÉåòÉáíå~ÜJ ãÉ= éÉê= `Üáé= ~å= ~ääÉå= pí~íáçåÉå âçååíÉå=ÇáÉ=êìåÇ=UM=qÉáäåÉÜãÉê ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= àÉÇÉ= tÉÖî~êá~åíÉ ÇÉí~áääáÉêí=~å~äóëáÉêÉåK

_ÉíêáÉÄëëéçêí= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ ÖÉãÉäÇÉíK= kìå= áëí= Éë= ÇÉã qÉ~ã= ~ìÑ= ^åÜáÉÄ= ÖÉäìåÖÉåI ÇáÉ= jÉáëíÉêëÅÜ~Ñí= OMMR= òì= ÉêJ

báåíê~ÅÜíë=pÅÜΩäÉê=ÄÉá=píê~≈Éåä~ìÑ páÉÖÉ= ÑΩê= báåíê~ÅÜíë= pÅÜΩäÉê ÄÉáã= báäÉåêáÉÇÉê= píê~≈Éåä~ìÑ ΩÄÉê= ÑΩåÑ= háäçãÉíÉêW= j~äíÉ tÉÄÉê= ïìêÇÉ= bêëíÉê= áå= ÇÉê jNR= ìåÇ= dÉë~ãíîáÉêíÉêK= j~êJ íáå= máåâçïëâá= EwïÉáíÉê= jNRF ìåÇ= j~êÅìë= e~êíã~åå= EwïÉáJ íÉê= jNQF= ÖÉï~ååÉå= ÇáÉ j~ååëÅÜ~ÑíëïÉêíìåÖ= ÇÉê pÅÜΩäÉê= ^K= gÉêÉãó= eΩÄåÉê

eçÅâÉóëéáÉäÉêW=wïÉáã~ä=páÉÖ=ΩÄÉê=e~ååçîÉê _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÜFK= aÉê= _qe` ÉêêÉáÅÜíÉ= ÇáÉ= eçÅâÉóJkáÉÇÉêJ ë~ÅÜëÉåãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí= ÇÉê ã®ååäáÅÜÉå= gìÖÉåÇ=^K= k~ÅÜ ÉáåÉã= TWNJbêÑçäÖ= ΩÄÉê= e~ååçJ îÉê= TU= ëáÉÖíÉ= Ç~ë= qÉ~ã= ~ìÅÜ ÄÉáã= aqs= e~ååçîÉê= ãáí= RWPI îÉêé~ëëíÉ= ~ÄÉê= ÇÉå= báåòìÖ= áå

ÇáÉ= wïáëÅÜÉåêìåÇÉ= òìê= aÉìíJ ëÅÜÉå= jÉáëíÉêëÅÜ~Ñí= ÇìêÅÜ= ÉáJ åÉ= káÉÇÉêä~ÖÉ= ÄÉá= s~Üê= _êÉJ ãÉåK= cçíç= EîKäKI= çÄÉåFW= iÉçå cêÉáÜçäòI= aÉååáë= bÖÖÉëíÉáåI e~ìâÉ= k~éçêê~I= ^äÉñ~åÇÉê táííãìåÇI= qê~áåÉê= gìäá~å= páÉJ êáåÖI= cÉêÇáå~åÇ= t~ÅÜëI= ^êåÇí

êáåÖÉåK= jáí= ã~ååëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê dÉëÅÜäçëëÉåÜÉáí= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÖÉJ ë~ãíÉ= p~áëçå= äáÉ≈= Éë= îáÉäÉ= c~J îçêáíÉå=ÜáåíÉê=ëáÅÜK cçíçW=çÜ

eÉáåêáÅÜI= cêáíò= dêç≈éáÉíëÅÜI jáÅÜÉä= _ìëÅÜáÉ≈I= qê~áåÉê= tÉêJ åÉê= _ÉÉëÉI= EìåíÉåWF= pÉÄ~ëíá~å pÅÜÉìêÉêI= j~ñ= dìåå~ê= dêçJ ÄÉêÖI= m~íêáÅ= j®ÇÖÉI= j~êÅç jáäíâ~ìI= qt= eìÄÉêíìë= oÉáåJ Ä~ÅÜI= qt= j~ñ= bêíáåÖëÜ~ìëÉåI EîçêåÉWF=j~ñ=dêç≈éáÉíëÅÜK çÜ

ëáÉÖíÉ= áå= ÇÉê= jNO= ìåÇ= ÖÉJ ï~åå=ãáí=qÜáÉë=^Äê~Ü~ã=EbêëJ íÉê=jNPF=ìåÇ=j~ñáãáäá~å=e∏Üä EwïÉáíÉê= jNOF= ÇáÉ= j~ååJ ëÅÜ~ÑíëïÉêíìåÖ= ÇÉê= pÅÜΩäÉê= _K jçêáíò= _çêã= ïìêÇÉ= aêáííÉê ÇÉê= jNOK= få= ÇÉê= _ÉëíÉåäáëíÉ ëíÉÜÉå=ÇáÉ=pÅÜΩäÉê=^=~ìÑ=mä~íò ÇêÉáI= ÇáÉ= pÅÜΩäÉê= _= ~ìÑ= mä~íò ÉáåëK cçíçW=çÜ

_Éá= ÇÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= i~åÇÉëJ ãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= e~ìéíÖêìéJ éÉ=p=áã=pí~åÇ~êÇí~åòÉå=ÉêêÉáÅÜJ íÉå= ÇêÉá= îçå= îáÉê= íÉáäåÉÜãÉåÇÉå _qp`Jm~~êÉå= Ç~ë= cáå~äÉK= fåëÖÉJ ë~ãí= ï~êÉå= OQ= m~~êÉ= ~ìë= ÇÉå ÑΩåÑ= åçêÇÇÉìíëÅÜÉå= _ìåÇÉëä®åJ ÇÉêå=Ç~ÄÉáK a~ë= gìÖÉåÇé~~ê= _à∏êå= i~åÖJ é~~éLbäÉå~= pÅÜãáÇí= ïìêÇÉ= ãáí mä~íò=òïÉá=áå=ÇÉê=dÉë~ãíïÉêíìåÖ åÉìÉê= i~åÇÉëãÉáëíÉê= îçå= káÉJ ÇÉêë~ÅÜëÉå= ìåÇ= kçêÇÇÉìíëÅÜÉê sáòÉãÉáëíÉêK= cΩê= Ç~ë= m~~ê= áëí= Éë ÇÉê= îáÉêíÉ= i~åÇÉëãÉáëíÉêíáíÉä= áå ÇáÉëÉã= g~ÜêK= ^äÉñ~åÇÉê= pÅÜ~ÅâL

i~åÖé~~éLpÅÜãáÇíK

pìëá=pìë~=îÉêíÉáÇáÖíÉå=áÜêÉå=qáíÉä îçã=äÉíòíÉå=g~Üê=ìåÇ=ïìêÇÉå=sáJ òÉä~åÇÉëãÉáëíÉêK= aÉå= ÑΩåÑíÉå= mä~íò= Emä~íò= îáÉê îçå=káÉÇÉêë~ÅÜëÉåF=ÄÉäÉÖíÉå=pÉJ Ä~ëíá~å= _~êíÉäëLfåÖêáÇ= îçå= eÉåJ åáåÖÉëI=ÖÉÑçäÖí=îçå=ÇÉã=gìÖÉåÇJ é~~ê= káâä~ë= ìåÇ= bäÉå~= jÉóÉêJ räÉñ= ~ìÑ= mä~íò= åÉìå= Emä~íò= ÑΩåÑ îçå=káÉÇÉêë~ÅÜëÉåFK

m¨í~åèìÉ=áå t~ééÉå=ÑΩê ÇÉê=c~ãáäáÉ ÇáÉ=cÉÅÜíÉê

jáí= ÑΩåÑ= îçå= ëÉÅÜë= ã∏ÖäáÅÜÉå páÉÖÉå=â~ã=j~ÖåáJ_çìäÉê=eçåçJ ê¨= _~äá¨= ÄÉá= ÇÉê= åáÉÇÉêë®ÅÜëáJ ëÅÜÉå= m¨í~åèìÉJi~åÇÉëãÉáëíÉêJ ëÅÜ~Ñí= áå= pÅÜΩííçêÑ= ÉêåÉìí= ~ìÑë qêÉééÅÜÉåK= wì= _ìÅÜÉ= ëíÉÜÉå= áå ÇáÉëÉã= g~Üê= ÄÉêÉáíë= ÇÉê= òïÉáíÉ mä~íò= áã= açìÄäÉííÉ= jáñíÉ= ìåÇ ÇÉê=ÇêáííÉ=mä~íò=áã=qêáéäÉííÉK=pÉáJ åÉ= bÜÉÑê~ì= `Üêáëí~= _~äá¨= âçååíÉ ëáÅÜ=~äë=òïÉáíÄÉëíÉ=cê~ì=~ìÑ=mä~íò PQ= îçê= fåÖêáÇ= píÉÉé= EÄÉáÇÉ= j~ÖJ åáJ_çìäÉêF=éä~íòáÉêÉåK= _Éáã= pÅÜáåâÉåJ`ìé= áå= pÅÜΩíJ íçêÑ= ÇìêÑíÉ= c~ãáäáÉ= _~äá¨= ÉÄÉåJ Ñ~ääë= àìÄÉäåW= `Üêáëí~= ìåÇ= eçåçê¨ ÄÉäÉÖíÉå=mä~íò=ÑΩåÑ=áã=^JqìêåáÉêI pçÜå=oçãÉç=ENM=g~ÜêÉF=â~ã=ãáí c~äâç= _ÉÅâÉê= Eg~ÜêÖ~åÖ= NVVQI ps= bëëÉäF= ~ìÑ= mä~íò= òïÉá= áã _JqìêåáÉêK= få= ÇÉê= åáÉÇÉêë®ÅÜëáJ ëÅÜÉå=o~åÖäáëíÉ=äáÉÖí=eçåçê¨=_~J äá¨=åìå=~ìÑ=mä~íò=ÇêÉáI=`Üêáëí~=_~J äá¨=~ìÑ=mä~íò=îáÉêK

aÉê= jqsJk~ÅÜïìÅÜë= ëáÅÜÉêíÉ ëáÅÜ= Ç~ë= łt~ééÉå= îçå= lëå~J ÄêΩÅâW= wìã= ÉêëíÉå= j~ä= ÖÉä~åÖ ÇÉå=àìåÖÉå=cÉÅÜíÉêå=ÇÉê=páÉÖ=áã qÉ~ãJtÉííÄÉïÉêÄ= áå= ÇÉã= áåíÉêJ å~íáçå~äÉå= o~åÖäáëíÉåJqìêåáÉê ÇÉë=lëå~ÄêΩÅâÉê=p`K ^åå~= têçåëâá= Éêâ®ãéÑíÉ= ëáÅÜ ÇÉå= qìêåáÉêëáÉÖ= ÄÉá= ÇÉê= _JgìJ ÖÉåÇ= îçê= áÜêÉê= sÉêÉáåëâçääÉÖáå få~= pÅÜáÅâÉI= ÇáÉ= ~ì≈ÉêÇÉã= ÄÉá ÇÉå= ^JgìÖÉåÇäáÅÜÉå= ÇÉå= ÑΩåÑíÉå mä~íò= ÄÉäÉÖíÉK= _êçåòÉãÉÇ~áääÉå Éêä~åÖíÉå= v~ååáÅâ= gÉêÉãá~ë= ìåÇ m~ìä~=o∏ÇÉêK _Éáã= ïÉëíÑ®äáëÅÜÉå= o~åÖäáëJ íÉåíìêåáÉê=ÑΩê=^âíáîÉ=cäçêÉííJ=ìåÇ aÉÖÉåÑÉÅÜíÉê= áå= jΩåëíÉê= ÉêJ â®ãéÑíÉ= ëáÅÜ= káäë= _ÉÅÜã~åå îçã= jqs= ãáí= ÇÉã= cäçêÉíí= ÇáÉ _êçåòÉãÉÇ~áääÉK=jáí=cêáÇçäáå=o∏J ÇÉê= ìåÇ= `Üêáëíá~å= mçêòáÖ= â~ãÉå òïÉá=ïÉáíÉêÉ=gìåáçêÉå=áåë=cáå~äÉ ÇÉê=ÄÉëíÉå=^ÅÜíK

dÉë~ãíëÅÜìäÉ=ïáêÇ=ãÉÜêÑ~ÅÜÉê=jÉáëíÉê aáÉ= cì≈Ä~ääëÅÜìäã~ååëÅÜ~Ñí th=fff=ÇÉê=táäÜÉäãJ_ê~ÅâÉJdÉJ ë~ãíëÅÜìäÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ ïìêÇÉ= ÄÉáã= ÇáÉëà®ÜêáÖÉå tÉííÄÉïÉêÄ=łgìÖÉåÇ=íê~áåáÉêí ÑΩê=läóãéá~=hêÉáëãÉáëíÉêI=_ÉJ òáêâëãÉáëíÉê= ìåÇ= îáÉêíÉê= i~åJ ÇÉëëáÉÖÉêK= ^ã= bêÑçäÖ= ÇÉë

cçíçW=çÜ

qÉ~ãë= ï~êÉå= ÄÉíÉáäáÖí= EcçíçI îKäKI= çÄÉåFW= qê~áåÉê= cêáÉÇÉä= cáJ ëÅÜÉêI=`Üêáëíá~å=bÄÉäáåÖI=gìäá~å a~ÜäÉI=aìëíáå=läëÅÜÉïëâáI=^åáä dΩåÉóI= j~êíáå= mçëíê~ÅÜ= I= a~J åáÉä= i~~ÄëI= a~åáÉä= cÉìÉêÜ~Üå ìåÇ= `çJqê~áåÉê= gÉåë= cêÉóI= EìåJ íÉåWF= ^åíçå= mÑäìÖI= qáãç= wáãJ

ãÉêI= `ÜêáëíçéÜ= h~ìäÄ~êëI= ^äÉñ mÑäìÖI= m~ëÅ~ä= qÜçãëÉåI= j~íë táíòÉä= ìåÇ= oÉåÉ= _ìÅâI= EîçêJ åÉWF= qt= píÉîÉå= _~êÇòáåëâáK ^ìÑ= ÇÉã= cçíç= ÑÉÜäÉå= qÜçã~ë iÉçå~êÇáI= ^ÄÇìää~Ü= §å~äI= hÉJ îáå=båÇçêÑI=^äÉñ=pÅÜïáåÇí=ìåÇ oÉåÉ=oçë~K cçíçW=çÜ

pmloq

kêK=QO=√=açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR

jÉÜê=~äë=NUM=hìêëÉ áå=UM=péçêí~êíÉå

mêÉãáÉêÉ ÄÉáã _ê~ìåëÅÜïÉáÖ j~ê~íÜçå

m~äÉííÉW= îçå= p~äë~I= píÉéí~åòI= jçJ ÇÉêå= g~òòÇ~åÅÉ= ìåÇ= _~ìÅÜí~åò Äáë= Üáå= òì= ÉáåÉã= _~ääÉííJtçêâJ ëÜçéK= få= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= péçêí~êíÉå ëí~êíÉå= qÉ~ãë= ~ìë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ áã=o~ÜãÉå=ÇÉìíëÅÜÉê=eçÅÜëÅÜìäJ ãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= ÄÉá= ÄìåÇÉëïÉáJ íÉå= eçÅÜëÅÜìäJsÉêÖäÉáÅÜëïÉííJ â®ãéÑÉåK eçÅÜëÅÜìäëéçêí= ÄáÉíÉí= åÉÄÉå ÇÉã= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉå= péçêí~åÖÉJ Äçí= ÑΩê= ^åÑ®åÖÉê= ìåÇ= cçêíÖÉJ ëÅÜêáííÉåÉ= ~ìÅÜ= îáÉäÑ®äíáÖÉ= j∏ÖJ äáÅÜâÉáíÉå= òìê= hçããìåáâ~íáçå ìåÇ= Éêã∏ÖäáÅÜí= ÇÉå= _äáÅâ= ΩÄÉê ÇÉå=qÉääÉêê~åÇ=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=c~ÅÜJ ÄÉêÉáÅÜë= ÜáåïÉÖK= eáÖÜäáÖÜíë= áã táåíÉêëÉãÉëíÉê= ëáåÇ= ÇáÉ= eçÅÜJ ëÅÜìäëéçêíJd~ä~JpÜçï= łtáåíÉêJ ò~ìÄÉê= ~ã= NOK= aÉòÉãÄÉêI= ÇáÉ= áå ÇáÉëÉã=g~Üê=áÜê=ORK=gìÄáä®ìã=ÑÉáJ ÉêíI= ëçïáÉ= ÇáÉ= aÉìíëÅÜÉå= eçÅÜJ ëÅÜìäãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= oÉáíÉå= ~ìÑ ÇÉê=^åä~ÖÉ=ÇÉë=ocs=áå=tçäÑëÄìêÖ îçã= NSK= Äáë= NUK= aÉòÉãÄÉêK= ^ã NSK= g~åì~ê= âçããí= ÇÉê= ^ÄÉåíÉìJ êÉê=^êîÉÇ=cìÅÜë=~ìÑ=fåáíá~íáîÉ=ÇÉë péçêíòÉåíêìã= òì= ÉáåÉã= aá~îçêJ íê~Ö=~å=ÇáÉ=qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK aáÉ= péçêíâìêëÉ= ëí~êíÉå= ~ã OQK=lâíçÄÉêK=

îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêÉå= Ü~í= eçÑÑJ ã~êÅâ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ëéçêíäáÅÜÉ e∏ÅÜëíäÉáëíìåÖÉå= ÉáåÉå= k~ãÉå ÖÉã~ÅÜíK=pç=ÑìÜê=Éê=òìã=_ÉáëéáÉä ãáí=ÇÉã=oçääëíìÜä=îçå=h∏äå=å~ÅÜ fëí~åÄìäK däÉáÅÜòÉáíáÖ= ÑêÉìÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ sÉê~åëí~äíÉê= ÇÉë= jqs= tçäÑÉåJ ÄΩííÉäI= qq_= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ìåÇ péçêííÉ~ã=^ìÖ~íÜ=ΩÄÉê=ÉáåÉå=êÉJ ÖÉå= wìëéêìÅÜ= ~ìë= ÇÉê= oÉÖáçåK táÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå g~ÜêÉå=ïÉêÇÉå=åÉÄÉå=Éí~ÄäáÉêíÉå j~ê~íÜçåáë= ~ìÅÜ= ^åÑ®åÖÉê= ÇáÉ ä~åÇëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ëÅÜ∏åÉ= píêÉÅâÉ îçå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= å~ÅÜ= tçäÑÉåJ ÄΩííÉä=ìåÇ=òìêΩÅâ=áå=^åÖêáÑÑ=åÉÜJ ãÉåK= a~= ÇáÉ= píêÉÅâÉ= Éêëíã~äë îÉêãÉëëÉå= áëíI= åìíòÉå= îáÉäÉ péçêíäÉê= ~ìë= Ö~åò= aÉìíëÅÜä~åÇ ÇáÉ= dÉäÉÖÉåÜÉáíI= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå éÉêë∏åäáÅÜÉå= oÉâçêÇ= áå= ÇáÉ= _ÉëJ íÉåäáëíÉ= ~ìÑÖÉåçããÉå= òì= ïÉêJ ÇÉåK cΩê= ÇÉå= e~äÄã~ê~íÜçå= ìåÇ ÇÉå= wÉÜåJháäçãÉíÉêJi~ìÑ= EÄÉáÇÉ pí~êí= ìã= NNKPM= rÜê= îçã= hçÜäJ ã~êâíI= j~ê~íÜçåëí~êí= ìã NM=rÜêF=êÉÅÜåÉå=ÇáÉ=sÉê~åëí~äíÉê ãáí=òáêâ~=RMM=pí~êíÉêåK=^ìÅÜ=ÇáÉJ ëÉ=píêÉÅâÉå=ëáåÇ=~ãíäáÅÜ=îÉêãÉëJ ëÉåK= fåëÖÉë~ãí= ïÉêÇÉå= òáêâ~ NMMM=i®ìÑÉê=ìåÇ=i®ìÑÉêáååÉå=~ã pçååí~Ö=ÑΩê=ÉáåÉ=êÉÖÉ=ìåÇ=ÄìåíÉ sÉê~åëí~äíìåÖ= òïáëÅÜÉå= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= tçäÑÉåÄΩííÉä= ëçêJ ÖÉåK= ^åãÉäÇìåÖ= ëáåÇ= áã= péçêíJ ëÜçé=^ìÖ~íÜ=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=áã _®ÅâÉêâäáåí= N= çÇÉê= éÉê= fåíÉêåÉí ïïïKÄê~ìåëÅÜïÉáÖJã~ê~J íÜçåKÇÉ=åçÅÜ=ã∏ÖäáÅÜK

péçêíàìÖÉåÇ=mÉáåÉ=Ü~í=åçÅÜ=mä®íòÉ=ÑêÉá

ïÉäí= ^ã~ÇÉD= îçã= OTK= aÉòÉãÄÉê Äáë= òìã= QK= g~åì~ê= òì= ÉêäÉÄÉåK tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=ÖáÄí=Éë=ÄÉá e~ê~äÇ= eÉÄáëÅÜ= ìåíÉê= ÇÉê= qÉäÉJ ÑçååìããÉê=MRPMOL=VM=NV=TMK

mÉíÉêë=íêáíí=~äë qáíÉäîÉêíÉáÇáÖÉê=~å páÉÄÉå=_g`Jh®ãéÑÉê=ÄÉá=aj=~ã=pí~êí

ãìëëíÉ= ëáÅÜ= Ç~ÖÉÖÉå= aáãáíêá= mÉJ íÉêëK= a~ë= ONJà®ÜêáÖÉ= jáíÖäáÉÇ= ÇÉë káÉÇÉêë~ÅÜëÉåâ~ÇÉêë= ïìêÇÉ= îçã i~åÇÉëîÉêÄ~åÇ= ÑΩê= Ç~ë= qìêåáÉê ÖÉëÉíòíK= mÉíÉêë= Ü~ííÉ= ëáÅÜ= áã= îÉêJ Ö~åÖÉåÉå= g~Üê= ÇÉå= ÉêëíÉå= mä~íò ÄÉá= ÇÉå= aÉìíëÅÜÉå= jÉáëíÉêëÅÜ~ÑJ íÉå=Éêâ®ãéÑí=ìåÇ=íêáíí=åìå=~äë=qáJ íÉäîÉêíÉáÇáÖÉê= ~åK= łtáê= ëÅÜáÅâÉå ~äëç=Ñ~ëí=ÉáåÉ=âçãéäÉííÉ=_ìåÇÉëäáJ Ö~Jj~ååëÅÜ~Ñí= å~ÅÜ= tìééÉêí~äI ÑêÉìí= ëáÅÜ= _ìåÇÉëäáÖ~JqÉ~ãÅÜÉÑ eçååÉê=eçêåì≈=ΩÄÉê=ÇáÉ=qÉáäå~ÜJ ãÉ= ëÉáåÉê= h®ãéÑÉêK= aáÉ= ÖìíÉå iÉáëíìåÖÉå= ÇÉê= péçêíäÉê= òÉáÖíÉåI Ç~ëë=ÇÉê=_g`I=íêçíò=ÇÉë=hä~ëëÉåÉêJ Ü~äíë= ãáí= däΩÅâI= òì= oÉÅÜí= áã= gìJ ÇçJlÄÉêÜ~ìë=ëÉáK

j~ê~íÜçåÑ~ÜêíÉå=ÑΩê=ÉáåÉå=ÖìíÉå=wïÉÅâ=ëáåÇ=eçÑÑã~êÅâë=péÉòá~äáí®í

pÉáí= NVVM= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ^êÄÉáíëJ ìåÑ~ää= ìåíÉê= q~ÖÉ= èìÉêëÅÜåáííëJ ÖÉä®ÜãíI= òÉáÖí= ÉêI= Ç~ëë= ÉáåÉ= _ÉJ ÜáåÇÉêìåÖ= åáÅÜí= Ç~ë= båÇÉ= ÖêçJ ≈Éê= iÉáëíìåÖÉå= ÄÉÇÉìíÉå= ãìëëK qêçíò= ÇÉë= Ü~êíÉå= pÅÜáÅâë~äëJ ëÅÜä~ÖëI= ÇÉê= áÜå= òìã= oçääëíìÜäJ Ñ~ÜêÉê= ã~ÅÜíÉI= îÉêäçê= qÜçã~ë ïÉÇÉê= jìí= åçÅÜ= hê~ÑíI= ìã= ëÉáå iÉÄÉå=ïÉáíÉêÜáå=~âíáî=òì=ÖÉëí~äJ íÉåK bñíêÉãÉ= ëéçêíäáÅÜÉ= iÉáëíìåJ ÖÉå= ëáåÇ= ÄÉá= łbñíêÉãíçããó âÉáåÉ= pÉäíÉåÜÉáíK= bê= áëí= ãÉÜêÑ~J ÅÜÉê=tÉäíêÉâçêÇÜ~äíÉêI=òìã=_ÉáJ ëéáÉä= áã= jçåçëâáJtÉáíëéêìåÖ EQM= jÉíÉê= çÜåÉ= píìêò= ÄÉá= ÇÉê i~åÇìåÖFK= bê= ëéáÉäí= _~ëâÉíÄ~ääI Ñ®Üêí= t~ëëÉêëâáI= ëéáÉäí= _~ëâÉíJ Ä~ääI= ÖÉÜí= í~ìÅÜÉå= ìåÇ= îáÉäÉë ãÉÜêK açÅÜ= òì= ëÉáåÉå= iÉáëíìåÖÉå íêÉáÄí= áÜå= åáÅÜí= ~ääÉáå= ëÉáå

qÜçã~ë=eçÑÑã~êÅâ=ÄÉáã=qê~áJ åáåÖ=~ìÑ=cìÉêíÉîÉåíìê~K pÉäÄëíÄÉëí®íáÖìåÖëÇê~åÖK= aÉê ÉÜêÖÉáòáÖÉ= lÄÉêÜ~ìëÉåÉê= îÉêJ ÑçäÖí= Ç~ãáí= Ç~ë= wáÉäI= ÄÉÜáåÇÉêJ íÉå=jÉåëÅÜÉå=åÉìÉ=eçÑÑåìåÖ=òì ÖÉÄÉå= ìåÇ= ëÉíòí= ëáÅÜ= ìåÉêãΩÇJ äáÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=oÉÅÜíÉ=ìåÇ=ÇáÉ=fåíÉJ Öê~íáçå= îçå= jÉåëÅÜÉå= ãáí= _ÉJ ÜáåÇÉêìåÖÉå=ÉáåK=j~ê~íÜçåÑ~ÜêJ íÉå= ÑΩê= ÉáåÉå= ÖìíÉå= wïÉÅâ= ëáåÇ ëÉáåÉ= péÉòá~äáí®íK= fã= gìäá= OMMQ ëí~êíÉíÉ=qçããó=òì=ÉáåÉã=péÉåJ ÇÉåã~ê~íÜçåI= ïáÉ= áÜå= bìêçé~ åçÅÜ= åáÅÜí= ÉêäÉÄí= Ü~ííÉK= bê= ÑìÜê

t~áëÉåâáåÇÉê= ïáÉ= ÇáÉëÉë= ëçääÉå= Éáå= wìÜ~ìëÉ ìåÇ=ÉáåÉ=wìâìåÑí=ÄÉâçããÉåK

a~ë= dÉäÇ= ÑÉÜäí= ÑΩê= Ç~ë= k∏íáÖëíÉI= ïáÉ= ÇÉê= wìJ ëí~åÇ=ÇáÉëÉë=pÅÜìäê~ìãë=òÉáÖíK =cçíçë=EPFW=çÜ

aêÉá=iáçåëJqÉ~ãë=ÖÉï~ååÉå=jÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå=Ó=pçååí~Ö=cä~ÖJqÉ~ã=ÖÉÖÉå=dciJj~ååëÅÜ~Ñí

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EàFK=a~ë=g~Üê=OMMR áëí= ëÅÜçå= àÉíòí= Ç~ë= ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉ g~Üê=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= iáçåëK= aêÉá= qÉ~ãë= âçååJ íÉå= jÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= ÖÉïáååÉåI ÇçÅÜ= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉ= p~áëçåJe∏ÜÉJ éìåâí=ëíÉÜí= àÉíòí=Éêëí=åçÅÜ=ÄÉîçêK aÉåå= ~ã= pçååí~Ö= ÑáåÇÉí= ~Ä NQ=rÜê= Ç~ë= łaìÉää= ÇÉê= `Ü~ãéáJ çåë= ëí~ííK= a~ÄÉá= íêáÑÑí= ~ìÑ= ÇÉã

péçêíéä~íò= ~ã= _áÄÉêïÉÖ= Ç~ë= ÉêJ ÑçäÖêÉáÅÜÉ= cä~ÖJqÉ~ã= ÇÉê= i∏ïÉåJ ëí®ÇíÉê= ~ìÑ= ÉáåÉ= sÉêíêÉíìåÖ= ÇÉë ÇÉìíëÅÜÉå=cççíÄ~ääJjÉáëíÉêëK=báåÉ táÉÇÉêÜçäìåÖ=ÇÉë=łb~ëíÉê=_çïäë ~äëçI= ÇÉê= áã= j®êò= ëÅÜçå= ÑΩê= ÉáåÉ jÉåÖÉ=ÖìíÉê=i~ìåÉ=ëçêÖíÉK bíï~ë=~åÇÉêë=~äë=åçÅÜ=îçê=ÉáåáJ ÖÉå=jçå~íÉå=ëáåÇ=ÇáÉ=sçêòÉáÅÜÉå àÉíòí= ~ÄÉê= ëÅÜçåK= aÉåå= ÄÉáÇÉ

qÉ~ãë= ÖÉï~ååÉå= ëÉáíÇÉã= aÉìíJ ëÅÜÉ= jÉáëíÉêíáíÉäI= ìåÇ= åáÅÜí= òìJ äÉíòí= sçäâÉê= pÅÜ∏åÄ~ääI= eÉ~ÇJ Åç~ÅÜ=ÇÉë=cä~ÖJqÉ~ãëI=Äê~ÅÜíÉ=Éë îçê= âìêòÉã= ÄÉá= ÇÉê= jÉáëíÉêÑÉáÉê ÇÉë= dciJqÉ~ãë= ~ìÑ= ÇÉå= mìåâíK łgÉíòí=ïçääÉå=ïáê=ÇçÅÜ=ã~ä=ëÉÜÉåI ïÉäÅÜÉ= iáçåëJj~ååëÅÜ~Ñí= áå= ÇáÉJ ëÉã=g~Üê=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=áëíK=wìã=hêÉáë ÇÉê= áå= cê~ÖÉ= âçããÉåÇÉå= qÉ~ãë

Kasseler Nacken mit Knochen, am Stück, goldgelb geräuchert, (in Scheiben geschnitten, 1 kg = 3.99), 1 kg

2

99

Jeden Samstag bis 20 Uhr für Sie da! Orchideen Mix

Sonnenkernigel

versch. Sorten, je

ÉáåÉå= oçääëíìÜäã~ê~íÜçå= îçå PQMM= háäçãÉíÉêå= îçå= h∏äå= å~ÅÜ fëí~åÄìä= ìåíÉê= ÇÉê= pÅÜáêãÜÉêêJ ëÅÜ~Ñí=îçå=`ÜêáëíçéÜ=a~ìãK fã=g~Üê=OMMS=ïáää=qçããó=îÉêJ ëìÅÜÉå= ëÉáåÉå= tÉäíêÉâçêÇ= h∏äåJ fëí~åÄìä=åçÅÜ=òì=íçééÉåK=bê=ïáêÇ åçÅÜ= ãÉÜê= háäçãÉíÉê= EÄáë= òì NMM=âã=éêç=q~ÖF=áå=åçÅÜ=âΩêòÉJ êÉê= wÉáí= òìêΩÅâäÉÖÉå= ìåÇ= Ç~ÄÉá péÉåÇÉå=ë~ããÉäåK pÉáí=lâíçÄÉê=OMMR=Ü~í=qçããó ÇáÉ= m~íÉåëÅÜ~Ñí= ÑΩê= Ç~ë= łmêçàÉâí ÑΩê= iáÄÉêá~= ΩÄÉêåçããÉåI= ìã ÇÉå= NQMM= háåÇÉêå= Ççêí= òì= ÜÉäJ ÑÉåK= bë= ÑÉÜäí= ~ã= k∏íáÖëíÉåK qêáåâï~ëëÉê= áëí= âå~ééI= ìåÇ ëÉäÄëí= Ç~ë= _Éåòáå= ÑΩê= ÇÉå= dÉåÉJ ê~íçê=áëí=ëç=íÉìÉêI=Ç~ëë=ã~å=ëÉÜê ëé~êë~ã= ãáí= bäÉâíêáòáí®í= ìãÖÉJ ÜÉå=ãìëëK qêçíòÇÉã= ëÅÜ~ÑÑíÉ= Éë= ÇáÉ= iÉáJ íÉêáå= `Üêáëíáå= aá~å~= bK= a~îáÉëI ÉáåÉ= c~êãI= Éáå= t~áëÉåÜ~ìë= ìåÇ Ç~ë= pÅÜìäéêçàÉâí= ~ìÑêÉÅÜíòìÉêJ Ü~äíÉåI= áå= ÇÉã= êìåÇ= NQMM= háåJ ÇÉê=äÉÄÉå=ìåÇ=äÉêåÉå=ÇΩêÑÉåK=jáí péÉåÇÉå= ïáää= qÜçã~ë= eçÑÑJ ã~êÅâ=ÜÉäÑÉåI=ÇáÉëÉå=háåÇÉêå=ÉáJ åÉ=wìâìåÑí=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK a~ë=péÉåÇÉåâçåíç=ä~ìíÉíW aohI= hçåíçåìããÉê MMMSQTNQVUI= _iw= OTMVMSNUI ^mlJ_~åâ=_pI=píáÅÜïçêíW=łpéÉåJ ÇÉ=iáÄÉêá~=lsktK

p~áëçåJ^ÄëÅÜäìëë=ÄÉáã=aìÉää=ÇÉê=`Ü~ãéáçåë

Gültig vom 20.10. bis 22.10.2005

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EàFK=fåëÖÉë~ãí=ëáÉJ ÄÉå= ^íÜäÉíÉå= ~ìë= ÇÉã= _ìåÇÉëäáJ Ö~â~ÇÉê= ÇÉë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= gìJ ÇçJ`äìÄë= E_g`F= ëáåÇ= ~ã= pçååí~Ö áå= tìééÉêí~ä= Ç~ÄÉáI= ïÉåå= ÇáÉ ÄÉëíÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=gìÇçâ~=ìã=ÇÉå qáíÉä= ÇÉë= aÉìíëÅÜÉå= jÉáëíÉêë â®ãéÑÉåK ^ñÉä=t~äíÉêI=j~êíáå=açää=EÄÉáÇÉ Äáë= SM= âÖFI= qêáëí~å= _ÉÜêÉåë= EÄáë SS= âÖFI= píÉéÜ~å= `ä~~ëÉå= EÄáë= UN âÖFI= ^äÉñ~åÇÉê= g~ìâ= EÄáë= VM= âÖF ìåÇ= j~ííÜá~ë= pÅÜãìåâ= EÄáë= NMM âÖF= Ü~ííÉå= ÄÉêÉáíë= jáííÉ= pÉéíÉãJ ÄÉê= ÇìêÅÜ= áÜê= ÖìíÉë= ^ÄëÅÜåÉáÇÉå ÄÉá= ÇÉê= kçêÇÇÉìíëÅÜÉå= jÉáëíÉêJ ëÅÜ~Ñí= áÜê= qáÅâÉí= ÑΩê= tìééÉêí~ä ÖÉä∏ëíK=d~ê=åáÅÜí=Éêëí=èì~äáÑáòáÉêÉå

bñíêÉãëéçêí=ÑΩê=iáÄÉêá~

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EãàFK=qÜçJ ã~ë=eçÑÑã~êÅâ=ÖÉÜí=~ã pçååí~Ö=ÄÉáã=_ê~ìåJ _ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EÜFK=_Éáã=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ=j~ê~íÜçå=~å=ÇÉå ëÅÜïÉáÖ= j~ê~íÜçå= ~ã= pçååí~Ö pí~êíK=aÉê=bñíêÉãëéçêíäÉê ÖáÄí= Éë= ÉáåÉ= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêÉå=^êí=ÄÉêÉáJ mêÉãáÉêÉK= aÉê= îáÉêÑ~ÅÜÉ= tÉäíJ íÉí=ëáÅÜ=Ç~ãáí=~ìÑ=ëÉáåÉ ãÉáëíÉê=qÜçã~ë=eçÑÑã~êÅâ=ïáêÇ ÇáÉ= j~ê~íÜçåÇáëí~åò= áã= oçääJ ÖÉéä~åíÉ=qçìê=îçå=h∏äå ëíìÜä=òìêΩÅâäÉÖÉåK=_ÉêÉáíë=áå=ÇÉå å~ÅÜ=pé~åáÉå=îçêK

páäîÉëíÉê=áã=pÅÜåÉÉ _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EàFK= aáÉ= péçêíàìJ ÖÉåÇ=mÉáåÉ=ÄáÉíÉí=ÑΩê=ÇÉå=g~ÜêÉëJ ïÉÅÜëÉä= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= táåíÉêJ ëéçêí= áå= £ëíÉêêÉáÅÜë= Öê∏≈íÉã táåíÉêëéçêíÖÉÄáÉíI= ÇÉê= łpéçêíJ

NP

_o^rkp`etbfd=j^o^qelk

kÉìÉë=eçÅÜëÅÜìäëéçêíJmêçÖê~ãã=ÉêëÅÜáÉåÉå _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EàFK= a~ë= łâçãJ ãÉåíáÉêíÉ= péçêíéêçÖê~ãã= ÇÉë eçÅÜëÅÜìäëéçêíë=ÇÉê=qÉÅÜåáëÅÜÉå råáîÉêëáí®í= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÑΩê= Ç~ë táåíÉêëÉãÉëíÉê= OMMRLMS= áëí éΩåâíäáÅÜ= îçê= pÉãÉëíÉêÄÉÖáåå= áå åÉìÉã= i~óçìí= ÉêëÅÜáÉåÉåK= ^ìÑ NNO=pÉáíÉå=ëáåÇ=~ääÉ=péçêí~åÖÉÄçJ íÉ= áã= táåíÉêëÉãÉëíÉê=~ìëÑΩÜêäáÅÜ ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ëçïáÉ= ~ääÉ= ïáÅÜíáÖÉå fåÑçêã~íáçåÉå=òìã=_ê~ìåëÅÜïÉáJ ÖÉê=råáëéçêí=òì=ÑáåÇÉåK jÉÜê=~äë=NUM=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=hìêJ ëÉ= áå= UM= péçêí~êíÉå= ëíÉÜÉå= ~ääÉå píìÇáÉêÉåÇÉå=ëçïáÉ=ÇÉå=jáí~êÄÉáJ íÉêå= ÇÉê= qrI= ÇÉê= e_h= ìåÇ= ÇÉê c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖJ tçäÑÉåÄΩííÉä= áã= eçÅÜëÅÜìäëéçêí òìê= sÉêÑΩÖìåÖK= få= ÇÉã= îáÉäÑ®äíáJ ÖÉå= ìåÇ= ÄêÉáí= ÖÉÑ®ÅÜÉêíÉå= ^åÖÉJ Äçí= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= åÉÄÉå= ÇÉå= péçêíJ âä~ëëáâÉêå= ïáÉ= cì≈Ä~ääI= sçääÉóJ Ä~ääI= e~åÇÄ~ää= ìåÇ= _~Çãáåíçå ~ìÅÜ= ÉñçíáëÅÜÉ= péçêí~åÖÉÄçíÉ ïáÉ=gçâÉáÄ~I=f~áÇç=çÇÉê=Ç~ë=~ëá~íáJ ëÅÜÉ= _êÉííëéáÉä= dçK= aÉê= _ÉêÉáÅÜ dÉëìåÇÜÉáíëëéçêí= ïáêÇ= ÄÉáëéáÉäëJ ïÉáëÉ= ãáí= táêÄÉäë®ìäÉåÖóãå~ëJ íáâI= q~áàá= ìåÇ= kçêÇáÅ= t~äâáåÖ= ~ÄJ ÖÉÇÉÅâíK= ^ìÅÜ= ÑΩê= q~åòÄÉÖÉáëíÉêJ íÉ= ÄáÉíÉí= ÇÉê= råáëéçêí= ÉáåÉ= ÄêÉáíÉ

neue

Braunschweiger

ÖÉÜ∏êí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= òïÉáíÉ= eÉêêÉåJ ã~ååëÅÜ~Ñí= ÇÉê= iáçåëI= ÇáÉ= ëáÅÜ ÇÉå= jÉáëíÉêíáíÉä= áå= ÇÉê= lÄÉêäáÖ~ kçêÇ= ëáÅÜÉêíÉ= ìåÇ= òìÇÉã= åçÅÜ ÇÉå= ^ìÑëíáÉÖ= áå= ÇáÉ= oÉÖáçå~ääáÖ~ ëÅÜ~ÑÑíÉK ^ääÉ= péáÉäÉêI= qê~áåÉê= ìåÇ= _ÉJ íêÉìÉê= ÇÉê= iáçåë= ff= ëáåÇ= òìã= p~áJ ëçå~ìëâä~åÖ=~ã=pçååí~Ö=ÉáåÖÉä~J ÇÉåK

Aus unserer Käsetheke

HerbstGouda Holländischer Schnittkäse, 48 % Fett i. Tr., 100 g

vorher bei extra:

0.79 jetzt:

0

49

Asti Cinzano oder Cinzano Prosecco Spumante

750 g 1000 g = 2.12

je 0,75 l Flasche 1 l = 5.32 vorher bei extra:

5.79 jetzt: Persil Vollwaschmittel Flüssig oder Pulver versch. Sorten, je 54 Waschanwendungen 1 WA = 0.19

jetzt:

Ricola Schweizer KräuterZucker oder Schweizer ZitronenMelisse je 75 g Beutel

jetzt:

Coca-Cola, Fanta, Sprite je Kasten mit 10 Flaschen à 1,5 l + 3.00 Pfand 1 l = 0.53

100 g = 1.32

vorher bei extra:

vorher bei extra:

vorher bei extra:

15.99

1.49

9.99

Alle Angebote gültig ab 20.10.05 42.25806.280

vorher bei extra:

Warsteiner Pils Kasten mit 11 Flaschen à 0,5 l + 2.38 Pfand 1 l = 1.09 oder Kasten mit 12 Flaschen à 0,33 l + 2.46 Pfand 1 l = 1.51 jetzt:

5

6.99 jetzt:

99

Appel Heringsfilets versch. Sorten, je 3 x 200 g Dose 1000 g = 4.98

3 Dosenselbst.

vorher bei extra:

3.57jetzt:

2

99

Bitte sortieren Sie

Mehr kaufen, weniger zahlen!

Sie sparen 0.58 €

www.extra.de

NQ

ilh^ibp

neue

Braunschweiger

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO

báåÄêìÅÜW tÉê=âÉååí ÇáÉëÉå=j~åå\

brolmb^k=efmJelmJ`ljjrkfqv

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÇÅÄFK= k~ÅÜ= ÇÉã ëéÉâí~âìä®êÉå= báåÄêìÅÜ= áå= Éáå báåÑ~ãáäáÉåÜ~ìë= ~å= ÇÉê= pÉÉëÉåÉê píê~≈É= Ü~í= ÇáÉ= mçäáòÉá= îçå= ÉáåÉã ÇÉê= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå= q®íÉê= Éáå c~ÜåÇìåÖëÑçíç= ÉêëíÉääíK= wïÉá j®ååÉê= ï~êÉå= ~ã= jçêÖÉå= ÇÉë NNK= lâíçÄÉê= áå= Ç~ë= e~ìë= ÉáåÖÉJ ÇêìåÖÉå= ìåÇ= Ü~ííÉå= dçäÇJ ëÅÜãìÅâ=ìåÇ=rÜêÉå=áã=tÉêí=îçå ãÉÜêÉêÉå=q~ìëÉåÇ=bìêç=ÉêÄÉìíÉíK aáÉ= q®íÉê= ï~êÉå= îçå= ÇÉê= òìêΩÅâJ âÉÜêÉåÇÉå= e~ìëÄÉëáíòÉêáå= ÉêJ ïáëÅÜí= ïçêÇÉåK= páÉ= ÑäΩÅÜíÉíÉ= ìåÇ ãÉäÇÉíÉ= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= mçäáòÉáK= ^äë ÇáÉ= _É~ãíÉå= ÇêÉá= jáåìíÉå= ëé®íÉê Éáåíê~ÑÉåI= ï~êÉå= ÇáÉ= q®íÉê= ïÉÖK _ÉáÇÉ= báåÄêÉÅÜÉê= íêìÖÉå= òìê= q~íJ òÉáí= _ä~ìã®ååÉê= ìåÇ= ëÅÜï~êòÉ tçääãΩíòÉåK=eáåïÉáëÉ=~å=ÇáÉ=mçJ äáòÉá=ìåíÉê=Q=TS=OR=NSK

a~îáÇI= g~åÉâ= ìåÇ= e~ååÉë= îÉêëìÅÜÉå= ëáÅÜ= ~å= o~éJqÉñíÉåK= pé~ñ ÖáÄí=áÜåÉå=qáééëK

qìÅ~=ìåÇ=jÉää=ëáåÇ=ÉáÖÉåë=~ìë=_ê~ëáäáÉå=~åÖÉêÉáëíI=ìã=ÇÉå=mÉêJ ÅìëëáçåJtçêâëÜçé=òì=äÉáíÉåK

aÉê=h~äáÑçêåáÉê=a~ãçå=cêçëí=ÄêáåÖí=ÇÉå=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=ÇáÉ=dêìåÇä~ÖÉå=ÇÉë=mçééáåÖI=ÇÉë=êçÄçíÉêJ ~êíáÖÉå=_ÉïÉÖÉåë=áå=q~âíÉåI=ÄÉáK =cçíçë=ERFW=qÜçã~ë=^ããÉêéçÜä

báåÉ=ïÉäíïÉáíÉ=ÉáÖÉåÉ=tÉäí

å_=ÄÉëìÅÜíÉ=tçêâëÜçéë=ÇÉê=eáéJeçéJ`çããìåáíó=Ó=dÉïáååÉê=ÇÉê=ł_~ííäÉ=çÑ=íÜÉ=óÉ~êJh~êíÉå sçå=j~êíáå~=gìêâ

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=a~ãçå cêçëí=ÄÉïÉÖí=ëáÅÜ=áã=q~âí ÇÉê=jìëáâ=ïáÉ=Éáå=oçÄçJ íÉêK=bë=ëáÉÜí=íçää=~ìëI=ìåÇ ÇáÉ=òï∏äÑ=qÉáäåÉÜãÉê=ÇÉë mçééáåÖJtçêâëÜçéë=áã eÉáåêáÅÜJg~ëéÉêJe~ìë=ä~ëJ ëÉå=ëáÅÜ=îçå=ÇÉã=h~äáÑçêJ åáÉê=áåëéáêáÉêÉåK

42. Woche. mM.

iÉÖ~ä= ëéêΩÜÉå= â∏ååÉå= ÇáÉ háÇë=ãáí=píÉéÜ~å=pÜ~ïK

aÉê= tçêâëÜçé= áëí= ÉáåÉê= îçå= áåëJ ÖÉë~ãí=ëáÉÄÉåI=ÇáÉ=áå=ÇáÉëÉê=tçJ ÅÜÉ= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= gìÖÉåÇJ òÉåíêÉå=áã=o~ÜãÉå=ÇÉë=mêçàÉâíë bìêçéÉ~å= eáéJeçéJ`çããìåáíó îÉê~åëí~äíÉí= ïÉêÇÉåK= oÉÑÉêÉåíÉå ~ìë= ÇÉê= Ö~åòÉå= tÉäí= ïìêÇÉå å~ÅÜ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÉáåÖÉä~ÇÉåI ìã= ãáí= áåíÉêÉëëáÉêíÉå= gìÖÉåÇäáJ ÅÜÉå= òì= ΩÄÉåK= cáå~åòáÉêí= ïáêÇ Ç~ë= d~åòÉ= îçå= ÇÉê= pí~ÇíI= ÇÉê píáÑíìåÖ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉê hìäíìêÄÉëáíò= ìåÇ= ~åÇÉêÉå= péçåJ ëçêÉåK= a~ãçå= cêçëíI= ÇÉê= jìëáâJ

ìåÇ= q~åòäÉÜêÉêI= äÉÄí= áå= píçÅâJ Üçäã= ìåÇ= ìåíÉêêáÅÜíÉí= ïÉäíïÉáíK t~ë=Éê=ÇÉå=qÉáäåÉÜãÉêå=òì=îÉêJ ãáííÉäå= îÉêëìÅÜíI= ëáÉÜí= äÉáÅÜíÉê ~ìë= ~äë= Éë= áëíK= łbë= áëí= ëÅÜïÉêI= ÇáÉ Ö~åòÉ=wÉáí=ΩÄÉê=ÇáÉ=jìëâÉäå=~åJ òìëé~ååÉåI= ë~Öí= jÉäáëë~K= a~ mçééáåÖ= ÉáåÉ= ëéÉòáÉääÉ= ^êí= ÇÉë _êÉ~âÇ~åÅÉ= áëíI= Ü~í= łréJoçÅâJ háÇ= ïÉåáÖÉê= mêçÄäÉãÉK= pÉáí ÇêÉáÉáåÜ~äÄ= g~ÜêÉå= áëí= _êÉ~âJ Ç~åÅÉ=ëÉáå=eçÄÄóK _Éáã= o~éJtçêâëÜçé= áã= _= RU ÖÉÜí=Éë=ÉÜÉê=ëíáää=òìK=oÉáåÉ=hçéÑJ ~êÄÉáí= áëí= òìå®ÅÜëí= ÖÉÑê~ÖíK= ło~é áëí= Éáå= êÉáåÉê= péêÉÅÜÖÉë~åÖK= ^ã båÇÉ= ÇÉë= tçêâëÜçéë= ëçää= àÉÇÉê qÉáäåÉÜãÉê= ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉå= qÉñíÉ ëÅÜêÉáÄÉåI= âä®êí= pé~ñ= ~ìÑK= aÉê jìëáâÉê=~ìë=e~ååçîÉê=äÉáíÉí=ëÉáí ãÉÜê= ~äë= ÑΩåÑ= g~ÜêÉå= tçêâJ ëÜçéëK= bê= ìåíÉêÜ®äí= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå gìÖÉåÇäáÅÜÉåI= ïçÜÉê= o~é âçããíI= ïÉäÅÜÉ= qÜÉãÉå= ìãÖÉJ ëÉíòí= ïÉêÇÉå= â∏ååíÉåK= aáÉ= ÄÉáJ ÇÉå= dêìééÉå= Ü~ÄÉå= àÉïÉáäë= Éáå lÄÉêíÜÉã~W= łfÅÜ= ìåÇ= łiÉÄÉåK aáÉ=dÉÇ~åâÉå=Ç~òì=~ìÑòìëÅÜêÉáJ ÄÉå= ìåÇ= òì= ÑçêãìäáÉêÉåI= ëÉá= sçJ

SONDERPOSTEN

Das gibt’s nicht an jeder Ecke! Müller Joghurt mit der Ecke

verschiedene Sorten, (1 kg = 1.94) 12 x 150-g-Becher-Kombikiste

10 + 2 gratis

3.50

ê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= o~éI= Éêâä®êí pé~ñK= báÖÉåë= ~ìë= p~ç= m~ìäç= ~åJ ÖÉêÉáëí= ëáåÇ= qìÅ~= ìåÇ= jÉääK= páÉ äÉáíÉå= ÇÉå= mÉêÅìëëáçåJtçêâëÜçé áã= qçåëíìÇáç= i∏ïÉåÜÉêò= áã _=RUK= aáÉ= ÄÉáÇÉå= _ê~ëáäá~åÉêáåJ åÉå= ëáåÇ= Ç~ë= ÉêëíÉ= j~ä= ΩÄÉêJ Ü~ìéí= áå= aÉìíëÅÜä~åÇI= ëáÉ= ~êÄÉáJ íÉå= áå= áÜêÉê= eÉáã~í= áã= bîÉåíJ j~å~ÖÉãÉåíK mçÉ=lå~=~ìë=içë=^åÖÉäÉë=äÉêåJ íÉ= ~ìÑ= ÇÉê= píê~≈É= _êÉ~âÇ~åÅÉK _Éáã= tçêâëÜçé= áã= gìÖÉåÇòÉåJ íêìã= jΩÜäÉ= òÉáÖí= Éê= áå= Ö~åò ä~åÖë~ãÉå=pÉèìÉåòÉå=àÉÇÉå=ÉáåJ òÉäåÉå= pÅÜêáííI= ÇÉå= ÇáÉ= qÉáäåÉÜJ ãÉê= å~ÅÜã~ÅÜÉå= Ó= ëáÉ= ÄÉâçãJ ãÉå=ÉáåÉ=^ÜåìåÖ=Ç~îçåI=ïÉäÅÜÉ ^åëíêÉåÖìåÖ= áå= ÇÉå= ~âêçÄ~íáJ ëÅÜÉå= sÉêêÉåâìåÖÉå= ÇÉë= _êÉ~âJ Ç~åÅÉ=ëíÉÅâíK aáÉ= ãÉáëíÉå= ÇÉê= háÇëI= ÇáÉ= ~ã dê~ÑÑáíáJtçêâëÜçé= íÉáäåÉÜãÉåI âçããÉå= Ç~ë= ÉêëíÉ= j~ä= ãáí= ÇÉê péêΩÜÇçëÉ= áå= _ÉêΩÜêìåÖK= aáÉëÉ bêÑ~ÜêìåÖ= àÉÇÉåÑ~ääë= ã~ÅÜí= píÉJ éÜ~å= pÜ~ïK= aÉê= dê~ÑáâÉê= ~ìë _Éêäáå=òÉáÖí=ÇÉå=qÉáäåÉÜãÉêå=~ìÑ Öêç≈Éå=pé~åéä~ííÉå=~ìÑ=ÇÉã=eçÑ

ÇÉë=gìÖÉåÇòÉåíêìãë=jΩÜäÉI=ïáÉ ã~å= ãáí= ÇÉê= c~êÄÉ= êáÅÜíáÖ= ìãJ ÖÉÜíK=łj∏ÖäáÅÜëí=åáÅÜí=ÇáÉ=t~åÇ ÄÉëéêΩÜÉåI= ÄáííÉí= pÜ~ïK= açÅÜ ÄÉá= ÇÉå= ÉêëíÉå= sÉêëìÅÜÉå= òÉáÖí ëáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= rãÖ~åÖ= ãáí= ÇÉê péêΩÜÇçëÉ= Ö~ê= åáÅÜí= ëç= ÉáåÑ~ÅÜ áëíK= mìåâíÖÉå~ì= ÖÉÜí= ÇáÉ= c~êÄÉ Ç~åå= ÇçÅÜ= ã~ä= ΩÄÉê= ÇáÉ= pé~åJ éä~ííÉ= Üáå~ìëK= sçå= łhìåëí= ëáåÇ ÇáÉ= qÉáäåÉÜãÉê= åçÅÜ= ïÉáí= ÉåíJ ÑÉêåíK= aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= tçêâJ ëÜçéë= ïÉêÇÉå= áå= ÉáåÉê= ^ÄJ ëÅÜäìëëîÉê~åëí~äíìåÖ= ~ã= ÜÉìíáJ ÖÉå= açååÉêëí~Ö= ìã= NV= rÜê= áã gìÖÉåÇòÉåíêìã=jΩÜäÉ=ÖÉòÉáÖíK= e∏ÜÉéìåâí= ÇÉê= mêçàÉâíïçÅÜÉ áëí= ÇáÉ= _êÉ~âÇ~åÅÉJtÉäíãÉáëíÉêJ ëÅÜ~Ñí= ł_~ííäÉ= çÑ= íÜÉ= óÉ~ê= ~ã p~ãëí~Ö= áå= ÇÉê=stJe~ääÉK=a~ÑΩê îÉêäçëíÉ= ÇáÉ= å_= ÑΩåÑ= ã~ä= òïÉá báåíêáííëâ~êíÉåK= gÉ= òïÉá= qáÅâÉíë Ü~ÄÉå= ÖÉïçååÉåW= gÉååáÑÉê= oÉåJ åÉêI= iáåÉää= aêÉÖÉêI= få~= pÅÜ~êìåI ^åÖÉä~= iÉééáå= ìåÇ= ^ÖåÉë= mä~âK aáÉ= dÉïáååÉê= ÉêÜ~äíÉå= áÜêÉ= h~êJ íÉå= ~ã= p~ãëí~Ö= áã= wÉäí= îçê= ÇÉê stJe~ääÉ= ÖÉÖÉå= sçêä~ÖÉ= ÇÉë mÉêëçå~ä~ìëïÉáëÉëK

das Original nach Traditionsrezept, küchenfertig, nach Belieben würzen und verfeinern, 770-g-Abtropfgewicht, (1 kg = 1.16) 850-ml-Glas

Rindergulasch aus Schulter oder Hochrippe 1 kg

5.99

MEHR FÜR SIE! SONDERPOSTEN

Merziger Orangensaft

(1 Liter = 0.83) 4 x 1-Liter-Packung

3.33

Bierschinken oder Zungenrotwurst saftig und herzhaft 100 g

0.79

2 x 450 g

SONDERPOSTEN

SONDERPOSTEN

Käpt’n Iglo 2 x 15 Fischstäbchen

100 % Filet, aus saftigem Alaska-Seelachs-Filet, knusprig paniert, tiefgefroren, (1 kg = 3.70) 2 x 450-g-Packung

Niederlande:

3.33

Paprika Mix Tricolor

Kl. II, (1 kg = 1.94) 500-g-Netz

0.97

Bei Druckfehlern keine Haftung.

Härke Pils

(1 Liter = 1.01) 30 x 0,33-LiterMehrwegFlaschen-Kasten zzgl. 3.90 Pfand

BARGELD ABHEBEN! Bei einem Einkauf ab 20 Euro können Sie bis zu 100 Euro Bargeld per EC-Karte von Ihrem Girokonto abheben! OHNE AUSZAHLUNGSGEBÜHR

9.99

Italien:

Tafeltrauben hell »Italia«, Kl. I 1-kg-Schale

píê~≈ÉåÄ~ì ÖÉÜí=ïÉáíÉê

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÄFK= fã= kÉìÄ~ìJ ÖÉÄáÉí= i~ããÉê= _ìëÅÜJtÉëí= ÄÉJ Ö~ååÉå= ~ìÅÜ= áã= ëΩÇäáÅÜÉå= _ÉJ êÉáÅÜ= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= òìã= båÇ~ìëJ Ä~ì= ÇÉê= píê~≈ÉåK= OIN= jáääáçåÉå bìêç= áåîÉëíáÉêí= ÇáÉ= pí~Çí= áåëÖÉJ ë~ãí=ÑΩê=ÇÉå=píê~≈ÉåÄ~ì=áå=i~ãJ ãÉê=_ìëÅÜJtÉëíK=aáÉ=^ìÑíê®ÖÉ=ÑΩê ÇáÉ= _~ì~êÄÉáíÉå= ëÉáÉå= Ñ~ëí= ~ìëJ ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~å= cáêãÉå= ~ìë= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= ÇÉê= oÉÖáçå= ÖÉÖ~åJ ÖÉåI=ë~ÖíÉ=l_=aêK=dÉêí=eçÑÑã~ååK

jçå~=iáë~ áã=qÜÉ~íÉê

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÇÅÄFK= j~ñ= îçå pÅÜáääáåÖë= léÉêåJhêáãá= łjçå~= iáJ ë~= ëíÉÜí= ~Ä= p~ãëí~Ö= EOOK= lâíçJ ÄÉêF= ìã= NVKPM= rÜê= ïáÉÇÉê= ~ìÑ ÇÉã= mêçÖê~ãã= ÇÉë= pí~~íëíÜÉ~J íÉêë= Edêç≈Éë= e~ìëFK= h~êíÉå= ÑΩê Ç~ë= píΩÅâ= ÖáÄí= Éë= ÄÉáã= _ÉëìÅÜÉêJ ëÉêîáÅÉ= ëçïáÉ= ~ääÉå= ÄÉâ~ååíÉå sçêîÉêâ~ìÑëëíÉääÉåK= báåÉ= ïÉáíÉêÉ sçêëíÉääìåÖ= áëí= ~ã= OK= kçîÉãÄÉê ÖÉéä~åíK

Kühne Rotkohl

0.89

c~ÜåÇìåÖëÑçíç=ÇÉê=mçäáòÉáK çÜ

1.49

Montag – Samstag bis 20.00 Uhr für Sie geöffnet · www.minimal.de · miniMAL Info-Hotline 040 / 522 04 - 555

^åä~ÖÉ=ïáêÇ êÉé~êáÉêí

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EÄFK=tÉÖÉå=^êÄÉáJ íÉå= ~å= ÇÉê= basJ^åä~ÖÉ= áëí= Ç~ë p~ÅÜÖÉÄáÉí=ÑΩê=ÇáÉ=bêãáííäìåÖ=ìåÇ cÉëíëÉíòìåÖ= ÇÉê= òì= ò~ÜäÉåÇÉå båíÖÉäíÉ= ÑΩê= ÇÉå= _ÉëìÅÜ= îçå= q~J ÖÉëÉáåêáÅÜíìåÖÉå= ÑΩê= háåÇÉê Ec~ÅÜÄÉêÉáÅÜ=háåÇÉêI=gìÖÉåÇ=ìåÇ c~ãáäáÉF= îçå= âçããÉåÇÉå= jçåJ í~Ö= ~å= EOQK=lâíçÄÉêF= Äáë= cêÉáí~Ö EQK=kçîÉãÄÉêF=åìê=ÉáåÖÉëÅÜê®åâí ÉêêÉáÅÜÄ~êK=báå=kçíÇáÉåëí=áëí=ï®ÜJ êÉåÇ= ÇÉê= péêÉÅÜòÉáíÉå= ìåíÉê= ÇÉê qÉäÉÑçååìããÉê= Q=TM=UQ=PT= ÉáåJ ÖÉêáÅÜíÉíK

kÉìÉê=mä~íò ÑΩê=i∏ïÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÄFK= aÉê= _ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖÉê= fåÑçJi∏ïÉ= ïáêÇ= ~å= ÉáJ åÉã= åÉìÉå= mä~íò= ~ìÑÖÉëíÉääíK= wìJ âΩåÑíáÖ= ëíÉÜí= Éê= ~ã= _çÜäïÉÖ= ìåÇ ÇáÉåí= ~äë= ^ìëëáÅÜíëéä~ííÑçêã= ìåÇ fåÑçJmçáåí=ÑΩê=ÇáÉ=_~ì~êÄÉáíÉå=ÇÉê pÅÜäç≈J^êâ~ÇÉåK=wìÖ®åÖäáÅÜ=ïáêÇ ÇÉê= i∏ïÉ= ~ääÉêÇáåÖë= òìå®ÅÜëí åçÅÜ=åáÅÜí=ëÉáåI=Ç~=Éê=åçÅÜ=ÜÉêÖÉJ êáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=ãìëëK

Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

Stellenangebote PKW Fahrer/Kurierfahrer ges., Verdienst bis 2.500,- ꇴ 01 80/5 38 32 14 (min 12 ct/min) F-D-E Line sucht: toler. Frauen ab 18 J., die bei sehr gutem Verdienst v. zu Hause telf. möchten. ꇴ 0 44 41/8 55 93 81 Info: 14 - 19 Uhr. Sie sind Erzieherin u. wollen sich selbständig machen? Info: ꇴ0171/6772635 Schuldnerhilfe e.V., kostl. Beratung, Wilh.-Bode-Str. 38, Termine unter: ꇴ 05 31/1 29 88 39 Mit Erfolg ins Berufsleben. Ausbildung zur Nageldesignerin, ꇴ BS/23 79 96 13 Freundl., zuverl. Putzhilfe ges., 2 x wöchentl. in Wendeburg, ꇴ 0 53 03/29 42 Models-Werbetypen, m/w, 5-65, Chance testen! ꇴ 0 18 05/01 11 23 www.and.tv Ausbildung oder Umschulung zum Medienberater, Werbe- oder Veranstaltungskaufmann in Marketingagentur zu vergeben. Mindestalter 22 Jahre. Erfahrungen in den Bereichen Promotions, Eventmarketing, Telefonmarketing+Führerschein von Vorteil. Ggf. ist ein Vorpraktikum zu leisten. Bewerbung an: MediaWorld GmbH, Petersilienstr. 1-3, 38100 BS oder ꇴ 05 31/2 33 77 95 oder [email protected]

Schulden? Wir helfen sofort! BISS e.V. kostenl. Erstberatung ꇴ BS/2 87 64 31

LKW - Fahrer Klasse C werden immer gesucht. Jetzt den Führerschein bei Fahrschule Schmidt machen. Info unter ꇴ 05 31/26 20 200 Erfahrene Reinigungskräfte f. Braunschweig/Stadtmitte gesucht. Arb.Z.: Mo. - Fr. 9:00 - 10:00 h. GfG Gesellschaft f. Gebäudedienste ꇴ 0 51 31/4 69 60 Wir suchen Mitarbeiter/in für Buchhltg. ab 35 J. auf freiberufl. Basis od. geringf. Beschäftigung. Tätigkeit nach Vereinbarung. Bewerbung an MMS GmbH, Herr Tiedemann, Grasgarten 70, 38176 Wendeburg oder [email protected] 2 Stellen f. FSJ, ꇴ 05 31/35 51 10 Eisenflechter zur Aushilfe o. Festeinstellung zu sof. ges. ꇴ 0 53 03/9 40 50 Wir suchen für sofort für einen Kunden in Braunschweig dienstleistungsorientierte und erfahrene Kassenkräfte in Teilzeit 100-120 Stunden sowie Mitarbeiter-/innen in der Geschenkverpackung für die Vorweihnachtszeit. Gerne auch Studenten/-innen. JOB AG Personaldienstleistungen AG Frankfurter Str. 49, 34121 Kassel ꇴ 05 61/28 86 50 www.jobs-in-krisenregionen.de

Neueröffnung! Weibl. Mitarbeiterin, Alter spielt keine Rolle, ab 18 J., für Analysetätigkeit Internet/Telefon-Erotik gesucht. in Voll- und Teilzeit, 15,-EUR/Std. bei ꇴ 01 60/98 08 80 25 freier Zeiteinteilung. ꇴ BS/ 22 54 - 200 Arcor - Promotion - Team sucht MA. ꇴ 05 31/2 08 62 90 PC / Büro – Tätigkeit MLM - Wellness- Vertriebs- Partner ges. selbst. von Zuhause aus !!! Nationalität-Europa. ꇴ 0163/916 40 55 Malerhelfer m. WDVS-Erfahrung u. BauTeilz. / Vollzeit o. 2. Standbein helfer allg. gesucht. Bewerbung an freie Zeiteinteilung, 29 c / Std. mögl. [email protected] Info unter: www.jobkontor.net Machen Sie Ihr Kind zum Star! Größte Bieten Zweiteinkommen überwiegend marktf. Modelagentur su. Kids ab 6 Mon. von zuhause aus. Fa. S.&U. Wittekop - 17 J. für Katalogaufn., Modenschauen, GbR, ꇴ 0 53 79/98 17 81 Werbung (Film+Fernsehen). ꇴ 05 31/ 3 10 40 55 www.starlight-limited.de Produktionshelfer mit PKW und FS wünschenswert, zu so- Restaurantfachkraft m. PKW von Privatfort. RUN GmbH ꇴ 05 31/24 35 30 koch als Partner für Gastro-Events gesucht. ꇴ 01 60/95 08 32 65 Maler Möglichst mit FS und PKW, zu sofort. www.job-pcarbeit.de Run GMBH ꇴ 05 31/24 35 30 Mit Auto-Werbung bis 450,- mtl. als TaSie telefonieren gern? Wir suchen "SIE" schengeld! ꇴ 03 94 02/6 09 18 Mo-Fr mit netter, sympathischer Stimme, für 9-19/ Sa. -14 Firma Pohlmann unser Team im Marketingbereich auf Produkttester für Markenartikel bis 165,-/400,-Euro-Basis o. Gleitzone. 2.500,- ꇴ 01 80/5 40 86 39 ꇴ 05 31/58 11 71 22 v. 9:00-14:00 Uhr. (min 12 ct/min)

Vertriebspartner der

T-Com sucht für eine anspruchsvolle Tätigkeit in der Telekommunikationsbranche

21 Mitarbeiter/innen für Vollzeit/Festeinstellung Führungspositionen sind ebenfalls bei gutem Verdienst zu besetzen. Vorstellungstermine vereinbaren Sie ab Mo. mit Frau Wittneben

Tel.: 05 31/2 19 26 60 Fa. POWER BEAM! eK www.pcarbeit-web.com www.Genug-Geld.de von Zuhause? Nebenjob f. 20-45-jährige mit Pkw. ꇴ 05 31/25 07 99 24 Kurierund Servicefahrer ges. ꇴ 05 11/2 02 10 16 Für junge Leute - Fragebögen aufnehmen bei 10 Std./Woche, ca. 600,-/monatl. ꇴ 05 31/2 09 52 26 Suche Mitarbeiterinnen im Bereich Kosmetik, 1x Wo. ca. 3 Std., ca. 300,-EUR mon. Aus- u. Weiterbildung mögl. Jafra Cosmetics M. Siemann ꇴ BS/31 45 46

Fahrer Klasse II Zur Festeinstellung, mit Berufserfahrung, mit Wecksbrücke, deutschsprachig, Run GmbH ꇴ 05 31/24 35 30 Wir su. von jung bis alt motivierte und gut gelaunte Telefonisten/Innen auf VZ/TZ/400,Basis, in-/outbound, Grundlohn + Prov. (8 - 25 ,- stdl.), mit o. ohne Erfahrung, Einarbeitung erfolgt kostenlos durch uns. ꇴ 05 31/88 68 30

SUPERCHANCE Stellengesuche

Seat

Cordoba EZ 06/03, 55 kW, schw., 1. Hd, Tagesmutter frei, ꇴ 05 31/2 50 26 56 Scheckh. gepfl., top Zust., Klima, Köchin, 46 J., su. Job in Teil/Vollzeit, eu9000,-EUR. ꇴ 01 70/8 12 56 58 rop. + asiat. Küche, ꇴ 0 53 02/35 52 2 polnische Handwerker suchen Arbeit. Marbella,´94, G-Kat, 500,- ꇴ BS/31 20 31 ꇴ 01 74/7 43 58 55 Führe aus Renovierungsarb. u. Reparaturen zu kl. Preisen ꇴ 01 73/9 31 90 19

Skoda

Tischler sucht Arbeit ꇴ 01 77/8 35 68 19 Forman GLX, Bj. 93, Kombi, 1,3 l, G-Kat, 40 kW, TÜV/AU 12/06, 129 Tkm, inkl. Gelernte Arzthelferin, z. Zt. Studentin, WR, VB 790,- EUR. ꇴ 05 31/2 08 62 60 bietet Haushaltshilfe u. Kinderbetreuung o. Betreuung eines älteren Men- Skoda Oktavia Bj. 99, 66kW, 110tkm, VB schen, 2 x wöchentlich vormittags. 5.900,- ꇴ 01 62/9 38 63 06 ꇴ 01 79/9 57 03 36 Suche Putzstelle Büro/Praxis od.Treppenreinigung in BS ꇴ 01 76/21 03 15 82

Volvo

An alle Senioren!!! Sie benötigen Hilfe im Haushalt, Einkäufen, Behördengängen etc., dann rufen Sie mich an. ꇴ 05 31/8 89 35 85 Liebevolle Seniorenbetreuung stundenw., Zeugnisse. ꇴ BS/7 99 70 86 Gärtner macht Garten winterfest, Baumfällungen u. Entsorgung ꇴ BS/3105742 Tischlermeister ꇴ 05 31/1 23 29 28

Volvo V 40 1.9 (Kombi), Diesel, 85 kW/115 PS, Metallic-Lackierung, schwarz, m. Vollausstattung, u.a. Bordcomputer u. Navi, Glasschiebedach, Klima m. Multifilter, Nebel-u. Xenonscheinwerfer, Sitzhzg. u. Lederpolsterung, nur 135 Tkm, aus 1. Hand, VB 12.900,- ꇴ 01 70/8 01 08 55

VW

Maler sauber zuverlässig ꇴ BS/37 28 53 Krankenschwester (39 J., kein Führerschein, in 3 Schichten tätig) sucht Nebenjob. 쾷 Zuschr. an nB u. VER 40769 Z Su. Putzstelle, Vertretung ohne Lohns.Karte, Fenster-Treppenreinigungu, Bügeln ꇴ 01 76/29 84 94 02 Su. Putzst. in BS ꇴ 05 31/2 15 74 66 Ich weibl. Sachbearb. und Mama erl. alle Ihre Schreibarb. von z.H. aus. 400,- Basis. PC u. PKW vorh. ꇴ 0 53 07/20 18 80 Su. Gartenarbeiten - Umgestaltung und Grabpflege. ꇴ 01 79/8 24 64 52 Su. Putzstelle ꇴ 01 75/4 11 86 46 M 24 sucht Job, alles außer Versicherung! ꇴ 01 76/28 60 77 81 Maler! Günstig! ꇴ 01 74/5 88 85 40 Maler sucht Arbeit. ꇴ 01 70/7 44 95 38 Ich weibl., Anfang 30, zuverlässig und verantwortungsbewusst, suche freundliche Putzstellen, nur bei freier Zeiteinteilung, ca. 3 St. wöchentlich in BS. Mobil: ꇴ 01 62/8 39 97 11 o. 01 63/2 99 97 85 Suche Putzstelle ꇴ 01 76/25 54 30 71 Su. Putzstelle v. priv. ꇴ 01 73/4 23 60 39 Putzstelle gesucht, ꇴ 0176/27430549 Gebäudereiniger-Meisterin übernimmt Treppenhaus.- u. Gebäudereinigung. ꇴ 0 53 02/80 59 28

Automarkt / Verkauf

Staplerfahrer

WINTERREIFEN Conti

Maloya !

Vento, Bj. 96, 55 kW, 1. Hd., 32 Tkm, Tüv/Asu neu, WR + SR, mit Sonnendach, 3.800,- ꇴ 01 75/6 21 82 87 Golf IV, Bj. 11/98, 87 Tkm, neue Bremsen, Klimatr., S.-hzg., tieferg., Sportausp., eFH, ZV m. FB, Servo, 2 x Airbag, grünmet., 5.300,- VB ꇴ 01 60/1 58 74 97 Golf 3, 44kW, 2500,- ꇴ 01 63/3 41 02 26 Transporter T4, TD, 2. Hand, Scheckheftgepfl., 200 Tkm, TÜV/ASU 4/06, top Zustand, VB 3.600,- ꇴ 05 31/33 24 03 Golf 3 Var, 94/07, 55 kW,185 Tkm, WR + SR, ZV, VB, 2.100,-. ꇴ 01 75/4 11 40 40 Golf IV, Bj. 9/98, TÜV 3/07, 4 trg., 79 Tkm, ABS, Radio, Klima, 4x Fensterheber, 4x Airb.,4x WR, 55kW, 5200,- ꇴ 053 02/ 41 83 Golf Plus FSI, 85kW, 6-Gang, EZ 02/05, 6 Tkm,reflexsilb.met.,eFH,Leichtmet.felg. 205er Reifen, 4 trg., Klimatr., Geschwindigkeitsregl. Mittelarml., RCD, Außentemp.-Anz., VB 17.600,- ꇴ BS/846564 Polo STH, ca. 150 Tkm, G-Kat, 33 kW, Bj. 92, TÜV 2 Jahre, guter Zustd., VB 650,-. ꇴ 01 60/6 42 57 71 Polo, ´94, 700,- ꇴ 05 31/31 20 31 Polo Sth., 09/91, TÜV/AU 09/06, 123 Tkm, VB 690,- ꇴ 0 53 22/55 94 15 Polo Steilheck, Bj. 92, 33 kW, G-Kat, Tüv 07/06, VB 650,- ꇴ 01 77/4 13 81 25 EZ 7/97, grün, 135 Tkm, TÜV 05/06, AU 07/07, 3-trg., optisch verändert, eFH, elektr. Spiegel, VB 3.900,ꇴ 01 51/18 33 28 57

Automarkt / Ankauf

Unfall und Totalschaden – Gebrauchtwagen –

Telefon: 0 53 65/88 66

Citroën

195 / 65 R15 T Goodyear UG 6 64,00 Michelin Alpin A 2 71,00 Bridgestone LM 25 66,00

nB Ersehof Rüper Meerdorf Rothemühle Völkenrode Bortfeld

Ford

* (auf Stahlfelge) Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange der Vorrat reicht. Preise auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten. Einlagerung 30,– e.

Wilhelmstraße 96-98 · 38100 Braunschweig · Telefon 05 31/5 80 49 40 · Fax 5 80 49 49 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr Lupo Winter + Sommerreifen je 50,-, Renov.-bedürftiges EFH, Bj. ca. 1880, ca. 175/65R13 auf 51/2J13 7mm, 18mm 80m2 Wfl. u. 487 m2 Grdst. in 38895 ꇴ 05 31/8 86 35 42 Langenstein Ortsmitte. Alle Versorgungsanschlüsse (Gas, Wasser, Strom, 4 WR, Renault Laguna, 185/65R14 6J Abwasser) sind vorhanden. J.-U. Küster, ꇴ 01 72/5 46 99 23 od. BS/35 06 39 täglich, ab 16 Uhr ꇴ 01 76/21 01 51 55 Reifen-Felgen gebraucht + neu, An- u. 2 Verkauf! ꇴ 0531/3104594 Fa. Samarin SZ-Lebenstedt,2 EFH, Bj. 58, 808 m Grdst., Wfl. 118 m , 2 Garagen, von privat. 4 WR Ford Mondeo ꇴ 0 53 41/26 51 00 ꇴ 05 34 1/ 6 17 07 4 WR Conti Winter Contact 185/65 R15 EFH, Bj. 1975, 120 m2 Wfl, WH Bj. 1900, 3 m. Felge u. Radzierblende f. Audi A4. VB WE + GE (382 m2) Innenstadt BS, VB 130,-. ꇴ 01 62/1 32 86 96 330.000,TDB Immo BS 4 WR, 195/65-15 C, Michelin A2, nagelꇴ 05 31/2 40 98 27 neu! Nie mont., DOT ´05 nur VB 230,- EFH in Cremlingen m. Einl.-Whg. vermieꇴ BS/3 17 76 57 o. 01 70/1 60 07 53 tet, Bj. 96, 154 / 777 m2, Vollk., Garage. 4 WR, kompl. m. Kappen f. BMW E34, an privat 쾷 Zuschr. an nB u. VER 195/65 R 15 91 T, 130,40808 Z ꇴ 01 76/22 03 38 98 4 WR Smart, Hankook Komp., 145/175, 21.10.2005 Erscheinungstermin der neuen Ausgabe neuw. 200,- ꇴ 01 75/6 80 79 59 des Zwangsversteigerungskataloges. WR auf Stahlfelgen 165/70 R13, Mazda/Immobilienerwerb u. U. bis zu 50% vom Deneo, 150,-. ꇴ 01 70/7 71 75 78 Verkehrswert - keine Maklerprovision. d.i.s. Eibl, Frau Ramin, 4 WR, Ford Mondeo, 205/55 / R 16, 91 H, ꇴ 05 31/4 73 87 10 bis 22 Uhr 6,1/2 x 16, ET 52,5 ꇴ 0 53 41/26 51 00 4 WR m. Felge, 175/65 R13, für VW Lupo, VB 130,-. ꇴ 0 53 06/32 44 4 x WR m. Felge, 175/65 R 14 TL, Vredestein, 100,- ꇴ 05 31/2 32 11 20 4 WR, Michelin, Pilot, Alpin, auf DB-Stahlfelge, Typ W 210, 7 mm Profil, 215/55 R 16, 93 H, FP 240,--. ꇴ 05 31/69 14 57 WR Audi A3 neu, 205/55 R 16 TS 790 auf Felge VB 390,- ꇴ 01 71/8 52 69 74 M&S WR Pneumant, 165/70 R13, 1 J. alt, 70,-. ꇴ 0 53 07/78 28 4 WR 155/70 R13 + Felge, Fiesta, 1 Wint., VB 160,-. ꇴ 05 31/7 99 71 87 WR Golf IV 195/65R15 Conti m. Radk. 200,- ꇴ 05 31/2 06 14 78 4 WR auf Stahlfelge, Renault Kangoo, 165/70R14C89/87, noch 1 Jahr Reifengarantie, FP 150,- ꇴ 0 53 02/16 98 4 WR 7mm f. Ford Scorpio, Riecken, 1 Winter gelaufen, VB 120,-. ꇴ 0 53 56/5 59 Dunlop 4 WR, 205/55 R 16, 9 IT, M+S, NP 650,-, 1 Saison gef., VB 400,-. ꇴ 05 31/4 73 90 25 4 WR a. Felge, f. Opel Astra, Dunlop, SP Winter Sport, 175/70 R 13, 82 T, ET 46, VB 180,-. ꇴ 05 31/84 57 29 4 WR komplett für Fiat-Seicento, 150,-. ꇴ 05 31/37 53 89 4 WR 195/65 R 15 Conti, TS 790, Stahlf. f. Golf IV, 100,- ꇴ 05303/51 79 ab 17 Uhr

Kaufe alle PKW /Unfall, auch Motorsch.,Busse,

Garagen

Daimler-Benz C 220, Benziner, Autom., Bj. 11/93, TÜV/AU 06, 123 Tkm, 4.750 EUR. T: 05307/6151 od. 0170/5815835

Opel

...neuer Job nach Maß!

Der Internetservice Ihres Wochenblatts www.nb-online.de powered by anonza.de

120.000 Kleinanzeigen bundesweit

DHH BS, 120 m2 , 5 1/2 Zi., wärmeisol., Kst.Fenster, Garage, überd. Terrasse, Hugo-L.-Str., 110.000 EUR ꇴ BS/89 77 68

Reihenhäuser REH in BS-Broitzem v. privat, Grdst. 242 m2, Wohnnutzfl. ca. 155 m2 mit Garage, VB 195.000,- ꇴ 01 77/4 02 35 98 o. ꇴ 01 70/7 08 96 51 RH, 140m2 Wfl., 350m2 Grdst., 12 km von BS, unsaniert 49.500,-EUR, kompl. saniert 79.500,-EUR. ꇴ BS /30 29 23 47 RMH, BS-Querum, 92m2, 125m2 Grundstk., 128.000,- v. priv. ꇴ 05 31/37 27 86

Mehrfamilienhäuser 2 FH mit viel Extras in BS-Mascherode, 260 m2 Wfl., 350 m2 Grdst., kompl. modernisiert, 259.000.TDB Immo ꇴ 05 31/2 40 98 27

Wohnungen Sie wollen verkaufen? Wir helfen gern! Zuverl., komp., kostenl. BIK ꇴ 05 30 7/ 20 15 80 www.bs-immo-kontor.de Immer aktuelle Angebote im Internet: www.brandes-immobilien.de

1−Zi.−Eigent.−Wohnungen BS, 1 ZW, ca. 40 m2, z.Z.verm., ab 01.02.06 frei, 30.000,- EUR VB ꇴ 0 53 35/17 69

2−Zi.−Eigent.−Wohnungen App. Bad Harzburg, 2 Zi, K., D., B., gr. Blk., 49,3 m2, 1.OG, ruhige, zentrumsnahe Lage, VB 36.500,- Besichtigung 22.+23.10.05 ꇴ 01 60/7 82 00 93 BS-Süd, 2 Zi., ca. 50 m2, gr. Blk., komplett saniert, 59.900,-EUR. Katzmann Baubetreuung. ꇴ 0 50 31/94 91 40

3−Zi.−Eigent.−Wohnungen

Immobilien / Verkauf

Fahrschulen

Häuser

Astra F, Bj. 93, VB 1400,- ꇴ SZ /29 27 25 Corsa 44 kW, top Zust., 5-tür., VB 780,-. Ab 99,- EUR: 1 Woche VW Fox,oder 1 Tag ꇴ 01 70/2 81 61 40 Mercedes CLK Cabrio, PKW ab 299,-/- Bauen ohne Eigenkapital! Organisierter Selbstbau mit Erfahrung von über 35 Vectra Lim., Bj.4/93, TÜV/AU 5/06,ZV, Mon. inkl. 3000km. Riesenauswahl an Jahren, EFH ab 29.000,-! Info BIK Servo, 1,8 i,VB 1.400,- Teilzahlg. mögl. PKW + LKW. Harms ꇴ 05 31/33 33 33 ꇴ 01 72/3 67 08 36; 0 53 07/91 15 87 ꇴ 0 53 07/20 15 60 www.bs-immoTransporter ab 3,- +NK, Fa. BS 573468 kontor.de Aktuelle Angebote bs-immo-kontor.de Gepfl. Fachwerkhs. in Hornburg, 185m2 Wfl., 586m2 Grdst., G-Zhg., Keller, NeClio Campus, Bj. 98, 97 Tkm, 43 kW, TÜbengebäude, Carp., von privat, Preis VS LT ' 93, 1.800,-. ꇴ 01 73/4 34 46 96 V/AU 05/07, RC, SD, ZV, WR, eWFS, od. evtl. zur Miete ꇴ 0 53 34/20 20 Zahnriemen neu, VB 2.250,-. Sie wollen verkaufen? Wir helfen gern! ꇴ 01 73/1 48 25 40 Zuverl., komp., kostenl. BIK ꇴ 05 30 7/ 20 15 80 www.bs-immo-kontor.de Laguna Grandtour Vollausst., 110 kW, Diesel, 106 Tkm, VB 13.500,- EUR. An und Verkauf,WR Reifen und Felgen Immer aktuelle Angebote im Internet: www.brandes-immobilien.de neu und gebraucht. ꇴ 01 77/4 13 81 25 ꇴ 01 71/5 56 39 39

Renault

Doppelhaushälften

Ruhige 3 Zi.-Whg., 82 m2, 2. OG, Balk.,Gäste-WC, Glanweg, Bj. 1980, privat zur Eigennutzung, VB 95.000,- EUR. ꇴ 05 31/84 09 33 o. 01 62/3 83 62 95 Thiede,gehobene Wohnlage, DGW üb. 2 Ebenen, 70 m2 + 35 m2,EBK, Loggia, Garage.ꇴ 05341/26 08 52 Vechelde, 96 m2, 3 Zi-ETW, Ausbau 2000, Nachschulung ASF u. ASP Parkett, Fliesen, Bad m. Du. u. Wanne, Roll, SAT. EP, v. privat, VB 75.000,ASF- u. ASP Seminare jederzeit kurzfris2 Fam. Haus mit gewerb.-teil, gesamt. tig möglich bei Fahrschule Schmidt. Info ꇴ 01 71/9 35 13 46 2 2 240m , Grdst. 1232m , in BS-Leiferde unter ꇴ 05 31/26 20 200 BS-Westpark, 3 Zi-OG-Whg., 80 m2, Blk., VB ꇴ 0 53 41/26 02 33 / 2 62 65 Parkett, Gä.-WC, EBK, ohne Fahrstuhl, kpl. renov., ꇴ 05 31/2 84 31 85

Autovermietung

Topaktuell: Unsere überregionalen Stellenangebote

Motorräder Ankauf

Wassersport & Camping

Lancia

Multimedia Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG

Motorräder Verkauf

Geländewg. m. u.ohne Tüv auch m.Mängel zu Höchstp. ꇴ 01 74/1 01 07 70 PGO Bj. 02, 50 ccm mit Drossel,VerschleißEscort Kombi EZ 91, ohne Tüv, 300,-EUR. Verkaufe 4 WR auf Felgen 175/70 R 13, teile neu,VB 650,- ꇴ 01 77/4 13 81 25 ꇴ 01 73/4 34 46 96 VS, ꇴ 01 72/4 34 47 80 50er Roller, blau, neu, 15 km m. VersicheGebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Fiesta, 96, 3tür., TÜV/AU neu o. Mängel, rung, 650,-EUR. ꇴ 01 76/23 20 09 76 Damke-Isensee. ꇴ 05 31/2 80 80 80 aubergine, Servo, ZV, Do.-Airb., eFH, CR, Euro 2 Kat., 2.Hd., s. gepfl., 1350,ꇴ BS 87 88 405 od. 01 62/3 13 57 74 Fiesta, TÜV/ASU 11/06, 100 Tkm, WR neu, VB 600,- ꇴ 01 60/99 15 05 67 Winterquartier f. Auto + Motorrad, 35,-/- Su. Motorrad, ab 500ccm, auch ohne TÜV bis ca. 1000,- ꇴ 0 52 62/99 20 53 od. Mon. ꇴ 01 79/2 18 95 04 Fiesta, Bj. 93, G-Kat, SD, 5 trg., TÜV 4/06, 01 70/7 50 24 60 BS-Ludwigstr. mtl. ab 51,50/100,-EUR AU 11/06, 330,- ꇴ 05 31/1 21 62 99 Kaution, ꇴ 0 53 31/6 23 35 BS-Rudolfsplatz, Garage ꇴ 0 53 83/ 13 07 od. 01 71/1 82 75 74 Garage 1 A, frei in BS, Helmstedter Str. Barankauf aller Wohnmobile. ꇴ 0 53 51/71 62 von 19.00-20.00 Uhr ꇴ 08 00/1 86 00 00, (gebührenfrei) Dedra 1600, Bj. 92, AU 07,55 kW,2.Hd., eFH, ZV,eSD, ATM, 94 Tkm, Reifen+- EP in Rautheim für Pkw, Motorrad, Wohn- WW Knaus, Bj. 83, 850 kg f. 3 Pers., g. Zuwagen, Wohnmob., ꇴ 0 53 07/94 04 23 Batterie+Kühler neu ,Weinrot/met. VB st., VB. 1250,-EUR. ꇴ 0 53 02/90 27 68 1250,- ꇴ 01 75/7 96 88 49 Garage, BS-Rebenring, sof. frei, 50,ꇴ 01 70/2 43 01 98

Mercedes

205 / 55 R16 H Goodyear UG 7 119,00 Michelin Alpin A 2 125,00 Bridgestone LM 25 115,00

Weitere Reifenmarken z. B. Avon, Firestone, Vredestein, Goodyear, Dunlop

Anhänger

Fiat

für die Verteilung unserer Anzeigenzeitung „neue Braunschweiger“ am Sonntag in

Hausmarke

„Spezial – Angebote“

A3, schw. EZ 12/99, 128 Tkm, Klima, NR, Mit Staplerschein, zu sofort Run GmbH U.-frei, TÜV/AU 06/07, Scheckh. gepfl. ꇴ 05 31/24 35 30 ꇴ 01 71/4 26 40 25 Suche Außendienstmitarbeiter mit A 4 Kombi, 05/02, 125kW, Tiptronic, 59 Schrotterfahrung. ꇴ 01 74/3 54 03 21 Tkm, CD, Klima, SD, Ahk., VB 17.700,ꇴ 017 2/ 8 04 19 54 Von zu Hause arbeiten - Audi 80, B4, 2,0, Bj. 10/91, silber metallic, inkl. betriebl. Altersversorgung!. Wir su. 131 Tkm, 85 kW, TÜV 12/06, sehr gt. Frauen f. tel. Mitarbeit auf Flirt-/DatingVW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB Zust., VB 2300,- ꇴ 05 31/84 85 96 line. ꇴ 07 11/505 365 77, Fa. SRT, usw. ab Bj. 90. Zahle Höchstpreise. www.sr-telejob.de Werbeaktion! Bis 450,- mtl. mit PKWAufkleber als Taschengeld! PKW-Entsorgung ꇴ 05 31/33 49 17 Fa ꇴ 03 94 02/6 09 18 Fa. Pohlmann Golf III, Cabr., Bj. 94, 66 kW, 130 Tkm, Kaufe PKW's ab Bj. 88, auch o. TÜV, mit Charlys-Grill sucht 400,-EUR/Vollzeit-MitAlu, Verdeck topp, 2 x Airbag, Sportsitvielen km u. Unfall od. defekt, Selbstabarbeiter. Bewerbung: BS, Damm 5 ze, schw. Heckleuchten, R/ Cass., weinhlg. ꇴ 05 31/121 66 59 auch Sa. /So. Schüler für Plakatverteilung zu sofort gerot, 3.Hd., 3.400 VB ꇴ 01 71/9 47 32 78 Su. PKW, Busse und Transporter, alle Tysucht! ꇴ 05 31/38 01 00 pen ab Bj. 85 mit G-Kat, TÜV/Mängel Produkt,- Urlaubs,- Fernsehtester etc. ges. egal, Abholung. ꇴ 01 60/8 20 33 82 ꇴ 05 11/2 02 10 12 Altautoentsorgung m. EntsorgungsnachSichere Fahrer für PKW-Überführung ges.! w., Unfall/defekt, Abhol. mögl. ꇴ BS Super Bezahlg. ꇴ 01 80/5 80 57 08 AX ' 95, TÜV neu, 95. Tkm, Radio/CD, 280 80 80 Firma Damke-Isensee 1.200,-EUR. ꇴ 01 73/4 34 46 96 (min 12 ct/ min) Schrottauto Entsorgung mit Abholung kostenlos. ꇴ 05 31/288 73 47 Kaufe Pkw, VW, Japaner, Opel + Busse ab 1985, alle Typen. Auch Unfall o. TÜV m. Mängel. ꇴ 01 71/7 52 69 86 Punto Bj. 96, 40 kW, SD, 2x Airb., Tüv Kaufe PKW, Transporter ab Bj. 90, Oldies PKW-Anhänger Heinemann, off. Kasten m. Deckel u. Railing, 500 Kg, neuwertig, 6/07, VB 1100,- ꇴ 01 77/4 13 81 25 u. Ami's. ꇴ 05 31/ 2 31 28 96 250,- EUR ꇴ 05 31/35 14 31 Panda, 650,-EUR. ꇴ 01 71/1 46 65 32

Cabriolets

Firestone

Reifengröße 155/70 R 13 43,50 34,50 32,50 28,00 175/70 R 13 52,00 42,00 42,50 32,50 165/70 R 14 56,50 – 47,50 39,50 185/60 R 14 64,50 51,50 48,50 39,50 185/65 R 14 69,50 52,00 48,50 39,00 195/60 R 15 T 75,50 59,00 57,50 49,50 195/65 R 15 T 69,50 59,50 54,50 43,00 205/55 R 16 T 125,00 (H) 89,50 87,50 69,50 ! Maloya ADAC 10/2003 Winterreifentest: Sehr empfehlenswert

Alufelgen ab EUR 52,00 • Sofortmontage ab EUR 8,00* Vento,55kW,Klima,Checkheft,TÜV/AU neu,viele ext.,VB 2950,- ꇴ BS/3808492 Golf III TD, Bj. 95, 1899,- 01 70/3 38 50 71

Polo 6 N

Audi

15

Nutzfahrzeuge KFZ−Zubehör

Freist. 1− u. 2−Fam.−Häuser

4−Zi.−Eigent.−Wohnungen Östl. Ringgebiet, Bauhausstil, ca. 132 m2, 2 Blk., Aufzug, kompl. san., 189.000,-. Katzmann Baubetr. ꇴ 0 50 31/94 91 40 4-Zi., Cyriaksring, 80 m2, gr. Keller, Gartennutzung, renoviert, VB 79.000,- TDB - Immo BS ꇴ 05 31/2 40 98 27 Östl. Ringg., Bauhausstil, ca. 110 m2, 2 Blk, Aufzug, saniert, 162.000,-EUR. Katzmann Baubetr. ꇴ 0 50 31/94 91 40 4-Zi., 101 m2, Wfl. 34 m2, Terrasse, EG, westl. Innenstadt, Bj. 1940, 99.900,- TDB-Immo BS ꇴ 05 31/2 40 98 27

SUPERCHANCE

16

Super helle 4 ZW, 115m2, 2 Bäder, gr. Blk., Abstellr., Keller, teilw. Fliesenböden, top BAUANTRÄGE, STATIK Bauüberwachung. ꇴ 0 53 03/97 05 47 Ausst., ruhige Lg., Wendeburg, KM 690,zzgl. NK+KT ꇴ 01 70/2 71 65 35 4 Zi, Nähe Hbf., 94 m2, o. Blk., G-WC, top Innenausbau nach Maß renov. KM 495,- ꇴ 0 53 05/90 10 89 Dachgeschoßausbau Trockenausbau mit Gipsbauplatten BS-Ecke Amalienplatz, total renov. 4-ZW Wärmedämmung Trennwände o. Blk., hell, Bad neu, Laminat, ca. Decken 2 100m , KM 490,-EUR + NK + Kaution. Lieferung und Montage ꇴ 05 31/5 65 68 o. 01 70/ 5 34 34 13 Tel. 05307 911815

5−Zi.−Eigent.−Wohnungen 2−Zimmer−Wohnungen 2 5 Zi., 130m2 Wfl., 95.000,- ꇴ BS/3104291 2 ZW, Heidberg, z. 01.11., 45 m , mit Blk. + EBK, 350,-WM. ꇴ 01 60/99 15 05 67

Gärten KGV Lünischhöhe/Steinhaus, Strom, Wasser, WC, ca. 400 m2, ab 19 Uhr ꇴ 05 31/33 79 75 Garten in Holzmoor, ca. 460 m2, Steinhaus, VB 2000,-. ꇴ 01 79/7 61 36 95 Garten günstig zu verk., ab sofort, VS ꇴ 05 31/7 07 30 78 bis 13 h+ ab 20 h

Lenaustr. 9 A, 2 ZW, 45/60 m2, Terr., ren., Lam., EBK, 265,- +NK ꇴ0174/4641145 Nachm. ges.! Sielkamp, 61 m2, EBK, schr. Blk., renov., KM 339,- ꇴ BS /2 37 93 87

Besichtigung Samstag!

Citynah!

5−Zimmer−Wohnungen

Zimmer

Freist. 1− u. 2−Fam.−Häuser

Vermietungen Wohnungen

Top Lage Souterrain APP, 490,- KM, teilmöbeliert, ꇴ 05 31/2 50 74 70

1−Zimmer−Wohnungen Suche Nachmieter zum 15.11.05 oder später, Nähe Bhf., helle, 1-Zi., 2.OG, 34 m2, Blk., KM 185,-. ꇴ 0531/2089986 1 a - Lage, BS-Okerbereich/ Uni-Nähe, nette 1 Zi.- Whg., ca 46 m2, 270,00,- + NK. ꇴ 0 17 2/ 7 21 34 84

3−Zimmer−Wohnungen Besichtigung Samstag!

Von 11:45 - 12:45 Uhr: BS-Broitzem, Breslauer Str. 8, ruhige, ländliche Lage, BS-Rüningen, 63 m2, Terr.- Blk., Laminat, Kita, Schule u. Einkaufsmögl. in d. Nähe, 490,- WM ab 1.12. ꇴ 01 70/ 2 95 78 06 gemütliche 3 Zi.-Whg., ca. 52 m2, 2. OG, Adenbüttel: 3 ZW, 100 m2, EG; ab sofort, demnächst mit Balkon, Bad m. Wanne, m. WBS. ꇴ 0 53 04/36 54 KM 256,60 EUR, zzgl. NK. Wir sind für Sia da - unter ꇴ 01 74/3 09 37 73 3 ZW, 82 m2, BS-City, evtl. EBK, 3 Blk., GWwww.wiederaufbau.de C, ab 1.1.06 ꇴ 01 77 705 88 39 Baugenossenschaft>Wiederaufbau
Liebe Inserenten der neuen Braunschweiger, wir haben für Sie unsere Servicezeiten für Kleinanzeigen erweitert. Ab sofort sind wir für Sie unter Tel. BS 23 88 20 auch freitags bis 1800 Uhr und samstags von 800 – 1300 Uhr zu erreichen. Unsere Anzeigenschlusszeiten sind weiterhin:

nB am Donnerstag, dienstags 17.00 Uhr nB am Sonntag, donnerstags 17.00 Uhr

2 möbl. Zi. an weibl. WG zu vermieten. Bagger mit Bediener. ꇴ 01 75/4 37 80 60 Östl. von BS. Jedes Zi. 16m2, neu renov., gr. Küche m. Sitzecke u. gem. Bad. Alles voll ausgestattet. WM 160,-+KT ꇴ 01 60/ 96 81 13 96 Mitbewohner/Pendler ges.: Designer-DG-Studio, ca. 50m2, NB, nicht für Jedermann... WF-FH-Nähe WM 380,-. ꇴ 01 72/5 44 97 19 Gr. Kiste Lego, VB 270,-; Game Boy Advance, inkl. Zubeh., 55,-; div. Spiele, pro Stk. 18,- ꇴ 05 31/2 62 38 75 Kindersitz BeSafeKid HTS 9-18kg, auch Reboard, 40,- ꇴ 05 31/36 35 14 BS-Hondelage, 1500 m2, Gew. Grdst., für 1 EUR je m2 zu vermieten, Individuelle u. flex. Betreuung für Ki. ab ꇴ 0178/7751777 Fax 030-43607423 11/2 J. MINI-CLUB, Info: ꇴ BS 35 51 10 Büro-/Praxisfläche, 4 Räume, WCs, 145 Teutonia Kombi Ki.wg.(Jogger) mit m2, II.OG, beste Innenstadtlage (SteinLuftreifen, dk.l-blau, Sonnenschirm, torwall), gute Parkmöglichkeiten, befrisneuw., VB 270,-. ꇴ 0 53 04/91 87 46 tet bis 30.09.07, günstige Konditionen. Spielkreis Echternstr. (Di.-Do. 9:30 ꇴ 480 39 482 ab Mo. 12:30) sucht neue Kinder von 1-3 J. Su. Nachmieter für Laden,BS, ca. 100m2, ꇴ 01 60/6 30 75 16 KM 370,- mit Abstand ꇴ 01 73/ Buggy, ABC Design, 1 Jahr alt, blau-grün, 39 33 16 22 40,- ꇴ BS/2 40 85 84 A2 bei Helmstedt, 1600 m2 Büro + Pro- Kinderbett m. Bettzeug u. Himmel u. Widuktion-Gebäude, auf 4000 m2 Areal, für ckelkommode zusammen 100,- ; Kinder2,- EUR je m2 zu vermieten hochstuhl 20,- ꇴ 05 31/2 87 28 55 ꇴ 0178/7751777 Fax 0 30-43 60 74 23 2 Gegens. babysitten (0-1J.) 0162/7397520 Stadtmitte, Hagenbrücke 19, ca. 53,09m zu verm. ꇴ 05 31/1 72 32

Alles für das Kind

Gewerbliche Objekte

Ferienwohnungen / −häuser

Häuser

mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in´s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 15.00. ꇴ 05 31/23 88 20

Verkäufe

BS Hagenmarkt

Immobilien / Ankauf

Toll auffällig...

5 Zi., östl. Ring, 650,- KM + NK ꇴ BS/2 06 84 46 + 01 79/1 44 21 73

Gewerbliche Objekte

ca. 55m2, Blk., 4. OG m. Fahrst., KM 280,-+NK/KT, Stellpl. in TG mögl. Steinberg&Co. RDM-Makler ꇴ 05 31/ 24433-0 2 Zi.-Wohnung, 62 m2, uninah, Lam., Rothemühle 3 ZKB, Erdg., 80m2, Garage 340+BSEn, ꇴ 01 70/3 82 79 12 390,- KM+NK+KT. ꇴ 0 53 03/48 96 Ferienhaus Wesendorf, Erstwohns. mögl. Warum teure Miete zahlen? 65m2, mö- Schöne 2 Zi.-AltbauWhg., 65m2, Küche, Möblierte Wohnugn zu verm., 3 Zimmer, 2 ꇴ 05 31/ bl., 450m Pachtl., 28.000,Küche, Bad u. Diele. Voll ausgestattet, Wannenbad, Holzdielen, Wintergarten, 37 27 86 WM 650,-+Kaution ꇴ 0 53 06/31 97 Keller, im Rosental (BS-Innenstadt), KM 415,- + 60,- NK. ꇴ 01 75/5 90 80 22 Wohnen am Zuckerberg Nachmieter ges. ab 1.12., nette DG-W., 2 Charlottenhöhe 29, 2. OG links, 3 ZimZKB, 48m2, 2.OG, 280,- KM + 30,- NK, mer, Bad, Keller, Boden, ca. 61m2, Kreuzstr. ꇴ 05 31/8 01 95 88 272,-Euro Kaltmiete zzgl. Nebenkosten, Braunschweiger Baugenossenschaft eG, BS-City 2 ZW, Blk., renov., Wa-Bad, 60 m2, Team 2: ꇴ 05 31/ 24 13-244 und 245 355,- KM + NK. ꇴ 01 71/7 44 21 52 Weitere Wohnungsangebote finden Sie unter: www.baugenossenschaft.de Wir suchen ständig für VW angehörige Schüßlerstraße Schüßlerstr. 1, 2. OG rechts, 2-Zimmer, Weddel, 3-Zi.-Whg., 66 m2, Küche, Bad, und leitende Angestellte Reihenhäuser, Blk., WM 405,-, Kaution, Anmietung ab Bad, Keller, Boden, Einbauschrank, LogEinfamilienhäuser in BS u. näherer Um01.11.05, evtl. später, GWK Braungia, ca. 59m2, 291,- Euro Kaltmiete zzgl. gebung bis 180.000 EUR, Strube-Imb. schweig GmbH, Kl. Campestr. 1, 38102 Nebenkosten, Braunschweiger Baugeꇴ 05 31/5 80 84 90, BS, ꇴ 05 31/2 73 16-32 (Fr. Göbel) www.wohntraumprofis.de nossenschaft eG, Team 2: ꇴ 05 31/ 24 13-244 und 245. Weitere Wohnungs- 3-Zi-Whg., 77 m2, EG, Gartenn., in BSDringend! Mehrfamilienhaus, mögl. saangebote finden Sie unter Thiedestr. 34 b, KM 360,-EUR. +NK niert, evtl. östlicher Ring, für Barzahler www.baugenossenschaft.de ꇴ 01 70/7 49 08 52 gesucht. Strube-Imb. ꇴ BS/5 80 84 90, 2 BS-West, 55 m , 275,-. ꇴ 053 05/90 10 89 3 Zi., 80 m2, 1. OG, hell, Gas-Hzg., Nähe www.wohntraumprofis.de Nussberg, ab 01.11, 400,- + NK 2 ZKB, möbl., 400,- KM; ꇴ BS/33 06 01 ꇴ 05 31/32 48 02 Östl. Ring, 2 Zi-DG.-Whg. ruh. u. gepfl., BS-Melv., 3-Zi.-Whg., 70 m2, Küche, BaWM 381,- + KT. ꇴ 05 31/70 18 91 91 d/WC, Blk., WM 475,-, KT, Anmietung ab 01.11.05, evtl. später, GWK BraunSuche 1-2 Fam.-Haus in BS-Nord, Wag- Neubrück, 2 ZW, 60 m2, Lam., Kü., Bad/ schweig GmbH, Kl. Campestr. 1, 38102 Du., 1. OG, KM 294,- +111,- NK, z. gum, Querum, Volkmarode, usw. 쾷 ZuBS, ꇴ 05 31/2 73 16-32 (Fr. Göbel) 01.11.05 ꇴ 0 53 03/92 21 11 schr. an nB u. VER 40286 Z 1 1 a - Lage, BS-Okerbereich/ Uni-Nähe, 2 /2 Zi, DG, Du-Bad, Citynah, frei ab 1.12., 2 KM 271,- + NK ꇴ 0 17 1/6 55 00 62 nette 2 Zi.- Whg., ca 66 m , 380,00,- + NK. ꇴ 0 17 2/ 7 21 34 84 Su. Nachmieter (01.12/01.01.) f. helle 3-ZW, 80m2, gr. Wz, Kü, Wa-Bad, Gä.-W2 ZW, 63 m2 m. Blk., neu mod., kalt ca. C, Laminat, 400,-KM ꇴ BS/2 50 40 91 360,- zum 01.12.05, Charlottenstr. 8, ꇴ 01 70/2 78 26 62 3 Zi-Whg., 65m2, Blk., BS-Sackring, 350,kalt, renoviert. ꇴ 01 75/1 93 90 08

Carports und mehr

Von 12-13 Uhr: BS-Weststadt, Ilmweg www.kassel-daus-holz.de 11, verschiedene Einkaufsmögl., Spielpl., Kita und Schule in d. Nähe, 4 Zi.-Fa- +++Lagerverkauf+++ milienwhg., ca. 93 m2, EG, Balkon, geim Lampenoutlet, Daimlerstr. 6a, räumiges Wohnz., Gäste-WC, Bad m. Riesenauswahl zu fairen Preisen, tgl. ab Wanne, Abstellr., Garage mögl., KM 12.00, Zufahrt Mc Donald/Hansestr. 345,50 EUR. zzgl. NK. Wir sind für Sie da - unter ꇴ 01 74/3 09 37 75 Dachdeckerei Petersson-Hartmann Gbr www.wiederaufbau.de Dorfstr. 32 ꇴ 05 31/1 55 00/50 50 33. Baugenossenschaft>Wiederaufbau
Mauernstr. 8, 1. OG, 2-Zimmer-Wohnung mit Duschbad, Keller, Boden, ca. 49,0 m2, 259,-Euro Kaltmiete zuzügl. Nebenkosten. Braunschweiger Baugenossenschaft eG, ꇴ 05 31/24 13-251, 253, 254. Weitere Wohnungsangebote finden Sie unter: www.baugenossenschaft.de

Schnäppchen Garten in Riddagshausen umständeh. abzugeb., Steinhaus 300 m2, Strom, Kühlschr., Werkzeug. Schätz- 2 Zi.-DG-Whg, 53 m2 , hell+renov., Lam., preis 2.350,- für 500,-. ꇴ 0531/848 615 Innenstadt, ab 1.11., 295,- KM Garten Lünischhöhe Steinh. Strom/Wasꇴ 01 76/20 13 95 56 2 ser, 490 m , mit Teich ꇴ 05 31/79 15 94 Inselw.,BS-Rosent.,1-2 Z.,EBK, 440,-KM +NK+KT ꇴ 250 69 33;0176/254 70 46 Garten, G.V. Kennelblick, sofort frei, Strom, WC. VB ꇴ 05 31/861 223 ab 18h Schandelah, 2 ZW, EG, 75m2, EBK, 330,KM+Kaution, ꇴ 0 53 41/7 79 62 KG. Lindbg. 1 320 m2, Holzh., Strom, Wasser, VS ꇴ BS 60 15 34 o. 0175/7092994 BS-Nord, 2 ZW, 1. OG, 76 m2, Terr., Laminat, EBK, evtl. Gar.-nutzung, KM 400,- + Garten, Blumenstr., ca. 500 m2, Strom, NK. ꇴ BS/2334092 o. 0171/7517099 Wasser, Steinhaus (sanierungsbed.), 2 ZW, 70 m2 , m. Du., 3. OG, Königsstieg, 1100,- ꇴ BS/2 40 85 84 350,- KM+NK+KT. ꇴ 05 31/50 31 59 BS-Ludwigstr. Nähe Uni-Mensa, 2 Zi., WG-geeign., ca. 65m2, KM 370,- + BK 150,- ꇴ 01 70/2 43 01 98 Kiosk nähe Schule aus gesundheitl. Grün- Frau 58 Jahre, sucht ab 1.Feb. 06 in BS eiden abzugeben, Verkauf oder Pacht. ne kl. 2 Zi.-Whg.,, mögl. mit Balkon 쾷 Zuschr. an nB u. VER 40807 Z ꇴ 05 31/2 80 96 52 Pizzeria, Eiscafé u. Imbiss in BS günstig zu verkaufen. ꇴ 01 62/6 01 19 92

Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

Besichtigung Samstag!

Von 11 - 11:45 Uhr: BS-Weststadt, Lechstr. 48, verschiedene Einkaufsmögl., Spielpl., Kita und Schule in d. Nähe, 3 Zi., ca. 65 m2, EG, Balkon, geräumiges Wohnz., Bad m. Wanne, Abstellr., Garage mögl., KM 345,50 EUR zzgl. NK. Wir sind für Sie da unter ꇴ 01 74/3 09 37 75 www.wiederaufbau.de Baugenossenschaft>Wiederaufbau
Östl. Ring, ab 01. 11., 70 m2, Wa-Bad, 345,- KM ꇴ 01 76/24 19 33 23 BS-Querum, su. Nachmieter f. schöne 3 ZW, 64 m2, m. Blk., Laminat, renoviert, WM 430,-, z. 15.1., ꇴ 05 31/2 36 96 90 Adenbüttel: 3 ZW, 100 m2, EG; ab sofort, m. WBS. ꇴ 0 53 04/36 54

Zum 01.02.2006!

Mietgesuche

Antiquitäten / Kunst

EG-Wohnung Viktoria-Luise-Str. 3, BSAntik-Galerie Broitzem, 75m2, 3 Zi. m. Gäste-WC, sehr In BS-Gliesmarode, Kurzekampstr. 15. gepflegt, m. passgenauer Nolte-Küche, Schauen Sie sich um bei einer Tasse Kafwarm z.Zt. 680,- ꇴ 0 17 7/ 5 91 68 85 fee und entdecken Sie unser erweitertes Veltenhof, 3 Zi., Kü., Bad, 72m2, PKW-EP, Angebot von Weichholz- und furnierten Garten, ab 1.12., KM 390,Möbeln auf 800 m2. Neu: Lampen, LüsDringend 1-5 Zi.-Whg., mit Balkon und ꇴ 05 31/3 66 44 od. 01 63/6 45 72 71 ter, Spiegel, Keramik. Öffnungszeiten guter Ausstattung für solvente Kunden Mo.-So. 10.00-18.00 Uhr, So. Schautag gesucht. Strube-imb. ꇴ BS/5 80 84 90, BS-Rün., 3-Zi.-Whg., 66 m2, Küche, moꇴ 05 31/57 03 71 www.wohntraumprofis.de dern. Bad, Balkon, WM 495,-, Kaution, Abbeizservice ! und Aufarbeitung Ihrer Anmietung ab 01.12.05, GWK Braunantiken Möbel! ꇴ 01 70/5 51 48 56 schweig GmbH, Kl. Campestr. 1, 38102 BS, ꇴ 05 31/2 73 16-32 (Fr. Göbel) Antik, alles anbieten! ꇴ 01 76/50 204 155 Weddel, 3-Zi.-Whg., 68 m2, Küche, Bad, Stühle flechten und Aufarbeitung, BraunBalkon, WM 435,-, Kaution, Anmietung Suche 1 ZW bis 30m2, die nicht mehr als schweig ꇴ 0170/8803801 ab 01.11.05, evtl. später, GWK Braun197,-w. kosten darf! 01 70/11 549 05 schweig GmbH, Kl. Campestr. 1, [email protected] ꇴ 05 31/2 73 16-32 (Fr. Göbel)

Wohnungen

1−Zimmer−Wohnungen

Bauen / Handwerk

3 Zi.-Whg., BS-Stöckheim, 63m2, Blk., Laminat, KM 270,-+NK, z. 01.02.06, ꇴ 05 31/61 49 91 82, ab 16 Uhr BS-Rün., 3-Zi.-Whg., 62 m2, Bad + Küche OP Schwester sucht 3-4 Zim., citynah, neu, Blk., WM 457,-, Anmietung ab soStrube-Imb. ꇴ 05 31/5 80 84 90 fort, evtl. später, GWK Braunschweig www.wohntraumprofis.de kommt sofort und führt aus: GmbH, ꇴ 05 31/2 73 16-32 (Fr. Göbel) Renov. 2-3 ZW, ca. 70m2, Blk., BS-City od. Dach- und Klemptnerarbeiten Umg. Campestr., kein EG ꇴ BS/8 23 70 BS-Hondelage, Möwenweg, 3 Zimmersowie Flachdachsanierung Sout.-Whg., Kü., Bad, Terr., Gart.-nutz., 2 ca. 70m , z. 1.12., ꇴ 0 51 71/8 23 73 BS-Weststadt, 3. OG, 64 m2, Balkon, Küchenblock m. Geräten, Keller, gute Verkehrsanbindung, ruhige Lage, sofort Fam. mit 2 Ki. sucht 4 ZW, evt. Blk., nähe frei! 375,- + NK + KT ꇴ 05 31/84 99 57 Rudolfplatz u. Arbeitsamt (westl. Ring), bis 410,- KM. ꇴ 05 31/250 31 04 Besichtigung Samstag! Apotheker sucht kurzfristig 4-5 Zi.-Whg., Von 11 - 11:45 Uhr: BS-Broitzem, Karlsöstl. Ring, Strube-imb ꇴ BS/5 80 84 90, Gartenmöbel und mehr bader Str. 11, ruhige, ländliche Lage, www.kassel-daus-holz.de www.wohntraumprofis.de Einkaufsmögl., Spielpl., Kita und Schule in d. Nähe, gute Staßenbahnanbindg., HINZE Haustürwochen 3 Zi., ca. 74 m2, 1. OG, Balkon, anspre80 Ausst.-Stücke reduziert. Wendeburg chender Familiengrundriss, helle Küche, ꇴ 0 53 03/27 21 Hoher Hof 11 modernisiertes Bad, KM 406,00 EUR zzgl. NK. Wir sind für Sie da - unter Su. zw. Anmietung renov.fäh. Wohnobꇴ 01 74/3 09 37 74 jekt o. Haus m. kl. Garten in ländl. Lage www.wiederaufbau.de im Bereich um BS, ca. 10 km Umkreis. Baugenossenschaft>WiederaufbauWiederaufbau
3−Zimmer−Wohnungen

Dachdecker

4−Zimmer−Wohnungen

Reparatur-Sofortdienst

Rufen Sie an: Tel. 05 31/8 78 91 95

Häuser

Bekleidung / Schuhe

Transporte / Umzüge

m2, Kü., Flur, WC, Bad, Keller, Parterre, Umzüge, Entrümpeln ꇴ BS 57 34 65 Fa. Parkett, WG geeignet, KT 1.260,- in 3 Raten, ab 1.11. frei, ꇴ0171/7916028 CASH-HAUS, der seriöse BS-Waggum, 3 Zi.-Whg., ca 100 m2, 1. An+Verkauf + PC Service, Parkplätze OG, Blk., Gar., KM 500,- + NK + Gar., vorhanden!!! Rheingoldstr. 22 ab 01.11. ꇴ 0 53 07/60 12 05 31-50 91 19 ꇴ 05 31/2 90 66 40 BS-Lenaustr., 3 Zi., 40m2, KM 200,-+85,Bau-/ Garten-/ Handwerksmaschinen, SonTas IT PC- u. Netzwerkdienste, InterNK; 3 Zi., 55m2, KM 280,-+60,- NK, Parkett-/Dielenschleifer, Stemmhämnet, Schulung ꇴ 01 77/7 01 26 63 sofort frei, Jakob, ꇴ 0 53 62/6 43 05 mer, Rüttler, Gartenhacken, Teppichabziehgeräte. Praktische Einweisung auf PC - Notdienst, Beratung + Schulung ꇴ BS/8 85 37 86 od. 01 51/12 73 00 11 jedes Gerät. www.Miet-Center-Peters.de

EDV / Computer

Haus und Heim

4−Zimmer−Wohnungen

4 ZW, Kasernenstr.

86 m2/430,- +NK +KT, 2. Etg., Holzdielen. Herold Immob. ꇴ 0531/60 12 45

Wohnen fängt mit W an.

BS-Weststadt, Schwarzastr. 1, ideale Familienwhg., Kita, Schule u. Spielpl. gut erreichbar, Einkaufsmögl. in der Nähe, 4 Zi., ca. 98 m2, 4. OG, Aufzug, Balkon, sep. Essbereich, Gäste-WC, Bad m. Wanne, Abstellr., KM 478,10 EUR., zzgl. NK. Wir sind für Sie da - kostenfrei, unter ꇴ 08 00/5 90 31 00 oder unter www.wiederaufbau.de Baugenossenschaft>Wiederaufbau
PC, Maus, und Co: Kleinanzeigen im Computermarkt

...für schnelle Rechner!

Der Internetservice Ihres Wochenblatts www.nb-online.de powered by anonza.de

120.000 Kleinanzeigen bundesweit

SUPERCHANCE

EDV / Computer Wir kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!

Computer, Laptop, PDAs, Monitore, Spielkonsolen, Games usw. Barauszahlung. Money-Max, BS, Höhe 18 ꇴ 4 73 74 50 Compaq PC PIII 933, 79,-; HD 20 GB, 19,-; SDRAM 128 MB PC 133, 10,-; Monitor 17", ab 15,-; Seemann's Elektronikposten, Timmerlahstr. 13, auf dem Hinterhof links, Freitag 10-13, 15-18 Uhr. www.seemann2000.de

Der PC-Shop

auf dem Büssinghof. PC's ab 250,00 EUR Verbrauchsmaterial und Zubehör, Reparatur-und Installations-Service in eigener Werkstatt. ꇴ 05 31/2 21 12 07

Der PC-Shop

auf dem Büssinghof. Gebrauchte PC's und Drucker. Tintenpatronen ab 4,50 EUR, Toner ab 48,-; SIT Thomas Grethe, ꇴ 05 31/2 21 12 07 P 2, 350, HDD 10 GB + Monitor, 90,-; AMD Athlon 2000 + DDR 265 HDD 30 GB, 240,-. ꇴ 05 31/2 39 65 50

Druckerpatronen ab 6,-. ꇴ BS 2 50 59 95

SIT Thomas Grethe

Der PC-SHOP, PC's, Monitore, Drucker aller Hersteller. MULTI-MEDIA SIT Thomas Grethe, Heinrich-Büssing-Ring 41 F, 38102 Braunschweig, ꇴ 0531/2211207

Der PC-Shop

auf dem Büssinghof. Ecke Wolfenbüttler Str./ Heinrich-Büssing-Ring, SIT Thomas Grethe, Heinrich-Büssing-Ring 41 F, 38102 BS ꇴ 05 31/2 21 12 07 www.service-edv.com ꇴ 05304/901405

Neueröffnung!!!

Flash-Point, An- u. Verk., Friedrich-Wilhelm-Str. 6, BS ꇴ BS/ 6 01 83 67

Fahrräder CANNONDALE MTB gebr., Deore-XT, BrMagura, Preis VS ꇴ 0 17 1/ 7 74 99 70 Faltbares Elektromobil leicht zu transportieren, neue Akkus 670,ꇴ 01 77/ 4 26 34 17 26er Mountainbike, blau, 21 Gänge, neuw., 80,- ꇴ 05 31/2 50 32 39 Gebr. Da.-He-Ki.-Räder, s. g. erh., preisg., Lange, Madamenweg 106 ꇴ 89 11 22 UNIVEGA SL 9 MTB-Fully Deore-LX, neu OVP! Preis VS ꇴ 0 17 1/ 7 74 99 70 26 er Mountainbike, "Pegasus", 21 Gänge, fast neu, 120,-EUR. ꇴ 0 53 02/54 99

Film / Foto Money Max kauft!

Couchgarnitur 3-2-1 und Couchtisch f. Trockner AEG, Ecktisch, Wäschekomm., 100,- ꇴ 0 53 51/3 31 81 Kaminbest., Herrenkleidung Gr. 52/26. ꇴ 05 31/68 10 41 IKEA Regal Expedit, weiß, B/H/T 185x185x39 cm, fast neu, gt. Zust, inkl. Wie wär´s m. Tanzen? Verein, k. Anf. Er, 4 transp. Kunststoffboxen "Lekman" , VB 60, 178, schl. ꇴ 0 53 03/35 09 bis 120,- an Selbstabholer ꇴ 0 53 02/49 56 17 Uhr + ab 20 Uhr o. 01 63/8 35 41 62 1 Backstreet Boys Karte zu verk., für den 29.10.05 in Hannover (TUI Arena) für ** Lampenoutlet ** 50,00 EUR. ꇴ 01 71/2 60 37 04 Lampen & Leuchten Lagerverkauf, Riesenauswahl zu fairen Preisen, Daim- Alter Kachelofen mit Warmhaltefach, lerstr. 6a, tgl. ab 12.00, Zufahrt Farbe Brombeere B50xT40xH130cm McDonald/Hansestr. 250,- ꇴ 0 53 73/72 94 ab 19.00 h IKEA, 4 Schreibtischbeine, grau, wie neu, 10,-. ꇴ 0 53 02/49 56 o. 0163/8354162 Verschiedene Küchen mit und ohne Geräte, u.v.m., Wo? Gebrauchtmöbel im Walle, Hafenstr. 51, 13-18h, Samstags Morgenroth Schmuckbewertung 10-14h ꇴ 0 53 03/65 17 Suche linken Scheinwerfer für Mercedes Schrank 30 ziger, 50,- ꇴ 0170/4006232 A-Klasse, W-168, evtl. aus Unfallwagen, Div. Kleinmöbel in Esche schw. (z.B. IKEA ꇴ 05 31/37 46 21 Ralf), Ledersofa, Vitrine etc. gut erhal- Omas Möbel und alte Bücher auch im ten, preisg. abzug. ꇴ 01 63/3 52 80 07 schlechten Zustand kauft ꇴ BS/7 82 48 IKEA TV-Bank "Bonde", weiß, B/H/T Zahngold dringend ges. 107x40x60 cm, fast neu, VB 40,-EUR, an Goldschmiede Andreas Morgenroth, Selbstabholer. ꇴ 0 53 02/49 56 oder Friedr. - Wilhelm - Str. 49, bei der Post 01 63/8 35 41 62 und am Rathaus, Langer Hof 4, BS Omas Küchenschrank 1 A - Zust., Holz lasiert, VB 200,- ꇴ 01 71/9 61 05 46 Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige Regale, Buche, 1-74/190/35, 25,-, besser und fällt in´s Auge. Fragen Sie, 1-72/110/35, 12,- ꇴ 05 31/50 28 82 wir beraten Sie gern. Die KleinanzeigenWohnzi.Schrank in Teak; Bett (2x2m) annahme erreichen Sie montag bis donweiß, div. Schränke; 6 Esszi.-Stühle. nerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freiꇴ 01 70/7 08 96 51 ; 01 77/4 02 35 98 tags von 9.00 bis 15.00. ꇴ 05 31/23 88 20 Moderne 3-teilige Sitzgarn.; 3er-Sofa + Sessel, Lederlook, blau, top erhalten, VS. Armbanduhren, alte Koch- u. Kriegsbücher, altes Spielzeug. ꇴ 05374/955 161 ꇴ 01 77/5 47 17 38 Regal für Stereoanlage (Rack), 2 Glasbö- Orden, Fotoalben, komplette Militärden, Gestell: Milchglas u. Metall grau, nachlässe vor 1945 kauft zu SpitzenpreiB/H/T, 40x65x52cm, Selbstabh., VB sen ꇴ 05 31/7 82 48 20,- ꇴ 05302/4956 o. 0163/8354162 Su. Handys (günst.) ꇴ 01 70/9 36 84 29 Altmöbelentsorgung ꇴ 0 53 03/65 17 Barankauf zu Höchstpreisen von GoldLedersessel, schwarz, Chippendale-Komschmuck, Diamanten-Edeluhren (Rolex, mode, nussbaumfarben. ꇴ BS 68 11 84 Cartier, etc.), Goldmünzen, Nerze, Ikonen, Sakr. Kunst, Ölgemälde, Omas Porzellan & Silber, Sammlungen, Antike Kunst & Kuriositäten, Nachlässe. Hole Ware ab: ꇴ 0 53 61/70 75 16 Klavier Kemble Mahagoni, ca. 20 J alt, Flohmarktartikel gesucht, alles anbieten , zahle bar ꇴ 01 71/2 15 82 58 Selbstabhohlung, BS, VB 2.100,-. ꇴ 01 62/5 41 99 99 Ölgemälde, Broncen, alte Rahmen ges. Keyboard, Bontempi, 90 cm, neuw., VS. (Priv.) ꇴ 05 31/34 36 67 auch sonntags ꇴ 05 31/69 66 30 Suchen Umzugskartons in Braunschweig ꇴ 0 53 41/26 43 48

Kaufgesuche

Musikinstrumente

Sammlerobjekte

Zahngoldankauf

Zahngold, auch m. Zähnen, Platin u. Edelmetalle, Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Firma Hahne, BS, Schuhstr. 23 Eisenbahn + Auto / Raabeschule Stetam Kohlmarkt, neben Schuh-Salamantinstr./Heidberg, 30.10. v. 10-15 Uhr. der, ꇴ 05 31/4 03 13 ꇴ 0 53 56/918760 od. 05 31/89 08 54 Alte Bücher, Postkarten, Bilder, s/w Fotos, Kaufe alte Grünglasflaschen m. Uhren v. Sammler ges. ꇴ BS 2 70 24 86 Abriss/Siegel ꇴ 0 53 73/24 76 Suche alte Wand-, Stand- & Taschenuhren, auch defekt. ꇴ 05 31/1 71 47

Modellbörse-BS

Sport

Ledercouchgarnitur ꇴ 01 70 66 41 943

Su. def. Fahrräder b. 10,- ꇴ BS 1 22 69 61 Digitalcameras, Fotoap. usw. BS, Höhe Bauer Eishockey-Schlittschuhe"Silver Ex18 ꇴ 4 73 74 50 klusive", Gr. 43, wie neu, 2x getragen, Ankauf/ Verkauf/ Tausch TV, DVD, Telefone, Hifi-Bausteine, im orig.Karton,VB 50,- ꇴ 0 53 04/78 08 Computer, Lautsprecher, Cameras, SpieSnowboard-Boots, Firma Flow, Mod. Blale, DVDs, PS1, PS2, Games Cube, X-Box, ze, Mens Gr. US 7.5, schw./grau, neu, und, und, und.....Sofortige Barauszahorig. verpackt, 80,-. ꇴ 0 53 02/49 56 o. lung !!!!!! Money-Max, BS, Höhe 18, Blumenstauden, Himbeeren 2x tragend, 01 63/8 35 41 62 Parken vor der Tür! ꇴ 4 73 74 50 Beeren- u. Ziersträucher, Haseleiben, Snowboard-Bindung, Firma Flow, rot/ Pfirsich- u. Pflauemenbäume u.v.m. wegrau, Größe M, inkl. Zubehör + Burton- Money-Max kauft! gen Verkleinerung ꇴ 0 53 07/21 65 Baseplates, 1x benutzt, wie neu, 60,-. Gepflegte Fahrräder, Haushalts-KleinGarten in Stöckheim zu verk., Steinlaube ꇴ 0 53 02/49 56 o. 01 63/8 35 41 62 geräte, Hör- und Spielcassetten, CD's, m. Strom, Wasser, Bad, EBK, Möbel, abModellautos, und, und..... gen. Grube, viele Obstbäume, Gartengeꇴ 05 31/4 73 74 50 räte etc. ꇴ 05 31/7 01 22 60 Kühl-, Gefr.-Schränke, Waschm., E-Herd, Geschirrsp. kauft ꇴ 05 31/1 32 74

Garten / Pflanzen

Telekommunikation

Haushaltsgeräte

Geschirrspüler Privileg Öko 560 f. 40,-. ꇴ 0 53 51/3 31 81 Waschm., Elt. Herd, Kühlschr. usw. gebr. m. Garantie. Elektro-Laden seit über 20 Jahren. BS, Werder 3A (Wendenstr.), Reparatur-Dienst ꇴ 05 31/4 52 72 Günstige Küche, Buche, 2,50m, VB 450,ꇴ 0 53 04/90 72 40

HiFi / Video / TV Farb TV, 45 cm, Philips, bildschön, wie neu, wenig benutzt, derzeit, MediaMarkt-Preis 288,-EUR für nur 130,-EUR zu verkaufen. ꇴ 05 31/84 30 57 Regal für Stereoanlage (Rack), 2 Glasböden, Gestell: Milchglas u. Metall grau, B/H/T, 40x65x52cm, Selbstabh., VB 20,- ꇴ 05302/4956 o. 0163/8354162

Money Max kauft!!!!

Flash-Point, An- u. Verk., Friedrich-Wilhelm-Str. 6, BS ꇴ BS/ 6 01 83 67

Bekanntschaften für Sie

Bekanntschaften für Ihn

Legosteine einzeln, 25,-. ꇴ BS/84 79 60 Aunrufbeantworter-Rispondo 4 zu ver- Kaffee?...Du solltest bis 26 J. alt sein, kein SK-Typ (Sklave, Skater,Skin), hukaufen, 25,- ꇴ 05 31/79 19 30 morvoll u. untenehmungslustig.Ich, Bunte Übertöpfe 10 Stk., Ø 10-12cm, je männl., 26 J., attraktiv, intell., 1,85m. 2,- ꇴ 05 31/32 09 63 BmB 쾷 Zuschr. an nB u. VER 40818 Z Kl. Bodenstaubsauger, 1400 W., neuw., Wenn Du männlich, ca. 58 J. alt, 175 cm bist, warte ich auf Dich. Bin 57 J. 1,62 noch mit Garantie, FP. 25,-EUR. ehlich+treu 쾷 Zuschr. an nB u. BSS ꇴ 0 53 06/25 00 40805 A Lattenrost Holz, 2x3 m, 7 Zonen Diamona Strato 25,- ꇴ 05 31/35 03 82 12 neue farbige DIN A 4-Ordner, 10,-EUR.; Reiseführer Versailles, LouSeitensprungagentur und Partnervervre, 5,-EUR. ꇴ 05 31/8 24 44 mittlung in BS und Umgebung. Frauen Bräter, emaill., Deckel, Rezeptheft, Fisch- / kostenfrei ꇴ 0 50 74/9 61 09 29, 24 h Gemüseeinsatz, 12,- ꇴ BS/51 28 53

Bekanntschaftsvermittlung

Umzugskartons, Stück 1,ꇴ 05 31/60 22 01 Lattenrost, verstellbar 25,- ꇴ 0 53 1/ 3 54 05 90 Rucksack f. Inliner o. Schlittschuhe 7,-; kl. Waschbecken, beige, 5,-; Tuner 5,-. ꇴ 05 31/2 36 23 62 10

"Götter, Gräber + Gelehrte, Ägyptens Ärchäologie", mit vielen Bildern, nur 5,ꇴ 0 53 1/ 7 45 17 Michelin 195/65 R15 V, Profil ca. 6mm, 25,-EUR. ꇴ 05 31/57 90 97 AB High Tec 4012 AM / FM Dual-Mode Handfunkgerät m. Display, Channel-Anzeige, gebraucht: 25,- ꇴ 01 74/9 02 71 02 Neuer Duschvorhang 180x200, 2,-; Da.Schuhe, Gabor Gr. 51/2 12,ꇴ 0 53 06/72 09 o. 01 75/1 01 01 58 86 VHS Kassetten aus Sammlungsaufl. versch. Lauflängen + Fabrikate, 25,-EUR. ꇴ 05 31/2 61 17 19 Kiefertisch massiv, rund, Ø 105 cm, Höhe 45 cm, 25,-EUR. ꇴ 05 31/57 85 47 Wanderhose mit Trägern, Gr. 52, neu, beige, 18,- ꇴ BS/51 28 53 Ricosta Schnürhalbschuhe, gut erhalten, Gr. 31, 6,-; Geox Winterschuh Gr. 31 dunkelbl. ꇴ 0 53 1/ 8 84 44 06 24er Da.Fahrrad, 3 Gang, 15,-; 16er Ki.rad, gelb/grün 10,- ꇴ 0 53 06/94 18 16 Gehhilfe "Rollator", neuwertig 25,ꇴ 05 31/68 12 40 2 Wanderstöcke m. Metallspitze je 2,-, fast neue Damenlederstiefeletten Gr. 40 2,- ꇴ 05 31/32 09 63 Schreibmaschine Olympia, Schlitten DIN 4 Breite mit Koffer 10,ꇴ 05 31/51 12 85 Kühlschrank für Garten od. Partykeller, Siemens, 10,- ꇴ 0 53 07/51 33

Telefonkontakte 1x zahlen, Vergnügen, sooft man mag! Da bleiben keine Wünsche offen!

Sarah, gr. OW, Kaffeebraun, mit Top Figur verwöhnt dich ! ꇴ 01 63/6 73 84 72 Privatsex! Frag danach unter 11826! Kein 0190! EUR 1,99/Min.

Sehr sexy und tabulos ! 24 J. Top-Service. ꇴ 0176/29111436 Neu Maja ꇴ 01 76/51 34 26 51

Julia, blonde Sexbombe ꇴ 0 53 51/54 25 40

Süsse Maus, Superservice verwöhnt m. heißer Erotik v. A-Z ꇴ 0 53 51/54 35 61 Gang-Bang! Anmeldung Herren, Infotelefon ꇴ 01 63/7 16 85 95; Anmeldung Damen ꇴ 01 71/1 07 41 64

Neu! Busenwunder heiß&willig ꇴ0531/6183579 ladies.de Hast Du Lust und Zeit, komm vorbei! ꇴ 05 31/ 280 8761 o. 01 74/ 804 8125 2 Pol.Lisa + Beata, Fr.+Sa. ꇴBS/3904557 Heiße Ines! ꇴ 0137/737 37 01 98 ct/Anr. Tina, Haus-und Hotelbesuche reife Dame mit Niveau ꇴ 0174/7122179 Kollegin für Appartments in BS, SZ, GS, WF gesucht. ꇴ 01 70/9 77 43 01

Nicki 22 J. + Sina 19 J. weiblich + superschlank, ꇴ 05 31/7 07 51 50

ab

30,-

Heiße Ehefrau! ꇴ 01 90/86 02 92 (min/1,86 EUR/SD) Auch in den Ferien ꇴ BS 88 53 669 Gina verspielt, priv. ꇴ 0160/91 00 92 05 Eve 80 D! besucht Dich ꇴ 0171/8 0181 48 Reife Sexymaus - ꇴ 01 70/8 04 89 24 Erot. Massage ꇴ 01 60/928 09 533

e..... Motto-Tabisg23 .10. vom 17.10.

Party-Treff Bad-Gandersheim/Heckenbeck Methfesselstraße 6

d Getränken mit Snacks unen erwarten Dich m Da 7 5– se Tabulo äger-Party“ .10. „Schürzenj Samstag den 22 it Pornostar m r Schürzen) en tragen nu (unsere Dam men Da n se lo und 8–10 tabu

Frauen haben den Eintritt frei! www.estrifi.de Mo.–Fr. von 12–1 Uhr, Sa. von 14–4 Uhr, Tel. (0 55 63) 99 98 85, Handy (01 63) 7 80 92 83

Heimlich lauschen! Ganz anonym! Frauen ab 60 sind der Hit! Ruf an! ꇴ 01 90/8 34 17 47 EUR 1,86/Min ꇴ 01908/93273 (E 1,86/min.) Rita ꇴ 05 31/3 48 96 95 Kim, 18 J., bin zierlich, etwas schüchtern, suche erfahrenen Mann. Schicke SMS an ꇴ 01 76/88 84 24 84 !!!

Mira su. Koll. ꇴ 1227291

Salon Herzog

Entspannende Ganzkörper Massage, Mo - Fr 9-18 Uhr ꇴ 05 31/4 81 12 50

in heißen Dessous erwarten dich

Sexy Türkin! ꇴ 01 90/81 15 04 min/1,86

Telefon 0 53 31/88 14 26

Ganz neu, 2 Thai Girls

8 internationale Girls

www.erotikkontakte-niedersachsen.de

jung u. bildhübsch, Topfigur, BH 80 B, 100D! Erotik Massagen ꇴ BS/349 99 79 Neu in WF! Ex-Erotic-Star schlank u. mega OW. ꇴ 0163/3783844 In 47 Sek. bist Du fertig! Haus- u. Hotelbesuche all Inclusiv ꇴ 01 90/8 30 28 60 EUR 1,86/Min. ꇴ 01 60/68 27 890 Wir, 6 Mädels, besuchen dich im Haus-, Hotel, Büro .....! ꇴ 01 71/96 00 823 Neu, Agata blonde poln.

Neu! Von zart bis hart

Vollbusig & erfahren. ꇴ 0531/3495429

Franziska ꇴ 01 60/6 64 65 84 Neu 2 Transsexuelle

Sexbombe, 22 J., schl., ꇴ 05 31/3 90 21 65 Bianca ꇴ 05 31/3 80 88 23

tabulos!

XXL BH ꇴ 0175/3262257 Tantra-Mass. BS/ 4 39 64

Schmuck, neu u. alt

Bekanntschaften allgemein

Wohnungsauflösungen

Verschiedenes

Pakete zu Weihnachten

in die GUS-Länder (Russland, Kasachstan, Ukraine). Hauszustellung. Garantie: Foto des Empfängers! Und Transporte aller Art innerhalb Deutschlands! Gaststätten-Einrichtungen (Tische, ꇴ 0 53 41/39 09 02 Stühle, Hocker + Theke) zu verkaufen. ꇴ 01 70/4 44 67 80 Delsey Hartschalenkoffer rot incl. Kosm. Koffer neu VB 45,-/ Staffs 3er Strahler VB 25,- ꇴ 01 71/9 61 05 46 Kühlerschlauch schwarz, 50 x 4,5 mm, 6 m lang, 40,- ꇴ 0 53 07/33 88 Kaltschaummatratze 1,80m x 2,00m, 2 Kühlschr., Techline, VS; fast neue GardeHärten, neu, VB ꇴ 05 31/3 17 62 49 robe wg. Veränderung abzug., 4-tlg. Jugend-Zimmer Buche Nachb., top ꇴ 05 31/3 10 47 63 Zust., Bett, Schrank, Schreibtisch, Bettkast.-Schrank, modern mit blauen Wolle-Räumungsverkauf Griffen, VB 300,-. ꇴ 05 31/6 32 79 1.11.-31.12.05 Mohair, Angora, Wolle, Baumwolle und Effektgarne, nur 1 EUR Verkaufe Futonbett, 1,80m x 2m, Lattenpro Knäuel bei Horn&Klettke, BS-Garrost & Matratze kompl. neu, f. Selbstabtenstadt, Hainbergstr. 57 ꇴ BS/8734 48 holer, 200,- ꇴ 05 31/8 78 85 38 gebraucht. El. Pflegebett, buche, w. ben. (NP 1800,-) Senioren-Elektromobil ꇴ 01 77/7 28 47 34 f. 400,- zu verk. ꇴ 0 53 73/33 08 97 Schlafzi.-Überbau mit Bett, Fa. Nolte, kl. Flohmärkte in BS-Wenden bei möma, am 22.10., ab 17 Uhr und 23.10., ab 6 Uhr, Schrank 2 J., 250,- ꇴ 05 31/37 28 87 in WOB-Hainenkamp bei Hornbach und Ledersofa, schwarz, 5 J. alt, zu verschenH-Altwarmbüchen bei real, am 23.10., ken (NP 2.400 DM) ꇴ 01 74/9 78 44 79 Info: ꇴ 0 53 32/94 65 78

Möbel / Teppiche

Adidas Regenjacke, Gr. 4 (M), schw.-gelb, FFR-SINGLETANZ für Alle, am 22.Okt., Kulturzentrum, Meinersen b. Gif., 20 h. 4,-; elektr. Zahnb., Braun, Oral, 4,Ihre Party m. Disco- u. Gesellschaftstanz. ꇴ 0 53 06/72 09 Einf. kommen. www.singletanzparty.de Federkernmatratze, 0,80 x 1,90 m, neuwertig, 20,-; Miniknirps 5,- Paar gesucht! Er, Anf. 40/1,85 sympath. Erscheinung, gute Figur mit dem ꇴ 01 60/99 44 03 32 gewissen Extra sucht euch für gemeinBüro-Drehstuhl, 15,- ꇴ BS/79 11 39 same erot. Spiele. 쾷 Zuschr. an nB u. VER 40693 Z Schnurloses Telefon, digital mit Clip 10,Nightclub 39, wir brauchen Verstärkung! ꇴ 0 53 1/7 01 50 98 ꇴ 01 79/931 46 21 ab 14 Uhr 4 Howard Carpendale, CD-Alben, 25,-EUR. ꇴ 05 31/2 62 18 39 Ballettsachen (H&M): Anzug, Jacke, Rock, Gr. 128, 2 Strumpfhosen+Schuhe, 18,- ꇴ 0 53 02/90 23 63 Er, 43 Jahre, sympathisch und aufgeschlossen, möchte mit Dir eine feste BeBlumensäule, Handarbeit, 1 m hoch, 15,ziehung aufbauen. Foto wäre nett! 쾷 ꇴ 0 53 02/42 37 Zuschr. an nB u. VER 40748 Z Standkühlschrank 85x55x60cm, Gefrierfach weiss v. Privileg, technisch ok, 20,- Er, 27, schl., sucht ältere, erfahrene, großzügige sie. Gern auch mollig, für geleg. ꇴ 05 31/37 12 12 Treffen. 쾷 Zuschr.: nB u. VER 40717 Z 2 Kleinkindbettdecken, Daune und Sommer/ waschbar, sehr gut erhalten. 12,-EUR. ꇴ 05 31/51 52 77

Damenwinterjacke, Gr. 42/44/46, sehr weitere Mitarbeiterinnen ges. (schlank) Thai und Japan. ꇴ 01 74/3644205 gt. Zust., je 7,- ꇴ 0 53 02/27 84 Haus- u. Hotelbes. ꇴ 01 52/0523 45 97 Polin! Super Sex, Haus und Büro. Brillanten, Altgold, Silber, Zahngold, ꇴ 01 76/26 22 65 22 www.nightclub39-gifhorn.de etc. Goldschmiede A. Morgenroth, Schwarze Lederjacke f. Herren, Gr. 50/52, 25,- ꇴ 0 53 1/8 24 44 Friedr.-Wilhelm-Str.49 ꇴ BS/4 59 94 u. Nette Dame privat ꇴ 0 15 20/2 59 65 23 SOFORT CASH FÜR.. a. Rathaus, Langer Hof, ꇴ BS/4 51 58 Stella. ꇴ 05 31/79 44 10 Ihre Handys ꇴ 05 31/2 90 66 40 spez. Armbanduhren, Münzen u. Orden. Handyvertrag ohne Schufa-Abfrage Ilona, 80 G,Vollpiercing, Mo-Fr 9-16 Uhr Alte Geige u. Chello ꇴ 01 76/502 04 155 Vertiebspartner gesucht. MPA Europe, 8 Topmodelle in ꇴ 05 31/4 81 12 50 Gold. Silber + Münzen ꇴ 03 61/7 89 66 35 heißen Dessous !!! Flirt: Heiße Nächte 100 kg Pol. ꇴ BS 3904558 Edelmetalle, Schmuck alt u. neu. BrilTelefon Sofort Bargeld!!! lanten, Brillantschmuck, Altgold, Zahn(Standgefahr) !!! 05321/3119840 Money-Max kauft Handy's, Telefone, gold, Silberbestecke u. Formsilber, Anfür Singles & Paare. Bitte telefonisch an- Neu, 2 zierliche Thai www. erotikkontakte-niedersachsen.de PDA's, Navigationssysteme zu Tagestikes, Armbanduhren u. Taschenuhren, Mäuse! 20 J. ꇴ 0 53 53/99 08 41 melden!!! Allgemeine Öffnungszeiten: höchstpreisen! BS, Höhe 18. Briefmarken, Millitaria, Orden, UrkunMi. ab 19.00, Fr., Sa. ab 21.00 Uhr. Sie diskret a.ni. brav! ꇴ 01 37/7 37 20 23 ꇴ 05 31/4 73 74 50 den, alte Ansichtskarten u. Briefe, Münwww.pc-flirt.de/Anm. ꇴ 05121/22636 Bea, heiß & tabulos! (98ct/anr.) zen, ganze Sammlungen u. Nachlässe. Rothaariges, temperamentvolles Top Der Froschkönig ist einsam und leidet unBarankauf zu Tageshöchstpreisen. KomModel mit endlos langen Beinen. ꇴ Neu! Blonder Engel, 30 J., verwöhnt Dich säglich. Aber er kann warten. me auch ins Haus. Fa. Hahne, Schuhstr. 05 31/250 36 48 (auch Hausbesuche)ꇴ 01 70/7 47 1050 23, neben Salamander Am Kohlmarkt, Meisterwerkstatt, Batteriewechsel 5,50, Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige Am 22. u. 23.10., je 12-16 Uhr, MargareBraunschweig ꇴ 05 31/4 03 13 besser und fällt in´s Auge. Fragen Sie, tenhöhe 43, BS, Eiche: Schränke, Tische, 100,-EUR und mehr für Fotoalben und Fowir beraten Sie gern. Die KleinanzeigenStühle, Kleinmöb.; Schlafzi.: Schrank; tos aus den Kriegsjahren 1939-45 alles annahme erreichen Sie montag bis donKüche, usw. ꇴ 05 31/2 33 87 67 anbieten. ꇴ 0 52 22/80 63 33 nerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freiWohnungsaufl. kompl.: gelaugte Kieferntags von 9.00 bis 15.00. möbel, Kühlschr. u.v.m, Sa. 11-15h u. Großer TV gesucht, mit Scartanschluß, ꇴ 05 31/23 88 20 um 100 - 120 EUR. ꇴ 0 53 04/91 89 82 So. 16-19h, ꇴ BS/2 25 94 62 od. 01 79/ Erotischer Mann mitte 50 sucht Sie oder 7 67 80 32 Modelleisenbahn, Märklin, Trix u. SpielPaar bis 75 Jahre 쾷 Zuschr. an nB u. BSS zeugautos bis 1975 ges. ꇴ BS/4 39 94 Omas Nachlass, Porzellan, Romanhefte, 40810 A Stehrümpchen usw, Sa. 22.10.05 von Su. Feststoff-Kessel für Zentral-Hzg. und 10.00 bis 16.00 Uhr BS-Querum, Im FiPuffer-Speicher ꇴ 0 55 08/6 52 scherkamp 5 ꇴ BS/37 29 84

Neueröffnung!!!

Farbfernseher mit FB, DBVT, SAT, Audioanlagen, DVD, Hifi-Bausteine und, und..... BS, Höhe 18, ꇴ 4 73 74 50 100 Hz Farb-TV, 72er, ca. 4 Jahre, viele Extras, 115,- EUR ꇴ 0 16 2/ 5 93 91 29 An- u. Verkauf Farb-TV, DVD, HiFi-Anlagen, gr. Auswahl, Einzelbaust., Handys, Playst., PC's usw., gebr. + günstig mit ÜGarantie, auch defekt. Gennermann, BS, Neustadtring 33 ꇴ ab 15 Uhr , Samstags ab 9.30 Uhr BS 5 38 11- Sofort Bargeld Adidas Sportschuhe (blau/weiß), neu, nie 400 W Disco-PA Boxen 100l., Paar . VB Kaminholz + neuwert. Bigpaks, günstig !! getragen, Gr. 38, 20,-; Kinderfahrradꇴ 01 78/8 57 31 66 350,- ꇴ 05 31/2 50 43 86 helm 5,- ꇴ 05 31/1 58 31

Büro / Ladenausstattungen

17

NEU

Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

Extra

Jugendl. gepfl. Da-Kleidung, 36/38, ca. 40 Teile, nur 15,-; z.B. Hosen, Pullis, Shirts, Bluse. ꇴ 05 31/37 37 48 Modell-Bausatz Revell Mercedes Benz 540 K, 33 cm, zu versch. ꇴ BS/512853 He.-Sakko, Gr. 28, 2-reihig, neuwertig, 15,- ꇴ 05 31/33 37 98 Jack Stone Lego ab 4 J. Polizeiauto 3,-; Polizeihubschrauber 5,- ꇴ 05 31/50 98 77 5 Kürbisse á 2,00 Euro. ꇴ 05 31/51 22 55 Puppenmöbel, Etagenbett 15,-; Schrank 5,-; Hochstuhl 5,- ꇴ 05 31/50 94 44 Trenchcoat gefüttert, 15,-; Esstisch, Eiche rustikal, neuw. 10,-. ꇴ BS/2 36 57 76 Ricosta Winterstiefel Gr. 34, dkl.blau, 3 Klettverschl., gut erh., FP 20,ꇴ 05 31/57 76 53 Zu versch. gr. Schlafzimmer, mit Überbau u. Kleiderschrank (3,50m), gut erh., ꇴ 01 77/3 08 70 73 Druckertisch auf Rollen, 3 Körbe f. Papier, neuw., 25,- ꇴ 05 31/51 10 21 Gr. Schaufelrad, Kugelbahn 15,-; BabyBorn Winterkuschelsack m. Handschuhen, 10,- ꇴ 0 53 05/5 40

Salon Cora

SUPERCHANCE

18 Telefonkontakte

Salon Stern Es erwarten Dich 8 Schönheiten! Telefon 05341/836951

Parkplatzsex in Braunschweig u. Reg.! ꇴ 01 90/8 24 91 05 EUR 1,86/Min. Wähle 11826 und verlange "Telefonsex"! Kein 0190! EUR 1,99/Min. www.erotikkontakte-niedersachsen.de Erfahrene Sie, 68 + tabulos, alleine, mit PKW. 0 19 08/7 23 23. (E 1,86/min.) RE 19 J., süße, sexy Russin! Wähle 11895 und verlange "Russin"! Kein 0190! EUR 60+ 01 90-81 02 29 min/1,86EUR/SD 1,86/Min.

5 Lady´s im Zentrum !

Unterricht / Fortbildung

Salon Baron

Kollegin gesucht. ꇴ 05 31/1 22 64 54 App. in WF+BS zu verm. 0171/9361261

6 heiße Girls küssen leidenschaftlich gern! Telefon 0 53 61/8 48 68 29 oder 0 53 61/8 48 68 30

Neu 2 Thailänderinnen !

schlank und mollig. ꇴ 01 62/835 75 05 Erotikkontakte in Edemissen, Vöhrum u. U.! Wähle 11895, frag nach "Erotikkonwww. erotikkontakte-niedersachsen.de takte"! Kein 0190! EUR 1,86/Min. Tanja, neu! tabulos ꇴ 01 70/1 92 06 44 Aktion!! 1 x Franz. Gratis Agile Rentnerin, 63, einsam, sucht sexuelbeim 1. Besuch ꇴ BS 0176/29 52 0016 le Abwechslung, auch nachts. ꇴ 01908/82011 (E 1,86/min.) Neu, 2 Asia Transen NEU-Julia 21 J., schlk. ꇴ 0 53 07/94 04 43 bildhübsch, lieb & jung ꇴ BS/2885 665 Seitensprung in Braunschweig u. U.! Pur und liebevoll ꇴ 01 74/8 95 55 57 ꇴ 01 90/8 53 78 75 EUR 1,86/Min. Neu, Larissa, 22 J.! ꇴ 01 76/51 16 07 63 Thai-Trans Mora, schlanke Schönheit, GF! Fotos unter: www.tgirlservice.org/mola Sexy Thai Ann + Lin Heidebrink 3B ꇴ 01 74/4 84 00 99 OW 90D, PE, ꇴ 01 62/17 58 054 Von 21 - 9 Uhr bin ich, weibl. 36 J., allein. Angy! ꇴ 01 71/1234472 o. 0531/695491 Suche potenten Liebhaber. Tagsüber bit- Ina ꇴ 05 31/8 01 95 92 te nicht anrufen. ꇴ 0 19 08/6 14 03 (E Lack + Leder 1,86/min.) App. frei in BS City. ꇴ 01 70/3 38 75 98 Sexy Thai-Girls in GF, Service von A-Z !! Heidebrink 3 B, ꇴ 0 53 71/86 68 47 Reife, runde Ellie

Zum 1.Mal in Wolfsburg

Pimky!Top-Serv.A-Z!ꇴ 05361/8434927 PATRICIA ꇴ 01 72/4 65 58 06 Sex Genuss 110.OW. Ja ꇴ 0175/3390890

Das Dream-Team!

Engel sind im Himmel, aber wir sind teuflisch gut...! Nette Kollegin gesucht. www.dreamteam-braunschweig.de ꇴ 05 31/7 07 51 50 Leidenschaftliche Sie sucht Dich für heiße Spiele! SMS ꇴ 01 60/4 00 85 74 Ärztin, 33, vollbusig, offen für Alles, verwöhnt Dich o.f.I. ꇴ 0 19 08/6 14 56 ( E 1,86/min.)

2 Karibikmäuse 1x in BS

für Extrawünsche ! Atombusen Eva u. schlk.,bildhübsche Nina ꇴ BS 3495429

besucht jederzeit ꇴ 01 71/9 81 66 39

Sabine, Polin ꇴ 0531/866 73 72 od. 0163/3305497 Tara, Karibikperle mit

Klasse! Schlk., gr., langb., 95 C, naturg. auch Lack + Leder! ꇴ01 75/7 75 23 07 www.sexkontakt-auskunft.de Nymphomanin, 41, super sexy, su. mutige Männer+Frauen f. One-Night-Stands. Priv. + o.f.I. 01908/84045 (E 1,86/min) Beinamputierte Rita, 48J. verwöhnt vom Feinsten mit Zeit. ꇴ 0152/05 92 72 40 Tanja, 18J. sucht Telefonsex! ꇴ 01 90/8 67 48 00 (min/1,86/MS) Hausfrau aus Lehre zeigt Dir neue Technik! ꇴ 01 90/8 24 35 36, 1,86 EUR/M.

Blondie ꇴ WOB/ 4 82 36 Cindy ab 25,- ꇴ 01 75 25 07 609 Mehr als eine Sünde wert...Nur Haus u. Hotelbesuche ꇴ 01 75/4 17 20 47

NEU! 3 Süsse Polinnen

verwöhnen dich zärtl. ꇴ BS 3 49 63 22 Irene, heisse Lust, Kuss, Popo und Massage. Ich bin für dich da ꇴ 0531/77715 Ab 25,- Lust und Spaß! Zuckerschnecke ꇴ 01 62/7 34 27 71 ꇴ BS/2 50 70 38 o. 01 60/6 57 47 95 Mo-Fr 10 - 15 Uhr 6 kostenlose Kontaktvorschläge! Als Mann sende FINJA an Haus-, Hotel- und Bürobesuche. 24 Std! 6 ꇴ 01 77/1 78 11 12 (als Frau TIM) Models für Ihn! ꇴ 01 75/258 79 62 Neu Kati Anfängerin ꇴ 05 31/8 01 95 92 2 ZW v. priv. zu verm. ꇴ 01 75/840 2095 Justine, blond, heißer ꇴ 01 60/2 53 55 19

Vulkan!

BS

Perser- u. Siammischlinge kurzhaarig / langhaarig ꇴ 01 79/7 62 35 58 Meerschweinchenbabies. ꇴ 5 16 18 45 Haflinger 1,5 Jahre und 0,5 Jahre aus Offenstall. ꇴ 05 31/33 06 12 Nehme Tiere in Pflege, nur Rüden und Katzen. Kümmere mich auch um AbgaSchuldenabbau ohne Neuverschuld., kein be-Tiere. ꇴ 01 74/6 54 57 48 Kredit, 1 x Rate an eine Stelle,keine Kuschel-Katze, kastriert sucht nettes zu Rechtsb., ab 3.000,EUR Hause ꇴ 01 79/4 80 65 99 ꇴ 05 11/9 66 67 30 v. 8.00 - 18.00 Uhr Golden Retriever Welpe,Rüde, nur in gute Hände abzug. ꇴ 01 70/9 50 09 57 od. 05 31/2 63 52 66 Maine-Coon-Babys schw./silber u. rot/silber m. Pap. u. Impf. ꇴ 0 53 04/16 17 Nachhilfe qualifiz. u. preisw. erteilt Lehrer Chihuahuawelpen ꇴ 03 92 41/43 09 Kl. 1-13, Mathe, Engl., Deut., Phys., Ch., Ausbild.Ber., Nä. Theater ꇴ BS 34 28 24 Riesenboxen, viel Licht, Luft u. Auslauf. Was braucht Pferd mehr? Neuer FreizeitAchtung! Achtung! stall in Denstorf hat noch Boxen frei. Jetzt schnell anmelden. Kurse für Kosꇴ 053 02/80 50 77 + 01 73/4 00 51 35 metik, Fußpflege, Nagelmodellage. KosHier fühlt Ihr Pferd sich metikschule Bodtke ꇴ 0 53 31/96 91 66 wohl...und Sie auch. Sehr große Boxen, Lern schwimmen im Aquarius (Ki./Erw.)! Weide, Halle, Unterr. vor Ort, bei Bedarf Info: ꇴ 0 53 73/13 59 o. 05 31/2 71 90 Turnierförd., tolle Stallgem. & eig. Verein!ꇴ 0170/902 69 67 einfach anrufen! Qualif. Nachhilfe Engl., Franz., De. 1-13. Komme zu Ihnen nach Hause 12,-/Std. Wasserschildkröten v. Züchter m. Pap. ꇴ 01 71/4 45 92 44 ꇴ BS/5 16 14 13 od. 0 16 2/ 6 87 01 44 Biete Englisch-Nachhilfe an SchülerInnen www.anifood.de Tierfutter und mehr... aller Klassen. ꇴ 05 31/2 34 95 70 der günstige Online-Shop Improve your English! Conversation with Su. Stellplatz f. Stute: Box, Auslauf und a native Speaker in ꇴ BS /1 21 78 85 Halle, BS und Umg. ꇴ 01 70/2 17 80 00 Futterrüben zu verk. ꇴ 01 70/ 6532 412 1. Reitertag im RVV-Leiferde am 22.10. ab   10 Uhr www.reitverein-leiferde.de 3 süße Mix-Welpen abzug. geimpft + ent-    

  wurmt ꇴ 0 53 64/94 78 71        Schäferhundmischling 7J., braun, m. Pap. abzug. ꇴ 01 74/7 07 77 64     Ist Schnurren für Sie die schönste Melo-    !" # die? Dann freuen wir uns auf Ihren An-    ruf! Wir vermitteln Ihnen Ihre Wunschkatze mit Vertrag und gegen Schutzgebühr. Selbstverständlich stehen wir Ih-   nen auch nach Vermittlung noch mit Rat   und Tat zur Seite. ꇴ 05 31/2 35 14 48   

www.katzenschutz-bs.de Nestjunge Wellensittiche. ꇴ BS 87 21 46 Aquarien- und Teichservice, Beratung, Planung, Pflege. ꇴ 05 31/89 46 30 Zwergkaninch., 6 Wo. ꇴ 0160/95314617 Zwergkaninch., 6 Wo. ꇴ 0160/95314617

Verschiedenes

Kapitalmarkt SCHNELLE HILFE - FAIR-PAY • Modelle zur Finanzsanierung von e 3.000,– bis e 250.000,– • Hilfe zur sukzessiven Tilgung von Verbindlichkeiten auch bei Bonitätsproblemen • Hilfe auch für Selbständige, Arbeitslose, Rentner und Hausfrauen • Kostenlose Info – Kostenloses Angebot – 24-Stunden-Service – seit 1992 콯 0 91 23/96 11 11 • Fax 0 91 23/96 11 29

Zinsgünstige

Entrümpelungen!

Günstige Festpreise durch Inzahlungnahme, besenrein, kurzfristig, zuverlässig und Transporte bis 3,5 T. ꇴ 0 53 07/48 09 FAX 0 53 07/48 11

BAUDARLEHEN

auch ohne Eigenkapital bis 120% des Kaufpreises

Tiere

50,-all incl. ꇴBS/7071707

Kätzchen, 9 Wo., schwarz-weiss 15,-; Zubehör neu 60,- ꇴ 0 53 09/94 08 86 Tabulose Witwe, 59, mit großen Brüsten, ganz privat + ganz alleine ers. Kontakte Schöne helle Pferdebox, mit und ohne 0 19 08/4 30 71. E 1,86/min. PUS Padock in Lehndorf zu vermieten (tägl. 24 Std.) ꇴ 017 6/21 318 661 o. 0171/ 604 7274

- Immobilien Deutschlandweit und in der Türkei - Privatdarlehen ab 4,95 % - Neubauten ab 96.000 € TDB Dienstleistungen GmbH Tel:0531/40588 Fax:0531/13211 email:[email protected]

Sonderkreuzfahrt zur Sonnenfinsternis

Ägypten, Zypern, Türkei, Griechenland mit dem 4-Sterne-Schiff Costa Marina vom 21. März bis 2. April 2006

Int:www.tdb-immo.de

Männer f. jede Wohnung Umzüge, Renovierungen, Räumungen, Containerdienst. Anfr.: ADAM ꇴ 05 31 / 33 26 26

Donnerstags bis 20 Uhr für Sie da! Ab 18 Uhr HDTV live erleben!

FERNSEH HUBE BS · Am Hohen Tore 1

Fon: 05 31/4 11 70 P

Reiseverlauf: Venedig – Korfu – Alexandria – Port Said – Limassol – Marmaris – Heraklion, Insel Kreta – Olympia, Katakolon – Dubrovnik – Venedig

Gartenarbeiten ꇴ 05 31/8 85 31 58 BS

Top Angebot! Sonderpreise auf Haustüren!

Sämtl. Garten- und Pflegearbeiten, Baumfällung m. Entsorgung, TerrassenWegegestaltung, Zaunbau und WinterFenster · Haustüren · Wintergärten · Rollläden dienst. Firma Klenner ꇴ 05 31/30 12 85 Größte Ausstellung in der Region Harz und Heide Fax: 05 31/30 12 21 Mehr als 100 ständige Ausstellungsstücke men-girl-strip.de ꇴ 0 53 31/2 72 77 ORKO-BAUELEMENTE GMBH Dacharbeiten/Rinnen ꇴ BS /2 33 75 71 Telefon (05 31) 31 10 21-24, Fax (05 31) 31 43 49 Hole kostenlos Hausrat, Bücher, Teppich, 38112 BS, Ernst-Böhme-Straße 7/Hansestraße Kleinmöbel, Schlafcouch ꇴ BS 89 44 93 Internet: http://www.orko.de Ab 20,-/Tg., LKWu. PKW+ km; ab 8,-/Tag, Montag bis Freitag 8 bis 18, Samstag 9 bis 12 Uhr Anhänger. Schröder ꇴ 05 31/8 11 61

Malerschnelldienst!

***Winterdienst***

Firma Vogelsang ꇴ 05 31/3 88 45 51 Qualitätsarbeiten zu günstigen Preisen, bei Bedarf Aus-, Einräum-, Montage- so- Verlege Laminat u. Teppb. ꇴ BS/37 28 53 wie Verlegearbeiten, keine Anfahrtskos- Renovierungen, Montage und Bodenleten, kostenloses Angebot, Malerbetrieb gearbeiten. Fa. TOMUD Hille ꇴ 05 31/1 74 24 ꇴ 0 5306/93 29 09 od. 0171/910 72 31 Garten- und Pflegearbeiten, Winterdienst, Baum- und Gehölzschnitt, Gerätevermietung. ꇴ 0 53 03/97 03 32 Altmöbelentsorgung ꇴ 05 31/121 89 42 Kick-Boxen/Kampfsport f. Kinder ab 4 J., Jugendliche u. Erw. unter professionel- www.kassel-daus-holz.de ꇴ 01 70/2 05 93 18 ler Anleitung, Trainer: Hayro Dogantekin, mehrf. dt. Meister u. langjähr. Trai- Kleintransporte ꇴ 05 31/121 89 42 ner f. Kinder u. Erw., ab 17,90 EUR mo- Maurerarbeiten aller Art, Sanierung v. natl., Laufz. 12 Mon., Angebot bis feuchten Kellern u. Balkonen/Terrassen, 31.10.05, Sportfabrik, Wolfenbütteler Fliesenverlegungen. ꇴ 0531/240 51 43 Str. 31 a (Heinrich-Büssing-Hof), BraunUmzüge, Einkaufserv., entrümpeln, renoschweig, ꇴ 05 31/2 70 26 02 vieren u.v.m. günstig. ꇴ 0531/1216299 Braunschweiger Sport-Club (östliches Ringgebiet)sucht................................... Abfluss-, Rohr-, Kanal- Reinigung. Fa. Schmidt: ꇴ 05 31/5 52 07 1.)...Trainer und Betreuer, die den größten Jugendfußballbereich Braunschweigs unterstützen wollen. Wir bie- UMZÜGE - TRANSPORTE ten Motivation, Teamwork und gute or- Internationale Möbelspedition, Containergestellung mit Entsorgung ganisatorische Rahmenbedingungen. Kontakt: ꇴ 05 31/2 50 36 41; 2.)...unter anderem noch Kids der Jahrgänge 1999 und 2000, die Spaß am Fußball haben wollen! Kontakt: ꇴ 05 31/60 Porschestraße 4 22 02; 38112 Braunschweig Tel. + Fax: 3.)...Fußballspieler f. den Herren- u. Alte Herrenber. (Kreisebene)! Spaß u. gute Schnell und sicher ans Ziel! Organisation garantiert. ꇴBS/50 49 56; Tapezier-und Malerarbeiten, Bodenverle4.)...Fußballspielerinnen, insbes. Vergung, ꇴ 05 31/2 80 52 66 stärkungen für die 2. Damen! Kontakt: ꇴ 05 31/2505544 o. 0 51 72/12 84 74; ***Gartenpflege*** 5.)...ausgebildete Schiedsrichter (positiund Umgestaltung, fachgerecht u. preisves Umfeld garantiert!) und Interessierwert, Fa. Vogelsang ꇴ 05 31/3 88 45 51 te gleich welchen Alters, die an einem Winterdienst, Gartenpflege, GehwegreiSchiri-Lehrgang teilnehmen möchten. nigung. Fa. Schäfer ꇴ 05 31/2 80 83 38 Kontakt ꇴ 05 31/32 15 45; Fliesenlegermeister Termin frei 17,90 EUR monatl. für Fitness, Aerobic, ꇴ 05 31/2 70 26 59 Gymnastik u. Sauna, Laufzeit 12 Mon., Sportfabrik, Wolfenbütteler Str. 31 a Haushaltsauflösung u. Entrümpelungen aller Art, Kleintransporte, Dachrinnen-, (Heinrich-Büssing-Hof), Braunschweig. Rohr- u. Kanalreinigung, Hausmeisterꇴ 05 31/2 70 26 02 (bis 31.10.2005) service, 24 h-Service. HKE DienstleistunNORDIC-WALKING Herbstkurse gen. Servicerufnr. ꇴ 07 00/00 38 52 32 www.fit-durch-sport.de ꇴ BS/37 39 75 (12 cent/min.) o. 0 53 61/38 52 32 Bagger mit Bediener. ꇴ 01 75/4 37 80 60

Sport & Fitness

0531/18552

Geschäftliche Empfehlungen Wermuth-Entrümpelung

Haushaltsaufl., klein Transporte. 0 53 07/20 45 30 o. 01 71/5 20 38 95 inkl. Abfuhr-, Wurzelfräsarbeiten. Hausmeisterservice, Gartenpflege, Winterdienst. Firma Klenner, BS ꇴ 05306/941530 od. 0176/23644150 ꇴ 05 31/30 12 85, Fax: 05 31/30 12 21 Baumfällung u. Baumpflege m. Seiltechnik, Kram u. Hublift. ꇴ 01 72/5 97 38 82

Baumfällarbeiten ab 70,-

P. B. K.

Malerarbeiten

20 % Winternachlass + 20 % Steuerersparnis möglich. Jetzt Angebot anfordern www.malereibetrieb-brigant.de ꇴ 05 31/2 09 31 44

"Das Gartenwiesel" Fachgerechte Baumfäll. sowie Gehölzu. Heckenschnitt inkl. Entsorg. ꇴ05303/92 11 79 o. 0177/7816155 Fa.

Dachdecker - Meisterbetrieb - M. Hoppe

Dachdeckerei - Fassadenbau - Kleinreparaturen - Sturmschäden - Gerüstbau. Neustadtring 46, 38114 Braunschweig, ꇴ 05 31/2 50 52 09

Carports und mehr www.kassel-daus-holz.de Malereibetrieb Uwe Ulbrich, der Spezialist für Schönheit und Farbe ꇴ 05 31/4 59 32

Winterdienst ꇴ 01 76/22 34 09 29 Anja's Gartenpflege

Haushaltsauflösungen Die günstige Alternative zu teuren Firmen Bürozeiten: Mo.–So. 10–13 Uhr u. 20.30–21.30 Uhr Telefon 05 31/2 87 31 96 24 h Mobil 01 60/91 37 78 13

Unsere Leistungen EntrümpeTapetenabriss lungen von: Bodenbelagentfern. Wohneinheiten Kleintransporte Kellern Umzüge Garagen Montagearbeiten Kleingärten Aufstellarbeiten Kein Angebot ohne uns!

BBB - Entrümplungen

alles aus einer Hand, binnen 24 Std.! Nachlaßräumungen, mit Anrechnung, Entrümpelungen, jeglicher Art, auch Extremfälle mit Grundreinigung. Tapetenund Bodenbelagentfernung, Renovierungsarbeiten u. Raumausstatter sowie Kleinumzüge zu Sonderpreisen. ꇴ BS 2 50 89 00 od. 01 60/ 645 91 41

bietet zu Herbstpreisen: Baumfällungen Wermuth-Entrümpelung Haushaltsaufl., klein Transporte. u. Gehölz- Heckenschnitt incl. Entsormit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige 0 53 07/91 17 70 o. 01 71/5 20 38 95 gung. Wege, Terrassen, Zaun und Pflasbesser und fällt in´s Auge. Fragen Sie, terarbeiten sowie Winterdienst Reinigungsserv. T & H Beyer, Glas - Büro wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenꇴ 0 53 03/99 00 51 o. 01 62/711 33 58 Treppenhausr. ꇴ 05 31/3 17 65 84; Fax annahme erreichen Sie montag bis don05 31/3 17 65 85 nerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und frei- Heckenschnitt tags von 9.00 bis 15.00. inkl. Entsorgung, ꇴ 01 76/22 34 09 29 ꇴ 05 31/23 88 20 Gärtner erledigt Baumfällingen inkl. Entsorgung ab 70,-, Hecken- u. FormschnitDrucke statt Kopien, 1.000 Flyer A4, te, winterfest u. m. ꇴ BS/3105742 4/0 SM, 80 g Papier, 120,-EUR + MwSt. Nachlassräumungen ꇴ 01 71/8 81 45 82 Entrümpelungen ꇴ 05 31/121 89 42 ꇴ 05 31/5 68 46 Unfall!!! I.d. Nacht vom 14.10. ca. 22.00 ***Pflaster-, Platten- *** bis 0.00 h wurde e. Bank auf die Str. zw. und Natursteinarbeiten. Firma VogelVelth./Veltheim Ohe gestellt. Sollten Sie sang ꇴ 05 31/3 88 45 51 hierzu eine Beob. gemacht haben,wäre ich Ihnen für Ihre Mithilfe dankbar,ggf. - Außentreppen-Waschbeton, feinkörnig Fewo's Greetsiel am Deich, 40/ 60 m2, 2 - 3 gewaschen, rot/schw./weiß, stellt her u. Belohnung ꇴ 01 60/99 34 29 90 Pers., auch mit Hund. Günstig! baut ein, übernehme Abriss der alten ꇴ 0 40/2 80 23 58 ab 18 Uhr Dacharbeiten/Rinnen ꇴ BS /2 33 75 71 Treppe, inkl. Schuttabfuhr. Alles zu Fest- Grömitz/Ostsee, schöne Priv. Zi., Super preisen! Rolf Wallerath, Wasbütteler Str. Frühstück, Schnupperpr. ꇴ 01 73/ "Der Fensterputzer" 4, 38547 Calberlah ꇴ 0 53 74/26 82 9 33 90 75 oder 0 45 62/66 07 DLS Möhle ꇴ 05 31/2 50 75 00 Dachdeckerarbeiten aller Art und KleinOstsee Urlaubsparadies/Bauernhof, eig. Tapezieren preiswert. ꇴ BS 7 01 27 87 reparaturen. M. Nettig, DachdeckerHallenb., Sauna, Ponys ꇴ 0 43 63/ 8 15 meister ꇴ 05 31/ 89 81 48 Fa. Nach Hausfrauenart, putzen wir Ihre www.ferienhof-lunau.de Fenster von privat ꇴ 01 70/3 64 43 13 Elektromeister günstig ꇴ BS/8861900 St. Peter-Ording, direkt am Strand, exkl. zauberhafte Fewos, Terr., Gart., sof. frei, Entrümpeln wie ein Wirbelwind binnen Verlegung von Wand- und Bodenfliesen. Firma ꇴ BS/1 22 88 21 24 Stunden. ꇴ 05 31/37 36 00 ewew.de ꇴ 04862/8770 www.fewos-dittmer.de Abfluss- Rohr- Kanal- u. Dachrinnenreini- Flughafentransfer und Fernfahrten mit #Pflasterarbeiten#, Natur-, Betonstein, gung. 24 h Service. HKE DienstleistunTaxi-Schirrmacher. ꇴ 0 53 07/67 47 Wege-, Garten-bau zu Festpreisen; M+G gen. Service-Nr.: ꇴ 07 00/00 38 52 32 Bau ꇴ BS/37 21 69 u. 01 77/8 81 12 20 (12 cent/ min.) o. 0 53 61/38 52 32 Maler frei! ꇴ 05 31/4 59 32

Toll auffällig...

Eingeschlossene Leistungen: • Kreuzfahrt mit der Costa Marina • Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie • Vollpension mit bis zu 6 Mahlzeiten täglich • Freie Teilnahme an allen Bordveranstaltungen • Freie Benutzung der Bordeinrichtungen • Tagesprogramme und Menükarten • Ein- und Ausschiffungsgebühren • Deutschspr. Bordreiseleitung • SE-Reisebegleitung Nicht eingeschlossen: • Anreise (ab/bis Braunschweig zubuchbar) • Trinkgelder • Getränke • Landaufenthalte • Ausflüge

Renovierungsarbeiten aller Art sofort und preiswert. ꇴ 01 60/93 12 04 76 Hole kostenl. def. TV, Gas-u.E. Herde, Kühlgeräte, WA, neue Mod., ꇴ 89 44 93 Führe sämtliche arbeiten güstig aus. ꇴ 01 60/92 21 23 98

Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

Beschriftungen

Dienstleistungen

Reise und Erholung

ab ab

D 999,-

pro Person

Veranstaltungen

www.kassel-daus-holz.de ꇴ 01 70/2 05 93 18

Fassadenanstriche mit Flüssigkunststoff o. Acrylputz, m2 ab 8,50 EUR. Kostenloses Angebot, Firma ꇴ 0 51 31/5 62 37

Frühbucherrabatt: bis 31.10.05 pro Person k 100,–

Information und Beratung:

Veranstalter: SE-PRESSEREISEN GmbH, Bremerhaven in Verbindung mit Costa Crociere

nB Leserreisen Tel. 05 31 / 39 00 - 444

Trödelmärkte, So, 23.10., bei Kaufland, überdacht, in Osterode und Obi-Harlingerode/Harz ꇴ 0 53 31/90 25 22 Suche für Polen Hausrat jeglicher Art. ꇴ 01 70/3 64 43 13 Hole kostenlos ab.

Farbe macht glücklich! Malerarbeiten in solider Handwerksqualität zu günstigen Pr., Kostenl. Angebot Malermeister Dietrich ꇴ BS/841689

Braunschweigs Fischräucherei

Pahlke-Fisch Frisches von Pahlke Seefrisches Schollenfilet Seefrisches Seelachsfilet Seefrisches Kabeljaufilet Pahlkes Bücklinge mit Milch oder Rogen

100 g 1,48 E 100 g -, 59 E 100 g 1,38 E 100 g -, 55 E

Sowas Leckeres gibt’s nur direkt in der Fischräucherei. Traunstr. 27, 콯 84 15 68 Hutfiltern/Damm, 콯 4 53 46

Firmenfeier?Weihnachtsfeier? Eisstockschiessen bei Musik & Punsch, Buffet od. Brunch! Eissporthalle BS, ꇴ 32 24 44 und 30 15 02 www.eissporthalle-braunschweig.de Schulung Taxischein! Ausbildung zum Taxifahrer ꇴ 05 31/5 55 55 Floh- und Trödelmarkt, Hoheneggelsen, Rewe, Sonntag 23.10, 7-17h Info unter ꇴ 0 51 71/1 63 09 Nur 2,50 Eintritt f. Schüler & Studenten heute Abend! www.eissporthalle-braunschweig.de Trödelmärkte, So, 23.10., bei Kaufland, überdacht, in Osterode und Obi-Harlingerode/Harz ꇴ 0 53 31/90 25 22

Kindergeburtstag? Wo?

Im neuen Kinder Fun Park, Spielspaß auf 1000 m2, im Strike 24, BS, Hamburger Str. 50, gegenüber Real, Mo.-Fr. von 12.00-20.00 Uhr, Sa., So.+Feiertag von 10.00-20.00 Uhr ꇴ 05 31/23 17 07 69

Live Musik Musik für jede Feier ꇴ 05 31/84 21 47

Diskjockey

www.diskjockey.de Flohmärkte in BS-Wenden bei möma, am 22.10., ab 17 Uhr und 23.10., ab 6 Uhr, Advents-u.Weihnachtsdisco ꇴ 352707 in WOB-Hainenkamp bei Hornbach und H-Altwarmbüchen bei real, am 23.10., Disco für Jung und Alt. ꇴ 0531/35 27 07 Info: ꇴ 0 53 32/94 65 78 Eisdisco Mittwoch bis Sonntag! www.eissporthalle-braunschweig.de Familienlauf: Sa + So Vormittag, 14,www.eissporthalle-braunschweig.de

Gastronomie Restaurant Kupferspieß

bietet an: warmes Buffett f. nur 11,90 EUR p. Pers., am 21.+22. Okt. ab 18 h, am So. 23.Okt. 12-15 h. Reserv.: ꇴ BS/611764 wird erbet.! Rest. Kupferspieß, Leipzigerstr. 219, BS-Stöckheim

Gesundheitsdienst Raucherentwöhnung schnell & effektiv, testen Sie unsere bewährte Anti-Raucher-Therapie, Naturheilpraxis Stark ꇴ 05 31/38 08 07 72 Med. Fußpflege - komme ins Haus - Euro 14,50. ꇴ 05 31/31 45 46

Wer putzt am Rathaus denn so fleißig?

23.

Es ist die Inga , sie wird morgen

„30“.

Mein liebes Goldstück! Die Zeit mit Dir ist wunderschön! Ich liebe Dich, möchte Dich nie mehr missen!

Dein Stern

10.

Com to me Alphabeta Chiffre unter NB 40812 A

Wir wünschen der besten Mama, Oma und Schwiegermama (in Spe)

50

Astrid

am Rathaus zeigt uns Tom wie's mit dem Besen geht ...

21. 10. 05 13 Uhr Standesamt BS! Wir gratulieren Euch!

Dein Tarmac Spirits Scooter Club

Freunde & Familie

Jan, männlich, 30 Jahre, Single, wohne noch bei Mutti, suche weibliche Jungfrau zwecks freiküssen! Do. 22. 10. 2005, 16.30 Uhr fege ich am Gemeindehaus in Vechelde

zum morgigen

50. Geburtstag alles Gute

Unser Sonnenschein wird 1 Jahr!

Nadine, Stephan, Kimberly, Chiara, Niko, Vanessa, Lenchen, Luca, Patrick, Steffi und Kevin

Claus Buhlmann

Kein Problem! Wie haben uns spezialisiert: www.wurzel-kanal.de

geb. 20. 10. 2004 Es gratulieren

Mein Schatz A.!

Wellness

am 23. und 30. Okt. 05 ab 11.30 Uhr mit Suppe u. Dessert für 9,90,-. Info und Angebot! Kompl.-Neuanlage für Fingernägel statt 65,- jetzt ab 40,- Euro mit GaReservierung Restaurant Kegel-Center rantie, bei La Donna ꇴ BS 121 6 7900 ꇴ 05 31/21 09 90

30 Jahre Vollgas mit dem Roller am 22.10. um 15 Uhr Türkmen love Klaus

Wurzelbehandlung ?

Jetzt abnehmen! Maxi-Erfolg mit MiniAufwand. Anmeldung unter: Naturheilpraxis Stark ꇴ BS 38080772, www. Sonntags von 9.00-17.00 Uhr geöffnet, naturheilpraxis-stark-helmstedt.de Frühstücksbuffet bis 14.00 Uhr, pro. Pers. 7,90 Euro, ꇴ 05 31/1 83 86 www.HautundSeele.de Therapie - Coaching - Wellness ꇴ 0 53 03/92 19 21 Restaurant Krabben Kuppel, Mittagskarte ab 6,5o Euro. BS, Breite Str. 18, ꇴ 05 31/4 04 37

2004

Now, nothing makes me happy But your eyes will do always Your letter haven good plats

Braunschweig, 21. 10. 2005, 17.30 Uhr

19

Joker m. White

Standmassageliege 50,-. ꇴ 05302/5499

Welfenhof Café

Braunkohlessen

Familienanzeigen

die Eltern Christian und Katja, Großeltern Klaus und Ilona, Urgroßeltern Erna und Karl

Viel Schlechtes ist passiert! Aber wir hatten auch schöne Zeiten! Bitte denk auch daran! Ich tue es oft!

Leute kommt alle herbei, schaut euch an die Sauerei,

Lass uns beide unsere Fehler gutmachen und NIEMALS wiederholen!

Sascha Rosenthal muss morgen fegen, mit einem kleinen Besen. Jungfrauen eilt herbei, erlöst ihn von der Tyrannei.

RICHTIGER Neuanfang?! BITTE!

ILDSS Deine L.

Treffpunkt: Fr., 21. 10. 2005, 18 Uhr, Rathaustreppe Viel Spaß wünschen dir

Jahresgedenken

deine Eltern, Sandra, Arndt, Marcus und natürlich Nervouschickenbreakdown!

Vor einem Jahr bist du gegangen auf eine Reise ohne Wiederkehr. Ein tiefer Schmerz hält uns gefangen, wir vermissen dich so sehr.

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. Ich leb’ in Euch und geh’ durch Eure Träume.

Und könnte Liebe Wunder tun und Tränen Tote wecken, dann würde dich schon lang nicht mehr die kühle Erde decken.

Klara Hoyer geb. Dyga * 21. 3. 1932

Hans Bölsche † 21. 10. 2004 In meinem Herzen lebst du weiter Deine Annemarie

† 28. 9. 2005

In stiller Trauer Deine Kinder und Enkel Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 21. 10. 2005, um 13 Uhr von der Auferstehungskapelle des kath. Friedhofes aus statt.

nBSuperchance Veröffentlichen Sie meine private Kleinanzeige für nur 2,50 €* pro Zeile unter der Rubrik: ___________________________________________________ am nächsten: J Donnerstag J Sonntag J an beiden Tagen pro Zeile nur 3,50 € Anzeigentext: Schreiben Sie in jedes Kästchen nur einen Buchstaben, nach jedem Wort oder Satzzeichen lassen Sie bitte ein Kästchen frei. Bei Chiffre-Anzeigen ist für die Chiffre-Nummer eine Zeile hinzuzurechnen.

Meine Anschrift:

Chiffregebühr:

Vorname:

J Abholung + 1,80 €

Name:

J Zusendung + 6,- €

Straße, Nr.: Plz/Ort:

Zahlungsweise:

Telefon (tagsüber):

(Barzahlung nur in der City-Geschäftsstelle, Neue Straße/Ecke Schützenstraße)

Datum/Unterschrift:

J Buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab:

Coupon einsenden, faxen oder anrufen neue Braunschweiger Hamburger Str. 277 38114 Braunschweig Tel. 23 88 20 · Fax 3 90 07 53Veranstaltungen

SUPERCHANCE

Konto-Nr.: Bank/Sparkasse: Bankleitzahl (Blz): * Gewerbliche Anzeigen werden pro Zeile mit 3,60 € zzgl. MwSt. berechnet.Nr. 42 • Donnerstag, 20. Oktober 2005

OM

ilh^ibp

neue

Braunschweiger

açååÉêëí~ÖI=OMK=lâíçÄÉê=OMMR=√=kêK=QO

tÉê=ïÉêâÉäíI=ÇÉê=êçëíÉí=åáÅÜíW RM=oçääëíΩÜäÉ=ÑΩê=k~ãáÄá~

sÉêÉáå=^åíáêçëí=êÉé~êáÉêíÉ=oçääëíΩÜäÉ=ìåÇ=oçää~íçêÉå=~äë=péÉåÇÉ=ÑΩê=^äíÉ=ìåÇ=hê~åâÉ sçå=^ååÉííÉ=eÉáåòÉ

Anzeige

Nichts für Partymuffel! Großes Oktoberfest im HOL’ AB!-Getränkemarkt in Mascherode Unter dem Motto „Zwei starke Partner“ öffnete am 4. 7. 2005 Hinter den Hainen 14e der HOL’AB! seine Pforten für die durstige Kundschaft. Seitdem steht Franchisenehmer Björn Meyer seiner Kundschaft ganz nach dem Motto „Wir tun mehr als erwartet!“ zur Verfügung und bietet neben seiner großzügigen Warenpräsentation alles für eine gelungene Veranstaltung. Auch HOL’AB! möchte mit den Kunden mal so richtig groß feiern. Und weil es sich zu dieser Jahreszeit nun einmal am schönsten feiern lässt, lädt der HOL’AB! in Mascherode vom 20. 10.–22. 10. mit attraktiven Angeboten zum Oktoberfest ein. Der Spaß ist garantiert, denn von Tombola und Glücksrad über einen Bratwurststand und Gratisverkostungen gibt es für jeden Besucher etwas zum mitmachen und ausprobieren. Das HOL’AB!-Team freut sich auf Ihren Besuch!

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=kçëí~äÖáJ ëÅÜÉ=bã~áääÉJpÅÜáäÇÉê=~å ÇÉå=c~Äêáâï®åÇÉåI=tÉêâJ Ä®åâÉ=ìåÇ=~ääÉêäÉá=tÉêâJ òÉìÖÉ=áã=~åÖÉåÉÜã=ÄÉJ ÜÉáòíÉå=bêÇÖÉëÅÜçëë=Ó=áã ÉêëíÉå=píçÅâ=äÉìÅÜíÉåÇÉ dÉã®äÇÉW=aáÉ=tÉêâëí~ííJ ìåÇ=d~äÉêáÉê®ìãÉ=ÇÉë=sÉêJ Éáåë=^åíáêçëí=áã=ÉÜÉã~äáJ ÖÉå=dÉÄ®ìÇÉ=ÇÉê=_j^ ëíê~ÜäÉå=`Ü~êãÉ=ìåÇ=dÉJ ãΩíäáÅÜâÉáí=~ìëK k~ÅÜ= ÇÉã= jçííç= łïÉê= ê~ëíÉíI= ÇÉê êçëíÉí= íêÉÑÑÉå= ëáÅÜ= ÜáÉê= ëÉáí= j~á oìÜÉëí®åÇäÉê=~ìë=ÇÉã=Ü~åÇïÉêâJ äáÅÜÉå=_ÉêÉáÅÜ=òìã=tÉêâÉäåI=aáëJ âìíáÉêÉåK=oìåÇ=OR=jáíÖäáÉÇÉê=ò®ÜJ äÉå=òìã=łÜ~êíÉå=hÉêåK gÉíòí= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= êΩëíáÖÉå= oÉåíJ åÉê= ãáí= áÜêÉã= íÉÅÜåáëÅÜÉå= ìåÇ Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉå=håçïJÜçï=ëçïáÉ dÉÇìäÇ= êìåÇ= RM= oçääëíΩÜäÉI PM=oçää~íçêÉå=ìåÇ=PR=hêΩÅâÉå=ëçJ ïáÉ=qçáäÉííÉåëíΩÜäÉ=ìåÇ=_ÉáëíÉääíáJ ëÅÜÉ= áå= pí~åÇ= ÖÉëÉíòíK= aáÉ= dÉê®íÉ ÖÉÜÉå= ~äë= péÉåÇÉå= ÑΩê= hê~åâÉ ìåÇ=pÅÜï~ÅÜÉ=å~ÅÜ=k~ãáÄá~K ło®ÇÉêI= _êÉãëÉå= ìåÇ= iÉÜåÉåI ~ääÉë= ïìêÇÉ= ~ìëÉáå~åÇÉê= ÖÉåçãJ

mê®ëÉåíáÉêíÉå= ÇáÉ= oçääëíΩÜäÉ= ìåÇ= oçää~íçêÉå= ÑΩê= k~ãáÄá~= Eîçå äáåâëFW=hä~ìë=tçäíÉêI=tçäÑÖ~åÖ=pÉÉÇäÉê=ìåÇ=táää=jΩääÉê=E^åíáêçëíFI cäçêá~å=m~ìäá=EÉî~åÖÉäáëÅÜÉ=háêÅÜÉF=ìåÇ=pîÉå=_ÉÅâÉê=EjÉÜêÖÉåÉê~J íáçåÉåÜ~ìëFI=îçêåÉ=pÅÜΩäÉê=eÉíÉã=h~ÇêáÖ~K= cçíçW=p~åÇê~=pÅÜ~ÇÉ ãÉåI= ÖÉéìíòíI= êÉé~êáÉêí= ìåÇ= Ó ïÉåå= å∏íáÖ= Ó= ÉêåÉìÉêíI= ëÅÜáäÇÉêí hä~ìë=tçäíÉê=îçå=^åíáêçëíK=bê=Ü~íJ íÉ= ~äë= łdêΩåÉê= eÉêê= ÇÉë= ÉÜêÉåJ ~ãíäáÅÜÉå=_ÉëìÅÜëÇáÉåëíÉë=áã=^äJ íÉåÜÉáã= _ÉíÜ~åáÉå= ÇÉå= łÜÉá≈Éå aê~Üí= òìã= j~êáÉåëíáÑíK= a~ë= ^äJ íÉåJ= ìåÇ= mÑäÉÖÉÜÉáã= łêΩãéÉäíÉ ~ìë=ìåÇ=Ö~Ä=ÇÉÑÉâíÉ=ìåÇ=~äíÉ=dÉJ

ê®íÉ= ~å= ÇÉå= sÉêÉáå= ~ÄK= aÉê= hçåJ í~âí=å~ÅÜ=^Ñêáâ~=â~ã=ΩÄÉê=ÇáÉ=k~J ãáÄá~JeáäÑÉ= ^ÜåëÉå= áã= i~åÇâêÉáë dáÑÜçêå= òìëí~åÇÉK= aÉê= qê~åëéçêí ïÉêÇÉ= RMMM= Äáë= SMMM= bìêç= âçëJ íÉåI= ë~Öí= bÇì~êÇ= qÜçÅò= îçå= ÇÉê k~ãáÄá~JeáäÑÉK= aáÉ= hçëíÉå= ÇÉÅâí ÇáÉ= êΩÜêáÖÉ= fåáíá~íáîÉ= ÇìêÅÜ= báåJ å~ÜãÉå= ~ìë= _ΩÅÜÉêÑäçÜã®êâíÉå

áå=ÇÉê=oÉÖáçåI=Ç~òì=âçããÉå=píáÑJ íìåÖëÖÉäÇÉê= îçå= _áåÖçJiçííç= ìåÇ ÇÉê=brK ^å= oçääëíΩÜäÉå= ìåÇ= dÉÜÜáäÑÉå ÑÉÜäÉ= Éë= áå= i®åÇÉêå= ïáÉ= k~ãáÄá~ ~ìë=Ñáå~åòáÉääÉå=dêΩåÇÉå=~å=~ääÉå bÅâÉå= ìåÇ= båÇÉåI= ë~Öí= qÜçÅòI åáÅÜíëÇÉëíçíêçíò= ïΩêÇÉå= ~äíÉ jÉåëÅÜÉå= ~ÄÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜ ÖÉëÅÜ®íòíK= aáÉ= eáäÑÉ= ëÉá= ãÉÜê= ~äë ÇÉê= łqêçéÑÉå= ~ìÑ= ÇÉå= ÜÉá≈Éå píÉáåW=łtÉåå=ïáê=ãáí=ÇÉã=qê~åëJ éçêí= ÜìåÇÉêí= jÉåëÅÜÉå= ÜÉäÑÉåI Ç~åå=áëí=Ç~ë=îáÉäI=ë~Öí=qÜçÅòK dÉíêÉì= ÇÉã= ^åíáêçëíJjçííçI åáÅÜí= åìê= ~äíÉ= jÉåëÅÜÉå= òì= ~âíáJ îáÉêÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ^äí= ìåÇ gìåÖ=òìë~ããÉåòìÄêáåÖÉåI=~êÄÉáJ íÉíÉå= pÅÜΩäÉê= ÇÉê= e~ìéíëÅÜìäÉ pçéÜáÉåëíê~≈É= ~ã= oçääëíìÜäJmêçJ àÉâí= ãáíK= łbáåÉå= q~Ö= ä~åÖ= Ç~ë `Üêçã=ÇÉê=oçääëíΩÜäÉ=éìíòÉåI=~ã òïÉáíÉå= q~Ö= ÉáåÉ= eáåÇÉêåáëJo~äJ äÉóI= ò®Üäí= dΩåíÜÉê= eáåíÉêÄÉêÖ ÇáÉ= ^âíáîáí®íÉå= ÇÉê= gìÖÉåÇäáÅÜÉå ~ìÑK=^ìÅÜ=hìäíìêÉääÉë=ÇÉë=bãéÑ®åJ ÖÉêJi~åÇÉëI= ïáÉ= qêçããÉäå= ìåÇ mÑÉáäÉI= äÉêåíÉå= ÇáÉ= pÅÜΩäÉê= âÉåJ åÉåK= wìã= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉê= mêçàÉâíJ í~ÖÉ= ëÅÜêáÉÄÉå= ëáÉ= ÉáåÉå= _êáÉÑ= ÑΩê ÇáÉ= péÉåÇÉåäáÉÑÉêìåÖW= łiáÉÄÉ cêÉìåÇÉI= ïáê= Ü~ÄÉå= Ç~ÄÉá= ÖÉÜçäJ ÑÉåI=ÇáÉ=oçääëíΩÜäÉ=áå=lêÇåìåÖ=òì ÄêáåÖÉå= ìåÇ= ÜçÑÑÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= ä~åJ ÖÉ= Ü~äíÉåK= hçåí~âí= òìã= sÉêÉáå ^åíáêçëí=ΩÄÉê=dΩåíÜÉê=eáåíÉêÄÉêÖ ìåíÉê=qÉäÉÑçååìããÉê=PR=MO=SQK

Viva Verdi!

Anzeige

„Giuseppe Verdi-Gala“ mit den K&K Philharmonikern am 11. Dezember in der Stadthalle

a rten Re stk ch im o nur n r z! Me

präsentier t :

Großaufgebot bei der „Giuseppe Verdi-Gala“ am 11. Dezember in der Stadthalle

*DAS ORIGINAL* Tour 2005

Braunschweig (dc). Für viele ist er der unangefochtene König der Opernkunst: Giuseppe Verdi. Seine emotionsgeladene Musik vermag ebenso zu begeistern wie tief zu berühren. Die bekanntesten VerdiArien und -Chorpartien an einem Abend erleben – das kann man am Sonntag, den 11. Dezember ab 20 Uhr in der Braunschweiger Stadthalle. Ein ech-

30.10.2005

BRAUNSCHWEIG • JOLLY JOKER KARTEN AN DER NB-GESC HÄFTSSTELLE, Neue Straße, sowie an allen bekannten VVK-S tellen Telefonisc her T ic ketser vice: 05303 / 3060 Onlineshop + über 100 weitere Veranstaltungen im Internet: www.undercover-net.de

Myron Jussipowitsch

tes Großaufgebot fährt dabei der erfolgreiche österreichische Veranstalter DaCapo (www.dacapo.at) auf: Mit den „K&K Philharmonikern“, dem stimmgewaltigen „K&K Opernchor“ und den Vokalsolisten stehen insgesamt 130 Mitwirkende auf der Bühne.

„Aida“, „La Traviata“, „Nabucco“... Die Musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Myron Jussipowitsch. Er ist für dieses Konzert wohl eine Idealbesetzung, hat er doch all die Opern, wie „Nabucco“, „Aida“, „La Traviata“ und „Don Carlos“ dutzende Male dirigiert, sei es als Generalmusikdirektor der Staatsoper Lemberg oder am Kirov-Theater von St. Petersburg. Im Rahmen der „Giusep-

pe Verdi Gala“ leitet Jussipowitsch die „K&K Philharmoniker“, deren Chefdirigent er seit 2002 ist.

K&K Philharmoniker, K&K Opernchor Die „K&K Philharmoniker“ sind längst international bekannt und beliebt. Gar von der „mit Abstand besten Adresse, die vom Gastspielbetrieb lebt“ sprach erst kürzlich die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“. Der nicht weniger bemerkenswerte „K&K Opernchor“ besticht durch großes Stimmenpotential und ausgewogenen Klang – angesichts sehr strenger, alljährlicher Auswahlverfahren und intensiver gesangssolistischer Weiterbildung – eigentlich kein Wunder. Besucher können sich auch auf eine international besetzte

Bild: DaCapo Riege von Vokalsolisten freuen: Sänger wie Roman Trokhymuk (Tenor), Alexander Gromysch (Bass) und der Bariton Andriy Shkurhan, alle samt gefragte Verdi-Solisten, lassen niveauvolle Interpretationen erwarten. Durch das mitreissende Programm führt die charmante Funk- und TV-Moderatorin Janine Konopka. Für Verdi-Freunde ist dieses Konzert, bei dem auch der berühmteste aller Chöre, der Gefangenenchor aus „Nabucco“ nicht fehlen wird, allemal ein Pflichttermin.

K A R T E N Konzertkasse am Schild und bei allen Geschäftsstellen der Braunschweiger Zeitung sowie bei bek. Vorverkaufsstellen.

Ticket-Hotline: 0 1805/323 400-68

12 Cent/Min