Jetzt geht3s - KaufPark Dresden

Jetzt geht3s - KaufPark Dresden

5 44;"4%+;4)' 5 ;4& 45) 2 41 7:A-6 2 *1 ;)$ :A-6  ( 5 3 9 " 9 @ 9 ' *(  $# !! +#  ...

7MB Sizes 1 Downloads 18 Views

5 44;"4%+;4)' 5 ;4& 45) 2 41 7:A-6 2 *1 ;)$ :A-6

 (

5 3 9 " 9 @ 9'

*(  $#

!! +# 

!$ !'% ( )

4& $( 4 ; ) $ ;

("4 '5

( * , 

(!( $$' )$ ! % $ ( 

4 ; ''

$9 :

+#  $ " $$ ! ! ' %% $$ % ,($ #!$'($ ( 

7,32 '62'62 27, 3'% ,3- :' 9'* 7,, 7, ,3 33 + /<1 7,' ' *,# 23%,& 6 7$**72-0+'3623% 6 & #',,61 ,32 736%,')2 %, 3 ,62 +'6 %,, )-2'26 7, ', )*', & -7,# ',#& 2'%661 3'6;, ' '++2 ', 2 236, '% 7 7*'663+.*, 9-, -,6- + #2-$, .& *%73 '+ 7 2)1 2 #76 3'6;6 +.%6 7% ', &'* ', 362 7*'661 82 3-2#6 ' 2)6 7, 30-,326 ',, !!&-**&2,3& %2 9-, +37,#1 ' ).,,, *3** 0'* :%2, 2 ,62. & ,7,#3;'6, ,630,,6 ,3%7,1 ;7 #'6 3 ,-% ', 2#,'3& :, :- 3'% (2 82 ' %,& , 7,322 * 7 , '6* ', -2& +'2, ),,1 ' 7,32+ &:',,30'* 7 --) ).,,, ' )2 6'# 27& +, 37%, ' , 7 2) 7, 2),,, ', 2 7,6, )-& 26'-, 82 2 ,62', -2+6'-, ' *## 3 ,3 3 ,-% ,' 72-0+'362 :2 '6 2 .& 37,# 7 --)1-+4 7 2)& 23, ,+*, 7, 9'**'%6 ',, 9-, 2' +37,# +'6 " 7, /<< + '*'#-,* -2 ',, 9-, /< & 2**, #:',,,1 % :8,3% **, *8) 7, 27 +'% 7 %2, 37%1

$* ($(  # "!( ! '$! +'$ "$#$+$' ( *(- +# $ *  *$(#

)$ ' ''  ( &  # *(

%(  %  $' ( & "" *$ $ ' '('! $ $ $( ( % # $ ! ($ '( '$' ' ##% *! $' ( 

2;*'%36 %2

6%'3 6%,3, ,62+,#2

+9+ $'+ 44

4 ;4& $59 $( ;!''# 41 ) 4 , '$"&$9 '' .$' >"4) 4 # );) [email protected]$9) '$= @; 5") $9 5 $) ) 5"9) ''5 >5 ;!'')5 <4 ($)5( ;4+.($5945"94')$55 ($9 '$" 5$))9) 4;")1 9''=4949) .45)9$4) ;)5 ='?) " =+) ;# ') 45 "49 =+) )945.+49 ;) $) $ 49 =+) $ 4&9 /=1'1)1410 9+'' 4+;&9 ;5 $"4( )#+49$()91

 

        

!-D!

F

  

 ,74>D?DG-4

!> G$>/ -1 G*00%!!> , /##+ +,, +. 1 + $ %* . !$ %  /+')$ , .+,. %+ +0". ,. .  '%/% / % %/ , '$$+$+%* / $ / +" "'$$. + $) /$, +/% + +' /$+",$" .* -! ?+42 MG> I4> MJ! +>!2 >-+D!D !> G$>/ !-2! 2,/! !-2: 0!-+ )!)!2H!> !> !2D!>, 2$4 !?D!+D -! 5), 0-+/!-D 00! ,7-!0! -! J+, >!2 !> $$2G2)?M!-D!2 ?DDD, %2!2 G$ !-2!1 I41 !-

>/D !>!-D)!?D!00D!2 1?G2),

0+-0$!>2?!+!> MG )!2-!*!2: -! -DM15!0 ?D11!2 G? !1 42D4 5!0+G?: G$ !-2!> )>4*!2 >)!2-?J2 J!>!2 D)0-+ 00! 7-!0!>)!2-??! !-2, )!D>)!2 ?4 ?? ?-+ .!!> H!> !2 /DG!00!2 D2 !> -2)! -2$4>1-!>!2 /22: DH>0-+ )-D=? -2 !2 G$, >/,!?+$D!2 00!? J? !> G*00,2 $H>? G0-,-!J-2) G2 $H> -! 7>-ID! ,>DL ?4 >G+D: 4 %2!2 J-> ! G'2 2!!2 G2M+0-)!2 ?+J>M,>4D,)40!2!2 2, >D-/!02 G+ ? /4170!DD! >-00?4>D-1!2D I42 !> G>?D H!>? D!/ -? MG> >!G!,

G! !> G+ 2!>, M!G)? G2 !D>2/! 00!> >D: 2D!>?74>D +D 2DH>0-+ !2 4$%M-!00!2 ,7-!000 ;!G

!G< G2 -! >-)-20D>-/4D? I42

4)-? G2)?: !- >/D -!D!D 2DH>0-+ -! 7??!2!2 !>, D>)G2)?)!>D! I41 1>D7+4, 2! H!>? 0!D -? +-2 MG !>2, ?!+!>2 -2 00!2 >5*!2: G+ ? !1 I42 2G 2 84D4 4!2 0-2/?9 JH2?+D +, 2!2 !-2! ?+52! G2 -!, D!D -I!>?! >D-/!0 1-D -! G*00,!2! )GD )!0-2)!2: MG )!+5>!2 +1-2/?D-$, D! >12!> G2 ->02!2 !> G+ >-00? >-00!?D!,

/! G2 !JH>M1H+0!2: ;-> >H/!2 G2?!>!> 22?+$D -! G1!2 G2 JH>!2 G2? $>!G!2 J!22 -! !- G2? I4>, !-?+G!2< ?)!2 >G >, D-) G2 >G !0M -1 1!2 !? )2M!2 !1?: 2 !> H00!> -0-0! 84D4 >!+D?9 )-D=? .!! !2)! >G2 G1 -!

+JG+?,G*00

G$>/ G2D!>?DHDMD , -2-, + / +" ,. )'%,'+ 0+  1/," "+ , #/  ,1 .3  #, $ /2$/+ +

 % $ (&* /% $ . '% %.+.%* !>!-D? MG1 >-DD!2 0 I!>2, ?D0D!D -! +?-?+! !-DG2) )!1!-2?1 1-D !1 DDI!>, 2 G*00 >!?!2 !:: G2 !> D-42 >4.!/D)!?!00?+$D ? !0-!D! G)!2,>!-M!-DDG>, 2-!> ? ?-+ 2 -! -2D!>2D-4, 20!2 !-?D!>?+$D!2 !> 47, ?D>? 20!+2D: -!?10 /17$D !> +JG+? 1 63: G2- G$ !1 ;+!-0-)!2< ?!2 !? , D-42? G$ !1 L214 >!?, !2 G202)?D !2 G$?D-!) $!-!>, D! G1 !2 4/0: 2?)!?1D (F , G)!2, 22?+$D!2 !?D!, +!2 G? +!2 G2 G2)!2

& &(  & %  &( "& , %( ) % % %" % % %) & *% +" (% % (& ( & *%%( %"(& *%   #!$ )  (" $ "("

-1 0D!> I42 6E -? 6& +>!2 G? !1 )!?1D!2 !)-!>G2)?, !M->/ >!?!2 G2 !1 G1 +!12-DM D>!D!2 )!)!2!-22!> 2: !> !- $H> J!0+!? 2

G'G$D !2D?+-! ? 4?: !> G$>/ M+0D MG !2 >D2!>G2D!>2!+1!2 -! !-2!

22?+$D 0? 742?4> G2D!>, ?DHDM!2: 2?!>! 22?+$D -?D

!> 0G !-* ?++J-DM !> G2D!> !> 0))! GK!1, G>)? 2D>-DD: !2D!>12)!>

D+-? D+2?!2 H!>>!-+D! !>!-D? !-2!2 22?+$D??DM 7-!0D>-/4D? !2 -! +JG+?, /-/!> 0? 0!-!2! >-22!>G2) !+0D!2 H>$!2: >00!0 MG> -2-, )-D=? 1 63: G2- -1 ,D-42 I42 " -? [email protected] +> !-2!2 2D!/!>D) 1-D 1-0-!27>4)>11 ?D, >4241-! ,>5!01>/D G2 I-!0!1 1!+>: !> -2D>-DD -?D $>!-: !-D!>! 2$4>1D-42!2 G2, D!> JJJ:?M,420-2!:!BI!>0)B ?M,1-2-,!1..6.!'6.%# / 6 ." ./% .$ %/3 $ 6 ." ./% 3 / 3%/% *8.%39,+ '%. 3., 51 - <)54& ./%

#, <4)5154<< : <4)5154

G*00, G2D!> 2!>!1 2,>D-/!0 !?!00?+$D??7-!0! 11!0/>D!2 G2 D-/!> -2, /0G?-I! !> !2D?7>!+!2!2 0, !2 H*J>!2 G2 MG .!!1 7-!0 -! 7??!2!2 2!>, ?+!2: -2 KD>,-77 I42 G, ?22 >/? -?D -! ; >DL FN6A # G*00 -?D G2?!> !!2<:

!44/

 ,!J-22?7-!0 !> !> !2D!>-2$4>1, D-42 +2)!2 -! 0))!2 !> 2!> -! ?+42 10 G>471!-?D!> J>!2: -2 $0?+!? 2 +D ?-+ , !- !-2)!?+0-+!2: !> -!?! 0))! !>/!22D G2 ?-+ 1-D !> 5?G2) $H> ? ,!J-22?7-!0 G$ !> G$>/,!44/,!-D! >!)-?D>-!>D /22 !-2!2 I42 >!- 1?G2) 1>D, 1-D 6NN1 -0-)4, 20! 4!> !-2!2 I42 M!+2 4>-)-20!2 , !!>00!2 )!J-22!2:

%; % (. # *8.%39,+ 6 . 3# .% $ ./%. 3., 05 <)0< . 3# "3 '% 6 . 3# .% (. # *8.%39,+ #' .. /3#36% 6 . 3# .% 3% $ 3 .6" .6" $  %'#/3., 5 <))5& ./% 6 )4<,<<< 37"

 %!&(( "

  

 #& 

       

+

,

( "+)

"" /(  +. " ( " ))+ ! /!) "!' (! .! ++(+0 " +! 0 $(. /( !0. " !+"!! /( ! ) .! !))' ( ! .!) ! !! (( 2(! ")+ . )!'

 ,1 1 =2//"; >='= &?: "1 200":>:+ /> 2 ": ",1"1 = ="+:,57 11 ;,1 ," ,0 2 "+ *>; >": ("1> :,*=,(% >&(:>1 ": @,"/"1 >1=":+ ;*," /,*"1 ,"&":1="1 ,;= &?: -" "1 "(/ 2 :> 2 ":

11 "=A; ",6 ?: >1; ;*/?5&=" ":.>&":,1 :, 2; ,1 ," 2//" ",1"; 2 "/; >1 5:;"1=,":= ",1" 02+ ":1" ."/A";=" @21 66"1,0 :>1=": ",1" />&=,(" />;" @21 5>; .20,1,":= 0,= ",1": "1; ,0 8 ";=+ :2C" 22.9 @21 :=2216 D> =:(= ;," ",1"1 &:/,* 5;;"1 "1 >.;. ": :." 8:,=D, >; :">)"196 ,1 ";>* ", >": 2 "1 /2*1= ;,* /;2 >& -" "1 // *,": A": "1 ," >* (":1" >1 .205"="1= ":="16

 

1*":,1 ,1" 0:"// >1 ,*:" >1 ,1 - /=;*0, = D",("1 ";

2 " B5:";; 264 ,"="= &?: "1 200": ":&:,;*"1 " ;;,(.",= ,1 :&'1,":="0 =,/6 1=;511=" :252:+ =,21"1 ":(""1 2*/&?*//22.; &?: -"+ "1 (6 1;5:>*;@2//" *1,==" >1 *2*A":=,(" =":,/,"1 /;;"1 ," ":D"1 ;=,/@2//": :>"1 *3*": ;*/+ ("16 ",*=,(.",= >1=":;=?=D= "1 ;20+ 0":/,*"1 22.6 :021,;* ("+ ;=,00=" ;="//=31" @21 ",;,("0 ,1= ,; D> D:="0 2;# ;,1 ",1 >;; &?: "1 200": >1 A,:."1 ;"*: &"0,1,16 *A:D+",) >1 " /" :>1>1"1 ,/ "1 ," ;,;6 ,1" :5/"==" ,1 &&+*,=" =",1 =>: *"//"0 *., >1 1,//" "=21= ," ;200":/,*" "//,(.",=6 ;;"1 ," ;,* ,1;5,:,":"1 >1 "1= "."1 ," -" " 2*" 1">" ,(*/,(*=;6 ; 2 "+B5:";;+"0 &:">= ;,* >& *:"1 ";>*%

   

8";; ,"="= ",1 :",="; :."11("2= 1 02 ,;*+.=>"//"1 *>*"1 &?: ," (1D" 0,/," D> ==:.=,@"1 :",;"1 ;2A," &:">1 /,*"1 ":@," >1 .205"="1=" ":=>1(9 ;(= ,/,//",+ =":,1 1 >[email protected]("/6 ," ";;+200":.2//".=,21 ":03(/,*= >1"1 /,*" 3(/,*.",="1 &?: ",1 ,1 ,@, >"//"; >='=6 @":+ ;5:?*"1 /=">+1 /"=="1 12;=/(,;*"1 *:0" A*:"1 1".":+C5"1 ,*:" >;,1";;=>(/,*.",= >1=": "A",; ;="//"16 /=">; 2/D3 "1 "("; >; 2:. >1 /2.,(" ;=D" ?:+ &"1 >& .",1"1 // &"*/"1 ""1;2 A," " ": ,1 A:0"1 =>:=3+ 1"16 >)": "0 ;,1 ,";"; *: 0212*:20" =C/"; ,1 *A:D ",) >1 ,/": ;"*: 1(";(= >1 /"1."1 "1 /,. >& /"1"

=":,/,"1 >1 (:';* ,1;5,:,":=" 2:0"16 /> ",) >1 2= $ .>0 ",1 200": .200= 2*1" "1 0:,=,0"1 : :",./1( >;6 ";; ;"=D= ,";"; 200":+*"0 D",=("0) 0,= ;51 :,/+ /"; 1".":1 >1 1 /"=="1 >06 =":,/.D"1=" >; C/21

";* 2 ": "25:"1 >1 /,=D": "=,/; >1=":;=:",*"1 ;2 A," "=21=" A",)" 2*/"1 "1 02+ ":1+;52:=,@"1 *"/;" ,"="= ",1" @,"/&/=,(" >1 >0&1(+ *:.=": ,"+ :",*" >;A*/ >; "1 .=>"//"1 2//".=,2+ ;"; 22.;6 1"1 ": "/,"="1 :."1   >1 % ; 1("2= :",*= @21 :&'1,":="1 *,:=; ?": ;52:=,@" A"=; /;;,(" "1; >1 =:"1 ,(" ."1 ,; *,1 D> 02 ,;*"1 ";+ ;2,:";6 ,": '1 "= -" ": ; ;;"1 "% 8,*= D>/"=D= >:* >1;":"1 5:20,1"1="1 :."1+ 2=;*&=": @":.3:5":=   *2*A":=,(" 11":+ !.#.'#.#.&# 02 " @":>1 "1 0,= ",1"0 >=*"1=,;*"1 ,&";=C/"9 ;(= ":.>&":,1 >;11" :,B6 >&A"1 ,( (";=/="=" "=,/; !!#.'# >1=":;=:",*"1 ,";"1 C 2& ,&" >1 (""1 ": :." ,*: >[email protected]":A"*;"/:"; ";,*=6 +&#.'#.#.&# .=>"// ;,1 "21&:"1 + ;2/>= ,16 0 0"1":",* ;="*= ," :." &?: *2*A":=,(" 2 " ",1D,(+ *.#.'# :=,(" 22.; >1 .=>"//"1 ",=(",;=6 [email protected]":A"*;"/:" "=,/; 5:("1 "1 =,/ >1 .+#.&# "'1,":"1 0,= "1 *:.+ =": "; "/; &"0,1,1 /"+ @": ;"/;="A>;;=6

 

'" " ,  , $ 1(! ( !.!)2+! 0 )! ,$,% ) #*. !#.. $ " ) (!+"! )$!

+ +"! ))+)

 %) , $-% $%) ,)%" %  #3 ) # ( !+( ! !+ %-' ()"))&

 $' 

       

".B"

)

 &!',,

  

3="< E 50E-<".= =8"3 ."
". =".3 H"33 :11"= <"33B; "- , 055% &$4,/$ 2&$ #("3 "- &,-$ , ,/ ,"$/ &$ $- ,$ ,-/#"- 1 #,!-#!/) # ,&" -$, *""- ,$$/+

&1, 05' -/4/ , - /4/ &,/ 1$ -/,/ # ) 1 1-/ 1 # &$4,/("/4 , ,-) DL7( H<  ,<& "< 7(L 53K"
= 2E== 23 =., 21 E' "< E3*" K"<*","3 1=="3 % =5 1F0"315= ,B =,53 13*" 0".3 F3=B1"< 2",< ." "8E1.0 "=8."1B9 5,33"= <"33B ".3', 'F< 1.G" KE 8"<'5<2"3 E3 2.B =".3"2 E1.0E2 ".3K.*
551"< J8 =".39 , *1E" == 23 E=.0 KE3,=B 21 'F< =., ="1=B =,<"."3 2E==9 3 H"33 ." "EB" =., 2.B 33 *EB E3B"<,1B"3 'F,1"3 E3 1.G" 2.B 2.< ." *3K" "'F,1=81"BB" E<,1""3 H511"3 % 8"<'"0B9; "33 /"23 =5 'F< /"3" .G" 52"3B" 1"B .=B "= 3.,B G"
,E1
<".0
.B2,"3 E3 *"H.33" "

511" =,"3 =,.0 G"
' #0 "% #0 ,%4 7' #0 5 ; 5 ); &811' " %' 9) + "1 ( '7 "'&% 9)0$)&&'/ 0' " " %' 71 ' 0"' 0"1' "' " #:"%"' %0 1 )7,)'1 "' $%' " " ' 7 "' )14$04 7' 1'' " "1 "1 66/=2/6=+2 '1 '40&'&'4 )0 ' " " *17' ' 0 '40"') '40 %%' 0" 4"' "'1'7'' :0' 6 ; 6 0"! $04' 80 ) ''1 0"' & =/=/6=+2 7 & )'<04,%4< "! 0 "01 7'40 711 %711 1 41:1 90%)14 -1" 04"$% )'./

 &(- *&, &)+ 1$ *, ,"$+ " $ "" - "/,$ #1$ (- 41# ,-/$ ,& $ 1",1!-!/ $ &,,/1$ 1 - $1 1" , $)

> 4

>

D 7

(

D # >

(

4

D

7

4

C

> 4

>

)

C C

? 7

(

D

C

# ) (

C #

( E==,3". "3 E3 .= KE2 DD9 E3. DL7? ".3="3 "3 3          

E 50E-"H.33"< E= "'B [email protected]? =.3 B"'3." 36'"1 E= L7#L4 ". "3E E3 GJ1.3 F3B,"< E= L7DC4 <"= "39

"+ )*( #!

2 "<*"=,5== *"*"3F"< G53 H"< "3 .3 "< ".B G53 49CL ,< .= 74 ,< <5E0B" G."1"< "033B"< <0"3 H." "EB"< B, 55-

K55 E3 J "<' 8<="3B."
3.= 'F< == 8<5 "<=53 3E< ".3 <5 E0B G"
 '"(**

  

 $( 

       

!.D!

'

52 [email protected]@-?0!? [email protected] LG? 85?DG,?

H? /!!3 @ 8@@!3! 5!11

*1 5 !.2 5**!3 %,?!3 51%!3 5!? ,1%!3 # @2?D! !?D! 8?5D50511.!?!3 /!! 0D.I.DD G3 .3%5?2.!?!3 H!? [email protected]*@%[email protected],?.DD! I!??33D! 15?.!3 5!? .! LG?H0*!1!*D! D?!0!; 3,! L!.,3!3 G, @ ,1%I!?-

++ + (+ " (((( +"(('! " !+ + " !'+ ."+#""%

5D5 51?

( && * &* (  +! % $ % % &#!%( &(%( (%  (%! & % "%#% * % (+(( -* ! (%!% $ %( (( %!* ( ( * #-&( +!  %((-% & -*% ( #!%( %$

' 1(('+ +"((+'' # ' ,)4 (+3+ (#' !'+ 1+." +#"" ." " ' #.($ 2%

,1D!3 G% @5@@ GDL!? !.3! *!L.!1D! [email protected]!?DG3* !?,1D!3; 5 033 23 @., D*1., 3!G! .!1! @!DL!3 G3 @., %H? !.3 [email protected]?G,@[email protected] G3 !%%[email protected] ?.3.3* 25D.I.!?!3 1@@!3; .! !?D! 1@@!3 @., 0[email protected] 2.D !2 528GD!? 5!? 2?D8,53! I!?.3!3 G2 .! D[email protected]!3 [email protected]!?D!3; 3,! ,!3 !.3 !.*[email protected] [email protected]K G3 [email protected]?!,!3! G30D.53!3 3 5?; @ 3*!5D [email protected] ?!.D *[email protected]?!GD; @ *.D !.3%,! 3!? .! 3G?

[email protected] ?0!? .!3!3 [email protected] ,?.DD! L,1!3 15?.!3 !?!,3!3 D[email protected]!3 [email protected]!11!3; 3!?! *!,!3 .3 .,DG3* =2?DJD,  $#'+(!'+ 1+ 0#+0 0#" '!" !+ '3' &."3!((." ! " " + ( !  0#! "0. " #'#.+ ( 3.! + " "( /'#%

[email protected],[email protected]*! .3 !? 85D,!0!

53D?511! J.,D.*!? 6?8!?J!?D!  ! ( &* (&( % #!( * % ,% -% &(& !( $ &(  )$ * $ %- &((($ G !3 3*!5D!3 L,1!3 G3D!? 3!?!2 [email protected]@G3*!3 [email protected] 1GD?G[email protected] !? ,[email protected]!?.3J!?D! G3 [email protected] 1GDLG[email protected]!*[email protected]; [email protected]!.D!?!3 033 23 .!?!3- G3 !!?J!?D!J!?D! 35,!3.,D! G*!3.33!3?G0 G3 !3 [email protected][email protected]%%J!,@!1 [email protected]@!3 1@@!3; !? 525[email protected]!.3J!?D 033 [email protected]+.* 11! I.!? 53D! [email protected] J!?!3; [email protected]!3 53D [email protected] [email protected] J.!!? @5 J!.D; .! [email protected]! JG?!3 G% F'-G?5 8?5 [email protected] *[email protected]!30D; 525[email protected]!.3 [email protected] !.3 D5%%J!,@!18?5G0D @ !. [email protected]?!.,!3!? [email protected]?*G3* 2.D !3 .D2.3!3 A 7F G3 [email protected]G?! @,3!11 .3 @ G3*!%,?1.,! [email protected]!.3 J!.D!?I!??!.D!D J.? G3 33 !2 35?21!3 D5%%J!,@!1J!* %51*D; [email protected]!,D /!5, !.3

3*!1 3 [email protected]!3 .D2.3!3 @D!.*D !? 525[email protected][email protected]!*!1 3 G3 033 33 .! ?D!?.!3J3! @,.*!3 G3 .2 @,[email protected]!3 11 !?.3G3*!3 2.D !2 ,[email protected]!?.3 5!? 1.G2 !.3*!,!3 G3 @52.D [email protected][email protected]! [email protected]?0!3; .3 !?,6,D!? 525[email protected]!.3J!?D *.1D G, [email protected] 26*1.,! [email protected],! %H? !?I!3!?0?30G3*!3; G+!?!2 J!?!3 [email protected]@G3*!3 !? 1!0D?51KDJ!?D! %H? FM G?5 3*!5D!3; G !3 1![email protected],D.-

1.*,D> @.3 [email protected] !.3! ?*3LG3* LG2 2?D8,53! G3 .!D!3 J!.D[email protected] 2!,? GDLG3*@26*1.,0!.D!3; .! 0633!3 !1!%53D! [email protected] G3 G?L3,?.,D!3 !28%3*!3 .!1! 5!11! @.3 [email protected],! .3*G0!? G3 *!1D!3 [email protected] 25[email protected],[email protected] [email protected]@5.?!; DH?1., *.D [email protected] !. !. ?0D .2 G%?0 G, 2?D-D,[email protected] G3 @8!L.!11! 85?DG,?!3 .! .3 [email protected]!2 !?!., @ [email protected]? [email protected]!11!3; 2?DJD,[email protected] !,[email protected],!3 3!!3 !? 3L!.*! !? ,?L!.D %@D [email protected] J@ !.3 2?D8,53! 033 G3 @D!,!3 2.D [email protected]!2 .?!0D .3 !?.3G3*; ?H!? ,.3[email protected] [email protected]@!3 .! [email protected]@,1* !?L%?!
+ ! #''.""' - $'("+'+ '!" " (!'+  ..' ( !+ '" ."+# "" " ."(+' ." "! (+" '++%

,[email protected]?D *.D [email protected] *!!.*3!D! ,?!3; 11!?.3*@ @.3 !. 25!?3!3 5!11!3 .! ?!3L!3 (.!+!3; @@!3 .! @., .3 !? 5.1%G30D!.1G3* !. !. ?0D .2 G%?0 [email protected], G3 0528!D!3D !?D!3$

 ++ 3 (+ " '0# .+#"'

' "3 . +"(( (+3+%

http://dailycookie.net/wp-content/uploads/2011/07/ Aktionen Juni 2016 Vichy-visu.jpg http://dailycookie.net/wp-content/ Apotheke im real,- Apotheke im Kaufpark uploads/2011/07/Vichy-visu.jpg Hauptstraße 3 01809 Heidenau Telefon 03529.518215 Telefax 03529.518214

Dohnaer Straße 246 01239 Dresden Telefon 0351.28911- 0 Telefax 0351.28911- 20

9 -18 Uhr *!3 1!0D?51KD!3 L,1!3 .3!?1.!3 .3!?[email protected]%%! G3 1L!; [email protected]! 033 !? 6?8!? 3.,D @!1@D ,[email protected]!11!3 G3 [email protected]@ @.! [email protected],1 2.D !? ,?G3* G%3!,2!3; ,?! ?.,D.*! !?D!.1G3* .33!?- G3 G+!?,1 !? !11!3 [email protected] J.,D.* %H? @ G30D.53.!?!3 [email protected] ?*[email protected]@; 11*!2!.3 !033D @.3 .! [email protected]22!3,3*! I53 *[email protected]3*!1 G3

[email protected]!10?28%!3 1L.G223*!1 G3 @[email protected]! @5J.! !? 3*!1 3 D?.G2,15?. G3 .!?!38?51!2!3; 2 ?D!L!.D!3 LG I!?2!.!3 J.? *!!D!3 !.3!3 !?2.3 LG I!?!.3?!3 9!1; ME'7-F"477M:; #)! &#& 7);B7';MA; 85D,!0! .2 G%?0 7E;MA; 85D,!0! .2 !1 !.!3G

Gesundheitstag

Mo. 13. Juni

Apotheke im real,-

Gesundheitstage

Di. 14. & Mi. 15. Juni Apotheke im Kaufpark

Lassen Sie Ihre Vitalwerte messen! Ab sofort können Sie ihre ausführliche Diabetes- und Ernährungsberatung und die Überprüfung Ihres Blutzuckermessgerätes durch den diplomierten Ernährungswissenschaftler Thorsten Hagenow durchführen lassen!

Folgende Vitalwerte können kostenpflichtig bestimmt werden: Blutdruck, Homocystein/Ferretin-Messung, HbA1c, Nieren-, Leber-, Elektrolyt und Gesamtstoffwechselwert, Harnsäure, messtechnische Kontrolle von Blutdruckgeräten, Knochendichtemessung, Venencheck und Augeninnendruck. Blutzucker und einfaches Cholesterin sind kostenlos! Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir vorab um Terminabsprache. Alle Termine der Gesundheitstage 2016 finden Sie auch im Internet unter: www.apotheke-im-kaufpark.net Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Angebot gültig vom 01.06.2016 - 30.06.2016 · Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht! Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! · Änderungen vorbehalten!

 

 

       

$0G$

E

$(7C4.JD 07305$

4DJ5, ""D.

.K3$C )5"$G 0GG$3 GG$ ,$,$5 $2$5

.3"$5 $C3JG  # $' $ (# ($$ )#$$  *# '  $& $  * #& '# (#' &"$  #& #* $ # $# #&!

#+& $& +& $ # '$  ##& (# $$ & &' $ ' '$&# *#$ $(&+  05 O45D0DG JD $,$5D/ JC,! .G L7C PM$0 .C$5 $05 5GKC30.$D 0GG$3 ,$,$5 $2$5 $5G"$2G> J( $05$4 ;P0$C,5, 40G D$05$4 J5" 037J $4$C2G$ 3$N/ 5"$C $GP! "DD $2$5 2$05

5G$C$DD$ 4$.C 5 "$4 0$C/ $05$C .GG$5> "$C C/ "7C M$,$5 $05$C 33$C,0$ D$0G $050,$C $0G .MCP2K4/ 4$383 05D JGG$C ,$40D.G $2744$5 .GG$! D.3JDD/ (73,$CG$ "$C 9%/ .C0,$! "DD "D 3 $2$5 M0C2D4 / D.C$2$5 2855G$> 3$N5"$C $C$0G$G$ $05$5 $DG L7C! J4 D$05$ .$7C0$ PJ K$C;CK($5> J5.DG )5, $C HQ $2$5 3D $CDJ.D/ G0$C$> 55 JG$ $C $05 / (8C40,$D $CDJ.D,$(- J(! J4 PJ D$.$5! M$3.$5 $, "0$ $2$5 5$.4$5 MKC"$5 & "$5 $, PJ "$5 57C43$5

C;CG$5 <.M$0- 7"$C .M$05$3JG= 7"$C "$5 PJ "$5$5! "0$ 40G .MCP2K4/ 4$383 5,$C$0.$CG MC$5> D DG$33G$ D0. .$CJD! "DD "0$ $2$5 "$5 $, PJ "$5 57C43$5 C;CG$5 $L7C/ PJ,G$5 J5" "0$ 40G "$4 3 L$C40D.G$5 40$"$5> 7 D. "$C .K3$C D$05$ .$7C0$ $DGG0,G! "DD .MCP2K4/ 4$383 "$5 8C;$C,$CJ. D7 L$C5"$CG! "D $2$5 ,$/ D.C$2G M$C"$5> 3$N5"$C GCG 40G D$05$4 N;$C04$5G $0 @ J,$5" (7CD.GA IQ9+ 05 O$C5 5 J5" 35"$G$ J( "$4 "C0GG$5 3GP>

D 0DG $C$0GD $255G! "DD .MCP2K44$3 3D ,JG$D $0340GG$3 ,$,$5 33$C,0$5! $JD.5J;($5! $JC7"$C/ 40G0D J5" .$J4 ,03G> / GKC30. ,0G $D .MCP2K4/ 4$383 J. 04 $(7C4.JD 07305$> @C70$C$5 0$ $D "7. D$3DG JD J5" D.J/ $5 0$! 7 .MCP2K44$383 J. $0 .5$5 ,$,$5 $2$5 M0C2GA! CG 5.$C05 L755$ 80JD> 0$ $4;)$.3G 0.C$5 J5"$5 G,30. : 0D 9 $$/ 38(($3 07/.MCP2K44$3/ 3 JD ,O;G$5 $05PJ5$./ 4$5! 7"$C "$4 JDG0$C 05D JGG$C PJ 40D.$5>

BIO Schwarzkümmel-Öl Aus kontrolliert biologischem Anbau in Ägypten

10tge0pre% sst kal

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • 79236 Ehrenkirchen • www.huebner-vital.de

im KaufPark Dresden

  

Natürlich N tü li h gesund leben. Dohnaer Str. 246, 01239 Dresden, Telefon 2 70 50 95

$C D.$$C, MC D7 ,C7-! "DD "0$ 3JD$ (KCD 47C,0,$ $$G05, J( "$4 $, PJC D.4D.05$ L$C37/ C$5 ,$,5,$5 0DG? D L$CD.M0GPG$ ;7CG"C$DD D733 57. D.5$33 40G 05 "0$ D.05$? 0$ 5"MD.$ 4JDD 57. ,$D.3$J"$CG M$C"$5? D D05" 74$5G$ 04 $$5! 05 "$5$5 45 D0. MK5D.G! $GMD 05 "0$ D.05$ 5.M$C($5 PJ 2855$5> $0 $"0 C2G ,0GBD 40G "$C 5$J$5 4DJ5, ""D. 1$GPG $05$ D.4D.05$! "0$ D0. "JC. $05$ 3$L$C$ C)5"J5, JDP$0.5$G $05$ KC 04 J33J,$! "0$ "D .3"$5 L75 $NG030$5 $C/ 48,30.G>

J(,CJ5" 0.C$C C8-$ $C48,30.G "0$ .3"$GKC 50.G 5JC "0$ J/ ,$ 23$05$C $03$! M0$ 72$5! D75/ "$C5 J. ,C8-$C$C! M0$ $5D J5" 5"GK.$C> 7,C .$5! "0$ 5JC ,$D;K3G 7"$C ,$D.3$J"$CG M$C"$5 D733$5! D7M0$ $0.D;K3$C 2855$5 5.GC,30. .05PJ,$(K,G M$C"$5> 55 "D .3"$5 48,30. 0DG! P$0,G "0$ 4CG 74$/;;> $$5 "$C $CM.J5, 0DG K$C 4CG 75GC73 J. "0$ G$J$CJ5, "$D D.L7C,5,D ;$C 4CG;.75$ 7"$C 3$G 48,30.> J "$5 M$0G$C$5 557LG075$5 ,$/ .8CG "0$ .J42G0L/$.5737,0$! "0$ $0 50$"C0,$5 $4;$CGJC$5 J5" M$50, 5$C,0$L$CCJ. $05"CJ2D/ L733$ D.3$0DGJ5,$5 $CP0$3G> 0$ J;$C ;$$"/J52G075 C$050,G "0$ D.$ 05 $C$0GD J5G$C $05$C GJ5/ "$> CG520,$5 3$2$5 CK2G "0$ 3$2$5 5G$5D0L/;G075 5 "$5 C,$5> 0G $05$4 @7CM5"D.0$-$5 "$C $D75"$C$5 CGA 4.G $"0 C2G 4 9Q> J5" 99> J50 J( "0$ ""D. J(4$C2D4> $0 255 1$"$C 40G $05$4 33 "$5 JC( 05 "0$ 7(($5$ 3;;$ M,$5> $"$C C$(($C ,$M055G> J"$4 M$C"$5 04 .4$5 $05$D 5305$/$M055D;0$3D P$.5 ""MD./D.4D.05$5 L$C37DG>

$"0 C2G 7M$C $CL0$

7(7CGC$;CGJC (KC 4CG;.75$D 3$0. 05 "$C 05,5,DP75$ PJ4 $"0 C2G $)5"$G D0. 5 $0/ 5$4 ,C7-PK,0,$5 J5"$5D.3/ G$C "$C $CL0$$C$0.> 0$C 0DG "0$ 53J(DG$33$ $0 C,$5 CJ5" J4 "D J4(DD$5"$ 0$5DG3$0DGJ5,D/ 5,$7G L75 $"0 C2G! M0$

0$($C/! 75G,$/ J5" 5DG33G0/ 75DD$CL0$> J. 04 33$ $05$C C5G0$3$0DGJ5, 7"$C $05$D 4/ GJD.D DG$.$5 "0$ $CL0$/0GC/ $0G$C ,$C5$ PJC $C(K,J5,> @0C 0$G$5 5$J$C"05,D D7,C 7/ (7CG/$;CGJC$5 (KC 4CG;.7/ 5$D J5" 3$GD "$C (K.C$5"$5 $CDG$33$C ;;3$ J5" 4DJ5, PJ4 $DG;C$0DA! D,G $C2J(D3$0/ G$C $5D 502> @ DG "D 0D;3O "$/ ($2G! $5G3"G "$C 22J PJ D.5$33! (J52G0750$CG "$C 74$/JGG75 50.G 4$.C? 55 D05" 0$ $0 J5D C0.G0,> 5D$C$ $.502$C C$;C0$/

C$5 .C $CG 7C7CG>A 7C 33$4 $0 .7.M$CG0,$5 $CG$5 37.5G D0. D7 $05$ $;CGJC> 5 "$5 4$0DG$5 33$5 "J$CG $D M$50,$C 3D $05$ GJ5"$> 5 5.DG$C $0G D733 "$C $CL0$ J. J( M$0G$C$ C2$5 JD,$M$0G$G M$C"$5> 3D 2G075 0$G$G $"0 C2G

0D 9%> J50 $05$5 5$J$5 22J 05/ 23JD0L$ JD. (KC 4$.C$C$ ;;3$ 0.75$ 7"$33$ PJ4 75"$C;C$0D L75 5JC I6 JC7 05/ (. "$5 ,$03"$G$5 7J;75 JDD.5$0"$5 J5" ,$$5'

     )' !!"  " " # ' #'"

 

(% " *# &*# '! !  !%  ' !

 

  

 

       

(<

9

(&77 ?&+' >- !7(7$7< ( ( 7*<

> (,-8(.- 7 7(8& $ ! ! $ %!!  $$ !! % "!" !($! % (%%$"!$!$! & % !!! $ +>7!.7,- 8<&< !?7 (- -> (' ,-8(.- 7 7(8&4>+(<<2 .&A7' <($ <7(+(- 07!*< 77(<>-$ >- 8< -7$(!"D(-D *--D(&-8 -> 7<07.$7,, @.- (&772 ++ 7< "-- 8(& (- 7 -7' $(!"D(-D*+88 333 .7 333:' =E1 >- 8(- 8.,(< -.& =E 7.D-< 8078,7 +8 7 7-DA7< D>7 8<-7$(!"D(-D*+882 ( $7>8&' .0<(,(7< +<<&-(* (8< *.,0*< (, 7<8.*+ (-<$7(7< 8. 88 !?7 ( -8,(<<+ ,&7 >, D>7 7!?$>-$ 8<&<2 (< 7 (.78&'&-.+.$( +$7- @(<' ,(-' >- ,(-7+8<.!!7(& &7>-$8' ,(<<+ ( 7 7(&<($- ,07<>7 >- 7 (+- >!&<($*(<2 . +(8< >- ,?8 +(8& (8& >- (+&07.>*< ><+(& +-$7 !7(8&2 ?7 7< .&- (.78& (8< (...+ (

07!*< 7$-D>-$2 ( >-*<(.- 8<++< 07 >&<7$>+(7>-$ 8(&7 88 ( 7(8& +-$7 7&+<- +(< +8 (- &7' */,,+(&- 8<' >- ,?8!&7-2 8 .A7..+(-$'C8<, 8.7$< !?7 8&-++8 *?&+- !7(8& (-$+$7'

<7 7 >- (- $+(&,' %($ ,07<>7 (, $8,<- ---7>,2 7 -<(+<.7 8&+<< ( ?7/!!->-$ 8 807< A7<@.++ -7$(2 >7& (

(8+-'(00

(< , (<><. !7, -7 7*>-$' "  % ! ! % " %  !" (% " "$ ! $" " !$"  " &! (% % . >-<78&(+(& A( ( -' 8&- 8(- 8. @78&(-7<($ 8(- (&7 7+>[email protected]<++>-$-2 &7- ( (-- $!?&7< >-' .7 7>00-7(8- @.7' D>$- A.++- -7 >! (8>! ($- >8< 8 7+>8+- 7*>--2 (- (7(8<- @(+ 7(&(<-2 ( */--- 8+8< -<8&(- A. ( &(-!&7- >- A( +-$ ( .7< +(-2 5( >-8 */--- ( $-D 4>, (, (8?7. ' 7(<8 (&7- (&A$- >&-6 8$< &.,8 7<>-$ ?7.+(' <7 @., (8+- (8?7. (,

>!7*2 8 (< @(+ .7<(+2 . A(8' 8- ( (8-- 8(&7 88 8( >& (&7 >-8&'&7D>$ ' *.,,- $-D $+(& . &-+('

.7.8<'&-.+.$( A(7 !7(7$>< ,(< $*?&+<7 ,+>!< (-$!7.7- >- >&' <($*(< $+(<<2 >7& +(< 7 ' !7(77>, (8!7( ( -8,(<<+ 7(' !- -(&<2 8 8($- (8< D(<+.8 >- ,&< ( ' 7< D>, ($&+($&< (- )7 ?&2 7 -> +$7(!! $A&7+(8<< (- ' 4>,8 ?7/!!--2 8 ([email protected]<(@ ' +>&<>-$8*.-D0< 8.7$< !?7 (- .0<(' ,+ >8+>&<>-$ 8 ---7>,8 >- 7?*< ( -8,(<<+ (-8 8< (&<2 ++ .,!.7< 7< @7!?$- ?7 (=#'.++'.>&'(80+C 8 0+< (- (-<>(<(@ ,07<>7(-8<++>-$2 7 ( 807< 7&+<+(& ,7<' @(.B (8< (- ,.(+ ' 7<8<>7>-$ >- >-$ A(<77 >-*<(.-- >! ,.(+-$7<- ,/$+(&2 ( - 7' ,(>, ?&+'!7(7' .,(-<(.-- (8< (- 9'.++'.>&'(80+C (- 7 ?7 (-<' $7(7<2 88- ( 8(& (, ( 7*< >8!?&7+(& >- *.,0<-< 7<-

TUI CARS Mietwagen weltweit!

Den passenden Mietwagen finden Sie bei uns! Ihre Vorteile bei TUI CARS • Top Preise in TUI Qualität mit Geld-zurückGarantie! • kostenlos stornieren oder umbuchen bis 24 Stunden vor Anmietung • unbegrenzte Freimeilen/-kilometer • Haftpflichtversicherung mit 7,5 Mio. € Deckungssumme Reiseland GmbH & Co. KG Dohnaer Straße 246 • im Kaufpark • 01239 Dresden • Tel.: 0351 2881109 E-Mail: [email protected] • www.reiseland-dresden.de

&7 +(-A$- .7 ' 7(.+<2 ( */--- A&+- . ( - $- $+(& , +>$&!.7 78< (, .<+ -<$$--&' ,-2 (8 =# <>-- @.7 7 -' ,(<>-$ (8< (- >&>-$ .7 <.7-(7>-$ ,/$+(&2 ( .-(' <(.-- (<- .0'7(8 >-' $7-D< 7(*(+.,<7 >- (-8&7 $><- 78(&7>-$88&>-8 7<- >&- ( (-- $?-8<($- (<' A$- ( (8+- >- $&( >! &7 $-D (-(@(>++ $8<+'

<< -<*>-$87(86 8$< &.' ,8 7<>-$2 >%7, A(8< 7 (8'B07< 7>! &(- 88 8 7(<8 ) -$ <.++7 8<' (-><'-$.< ( (8+- $(<2 D> $&/7- >8&+7(' 8- -8. A( .<+8 >- 7(-' &>87 ,(< ($-7 -7(8 8.A(

7>D!&7<-2 5+8 @7-8<+<7>-' &-$($8 (8?7. (<- A(7 (- $7/%<,/$+(& >8A&+ >- */--- >-8 (-(@(>++- ?-' 8&- .0<(,+ -088-6 <.-< &.,8 7<>-$2

bei Ihrem Im KaufPark Dresden Nickern auf der Terrasse Großer gebundener Rosenstrauß (20 Stück)

7,50 €

ALLE Balkonpflanzen zum

halben Preis!

10 gebundene Nelken mit viel Grün

5,00 €

 

    %1F%

&   

 

  

     7F7! 

F%A%7 F! 6O6B-%

/AF0FJA5%A IB /B%6 1% %1#%6 66%A-%A B 1 1MM 41B >F%A%7 F? BFJA5%6 B%1F /A%B%-166 #1% /AFB 51F %16%5 1%#" #B B1% 15 6F%A6%F %6F#% 3F I6# 6%I -%51MF /0 %6; /A 7II%041: >1% 150 5%A 4 /F? 51F 6-%A16 %ABF16 FF /F %A%1FB J%A ,H 144176%6 41 3B; I6 1BF 1/A %JF4I5

>6O6B-%? %AB /1%6%6; A0 I( 1BF 6%%6 #%5 /ALIA5 >1% 155%A 4 /F? 51F >%A 155%4 A%1.F I(? %16 L%1F%A%A BFA3%A 10 F%4 5 FAF; B 4I5 %6F/4F 9& 5%1BF #%IFB /B:A /1-% A 3B I6# %16%6 F6OA%6 1M; 0 %1 41%-F #%A 73IB I( #%5 6-%0 B-F%6 %%:0 7IB%0F14; %%6

#%5 07M0%F -1[email protected] >6O60 B-%? %1 %#1 A3F I / I( 16N4; %%:0 7IB%0%AB176;

7M%FF%! 77# A5

D4I0AN! 716B76 AIB7%

B 4I5 4B A7BF

1%A1B /%A :. I( %16B5%A 6B%4

1-%6F41 / L744F% 7M%FF% 5 G; I61 I( %4FF7IA6%% -%0 /%6 ' #7 / #1% AOF% /%6 A1% A%#A13BB76 #A16-%6# #0 K76 -%AF%6; 6-% /FF% B1% -%-%6 1/A% B /L%A% A63/%1F -%35:(F; I6 O1%/F #1% 60 -%A16 51F #%5 5A36F%6 IAO0 /AB /61FF #%6 /4IBBBFA1 /; 16 A7BF 4%1F #%6 6B #%A B%1F

GP /A%6 %A(74-A%1 /%6 B /L%0 #1B /%6 6#! 5 G; I61 %A0 B /1%6 1/A 6%I%B 4I5 >77# A5?" #B A1% A%#A13BB76 I6# %A %BB4% %1654 5%/A 4B :%A(%3F I(%166#%A %16-%B:1%40 F%B I7 O%1-F; >JA 51 / 1BF %B #B %BF% 4I5" #B L1A 2% -%0 5 /F /%6?" A%BJ51%AF A1% A%#A13BB76;

D4I0AN! / 16 #66 54 L%-

 % BI /F 7FF I6# B1 / B%4BF :% %A3%416-B I / > / 16 #66 54 L%-? K76 HPPC LA %16 41F%AA1B /%A %AAB /I6-B0 %A(74- I6# B7A-F% (JA %16%6 775 I( #%5 /1BF7A1B /%6 0 37BL%-; B7(7AF -1F %B #1% 51FA%1.%6#% %A)45I6- #%B %BFB%44%AB 51F #%5 -A6#17B%6 %K1# FA1%B7L 16 #%A I:FA740 4% %1 %#1 A3F 4B 7#%A 4I0AN; / %16%5 8ABFIAO" %10

6%A 44%64B%60 I6# %16%5 %16-%14#%F%6 %AO16(A3F 6155F #%A 6F%AF16%A :% B1 / %16% IBO%1F I6# :14-%AF 6 / 6F10 -7 #% 75:7BF%4 I( #%A I /% 6 / 2" 6 / LB %1-%6F41 /= / 7FF= %A /A/%1F= 1 / B%4BF= 1F 4%1 /F%5 76 I6# %57F1764%A 6F%6B1FF %-166F %16% B:1A1FI%44% %6F%I%AA%1B%" #1% 46-% 6 /3416-F;

D4I0AN! 14(%" 1 / /% 5%16% %/A%A16 -%B /AI5:(F

 /I43758#1% 51F 4:BF1 3 I6# NBF%AN %A L1A# %41M 2% -4I%6" #BB %A #1% K76 44%6 -%/BBF% /I40 #1A%3F7A16 I( #1% A8.% K76 9* %6F15%F%A6 >-%B /AI5:(F? /F= A L%1. 2 B%4BF 61 /F" L1% #B :BB1%AF 1BF; %A #B A74%5 /F %A 6I6 5 4B" -%6I%A -%B-F 15 I 3B 3; %66 # BF% 3F B1% 6I6" #1% 34%16% 1A%3F7A16" I6# B /15:(F 155%A 67 /; %5%160 B5 51F A%I6#16 44 I6# -%-%6

#%6 1#%ABF6# B%16%B 1K4%6 A17 5IBB %A 44%B K%ABI /%6" I5 B1% L1%#%A I( 7A54-A8.% OI %3755%6;

6 #%A /I43758#1% 6 / 0 16% I#L1-B I /K7A4-% FA1((F 4:BF1 3 I( NBF%AN" :I3 I( 5141%644F- I6# -%1BF%AF 7513%A0A-%BF%16 FF7 40 3%B 4B /I4-AJ6#%A #IA / #B %5I%A;

 / %16%5 FIA5 I( %% %A0 L /F 716B76 AIB7% 5 FA6# %16%A I6%366F%6 60 B%4 I6# FA1((F I( 1/A% F1%A1B /%6 %L7/6%A ' %16%6 I(-%L% 30 F%6 :-%1 I6# B%16% :)()-0 I6F% 1%A0411%6BF-? 6%66F; 4# /%AAB /F OL1B /%6 %6B / I6# 1%A A1%#%" A%I#%" 737B6IBB ' 1B :48FO41 / %(/A #A7/F I6# #1% 6%I%6 A%I6#% 1/A

6B%4:A#1%B -%5%16B5 K%A0

F%1#1-%6 5JBB%6; %A 6150 F176B)45 %AO/4F #1% %3660 F% F7AN IB K8441- 6%I%A 1 /F I6# %-%1BF%AF 61 /F OI4%FOF 51F #%6 F155%6 K76 FF/10 B /L%1-/8(%A" N 6A" 1%F%A 44%AK7A#%6 I6# 61 /F OI4%FOF 16#N IB AO/6;

D,D7M 6%! K%ALF /

1% %4F 366 61% -%6I %4#%6 /%6 /A%6# %16%A -474%6 A1B% LIA0 #% %16% 16F%A6F1764% 16-A%1(FAI::% IB %4#%6 -%14#%F" #1% #%A %4F #%6 A1%#%6 L1%#%A-%%6 B744F%! K%A0 LF /; B (74-F% %16 %1F4F%A #%A 6F0 #% 3I6-%6 I6# 667KF176%6; 7 / 51F #%6 /A%6 -16- #%A 16+IBB K76 K%ALF / OIAJ 3; I6 K%AB /A(%6 B1 / #1% 76+13F% L1%#%A I6# %4#%6" 6%I I6# 4F" B16# %A6%IF -%(A-F; %1# 1/A #%1= 5:(F I( #%6 /4 /F(%4#%A6 #%A I3I6(F I6# L/4F %IA%6 %4#%6 IB %16%A 1%4O/4 K76 74#F%6" 1BB%6B /(F4%A6" %6F%IA%A6 I6# I.%6B%1F%A6; 1#%AB%FOF %I / #%6 %B%FO%6 #%A /NB13 I6# %6F(%BB%4F I.%A-%L8/641 /% /1-3%1F%6 I6# ((%6; F%44F %I / #%6 %-6%A6 16 #1%B%5 F%5B1%AF%6 /77F%A 6 AF%6 16 44%A %4F; %1 %#1 A3F %A/4F41 / (JA " , I6# 7M 6%;

LG 55 UF 8409 55" Ultra-HD LED-TV • Triple-HD Tuner inkl. DVB-T2 • USB-Recording, Smart-TV, Web Browser mit HTML 5 Unterstützung, WiFi Direct, Miracast, WiDi, Web OS 2.0 • Anschlüsse u.a.: 3x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, optischer Audioausgang, Kopfhöreranschluss, Scart Art. Nr.: 2034784

13 55 9 cm "

G I T H C RI

. N E P P A N H C ZUS 123 kWh pro Jahr Betrieb 0,3 kWh pro Jahr StandBy lt. Herstellerangabe

Energieverbrauch

Leistungsstarkes IPS 4K Panel für hervorrangende Bildqualität

0 % FINANZIERUNG 28.75

0 % FINANZIERUNG 11.48

33

LG LAD 650 W 2.1 Soundplatte • Gesamtleistung 220 W • Smart TV, Streaming und Internetradio per WLAN • Anschlüsse u.a.: 1x HDMI(ARC)- Out, 2x HDMI-In, 1x optischer Audioeingang, LAN, USB Art. Nr.: 1985932

33

Integrierter Bluray Playerspielt Bluray, DVD, CD

EnergieKlasse

0 % FINANZIERUNG 14.21

33

LIEBHERR IK 1610-20 Einbaukühlschrank mit Nischenmaß 88 cm • 151 I Nutzinhalt • 98 kWh Jahresenergieverbrauch • Tasten-Elektronik mit SuperCoolFunktion • LED-Beleuchtung • Maße (HxBxT): 87,2x55,9x54,4 cm Art. Nr.: 1648728

0 % FINANZIERUNG 17.54

33

LIEBHERR GNP 2303-21 NoFrost-Standgefrierschrank • 185 I Nutzinhalt • 206 kWh Jahresenergieverbrauch • Zeitgesteuerte SuperFrost-Automatik • FrostSafe-System • LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige • Maße (HxBxT): 145x60x63 cm Art. Nr.: 1748846

Energie-

Energie-

Klasse

Klasse

No Frost

Nie mehr abtauen

Mit NoFrost-Komfort - Schonend einfrieren und nie wieder abtauen

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige hinter der Tür

w E G w a e g r s t h w r t h j •s r t h j w r t j n

0 % FINANZIERUNG 30.27

33

LIEBHERR GNP 3255-20 NoFrost-Standgefrierschrank • 194 I Nutzinhalt • 141 kWh Jahresenergieverbrauch • Mengengesteuerte SuperFrostAutomatik • 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik • Digitale Temperaturanzeige, LED-Beleuchtung • Maße (HxBxT): 145x60x66,5 cm Art. Nr.: 2098652 EnergieKlasse

No Frost

Nie mehr abtauen

SmartDeviceBox zur WLANAnbindung optional erhätlich

0 % FINANZIERUNG 39.36

33

LIEBHERR CBNEF 4815 NoFrost-Kühlgefrierkombination • 343 I Gesamtnutzinhalt, davon 242 l Kühlteil mit 94 l BioFresh-Teil und 101 l Gefrierteil • 186 kWh Jahresenergieverbrauch • Separate Temperaturregelung und digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil • LED-Deckenbeleuchtung • SmartDeviceBox optional erhältlich • Maße (HxBxT): 201x60x66,5 cm Art. Nr.: 2093137 EnergieKlasse

No Frost

Nie mehr abtauen

2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür

SAMSUNG WW 70 J 3473 KW 1 EG Waschmaschine • Verbrauchswerte/Jahr: 7.400 l Wasser / 174 kWh Strom • Bis 19 Stunden Endzeitvorwahl und Restlaufanzeige • Schnellwaschgang Quick 15 • Mengenautomatik, Knitterschutz, Vollwasserschutz • Abmessungen (HxBxT): 85x60x55 cm Art. Nr.: 2031532

7 Kg

EnergieKlasse

SAMSUNG WW 80 K 6404 QW/EG Waschmaschine • Verbrauchswerte/Jahr: 8.100 l Wasser / 116 kWh Strom • Bis 19 Stunden Endzeitvorwahl u. Restlaufanzeige • Digitaler Inverter Motor, Diamond-Pflegetrommel • Programm Super SpeedWash • Vollwasserschutz • Maße (HxBxT): 85x60x55 cm Art. Nr.: 2091619

Diamond-Pflegetrommel - Sanfte Wäsche für empfindliche Kleidung

1400

8 kg

U/Min.

Waschladung

1400 U/Min.

0 % FINANZIERUNG 21.18

24

Digitaler Inverter Kompressor mit 10 Jahren Herstellergarantie

Klasse

Waschladung

0 % FINANZIERUNG 13.70

Energie-

Jederzeit vergessene Wäsche nachlegen - Die erste Waschmaschine mit AddWash™-Tür von Samsung

33

Eis- und Wasserspender mit Festwasseranschluss

wEGwaeg rsthwrthj • srthjwrtjn

SAMSUNG RL 56 GHGMG 1 /XEF NoFrost-Kühlgefrierkombination • 357 I Gesamtnutzinhalt, davon 253 l Kühlen u. 104 l Gefrieren • 260 kWh Jahresenergieverbrauch • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich Umluftkühlung, NoFrost-System • Fresh Zone für Frischekühlung • Maße (HxBxT): 185x59,5x67,5 cm Art. Nr.: 2031531

SAMSUNG RS 7547 BHCSP/EF Side by Side-Kühlgefrierkombination • 537 I Gesamtnutzinhalt, davon 361 l Kühlen u. 176 l Gefrieren • 442 kWh Jahresenergieverbrauch • Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, Digitaler Inverter Kompressor • Umluftkühlung, Twin Cooling, Total-NoFrost • Maße (HxBxT): 179x91x75 cm Art. Nr.: 2031529

Energie-

Energie-

Klasse

Klasse

0 % FINANZIERUNG 16.63

33

0 % FINANZIERUNG 30.27

33

GESCHENKE HOCH 5

www.mediamarkt.de/club-registrierung

JETZT MITMACHEN UND VORTEILE SICHERN.

*

*Vollständige Teilnahmebedingungen unter www.mediamarkt.de/Club und in Ihrem Media Markt.

TÄGLICHER GLÜCKSKICK www.mediamarkt.de/club-registrierung

JETZT MITMACHEN UND VORTEILE SICHERN.*

*Vollständige Teilnahmebedingungen unter www.mediamarkt.de/Club und in Ihrem Media Markt.

3c 12 49"

SAMSUNG UE 40 JU 7090 40" 3D UHD LED-TV • Ultra Clear Panel • Picture Quality Index (PQI) 1.300 • Twin Triple HD-Empfänger • USB-Recording mit Timeshift • Bild im Bild • Smart TV mit Web Browser, Apps und Spielen, Screen Mirroring, WLAN • Anschlüsse u.a.: 4x HDMI, 3x USB, optischer Audioausgang, Kopfhöreranschluß Art. Nr.: 1969600

85 kWh pro Jahr Betrieb 0,3 kWh pro Jahr StandBy

Klasse

0 % FINANZIERUNG

Energieverbrauch

Bluetooth Kopfhörer Unterstützung

SAMSUNG UE 49 KU 6459 49" UHD LED-TV • Ultra Clear Panel, Picture Quality Index (PQI) 1.500 HDR-Pro • Quad Core Prozessor • Triple HD Empfänger inkl. DVB-T2 • Smart TV mit Web Browser, Apps und Spielen, Screen Mirroring, WLAN, Bluetooth Kopfhörer Unterstützung • Anschlüsse u.a.: 3x HDMI, 2x USB, optischer Audioausgang Art. Nr.: 2109894

Energie-

lt. Herstellerangabe

m

m

2c 10 40"

Achtung Schnäppchen aus unserer Demowand

24.21

0 % FINANZIERUNG

EnergieKlasse

30.27

33

12 55 3 cm "

m

3c 16 65"

Riesen Bild & große Ausstattung

SAMSUNG UE 65 H 6470 SSX 65" 3D Full-HD LED-TV • 400 Hz Bildwiederholfrequenz • Quad-Core Prozessor • Triple-HD Tuner • Aktive 3D-Technologie • Smart-TV, Web Browser, Sprachsteuerung, USBRecording, Spiele-Modus, HbbTV, AllShare, Screen Mirroring • Anschlüsse u.a.: 4x HDMI, 3x USB, optischer Audioausgang, Kopfhöreranschluss, Scart Art. Nr.: 1822577

135 kWh pro Jahr Betrieb 0,3 kWh pro Jahr StandBy Klasse lt. Herstellerangabe

SAMSUNG UE 55 KS 7590 CURVED S-UHD LED-TV • Quantum Dot Display • Picture Quality Index (PQI) 2.200 • HDR-1000 • USB-Recording • Quad Core Prozessor • Triple HD Empfänger inkl. DVB-T2 • Smart TV mit Web Browser, Apps und Spielen, Screen Mirroring, WLAN • Bluetooth Kopfhörer Unterstützung • Anschlüsse u.a.: 4x HDMI, 3x USB, optischer Audioausgang Art. Nr.: 2109873

Quantum Dot Display mit 10 Bit Farbwiedergabe für bis zu 64x mehr Farbe als konventionelle LED-TV

118 kWh pro Jahr Betrieb 0,3 kWh pro Jahr StandBy

Energie-

Energieverbrauch

33

lt. Herstellerangabe

Energieverbrauch

0 % FINANZIERUNG 42.39

33

EnergieKlasse

0 % FINANZIERUNG 60.57

33

0% effekt. Jahreszins. Ab 6 bis zu 33 Monate Laufzeit und einer monatlichen Mindestrate von € 10.- ab einer Finanzierungssumme von € 99.-. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unsere Finanzierungspartner: Targobank AG & Co.KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf • Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Dresden-Prohlis

Dohnaer Str. 246 • 01239 Dresden-Prohlis • Tel. 0351/2821-0 im Kaufpark Dresden, an der A17/B172

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10-20 Uhr über 3200 kostenlose Parkplätze

Alles Abholpreise. Keine Mitnahmegarantie.