Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Record CS PD Boston University

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Record CS PD Boston University

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Boston University B Defense v. Houston Chronicle Plaintiff v. Washington Post Plaintiff v. Newsday Defense v. ...

41KB Sizes 0 Downloads 0 Views

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Boston University B

Defense v. Houston Chronicle

Plaintiff v. Washington Post

Plaintiff v. Newsday

Defense v. Sunday Telegraph

NY Times

W +4

W +18 W +13

W +2 W +.5

L -17 L -19

Wellesley

Plaintiff v. Wall Street Journal

Defense v. Denver Post

Defense v. LA Times

Plaintiff v. Washington Post

Boston Herald

L -24 L -21

L -2 W +10

L -4 L -3

L -7 L -15

MIT

Defense v. Sunday Telegraph

Plaintiff v. Hartford Courant

Defense v. Denver Post

Plaintiff v. Chicago Sun Times

NY Post

L -3 L -15

W +4 L -9

L -1 W +5

L -4 L -1

Cornell University

Defense v. Hartford Courant

Plaintiff v. Sunday Telegraph Defense v. Daily News

Plaintiff v. The Guardian

Boston Globe

W +17 W + 25

W +15 L -9

W +14 W +28

W +14 W +11

Yale University A

Plaintiff v. NY Post

Defense v. Boston Globe

Defense v. Miami Herald

Plaintiff v. NY Times

Sunday Telegraph

W +3 W +15

L -15 W +9

W +8 W +4

W +17 W+ 19

Yale University B

Defense v. Boston Herald

Plaintiff v. Chicago Sun Times Defense v. The Guardian

Plaintiff v. Daily News

Wall Street Journal

W +24 W +21

W +16 W +29

W +6 L -1

W +17 W +20

Fordham LC

Plaintiff v. NY Times

Defense v. Miami Herald

Defense v. Chicago Sun TimesPlaintiff v. LA Times

Houston Chronicle

W +3 L -4

W +6 L -13

W +30 W +30

Rutgers

Defense v. Newsday

Plaintiff v. USA Today

Plaintiff v. Wall Street Journal Defense v. Boston Globe

The Guardian

W +22 W +7

W +11 W +20

L -6 W +1

L -14 L -11

Brown University

Plaintiff v. The Guardian

Defense v. LA Times

Defense v. NY Times

Plaintiff v. Miami Herald

Newsday

L -22 L -7

W +29 W +19

L -2 T +.5

W +13 W +11

Boston College

Plaintiff v. Denver Post

Defense v. Wall Street JournalPlaintiff v. Houston Chronicle Defense v. NY Post

Chicago Sun Times

W +11 W +15

L -16 L -29

L -30 L-30

W +4 W +1

Tufts University

Defense v. USA Today

Plaintiff v. Chicago Tribune

Plaintiff v. Boston Globe

Defense v. Wall Street Journal

Daily News

W +17 W+14

W +22 W +15

L -14 L -28

L -17 L -20

Suffolk University

Defense v. Chicago Tribune

Plaintiff v. Newsday

Plaintiff v. Boston Herald

Defense v. Houston Chronicle

LA Times

W +14 W +11

L -29 L -19

W +4 W +3

L -22 L -22

Trinity College

Plaintiff v. Miami Herald

Defense v. NY Times

Plaintiff v. Chicago Tribune

Defense v. Boston Herald

Washington Post

L -17 L -21

L -18 L -13

W +7 W +16

W +7 W +15

Boston University A

Defense v. Washington Post

Plaintiff v. Houston Chronicle Plaintiff v. Sunday Telegraph

Defense v. Newsday

Miami Herald

W +17 W +21

W +13 L -6

L -8 L -4

L -13 L -11

St. John's University

Plaintiff v. Daily News

Defense v. The Guardian

Defense v. Hartford Courant

Plaintiff v. USA Today

USA Today

L -17 L -14

L -11 L -20

W +20 W +21

L -5 W +9

Princeton University

Plaintiff v. Boston Globe

Defense v. NY Post

Plaintiff v. USA Today

Defense v. Chicago Tribune

Hartford Courant

L -17 L-25

W +9 L -4

L -21 L -20

W +39 W +20

Johns Hopkins

Defense v. Chicago Sun Times

Plaintiff v. Boston Herald

Plaintiff v. NY Post

Defense v. USA Today

Denver Post

L -11 L -15

W +2 L -10

W +1 L -5

W +5 L -9

Brandeis University

Plaintiff v. LA Times

Defense v. Daily News

Defense v. Washington Post

Plaintiff v. Hartford Courant

Chicago Tribune

L -14 L -11

L -22 L -15

L -7 L -16

L -39 L -20

L -3

Record

CS

PD

4.5

21.5

-2

1

18

-66

2

17

-24

7

19

115

7

16.5

60

7

14

132

6

15.5

96

5

21.5

30

4.5

16.5

41

4

18

-74

4

17

-11

4

11.5

-60

4

8.5

-24

3

21.5

9

3

15

-17

3

12

-19

3

10

-42

0

15

-144

W +22 W +22